Galvenie » 2020 » Marts » 29 » Vēsts: 29.03.2020. Katrēns "Brīvība vajadzīga arī Planētai"
22:13
Vēsts: 29.03.2020. Katrēns "Brīvība vajadzīga arī Planētai"

29.03.2020 Катрен “Свобода нужна и Планете”

Сегодня день называется: «Вход»!
Для Руси это – испытание!
Люди за неделю поймут Код,
Входа в Новое состояние!

Это испытание для всех людей!
Все люди на одной территории!
Людям за неделю станет видней,
Что их ждёт жизнь другой категории!

Будет хорошо видно: кто есть кто?
Кто управляет вами?
В эпидемии есть положительное ядро:
Видны изменения уже не за горами!

Надо держаться «вместе»!
Что «один в поле не воин»!
Что Россия – это Святое место,
Каждый человек своего достоин!

Вы входите в заколдованный круг,
Выход из этого круга – «вместе»!
Будет понятно: кто – враг, а кто – друг,
Что не случайно вы в одном месте!

Называется «день открытых Сердец»!
Такое испытание для Избранных!
Поймёте, что есть – «Начало», и есть – «Конец»!
И есть Народ – Сердец открытых!

Сегодня очень важное испытание!
Из него вы должны выйти Целым!
Не надо никаких гаданий,
Свет на Планете должен быть Белым!

Есть время пересмотреть позицию!
Хватит молчать – надо действовать!
Пора Истории свою написать страницу,
Любовь должна царствовать!

Люди должны объединиться в Целое!
Проблемы и желания – одни!
Решение должно быть смелым,
Для единения есть много причин!

Главная причина Единения – Небо!
Только оно вас объединит!
Только для вас быт – это небыль,
Любовь с Богом соединит!

Решение изолировать – на пользу!
Это перерыв – оглянуться!
Помните, вы на Небе у Бога возле,
Вам до Неба легко дотянуться!

Посмотрите: кто и куда вас тянет?
«Родная» власть – приземляет!
Человек, без Свободы, вянет!
Свобода и раба распрямляет!

За неделю вы поймёте, что можно!
Изменить этот несправедливый Мир!
Вам Волю проявить несложно!
Любовь друг к другу – для вас ориентир!

Воля всех – это огромный «кулак»!
Никакое оружие – не устоит,
Свобода – это Любви флаг,
Который, всех людей устроит!

Свобода нужна и Планете!
Планете, как и людям, нужно Равенство!
Это записано в Божьем Завете,
Бог не может терпеть неравенство!

Теперь вы в одних условиях:
Закрытые от других по квартирам!
Спасёт вас с Богом подобие!
Для Бога нет никаких программ!

Эти семь дней – равны столетиям!
Власть и Пандемия заставили сесть за парты!
В вас сохранено Бога Наследие,
От Него остались Небесные карты!

Аминь.
Отец Абсолют.
29.03.2020

Vēsts: 29.03.2020. Katrēns "Brīvība vajadzīga arī Planētai"

Diena šodien saucas "Ieeja"!
Krievzemei tas - pārbaudījums!
Nedēļas laikā cilvēki Kodu sapratīs,
Ieejai Jaunajā stāvoklī!

Tas pārbaudījums priekš visiem cilvēkiem!
Visi cilvēki uz vienas teritorijas!
Nedēļas laikā cilvēkiem redzamāk kļūs,
Ka viņus citas kategorijas dzīve gaida!

Būs labi redzams: kas kurš ir?
Kurš vada jūs?
Epidēmijai pozitīvs kodols ir:
Redzamas izmaiņas jau ne aiz kalniem!

"Kopā" turēties vajag!
Ka "viens uz lauka nav cīnītājs"!
Ka Krievzeme - Svēta tā vieta,
Katrs cilvēks sevis cienīgs! 

Jūs ieejat apburtā lokā,
No šī loka izeja - "kopā"!
Būs saprotams: kurš - naidnieks, kurš - draugs,
Ka vienā vietā jūs ne nejauši!

Saucas "atvērto Siržu diena"!
Tāds pārbaudījums Izredzētiem!
Sapratīsiet, ka ir - "Sākums", un ir - "Beigas"!
Un ir Tauta - atklātām Sirdīm!

Šodien pārbaudījums ļoti svarīgs!
No tā jums Veselumam jāiziet!
Nekādu zīlēšanu nevajag,
Gaismai uz Planētas jābūt Baltai!

Laiks ir pozīcijas pārskatīt!
Pietiek klusēt - rīkoties vajag!
Laiks savas Vēstures lappusi uzrakstīt,
Mīlestībai jāvalda!

Cilvēkiem Veselumā jāapvienojas!
Problēmas un vēlēšanās - vienas!
Lēmumam jābūt drosmīgam,
Iemeslu priekš vienošanās daudz ir!

Galvenais vienošanās iemesls - Debesis!
Tikai tās jūs apvienos!
Tikai priekš jums sadzīve - tā neesība,
Mīlestība ar Dievu savienos!

Lēmums izolēt - labumam!
Tas pārtraukums - atskatīties!
Atceraties, jūs Debesīs Dievam blakus,
Jums līdz Debesīm aizsniegties viegli!

Paskataties: kas un kur jūs velk!
"Dzimtā" vara - piezemē!
Cilvēks, bez Brīvības, vīst!
Brīvība pat vergu iztaisno!

Nedēļas laikā jūs sapratīsiet, ka var!
Šo netaisnīgo Pasauli izmainīt!
Gribu izpaust jums nav sarežģīti!
Mīlestība vienam pret otru - orientieris jums!

Visu Griba - tā "dūre" milzīga!
Ierocis nekāds - nenoturēsies,
Brīvība - Mīlestības karogs tas,
Kas, cilvēkus visus nokārtos!

Brīvība arī Planētai vajadzīga!
Planētai, kā cilvēkiem, Vienlīdzība vajadzīga!
Tas Dieva Novēlējumā ierakstīts,
Dievs nevienlīdzību ciest nevar!

Jūs vienos apstākļos tagad:
Slēgti no citiem pa dzīvokļiem!
Glābs jūs līdzība ar Dievu!
Priekš Dieva nav programmu nekādu!

Šīs septiņas dienas - līdzīgas simtgadēm!
Vara un Pandēmija skolas solos sēsties lika!
Dieva Mantojums saglabāts jūsos,
No Viņa Debesu kartes palika!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
29.03.2020.

29.03.20.Quatrain “Freedom is needed for the Planet too”

Day is called today: “Entrance”!
For Russia- this is a test!
People will understand the Code in a week,
Entrance to the New State!

This is a test for all people!
All people in one territory!
People will know better in a week
That awaits them life in a different category!

It will be clearly visible: who is who?
Who controls you?
The epidemic has a positive core:
The changes are visible already around the corner!

We must stick “together”!
That "one is not a warrior in the field"!
That Russia- is a holy place
Each person is worthy himself!

You enter a vicious circle,
The way out of this circle- is “together”!
It will be clear: who- is the enemy, and who- is the friend,
It’s no coincidence that you are in one place!

It is called "Day of Open Hearts"!
Such a test for the Chosen ones!
You will understand that there is- “Beginning”, and there is- “End”!
And there is a Nation - open hearts!

Today is a very important test!
From it you must go Whole!
No guessing needed
The Light on the Planet must be White!

There is time to reconsider the position!
Stop being silent - you have to act!
It's time to write your own History page,
Love must reign!

People must unite into the Whole!
Problems and desires- are same!
The decision must be bold
There are many reasons for unity!

The main reason for Unity- is Heaven!
Only this will unite you!
Only for you, life- is fiction,
Love will unite with God!

The decision to isolate- is good!
This is a break - look back!
Remember, you are in heaven near God,
It’s easy for you to reach heaven!

Look: who is pulling you and where?
"Native" power - lands!
A man without Freedom will wither!
Freedom even the slave straightens!

In a week you will understand what you can!
Change this unjust world!
It’s easy to show your will!
Love for each other- is your guideline!

The will of all- is a huge "fist"!
No weapon- can resist
Freedom- is the flag of Love
Which will suit all people!

Planet needs freedom too!
The planet, like people, needs Equality!
It is written in God's Testament,
God cannot tolerate inequality!

Now you are in the same conditions:
Closed from others to apartments!
Similarity with God will save you!
There are no programs for God!

These seven days- are equal to centuries!
Power and Pandemic forced to sit at their desks!
God’s Legacy is preserved in you,
Heavenly cards remained from Him!

Amen.
Father Absolute.
03/29/2020


 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tuloja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 29.03.2020.

Skatījumu skaits: 27 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: