Galvenie » 2018 » Oktobris » 28 » Vēsts: 28.10.18. Katrēns "Forums"
12:48
Vēsts: 28.10.18. Katrēns "Forums"

28.10.18 Катрен “Форум”

Я знаю, что сказать людям!
Мир – сотворён Создателем!
Сегодня только прелюдия,
Форум – для открывателей!

Человек – не известен точно себе,
Даже не понимает строение,
Каждый орган в этой среде,
Имеет энергетическое построение!

Не ищите основу в плоти!
Ткань, прежде всего, мышцы!
Внутри есть управленческий мотив,
И нескончаемые границы!

Человек – маленькая Вселенная!
Полное подобие Главной!
Это – основной Канон Бесконечности,
Переход из одного в другое – плавный!

Надо понять, что вы – часть!
От одного Источника жизни,
Форм жизни бесконечная масть,
Человек – главный в цепи, как прежде!

Человек главный, ибо Я в нём!
Малое подобие Бога!
Клетка, как подобие, тоже в нём,
Эволюция – это жизни дорога!

Всё, что делает человек – известно!
Известно до мгновения Создателю,
Поправлять прямо, принял Я неуместным,
Печально, если человек – обыватель!

Точка может управлять Миром!
Такие предлагаю условия,
Совесть в человеке – это перила,
Чтобы не нарушать подобие!

Единения не бывает в Материи,
Каждый человек – одинок!
Единение в Духе – направление,
Направление на Восток!

Единение управляет Миром!
Кровь тому подтверждение!
Сознание – это Вершина Мира,
В Духе – Великое достижение!

Вы можете поменять Мир!
Никто не сможет противостоять!
Бог и Любовь – для людей Кумир,
Всё можете Духом переставлять!

Мир вокруг – ваша фантазия!
Греки творили с умом!
Современный Мир – это оказия,
Посмотрите архитектуру кругом!

Сегодня Мир – неумелых!
Руки не могут всё!
Для Духа не бывает пределов,
Измените представление своё!

Измените, прежде всего, себя,
Жизнь больше одного столетия!
Учитесь, себя не храня,
Пример – творческого долголетия!

Знания Я даю в Надежде,
Человечество для себя примет!
Люди вырвутся из невежды,
И Тьму с себя снимут!

Ум – часть Великого Разума,
Уменьшенный вариант!
Не переставайте думать,
Вы – Великий антиквариат!

Творили, потом забыли!
Стала неправильная позиция!
Сегодня вы поднялись, где были,
Это научная экспедиция!

Познавайте себя – прибудет!
Прибудут новые технологии,
Проблем по жизни не будет,
Во всём есть логика!

Вы – Боги, точнее, как Боги!
Можете творить с Рождения!
Шестая раса будет итогом!
Внутреннего перерождения!

Аминь.
Отец Абсолют
28.10.18

 

Vēsts: 28.10.18. Katrēns "Forums"

Es zinu, ko cilvēkiem teikt!
Pasaule - Radītāja radīta!
Šodien tikai prelūdija,
Forums - priekš atklājējiem!

Cilvēks - precīzi sev nezināms,
Pat uzbūvi nesaprot,
Tanī vidē katram orgānam, 
Ir enerģētiskā uzbūve!

Apvalkā pamatu nemeklējiet!
Audi, vispirms, muskuļi!
Vadības motīvs ir iekšienē,
Un nebeidzamas robežas!

Cilvēks - mazs Visums!
Pilnīga līdzība Galvenajam!
Tas - Bezgalības pamata Kanons,
Pāreja no viena otrā - plūstoša!

Vajag saprast, ka jūs - daļa!
No viena dzīvības Avota,
Dzīvības formu bezgalīga masa,
Cilvēks - galvenais ķēdē, kā iepriekš!

Cilvēks galvenais, jo Es viņā!
Dieva mazā līdzība!
Šūna, kā līdzība, arī viņā,
Evolūcija - tas dzīves ceļš!

Viss, ko cilvēks dara - zināms!
Līdz mirklim zināms Radītājam,
Palabot tieši, pieņēmu Es nevietā,
Bēdīgi, ja cilvēks - mietpilsonis!

Var Pasauli vadīt punkts!
Tādus apstākļus piedāvāju,
Sirdsapziņa cilvēkā - tās margas,
Lai līdzību netraucētu!

Vienošana nemēdz būt Matērijā,
Katrs cilvēks - vientuļš!
Vienošanās Garā - virziens,
Virziens uz Austrumiem!

Vienošanās vada Pasauli!
Asinis tam apstiprinājums!
Apziņa - tā Pasaules Virsotne,
Garā - Dižens sasniegums!

Jūs varat Pasauli izmainīt!
Neviens nevar pretim stāties!
Dievs un Mīlestība - Elks priekš cilvēkiem,
Visu varat pārvietot Garā!

Pasaule apkārt - jūsu fantāzija!
Grēkus ar prātu radījāt!
Pašreizējā Pasaule - tā okāzija,
Aplūkojiet arhitektūru apkārt!

Šodienas Pasaule - neprašu!
Rokas visu nevar!
Priekš Gara robežu nav,
Izmainiet savu priekšstatu!

Izmainiet, vispirms, sevi,
Dzīve vairāk par vienu simtgadi!
Mācaties, sevi neglabājot,
Piemērs - jaunrades ilggadība!

Zināšanas Es dodu Cerībā,
Cilvēce pieņems priekš sevis!
Cilvēki izrausies no nejēdzības,
Un Tumsu no sevis noņems!

Prāts - Diženā Saprāta daļa
Samazināts variants!
Nepārstājiet domāt,
Jūs - Liels antikvariāts! 

Radījāt, pēc tam aizmirsāt!
Pozīcija kļuva nepareiza!
Šodien jūs pacēlāties, kur bijāt,
Tā zinātniskā ekspedīcija!

Izziniet sevi - pienāks!
Pienāks jaunas tehnoloģijas,
Problēmu dzīvē nebūs,
Visā ir loģika!

Jūs - Dievi, precīzāk, kā Dievi!
No Dzimšanas radīt varat!
Sestā rase būs rezultāts!
Iekšējai pārdzimšanai!

Āmen.
Tēvs Absolūts
28.10.18.

28.10.18.Quatrain “Forum”

I know what to say to people!
The World is created by the Creator!
Today only prelude,
Forum- for openers!

Human- is not known exactly himself,
Doesn’t understand even structure,
Every organ in this environment,
It has an energy structure!

Don’t seek foundation in the flesh!
Fabric, above all, muscle!
Inside there is a motive of management,
And endless borders!

Human- is a little Universe!
Full similarity to the Main one!
This is- the main Canon of Infinity,
The transition from one to other- is smooth!

Have to understand, that you- are part!
From one Source of life,
Endless mass of life form,
Human- is the main in chain, as before!

Human is the main, because I am in him!
Little similarity of God!
The cell, like similarity, is also in it,
Evolution- is the road of life!

Everything, what human does- is known!
Known to the Creator till moment,
To correct directly, I took inappropriate,
Sadly, if human- is philistine!

Point can rule the World!
I propose such conditions,
Conscience in human- is a railing,
In order not to break similarity!

Unity doesn’t happen in Matter,
Every human- is lonely!
Unity in the Spirit- is a direction,
Direction to the East!

Unity rules the World!
The blood confirms this!
Conscience- is the Top of the World,
In the Spirit- Great achievement!

You can change the World!
No one can resist!
God and Love- is an Idol for people,
Everything can be moved by the Spirit!

The World around- is your fantasy!
Sins created with mind!
The Modern World- is an occasion,
Look at the architecture around!

Today the World- is inept!
Hands can’t all!
There are no limits for the Spirit,
Change your view!

Change, first, yourself,
Life is more than one century!
Learn, not keeping yourself,
An example- is longevity of creative!

Knowledge I give in Hope,
Humanity will accept for themselves,
People will escape from the ignorant,
And the Darkness will be removed!

The mind- is part of the Great Reason,
Reduced version!
Don’t stop thinking,
You are- Great antiques!

Created, then forgotten!
Position became wrong!
Today you have risen where you were,
This is scientific expedition!

Know yourself- will arrive!
New technologies will come,
There will be no problems in life,
There is logic in everything!

You are- Gods, more precisely, like Gods!
You can create from Birth!
The Sixth race will be the result!
Internal rebirth!

Amen
Father Absolute
28.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.10.2018.

Skatījumu skaits: 40 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: