Galvenie » 2019 » Janvāris » 29 » Vēsts: 29.01.19. Katrēns "Rītausma virs Planētas"
19:58
Vēsts: 29.01.19. Katrēns "Rītausma virs Planētas"

29.01.19. Катрен “Рассвет над Планетой”

Сценарий пишется правильно!
Изменения надо готовить!
Под камень вода не течёт – правило!
Время людей торопит!

Конечно, Единение – есть Союз!
Но, Союз только по Духу!
История не понимает слово “юз”!
Но, История знает в Духе разруху!

Люди разные – такова Пьеса!
В разнообразии рождается Истина!
Это не прощальная месса,
А наоборот Духа вершина!

Разнообразие создаёт Пространство!
Волны информации создают горизонт,
Люди – это Вечное странствие!
И информационный код!

Осознавший Вечность – Учитель!
Он творящий, как Бог!
Человек – это Дух в вашем теле!
Совершенство при жизни – итог!

Люди живут очень мало!
Даже не дотягивая до нормы!
Заинтересованность их в жизни пропала!
Человек – это Плотного плана форма!

Форма меняется по умолчанию,
Чаще всего по обстоятельствам,
К людям должно прийти понимание,
Жизнь не в Духе – стяжательство!

Целое – это все люди в Духе!
В Целом нивелируется разнообразие,
В Сознании не бывает разрухи,
И нет привычного ценообразования!

Главная цена – это жизнь!
Но, ценность жизни не определима!
Люди продолжают как-нибудь жить,
Жизнь для них – материальные всё дела!

Повторяю, жизнь – это сложный экзамен!
Вам, даже как Целому, пройти трудно!
Между Материей и Духом – есть размен,
Или в Небо, или на дно!

Школа подготовит людей к жизни!
Придёт понимание, что это – Этап,
Который необходимо прожить,
Не принимая никакой штамп!

Готовьте людей к Переходу!
К Переходу в Новую мерность!
Поверьте, для них нет другого выхода,
Пора проявить Создателю Верность!

Кто держится всё время за прошлое!
Не сможет перейти в “Завтра”!
Подсознание Бога говорит: возможно,
И это, поверьте, Правда!

Формируйте Посыл уверенно,
Не напрасны ваши старания!
Уйдёт человеческое обременение,
Откроются в людях Мои Дарования!

Природа уже развернулась на вас!
Непонятное для людей ощущение!
Ваш Фрегат поменял галс,
Уже заметно Планеты смещение!

Сознание людей вошло в Подсознание!
Вы однажды показали на Вече!
Не было тогда осознания,
Тогда в вашем Сознании был вечер!

Теперь Рассвет настал над Планетой!
Люди не понимают, что же случилось!
У них пока понимания Судьбы нет,
Чудо у Святой Руси получилось!

Аминь.
Отец Абсолют
29.01.19

 

Vēsts: 29.01.19. Katrēns "Rītausma virs Planētas"

Scenārijs rakstās pareizi!
Izmaiņas vajag gatavot!
Zem akmens ūdens netek - pareizi!
Laiks steidzina cilvēkus!

Protams, Vienošana - ir Savienība!
Bet, Savienba tikai Garā!
Vēsture nesaprot vārdu "vienība"
[Sa-"vienība"/Со"юз"]!
Taču, Vēsture zin sabrukumu Garā!

Cilvēki dažādi - Luga tāda!
Patiesība daudzveidībā rodas!
Tā ne atvadu mesa,
Bet otrādi virsotne Garā!

Daudzveidība Telpu rada!
Informācijas viļņi rada horizontu,
Cilvēki - Mūžīgā klejošana tā!
Un informatīvais kods! 

Apzinājies Mūžību - Skolotājs!
Viņš jaunradītājs, kā Dievs!
Cilvēks - tas Gars jūsu ķermenī!
Pilnība dzīves laikā - rezultāts!

Cilvēki dzīvo ļoti neilgi!
Pat līdz normai neaizvelkot!
Viņu ieinteresētība par dzīvi pazuda!
Cilvēks - tā Blīvā plāna forma!

Forma mainās pēc noklusēšanas,
Visbiežāk pēc apstākļiem,
Cilvēkiem saprašanai jāatnāk,
Dzīve ne Garā - mantrausība!

Veselums - tie visi cilvēki Garā!
Veselumā dažādība nivelējas,
Apziņā sabrukums nemēdz būt,
Un nav pierastās cenuizglītības!

Galvenā cena - dzīve tā!
Bet, dzīves vērtība nenosakāma!
Cilvēki turpina dzīvot šā tā,
Dzīve priekš viņiem - materiālās darbības!

Atkārtoju, dzīve - tas sarežģīts eksāmens!
Jums, pat kā Veselumam, iziet grūti!
Starp Matēriju un Garu - maiņa ir,
Vai Debesīs, vai uz grunti!

Skola cilvēkus sagatavos dzīvei!
Atnāks saprašana, ka tas - Etaps,
Kuru nepieciešams nodzīvot,
Nepieņemot štampus nekādus!

Gatavojiet cilvēkus Pārejai!
Pārejai Jaunajā dimensijā!
Ticiet, viņiem citas izejas nav,
Laiks Radītājam Uzticību izpaust!

Kurš visu laiku pie pagātnes turas!
Nevarēs pāriet "Rītdienā"!
Dieva Zemapziņa saka: iespējams,
Un tas, ticiet, Patiesība!

Formējiet Vēsti pārliecinoši,
Ne veltīgi jūsu centieni!
Aizies cilvēciskais apgrūtinājums,
Cilvēkos Manas Veltes atklāsies!

Daba uz jums jau pagriezās!
Nesaprotama priekš cilvēkiem sajūta!
Jūsu Fregate galsu izmainīja,
Jau manāma Planētas nobīde!

Cilvēku Apziņa iegāja Zemapziņā!
Jūs vienreiz Veče/Dievkopībā parādījāt!
Nebija toreiz apzināšanās,
Tad jūsu Apziņā vakars bija!

Tagad virs Planētas Rītausma iestājās!
Cilvēki nesaprot, kas gan notika!
Viņiem pagaidām Likteņa sapratnes nav,
Svētajai Krievzemei Brīnums izdevās!

Āmen.
Tēvs Absolūts
29.01.19.

29.01.19.Quatrain “Dawn over the Planet”

The Scenario is spelled correctly!
Changes need to prepare!
Under the stone water doesn’t flow- is rule!
Time hurries people!

Of course, Unity- is the Union!
But, the Union is only in the Spirit!
History doesn’t understand the word “unit”,
But, History knows destruction in the Spirit!

People are different- such is a play!
Truth is born in diversity!
This is not a farewell mass,
But opposite the top in the Spirit!

Diversity creates Space!
Waves of information creates a horizon,
People- are Eternal journey!
And the information code!

Conscious of Eternity- Teacher!
He creates, as God!
Human- is the Spirit in your body!
Perfection in life- is result!

People live very little!
Not even reaching the norm!
Their interest of life is gone!
Human- is a form of dense plan!

The form changes by default,
Most often according to circumstances,
Understanding should come to people,
Life is not in the Spirit- is mercy!

The Whole- is all people in the Spirit!
In whole diversity is leveled,
There is no ruin in Consciousness,
And there is no usual pricing!

The main price- is life!
But the value of life is not definable!
People continue to live somehow,
Life for them- all the material things!

I repeat, life- is a difficult exam!
It’s difficult for you, even as the Whole!
Between matter and Spirit- there is a change,
Or in the Heaven, or to the bottom!

The school will prepare people for life!
The understanding will come that this is- Stage,
Which is necessary to live,
Without taking any stamp!

Prepare people for the Transition!
For the Transition to the New dimension!
Believe Me, there is no other way for them,
It’s time to show loyalty to the Creator!

Who keeps all the time to the past!
Will not be able to go in “Tomorrow”!
The Subconscious of God says: possible,
And this, believe me, is Truth!

Forms the promise confidently,
Your efforts are not in vain!
The human burden will go away,
My Talents will be opened in people!

Nature has already turned at you!
Incomprehensible feeling for people!
Your Frigate changed the tack,
Planet offset is already noticeable!

Consciousness of people entered into Subconscious!
You once showed at Veche!
There was no awareness that time,
Then there was evening in your Consciousness!

Now Dawn has come over the Planet!
People don’t understand what happened!
They have not understanding of Destiny yet,
The Miracle of Holy Russia turned out!

Amen
Father Absolute
29.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.-1.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.01.2019

Skatījumu skaits: 71 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: