Galvenie » 2018 » Septembris » 28 » Vēsts: 28.09.18. Katrēns "Scenārijs"
13:12
Vēsts: 28.09.18. Katrēns "Scenārijs"

28.09.18 Катрен “Сценарий”

Говорить можно долго,
Даже бумага вытерпит всё,
Чтобы сделать нужно только,
Воля и Благословение Моё!

Выбор всегда за человеком!
Творить или просто жить?
Не кончается жизнь с веком,
Человек в Вечности должен быть!

Жизнь – это испытание, конечно!
Но, ещё и накопленный опыт,
Человек понимать должен – он вечен!
Жизнь на Планете – не быт!

Главное – собственный путь!
Совершенство откроет двери,
Для понимания: в чём Суть?
Как закрепить в Душе Веру!

Без Веры – нет человека!
Как Великой частицы Бога!
Вера Богу – одна на века,
В Рай отмеренная дорога!

Этот вывод важнее всего!
Понимающий идёт прямо!
Ничто не собьёт с пути его,
На пути его нет ямы!

Жизнь никогда в изоляции,
Семья, общество – всегда рядом!
На Идее нужна концентрация,
Это стержень, со своим взглядом!

Идея ведёт всех по жизни!
Вера Богу сопровождает Идею!
Человек остаётся прежним,
Подумать о другом не смеет!

Однако, большинство не такие!
Легко поддаются влиянию,
Проблемы в жизни большие,
Просят у Судьбы подаяния!

Совсем люди забыли о Боге!
Не помнят происхождение!
Виляет проторённая дорога,
Живут в полном недоумении!

Что они – частицы Создателя!
Что от самих зависит «Завтра»!
Не могут Боги быть обывателями,
В этом их жизни – Правда!

Дуальность исказила Мир!
Мир внутри и снаружи,
У человека-Бога Гармония – это пир,
У обывателя всё хуже!

Для Создателя важен Творец!
За ним постоянство и Мудрость!
Для обывателей – это конец,
Люди-Боги пойдут в рост!

В Шестую не пройдут люди:
Не выдержат Новую мерность!
Заметна Преображения прелюдия,
Меняется на Планете размерность!

Шестая – Исток чистоты Духа!
Великого возвращения в Боги!
В Сознаниях не будет разрухи,
Святость – будет Истоком!

С Пятой уйдёт и мамона!
В сопровождении обывателей!
Не будет разделительного кордона,
Люди изменятся основательно!

Людям не верится в это!
Они погрязли совсем в грехах!
Но, на мамону уже наложено вето,
Останется Тьма лишь в снах!

В снах о далёком прошлом,
Тяжелейшее напоминание,
Возвращение в Ад – невозможно,
Отменены все наказания!

Русь станет Истоком Веры!
Примет на себя ответственность!
Любовь и Мудрость – есть мера,
Её Божественности!

Аминь.
Отец Абсолют
28.09.18

 

Vēsts: 28.09.18. Katrēns "Scenārijs"

Runāt var ilgi,
Pat papīrs izturēs visu,
Lai izdarītu tikai vajadzīga, 
Griba un Svētība Mana!

Izvēle vienmēr cilvēka!
Radīt vai vienkārši dzīvot?
Nebeidzas dzīve ar gadsimtu,
Cilvēkam Mūžībā jābūt!

Dzīve - tas pārbaudījums, protams!
Taču, vēl arī uzkrātā pieredze,
Cilvēkam jāsaprot - viņš mūžīgs!
Dzīve uz Planētas - ne sadzīve!

Galvenais - personīgais ceļš!
Pilnība atvērs durvis,
Saprašanai: kur Jēga?
Kā Dvēselē Ticību nostiprināt!

Bez Ticības - cilvēka nav!
Kā Dieva Diženas daļas!
Ticība Dievam - viena uz mūžu,
Ceļš Paradīzē atmērīts!

Šis secinājums vissvarīgākais!
Saprotošais iet taisni!
Nekas viņu no ceļa nenovirzīs,
Viņa ceļā nav bedres!

Dzīve nekad nav izolēta,
Ģimene, sabiedrība - vienmēr līdzās!
Uz Ideju vajadzīga koncentrēšanās,
Tas serdenis, ar savu uzskatu!

Ideja visus pa dzīvi ved!
Ticība Dievam Ideju pavada!
Cilvēks paliek iepriekšējais,
Par citu padomāt neiedrošinās!

Tomēr, vairākums ne tādi!
Viegli ietekmei padodas,
Dzīvē problēmas lielas,
Prasa Liktenim žēlastības dāvanu!

Aizmirsa cilvēki par Dievu pavisam!
Izcelšanos neatceras!
Iebrauktā ceļā līkumus met,
Dzīvo pilnīgā nesaprašanā!

Ka viņi - Radītāja daļas!
Ka no pašiem "Rītdiena" atkarīga!
Nevar Dievi būt mietpilsoņi,
Tur viņu dzīves - Patiesība!

Dualitāte izkropļoja Pasauli!
Pasauli iekšēji un ārēji,
Harmonija cilvēkam-Dievam - mielasts tas,
Mietpilsonim viss sliktāk!

Priekš Radītāja svarīgs Radītājs!
Pastāvīgums un Gudrība viņā!
Priekš mietpilsoņa - tās beigas,
Cilvēki-Dievi ies izaugsmē!

Sestajā cilvēki neieies:
Jauno dimensiju neizturēs!
Pārveidošanas prelūdija manāma,
Mainās uz Planētas dimensija!

Sestā - Gara tīrības Sākotne!
Diženās atgriešanās Dievos!
Sabrukuma Apziņās nebūs,
Svētums - Sākotne būs!

Aizies ar Piekto arī mamons!
Mietpilsoņu pavadībā!
Nebūs sadalošā kordona,
Cilvēki izmainīsies pamatīgi!

Cilvēkiem tas neticami!
Grēkos viņi iegrima pavisam!
Taču, uz mamona jau veto uzlikts,
Tumsa tikai sapņos paliks!

Sapņos par pagātni tālo,
Smags atgādinājums,
Atgriešanās Ellē - neiespējama,
Visi sodi atcelti!

Krievzeme kļūs Ticības Sākotne!
Uz sevi atbildību pieņems!
Mīlestība un Gudrība - mērs ir,
Viņas Dievišķībai!

Āmen.
Tēvs Absolūts
28.09.18.

28.09.18.Quatrain “The Scenario”

Can talk for a long time,
Even paper will endure everything,
To do you need only,
Will and My Blessing!

The choice is always by human!
Create or just live?
Life doesn’t end with the century,
Human should be in Eternity!

Life- is a test, of course!
But, also the accumulated experience,
Human must understand- he is eternal!
Life on the Planet- is not everyday life!

The main thing- is your own way!
Perfection will open the door,
To understand: what is the essence?
How to fix Faith in the Soul!

Without Faith- there is no human!
As Great particles of God!
Faith in God- is one forever,
Road is measured in Paradise!

This conclusion is most important!
The understanding one is going straight!
Nothing will lead him astray,
On his way there is no hole!

Life is never isolated,
Family and society- always close by!
The Idea needs concentration,
This is the pivot with its gaze!

The idea leads everyone in life!
Faith in God accompanies the Idea!
The human remains the same,
Doesn’t dare to think of other!

However, most are not like that!
Easy to influence,
The problems are big in life,
Ask for Destiny alms!

Most people have forgotten about God!
Don’t remember the origin!
Wagging the beaten road,
Live in complete disbelief!

That they are- particles of the Creator!
That “Tomorrow” depends on themselves!
Gods can’t be philistines,
There is their life- Truth!

Duality distorted the World!
The World inside and outside,
Harmony for human- God- is a feast,
The philistine is getting worst!

For the Creator, the Creator is important!
Constancy and Wisdom in him!
For the philistine- this is the end,
People- Gods will go to growth!

In the Sixth people will not pass:
Will not stand the New dimension!
Noticeable is the prelude of Transfiguration,
The dimension changes on the Planet!

Sixth- the Source of the Spirit purity!
Great return to the Gods!
There will be no devastation in the Consciousness,
Holiness- will be the Source!

Mammon will leave with the Fifth too!
Accompanied by the philistines!
There will be no separation cordon,
People will change thoroughly!

People don’t believe it!
They are completely mired in sins!
But, the veto has already been imposed on mammon,
Darkness will remain only in a dream!

In dreams of distant past,
The hardest reminder,
Return to Hell- impossible,
All punishments are canceled!

Russia will become the Source of the Faith!
Will take responsibility on herself!
Love and Wisdom- is measure,
Her Divinity!

Amen
Father Absolute
28.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.09.2018.

Skatījumu skaits: 145 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: