Galvenie » 2017 » Aprīlis » 29 » Vēsts: 29.04.17. Katrēns "Krievija salaulāta"
22:54
Vēsts: 29.04.17. Katrēns "Krievija salaulāta"

Vēsts: 29.04.17. Katrēns "Krievija salaulāta" - (*)

29.04.17. Катрен "Россия повенчана".................................................................Quatrain "Russia is married"

Сегодня, ни дня без катрена! ............Šodien, ne dienu bez katrēna!..................Today, not a day without quatrain!
Точнее, без внимания Бога! ..............Precīzāk, bez Dieva uzmanības!................More precisely, without God's attention!
Внимание - это потребность, .............Uzmanība - tā vajadzība,...........................Attention- is a need,
Готовить людям дорогу! .....................Cilvēkiem ceļu gatavot!..............................Prepare the way for people!

Долго ходили напрасно! .....................Ilgi veltīgi gājāt!..........................................Long time went in vain!
Не ясен смысл проявления! ..............Neskaidra izpausmes būtība!.....................The meaning of manifestation is not clear!
Выбор очень опасен! ..........................Izvēle ļoti bīstama!.....................................The choice is very dangerous!
Ошибка - конец явления! ...................Kļūda - beigas parādībai!............................Mistake- the end of phenomenon!

Явление - голограмма! .......................Parādība - hologramma!.............................The phenomenon- is a hologram!
Великолепная анимация! ...................Lieliska animācija!.......................................Great animation!
Жизнь только Программа! ..................Dzīve tikai Programma!...............................Life is only a Program!
И локальная апробация! ....................Un lokāla aprobācija!....................................And local approbation!

Настоящее - Вечная эволюция! .........Šī diena - Mūžīgā evolūcija!........................The present- Eternal evolution!
Одновременно и голограмма! ...........Vienlaicīgi arī hologramma!..........................At the same time also hologram!
Материализованы ваши эмоции, .......Materializētas jūsu emocijas,.......................Materialized your emotions,
Повторяю, но это Программа! ............Atkārtoju, taču tā Programma!.....................I repeat, but this is a Program!

Программа - это Мой сценарий! ........Programma - tas Mans scenārijs!................Program- that My scenario!
В нём все люди - актёры! ..................Tur visi cilvēki - aktieri!...................................In it all people- are actors!
Жизнь - это только название! .............Dzīve - tā tikai nosaukums!...........................Life- that is only a name!
Люди и Бог - партнёры! ......................Cilvēki un Dievs - partneri!.............................People and God- partners!

Сегодня - сценарий: вы живы! ............Šodien - scenārijs: jūs dzīvi!.........................Today- scenario: you are alive!
Для вас людские игрища! ...................Priekš jums cilvēciska līksmība!....................For you people's games!
Вам понятны мотивы, .........................Jums motīvi saprotami,.................................You understand the motives,
Прошлое - в Душе пепелище! ............Pagātne - Dvēselē krāsmatas!......................The past- in the Soul of the ashes!

Завтра - вы не в плоти! ......................Rīt - jūs ne miesā!..........................................Tomorrow- you are not in the flesh!
В Духе, Миры творящем! ...................Garā, Pasaules radām!..................................In the Spirit, the Worlds creating!
Также и у вас внутри! ..........................Tā arī jums iekšķīgi!.......................................Also inside you!
Клетки между собой говорящие! ........Šūnas savstarpēji runājošas!.........................The cells speak among themselves!

Периодически, вы - всюду! ..................Periodiski, jūs - visur!....................................Periodically, you- everywhere!
Всё зависит от вашей роли! ................Viss no jūsu lomas atkarīgs!..........................It all depends on your role!
Разума Сфера есть повсюду, .............Saprāta Sfēra ir visur,....................................The sphere of Mind is everywhere
Нет для человека лучше доли! ...........Nav priekš cilvēka labākas daļas!..................There is no better part for human

То люди в огонь, то - в стужу! ............Tad cilvēki ugunī, tad - salā!............................Then people in the fire, then- in the cold!
Так Душа закаляется! .........................Tā Dvēsele norūdās!......................................So the Soul becomes stronger!
Опыт апробации нужен, .....................Aprobācijai pieredze nepieciešama,...............Experience of approbation is needed
Мудрость так проявляется! ................Tā Gudrība attīstās!........................................So the Wisdom is manifested!

Сегодня спектакль - Россия! ..............Šodien izrāde - Krievija!..................................Today performance- Russia!
Повторяю, по Моему сценарию! .......Atkārtoju, pēc Mana scenārija!........................I repeat, according to My scenario!
Роль Её - роль Мессии! ......................Viņas loma - Mesijas loma!..............................Her role- is the role of Messiah!
Россия Мною одарена! ......................Krievija Manis apveltīta!...................................Russia is gifted by Me!

Эволюция всегда по спирали! ...........Evolūcija vienmēr pa spirāli!............................Evolution is always spiraling!
Возвращение на другой уровень! ......Atgiezšanās uz citu līmeni!..............................Return to another level!
Люди "ЗАВТРА" ещё не встречали! ...Cilvēki "RĪTDIENU" vēl nesatika!......................People "TOMORROW" have not met yet!
Россия - судьбы баловень! ................Krievija - lutekļa liktenis!...................................Russia- the darling of fate!

В этом спектакле - Русь первая! .......Šinī izrādē - Krievzeme pirmā!..........................In this play- Russia is first!
Хотя слова ещё не заучены! .............Kaut vārdus vēl neiemācījās!............................Although the words are not yet learned!
Однако поведение верное, ...............Tomēr uzvedība uzticama,................................However, behavior is correct
Правят в России учёные! ..................Valda Krievijā zinātnieki!....................................Scientists are ruled in Russia!

Для военных уже нет роли! ...............Priekš karotājiem jau nav lomu!........................For military there is no role!
Учёные на первой строке! .................Pirmajā rindā zinātnieki!...................................Scientists on the first line!
Они первые - вопреки "воли", ...........Viņi pirmie - pretēji "gribai",...............................They are first- contrary to the "will",
Не будут стоять в стороне!.................Nestāvēs malā!.................................................Will not stand aside!

Сценарий опять поменялся! .............Scenārijs atkal izmainījās!.................................Scenario changed again!
Мамона истекает кровью! ..................Mamons noasiņo!.............................................Mammon is bleeding!
Капитализм отменяется! ....................Kapitālisms atcelts!...........................................Capitalism is canceled!
Всё обернулось Любовью! .................Viss Mīlestībā pārvērtās!..................................Everything turned into Love!

Россия - носитель Любви! .................Krievija - Mīlestības nesēja!..............................Russia- the bearer of Love!
Обретает жизнь вечную! ....................Iemanto mūžīgo dzīvi!......................................Gets eternal life!
Рассвет с оттенком крови, .................Rītausma ar asiņu nokrāsu,.............................Dawn with a touch of blood,
Платье на ней подвенечное! .............Līgavas tērps uz viņas!....................................Wedding dress on her!

Никто не видит Невесту! ....................Neviens Līgavu neredz!....................................Nobody sees the Bride!
Россия - людьми затравлена! ............Krievija - cilvēku notramdīta!.............................Russia- people are hunted!
С Небес получили Известие, .............No Debesīm Vēsti saņēma,...............................From Heaven received news,
Бог его Сам отправил! .......................Dievs Pats to nosūtīja!......................................God himself sent!

Новый явлен сценарий! .....................Jauns scenārijs parādīts!.................................New scenario is revealed!
Новая на кону и мерность! ................Jauns apdraudējums un dimensija!..................New at stake and dimensionality!
Изменён для людей глоссарий! ........Priekš cilvēkiem glosārijs izmainīts!..................Changed for people glossary!
Слова перешли в размерность! ........Vārdi pārgāja taktī!............................................Words went into dimension!

Сначала - подчинение Ритму! ...........Iesākumā - pakļaušanās Ritmam!.....................First- submition to Rhythm!
Ритму Великого равновесия! .............Lielā līdzsvara Ritmam!.....................................The rhythm of the Great Balance!
Для людей это - гимн, ........................Priekš cilvēkiem tā - himna,...............................For people that- is a himn,
И отсутствие мракобесия! ..................Un tumsonības trūkums!...................................And the absence of obscurantism!

Россия с Богом повенчана! ................Krievija ar Dievu salaulāta!................................Russia is married to God!
Торжественно под Небесами! ............Svinīgi zem Debesīm!........................................Solemnly under the Heaven!
Любовь теперь будет НАВЕЧНО, .......Tagad Mīlestība būs MŪŽĪGA,...........................Now Love will be FOREVER,
Божественными крылами! ..................Dievišķiem spārniem!.........................................With divine wings!

Аминь. ..................................................Āmen................................................................Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts....................................................Father Absolute
29.04.17 ...............................................29.04.17............................................................29.04.17.

Дополнительная информация ....... Papildus informācija.................................Additional information

Россия бурлит внутри! .....................Krievija iekšķīgi mutuļo!.............................Russia is bubbling inside!
Особенно, за Уралом! .....................Sevišķi, aiz Urāliem!..................................Especially, beyond the Urals!
Сегодня Она в пути! ........................Viņa šodien ceļā!.......................................Today She is on her way!
100 лет позади привала! .................100 gadus nopakaļ atpūtās!......................100 years behind the halt!

Никто не знает Россию! ..................Neviens nepazīst Krieviju!...........................Nobody knows Russia!
Удивительно, но она тоже! .............Apbrīnojami, bet viņa arī!............................Surprisingly, but she too!
На Тысячи лет - Мессия! ................Uz tūkstoš gadiem - Mesija!........................On the Thousand years- the Messiah!
Создатель уверен, что сможет! ......Radītājs pārliecināts, ka spēs!.....................Creator is sure, that will can!

Не предсказание, а - Правда! ........Ne pareģojums, bet - Patiesība!..................Not a prediction, but- True!
Так уже решено Небом! .................Tā jau Debesu nolemts!...............................It's already decided by Heaven!
Россия - есть Мир Правь! ...............Krievija - ir Tiesību Pasaule!........................Russia- is the World of Rule!
Она долго была Небыль! ................Viņa ilgi bija Nepatiesums!...........................She was a long time Fiction!

Но, пока всё идёт бой! ....................Taču, pagaidām vēl notiek kauja!.................But, while everything is going to fight!
Между ненавистью и Добром! ........Sarp naidu un Labu!.....................................Between hatred and Goodness!
Слышен звериный вой, ...................Zvēra gaudošana dzirdama,.........................Animal howl is heard,
Тьма знает, что будет потом! ..........Tumsa zin, kas būs pēc tam!.........................Darkness knows, what will happen next!

Потом - будет точно СВЕТ! ..............Pēc tam - GAISMA būs precīzi!.....................Then- it will be exactly LIGHT!
От Урала и до Океана! ....................No Urāliem un līdz okeānam!.........................From the Urals till Ocean!
Будет и Новый Завет! .......................Būs arī Jauns Novēlējums!............................There will be also New Testament!
Новая будет Прана! .........................Jauna būs Prāna!...........................................There will be New Prana!

Аминь. ...............................................Āmen..............................................................Amen
Отец Абсолют. ..................................Tēvs Absolūts..................................................Father Absolute
29.04.17 ............................................29.04.17..........................................................29.04.17.

ИСТОК / Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.04.17.html
--------------
(*) Присоединимся Катрену Отца Абсолюта с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 12.02.2013.07:36 - *(J) "Tā Esmu..." / *(Новописьмо) "Эта Я Есть..." - "Эта есть Я, Эслаума. Я осмеливаюсь быть сильная, за то, что во мне Создатель! Мы Вместе! Он во мне Мысли ложит, Он мне Силу Дарит! Мы Новописьмо записиваем! Мы снеговые гори перемещаем...." Полный текст на латышском языке прочитать можно: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_ta_esmu/2013-02-14-416 - Удачу желаю прочитать, узнать сотрудничество!
Отец Абсолют в Катрен 29.04.17. говорит: "... Жизнь - это только название! Люди и Бог - партнёры!" Спасибо, Отец Абсолют!"
05.05.2017.--- записала Эслаума.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /29.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.04.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /05.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.04.2017.
Всеобщему опыту в мире прочитать в разных языках Катрен и узнать о символписьмом на латышском языке, советует Эслаума 05.05.2017.

Skatījumu skaits: 383 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: