Galvenie » 2017 » Janvāris » 30 » Vēsts: 29.01.17. Katrēns "Otrādi"
16:37
Vēsts: 29.01.17. Katrēns "Otrādi"

Vēsts: 29.01.17. Katrēns "Otrādi"
......................................................... Катрен "Наоборот"…………………………………..Quatrain "Reversely"

17-ais atkārtosies atkal! .................. 17-й повторится снова!........................................17th will repeat again!
Bet, tikai otrādi! ............................... Но, только наоборот!............................................But, only reversely!
Scenārijs būs jauns! ........................ Сценарий будет новый!.......................................Will be new scenario!
Ne pie "R", bet precīzi "No" .............. Не к "Р", а точно "От"……………………………...Not to "R", but sure "From"

Viens "in" ievārīja revolūciju! ........... Один "ин" заварил революцию!..........................One "in" stirred up a revolution!
Otram uz "in" izstēbt!! ...................... Второму на "ин" хлебать!!...................................Second on the "in" slurp!
Atgriezt zemi pie Evolūcijas, ............ Вернуть страну к Эволюции,……………………..Return the country to Evolution,
Lai no tās neatpaliktu! ...................... Чтоб от неё не отстать!.......................................To keep abreast of it!

Ritenis pagriezīsies atkal! ................. Колесо повернётся опять!..................................The wheel will turn again!
Atpalikt nedrīkst nekādi! .................... Нельзя никак останавливаться!........................Can't stop in any way!
Uz grābekļiem uzkāpt nedrīkst! ......... На грабли нельзя наступать!.............................Can't step on the rake!
Nedrīkst iet un atskatīties! ................. Нельзя идти и оглядыватьяся!..........................Can't go and to look back!

Gads precīzi atkārtos, ........................ Год повторит в точности,………………………..Year will repeat exactly,
Noskaņojumu un Apziņu! ................... Настроение и Сознание!...................................Mood and Consciousness!
Krievzeme iespējas parādīs, .............. Русь покажет возможности,…………………….Russia will show opportunities
Saprast sevi Garā! ............................. В Духе себя понимания!....................................To understand yourself in the Spirit!

Cilvēkiem motivācijas pagaidām nav! . У людей пока нет мотивации!..........................People have not motivation for moment!
Guļ vārdu dulnumā! ........................... Спят в словесном дурмане!...............................They sleep in a verbal dope!
Aktivitāte Dvēselē redzama nav, ........ Не видно в Душе активации,……………………Not seen activation in the Soul,
Zeme burtiski miglā! ........................... Страна словно в тумане!...................................The country is like in fog!

Ir apmāns un parodijas, ...................... Есть обман и пародии,…………………………..There is a deception and parody,
Nav piecgadu plānu! ........................... Нет пятилетних планов!....................................No five-years plans!
Nav arī tautas valstī, ........................... Нет в стране и народа,…………………………..Have not also nation in the country,
Visus klanus apvienojošas! ................... Объединяющего все кланы!...........................Brings together all the clans!

Tikai Mamons-nevienlīdzība, ............... Только Мамона-неравенство,………………….Only Mammon- inequality,
Un pilnīga grimšana nabadzībā! .......... И полное обнищание!.......................................And the complete impoverishment!
Vienlīdzība pārsvītrota, ........................ Перечёркнуто Равенство,……………………….Equality struck- through,
Cilvēkos sapratnes nav! ....................... В людях нет понимания!...................................In humans there is no understanding!

17-ais vēsturi atkārtos! ......................... 17-й повторит историю!....................................17th will repeat history!
Pasvītroju, otrādi! ................................. Подчёркиваю, наоборот!...................................I emphasize, reversely!
Atgriezeniska trajektorija, ..................... Обратная траектория,…………………………...Contact trajectory,
Priekš valsts spējš pagrieziens! ............ Резкий для страны поворот!............................The sharp turnaround for the country!

Neviens izmaiņas negaida! ................... Никто не ждёт изменений!...............................Nobody is waiting for changes!
Vara cieta, kā jau iepriekš! .................... Власть тверда, как и прежде!.........................Power hard, as before!
Taču no Debesīm uzvedība redzama, .. Но, видно с Небес поведение,………………..But, behavior seen from the Heaven,
Redzama arī tā neprasme! ................... Видно оно и невежде!......................................Seen it and ignorant!

Bet viss sabruks mirklīgi! ...................... Но всё рухнет мгновенно!................................But everything will collapse instantly!
To pašu 40 dienu laikā! ......................... За те же 40 дней!.............................................On the same 40 days!
Tikai gadīsies lieliski, ............................. Только случится отменно,…………………….Only will happen perfectly,
Tur cilvēki izmainīsies! ........................... Дюди изменятся в ней!...................................People will change it!

Zeme izmainīsies rudenī! ...................... Страна изменится осенью!.............................Country will change in autumn!
Atkārtoju, un tanī pat laikā! .................... Повторяю, и в тоже время!.................................I repeat, and at the same time!
Revolūcija paliks ēnа, ............................ Революция останется тенью,……………………Revolution will shadow,
Slogu atgādinoša! ................................. Напоминающее бремя!........................................Reminder burden!

Jauna dimensija atnāks! ........................ Новое придёт измерение!..................................New dimension will come!
Gan cilvēku, gan Telpas!! ....................... И людей, и Пространства!!................................And the people, and Space!
Monādes izmaiņas ienesīs! .................... Монады внесут изменения!...............................Monad will bring the change!
Kā Dieva Diženo velti! ........................... Как Бога Великое дарство!.................................As God's Great states!

Ziniet 17-ais - astotnieks! ....................... 17-й знайте - восьмёрка!...................................17th aware- Eight!
Tas - Radītāja skaitlis! ............................. Это - число Создателя!....................................This the number of the Creator!
Bet tas arī Debesu mērs! ......................... Но это и Небес мерка!.....................................But this also measurement of the Heaven!
Priekš Dieva un mietpilsoņa! ................... Для Бога и обывателя!.....................................For the God and philistine!

Kāds jau sapratīs, kāds arī nē! ............... Кто-то поймёт, а кто-то и нет!...........................Someone will understand, but someone no!
Vēstures ritenis griežas .......................... Колесо Истории крутится!..................................The wheel of history turns,
17-ais atbildi dos: .................................... 17-й даст ответ:…………………………………...17th will give the answer;
Priekš zemes viss izpildīsies! .................. Всё для страны сбудется!.................................Everything will come true for the country!

Spējš pagrieziens ne jaunums! ............... Крутой поворот не новость!...............................Sharp turn is not the news!
Taču civilizācijai nebija! ........................... Но у цивилизации не было!...............................But civilization was not!
Jauns stāsts uzrakstīsies! ....................... Новая запишется повесть!.................................The new story will be written!
Krievzeme cilvēkiem - Spīdeklis! ............ Русь для людей - Светило!.................................Russia for the people- Light!

Līdz tam vēl ir laiks! ................................ До этого есть ещё время!...................................Prior to this, there is still a time!
Daudz izmaiņu notiks! ............................ Много пройдёт изменений!.................................Many changes will happen!
Krievzeme izjutīs apgrūtinājumu, ........... Испытает Русь обременение,……………………Russia has experienced an encumbrance,
Apziņa viedokli noformēs! ...................... Сознание сформируют мнение!.........................Consciousness will form an opinion!

17-jā viss notiks! ..................................... В 17-м всё случится!............................................In 17th all will happen!
Priekš Pasaules un priekš Krievijas! ....... Для Мира и для России!......................................For the World and for the Russia!
Dimensija jau klauvējas ........................... Мерность уже стучится…………………………...Dimension is already knocking,
Skubinot viņu Mesijā! .............................. Подгоняя её в Мессию!........................................Adjusting it to the Messiah!

Pagrieziens būs spējš ............................. Поворот будет крутой……………………………...Rotation will be cool
Prakstiski otrādi ...................................... Практически наоборот……………………………..Almost conversely,
Civilizācija tādu nezināja, ........................ Цивилизация не знала такого,…………………...Civilization didn't know this,
Cilvēcisko virpuli! ..................................... Человеческий водоворот!...................................The human maelstrom!

Tumsu tas iedzīs tumsā! .......................... Он загонит Тьму во тьму!....................................It will drive the Darkness into Darkness!
Neatstās glābšanās iespējas! .................. Не оставит спасения шансов!.............................Will not leave the chance of salvation!
Savu likteni Krievzeme izmainīs! ............. Русь изменит свою судьбу!.................................Russia will change their destiny!
Izmainīs arī Pasaules iekārtu! ................. Изменит и Мира убранство!................................Will change also the World decoration!

Āmen. ...................................................... Аминь………………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ......................................... Отец Абсолют……………………………………...Father Absolute
29.01.17. ................................................. 29.01.17………………………………………………29.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /30.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/1.02.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 30.01.2017.

Skatījumu skaits: 371 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: