Galvenie » 2018 » Augusts » 28 » Vēsts: 28.08.18. Katrēns "Jūs jau vadat Pasauli"
14:09
Vēsts: 28.08.18. Katrēns "Jūs jau vadat Pasauli"

28.08.18 Катрен ​“Вы уже управляете Миром” ​​

Подтверждаю: пора действовать,
Но, четвёртый ещё не готов!
Перестаньте по Миру странствовать,
Оторвитесь от ваших оков!

Вы – Боги и рабы одновременно!
Потенциал – подобие Бога,
Рабское Сознание – временно,
Но, пугает людей дорога!

Вам не давали Знания!
Религии опускали людей,
Невозможно жить без Познания,
Поверьте, Богу видней!

Вы способны на очень многое!
«Вместе» изменить Мир!
Но, поодиночке совсем немного,
Только декларация иных картин!

Главное поверить в силы,
Точнее, в объединённую энергию,
Тогда сдвинутся все Миры,
Откроется в другой Мир отверстие!

Важнее всего – Равенство!
Вы – частицы одного Целого!
Среди людей – нет главенства,
Приступайте к изменению смело!

Плоть, конечно, у всех разная,
Внутреннее содержание одно!
Жизнь не может быть праздной,
Совершенствование – вот зерно!

Это Цель – ближняя и дальняя!
Всё равно перейдёте в Небо!
И продолжите жить дальше,
Проявление покажется небылью!

Быль и небыль – в одном человеке,
Чем выше Цель, тем важней результат,
Проживаете не в одном веке,
Жизнь – это вечный акт!

Результат сегодня – предтеча «Завтра»!
Нельзя остановить Мгновения!
Вы – вечны и в этом Правда,
Измените своё поведение!

Сегодня ваш выход на Сцену!
На Сцену Великой истории,
Немногие придут на смену,
Отличаются люди по категориям!

Вас заменить некем!
Человек – Свой образец Бога!
По Сценарию – человек Вечен!
Но, у каждого своя дорога!

Объединить трудно, но надо!
В Единое целеполагание,
В Любви – жизнь отрада,
Вы – суммы своей слагаемые!

Сумма или одно Целое!
Коллективное ПервоСознание!
Нет разногласий в одном деле,
Ибо, один уровень Знаний!

Нужно чувствовать друг друга!
Единый Посыл действует,
Вспомните квадратуру круга,
Для человечества – это известие!

Вы уже перешагнули границы!
Государств и столетий!
В осеннем Небе зарницы,
Результат нового долголетия!

К вам уже потянулись,
Учёные разных стран,
Подтверждением они явились,
Что у России своя Прана!

Вы Миром уже управляете,
Пусть, пока и не очень смело,
Но, Будущее проявляете,
Богу видно, что очень умело!

Аминь.
Отец Абсолют
28.08.18

 

Vēsts: 28.08.18. Katrēns "Jūs jau vadat Pasauli"

Apstiprinu: laiks darboties,
Taču, ceturtais vēl negatavs!
Pārstājiet ceļot pa Pasauli!
No jūsu važām atraujaties!

Jūs - Dievi un vergi vienlaicīgi!
Potenciāls - Dieva līdzība,
Verdziskā apziņa - pagaidām,
Bet, cilvēkus biedē ceļš!

Jums Zināšanas nedeva!
Reliģijas cilvēkus nolaida,
Neiespējami dzīvot bez Izzināšanas,
Ticiet, Dievam redzamāk!

Jūs spējīgi uz ļoti daudz ko!
"Kopā" Pasauli izmainīt!
Taču, pa vienam pavisam nedaudz,
Tikai citu skatu deklarācija!

Galvenais noticēt spēkiem,
Precīzāk, apvienotai enerģijai,
Tad visas Pasaules izkustēsies,
Citā Pasaulē sprauga atvērsies!

Vissvarīgāk - Vienlīdzība!
Jūs - Viena Veseluma daļas!
Starp cilvēkem - nav virskundzības,
Droši pie izmaiņām ķeraties!

Miesa, protams, katram savādāka,
Iekšējais saturs viens!
Dzīve nevar būt izprieca,
Pilnveidošana - lūk grauds!

Tas Mērķis - tuvāks un tālāks!
Vienalga Debesīs pāriesiet!
Un dzīvot tālāk turpināsiet,
Izpausme rādīsies nebijusi!

Esība un neesība* - vienā cilvēkā,
Jo augstāks Mērķis, jo svarīgāks rezultāts,
Dzīvojiet ne vienā gadsimtā,
Dzīve - tas mūžīgs akts!

Rezultāts šodien - "Rītdienas" priekštecis!
Mirkli aptuēt nevar!
Jūs - mūžīgi un tā patiesība,
Izmainiet savu uzvedību!

Jūsu izgājiens šodien uz Skatuves!
Uz Diženas vēstures Skatuves!,
Nedaudzi atnāks uz maiņu,
Cilvēki pēc kategorijām atšķiras!

Jūs aizvietot nav kam!
Cilvēks - Savs Dieva paraugs!
Pēc Scenārija - cilvēks Mūžīgs!
Bet, ceļš katram savs!

Apvienot grūti, bet vajag!
Vienotā mērķnodomā,
Mīlestībā - dzīve priecīga,
Jūs - savas summas saskaitāmie!

Summa vai viens Veselums!
Kolektīvā PirmApziņa!
Nav domstarpību vienā lietā,
Jo, Zināšanu līmenis viens!

Sajust vajag vienam otru!
Vienots Vēstījums darbojas,
Apļa kvadratūru atceraties,
Priekš cilvēces - tā vēsts!

Jūs jau robežas pārgājāt!
Valstu un simtgažu!
Vasaras pērkona rudenīgajās Debesīs,
Jaunās ilggadības rezultāts!  

Pie jums jau tiecas,
Dažādu valstu zinātnieki,
Viņi apstiprinājumam parādījās,
Ka Krievijai sava Prāna!

Jūs jau Pasauli vadat,
Lai, pagaidām arī ne ļoti drosmīgi,
Taču, Nākotni attīstat,
Dievam redzams, ka ļoti prasmīgi!

Āmen.
Tēvs Absolūts
28.08.18.

28.08.18. Quatrain “You already run the World”

I confirm: it’s time to act,
But, the fourth is not ready yet!
Cease to wonder in the World!
Break away from your shackles!

You- are Gods and slaves at the same time!
Potential- the similarity of God,
The slavish Consciousness- is temporary,
But, road frightens people!

Were not given Knowledge to you!
Religions lowered people,
It’s impossible to live without Knowledge,
Believe Me, it’s more visible to God!

You are capable for so much!
“Together” change the World!
But, one by one quite a bit,
Only the declaration of other picture!

The main thing is to believe in strength,
More precisely in the united energy,
Then all the Worlds will move,
Will open the hole to another World!

The most important thing- is Equality!
You- are the particles of One Whole!
Between people- there is no supremacy,
Start to change boldly!

The flesh, of course, to everyone is different,
The inner content is one!
Life can’t be idle,
Perfection- is the grain!

This is the Target- nearer and farther!
Anyway will move on Heaven!
And will continue to live on,
Manifestation will seem like a fable!

Being or fable- in one person,
The higher the Target, the more important the result,
Live not in one century,
Life- is an eternal act!

The result today- is the forerunner of “Tomorrow”!
Can’t stop the moment!
You- are eternal and this is the truth,
Change your behavior!

Today is your exit to the Scene!
On the Scene of the Great history!
Few will come for replace,
People differ by categories!

There is nobody to replace you!
Human- is His model of God!
By Scenario- human is Eternal!
But, everyone has his own way!

It’s difficult to unite, but it’s necessary!
In united target intent,
In Love- life is happy,
You- are the sums of your summands!

Sum or one Whole!
Collective First Consciousness!
There is no disagreement in one case,
For, one level of Knowledge!

Need to feel each other!
United Message works,
Remember the squaring of the circle,
For humanity- it’s news!

You have already crossed the border!
States and centuries!
Thunder of summer in Sky of autumn,
A result of new longevity!

Already stretched to you,
Scientists of different countries,
They proved themselves as confirmation,
That Russia has her own Prana!

You already run the World,
If even, while not very bold,
But, develop the Future,
It visible to God, that very skillfully!

Amen
Father Absolute
28.08.18.

* Patiesums un nepatiesums - latviskotājas, Eslaumas piez.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.08.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.08.2018
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatvoja Eslauma 28.08.2018.

Skatījumu skaits: 146 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: