Galvenie » 2017 » Decembris » 28 » Vēsts: 28.12.17. Katrēns "Nodomrīcība" - *
18:52
Vēsts: 28.12.17. Katrēns "Nodomrīcība" - *

Vēsts: 28.12.17. Katrēns "Nodomrīcība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Ceļojuma Simboli!" / *(ОР) "Символи путешествия!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_celojuma_simboli/2014-11-04-1259 ;
https://www.youtube.com/watch?v=JG1ec07dqXo ; важно спомтнить стих 6:http://www.otkroveniya.eu/2014/30.10.14.html/http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_30_10_14_atgriezsanas_vai_ilgais_cels_pie_dieva/2014-11-03-1258 , 6. pants)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

28.12.17 Катрен "Промысел"…………………………………………………….…….Quatrain "Thought action"

Перед рассветом сгущается Тьма! .......Pirms rītausmas sabiezē Tumsa! ……Before the dawn the darkness thickens!
Природное это явление! ........................Tā dabiska parādība!.............................This is natural phenomenon!

В жизни людей происходит тогда, ............Cilvēku dzīvē notiek tad,………………….In people's lives then,
Когда Историческое изменение! ...............Kad izmaiņas Vēsturiskas!.......................When the Historical changes!

Жизнь человека - подъём и падение, ....Cilvēka dzīve - pacēlums, kritiens,………A human's life is rise and fall,
Выше подъём - глубже пропасть! ...........Pacēlums augstāk - bezdibens dziļāk!.....Above the rise- deeper the abyss!
Не удивительное явление, ......................Parādība ne pārsteidzoša,………………..Not surprising phenomenon,
Главное, не глубоко упасть! ....................Galvenais, nenokrist dziļi!.........................The main thing, not to fall deeply!

Человек, если с Богом в Душе, ............Cilvēks, ja ar Dievu Dvēselē,……………Human, if in the Soul with God,
Не может упасть в ущелье, ...................Nevar aizā nokrist,………………………..Can't fall into the gorge,

Он понимает дорогу уже, ..........................Viņš jau ceļu saprot,……………………....He understands the road already,
Как Бога предупреждение! ........................Kā Dieva brīdinājumu!..............................As God's warning!

Каждый человек ищет Бога, ......................Katrs cilvēks meklē Dievu,……………….Everyone is looking for God,
Где угодно, но не в себе, ...........................Kur vien tīk, bet ne sevī,……………….....Anywhere, but not in themselves,
Трудная для людей дорога, ......................Grūts priekš cilvēkiem ceļš,…………….....A difficult road for people,
Или путь к самому себе! ............................Vai ceļš pašam pie sevis!..........................Or the way to yourself!

Человек - плод Духа, Материи! .............Cilvēks - auglis Gara, Matērijas!............Human- is the Fruit of Spirit, Matter!
Больше Материи - меньше Духа! ..........Vairāk Matērijas - mazāk Gara!..............More Matter- less Spirit!

Сложное произведение Истории, .............Sarežģīts Vēstures ražojums,…………….A complex work of History
Духовная часто разруха! ...........................Garīgais sabrukums bieži!.........................Spiritual destruction is often!

Носится, не понимая жизнь, ...................Traucas, nesaprotot dzīvi,…………………Worn, not understanding life,
Ищет «тихую пристань»! .........................Meklē "kluso piestātni"!..............................Looks for "quite pier"!
Где очень комфортно жить, ....................Kur dzīvot ļoti komfortabli, ………………...Where is very comfortable to live
Не рассматривая пристально! ................Neskatoties vērīgi!.....................................Not looking closely!

Если посмотреть внимательно, ..............Uzmanīgi ja paskatītos,…………………..If will look carefully,
Окажется пристань болотом, ..................Piestātne purvs izrādītos,…………………It will be a pier marsh,
Нет для жизни обоснования, ...................Nav priekš dzīves pamatojuma,…………There is no justification for life
Кто собирает для себя золото! ................Kas priekš sevis zeltu savāc!....................Who collects gold for himself!

Вторая часть человека кричит! ............Kliedz cilvēka otra daļa!.........................The second part of the human screams!
Теребя внутри Сознание, .......................Apziņai iekšā neliekot mieru,…………..Consciousness inside don't keep calm,
Почему Совесть пока молчит? ..............Kādēļ Sirdsapziņa pagaidām klusē?.....Why is silent Conscience?
И не проснётся в Душе понимание! ......Un nepamostas Dvēselē saprašana!.....And understanding not waking up in the Soul!

Понимание, что жизнь - вечна! ...............Saprašana, ka dzīve - mūžīga!.................Understanding, that life- is eternal!
Продолжение её в Духе, ..........................Viņas turpinājums Garā,………………….Continuing it in the Spirit,
Человек в Материи извечно, ....................Matērijā cilvēks mūžseni,…………………Human in Matter from eternity,
Путает точку и круг! ...................................Jauc punktu un apli!.................................Confuses the point and the circle!

Человек - концентрация в точке! ..........Cilvēks - koncentrācija punktā!............Human- is concentration in the point!
Материя - энергии обеспечение! ...........Matērija - enerģijas nodrošinājums!....Matter- energy supply!

Нет никаких проволочек, ...........................Nav nekādu vilcināšanos,………………...There are no delays,
Ибо эволюции это течение! ......................Jo tas evolūcijas tecējums!........................Because it's flow of evolution!

Выбор за человеком всегда! .................Izvēle cilvēkam vienmēr!......................The choice is always for the human!
Жизнь в Материи или в Духе? .................Dzīve Matērijā vai Garā?..........................Life in Matter or in the Spirit?
Практически никогда, ................................Nekad prakstiski,………………………….Almost never,
Человеку не быть в Духе! .........................Cilvēkam Garā nebūt!..............................Human doesn't have to be in the Spirit!

В Духе - лишь избранные! .....................Garā - tikai izraudzītie!................................In the Spirit- only elect!
Даже если сами не знают! .....................Pat ja paši nezina!......................................Even if they don't know!
Приходит осознание: выбраны! ............Pienāk apzināšanās: izraudzīti! ……….......An awareness comes: they are chosen!
Только некоторые понимают! ................Saprot tikai daži!.........................................Only some understand!

Сегодня выбор и очень строгий! .......Šodien izvēle un ļoti stingra!...............Today the choice is very strict!
Вы «ЗА» или «ПРОТИВ» Бога! ............Jūs "PAR" vai "PRET" Dievu!..............You are "FOR" or "AGAINST" God!

Общей, увы пока нет дороги, .................Kopējā, ak vai, ceļa pagaidām nav,…….The general, alas, while there is no road,
Для многих: мамона - дорога! ................Mamons priekš daudziem - ceļš!.............Mammon for many- a road!

Мамона - изначально грех! .....................Mamons - no sākuma grēks!....................Mammon- is a sin from beginning!
Атрибут богатства и слабоумия! .............Atribūts bagātībai un plānprātībai!............Attribute of wealth and dementia!
В Царство Моё пройдёт без помех, ....Mana Valstība izies bez traucējumiem,.My Kingdom will pass without hindrance,
Кто не в мамоне, а в Духе! ....................Kuri ne mamonā, bet Garā!....................Who are not in mammon, but in Spirit!

Если в Духе люди Едины, .....................Ja Garā cilvēki Vienoti,…………………...If people are United in the Spirit,
Божественная в них энергия, ................Viņos Dievišķā enerģija,…………………The Divine energy in them,
Нет против них силы, .............................Nav spēku pret viņiem,…………………..There is no strength against them
Их сила - Посылы, поверья! ...................Viņu spēks - Vēstījumi, ticējumi!............Their strength- Promises, beliefs!

Время сплотить ряды! .......................Laiks rindas saliedēt!..........................Time to rally the ranks!
Тьма играет на опережение! ................Uz apsteigšanu Tumsa spēlē!................Darkness is playing in advance!
Люди у последней черты, .....................Pie pēdējās svītras cilvēki,……………...People at the last line,
Тьма тормозит Возрождение! ..............Tumsa Atdzimšanu bremzē!...................Darkness inhibits the Renaissance!

Ваше мнение важно для людей! .......Jūsu viedoklis cilvēkiem svarīgs!......Your opinion is important to people!
Новые слова, как награда! .................Jauni vārdi, kā apbalvojums!..............New words, as a reward!
Вы сегодня - прелюдия, ......................Jūs šodien - prelūdija,………………...Today you- are prelude,
И Божественная отрада! ......................Un Dievišķais prieks!..........................And Divine joy!

Целое, значит, команда! .......................Veselums, tātad, komanda!.................A whole, then, the team!
Целое не остановит Тьма! ...................Veselumu neapturēs Tumsa!...............The Whole will not stop Darkness!
Уверенно и отважно, .............................Pārliecinoši un drosmīgi,………….......Confident and brave,
Помните, Вы - Рассвет дня! ................Atceraties, Jūs - dienas Rītausma!........Remember, You- are the Dawn of the day!

Аминь. .....................................................Āmen…………………………………….......Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts………………………….........Father Absolute
28.12.17 ...................................................28.12.17………………………………...........28.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 29.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.12.2017., papildināts angļu valodā 29.12.2017.

Skatījumu skaits: 305 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: