Galvenie » 2018 » Maijs » 29 » Vēsts: 29.05.18. Katrēns "Viss izlemts"
16:55
Vēsts: 29.05.18. Katrēns "Viss izlemts"

29.05.18 Катрен ​“Всё решено” ​​

Страна сейчас в напряжении!
Большинство не ожидает хорошего!
Сознание в изнеможении,
Люди фактически брошены!

Наступает Момент расплаты!
Слабое звено – здоровье!
У каждого человека своя дата,
Уменьшается людей поголовье!

Сложилось вместе: экология,
Условия не выполнимые для жизни,
И новейшие технологии,
Но непонятно, как жить!

Жить становится всё труднее!
Нет никакой идеологии!
Если всегда Завтра казалось светлей,
Теперь растёт патология!

Нет здоровых людей совершенно!
Только кто-то умирает от химии,
А, богатые преждевременно,
Это их жизни линия!

«Ничто не проходит бесследно»,
За всё необходимо платить!
И жизнь, казавшаяся бессмертной,
Уже начинает мстить!

Позиция: наворовал и счастлив!
Но, большинство живёт плохо!
Начинается в жизни отлив,
Значит, будет болезней много!

Посмотрите статистику состояния,
Сроки жизни укоротились,
Никто не просил покаяния,
Жизнь на полпути кончилась!

Народ не видит Грядущего!
Его нет для всего Мира!
Людям будет подготовлено Будущее,
Если с Богом найдут перемирие!

Нет разногласия между народами!
Все люди равны перед Богом!
Война идёт между «ордами»,
Мир без людей будет итогом!

Идёт большая война в Мире!
Народы включились в сражение!
Нужно достичь внутри перемирия,
Не желает никто поражения!

Сила пока у власти!
Выше силы – Единый народ!
Тёмные силы всех мастей,
Губят человеческий Род!

Новая Эра диктует условия!
Согласно Канону – вступает Шестая!
За Пятой – последнее слово!
Продолжение жизни Она оставляет!

Из человечества не пройдёт никто!
Большинство пойдёт на второй круг,
Россия, как в детективном кино,
К Богу развернётся вдруг!

Кажется вдруг, но давно решено!
Понятно, кто будет Монархом!
Счастье тоже давно взвешено,
И территория посчитана в акрах!

Территория Руси до Океана,
От древних уральских гор,
Будет это для России станом,
Похожим, на геометрический тор!

Люди не понимают, что будет!
Тем, кто в Вере открою секрет,
Люди мамону совсем позабудут,
Нет Армий в Мире, и нет ракет!

Шестая раса – раса Богов!
Совершенно – Новая мерность!
Жизнь очистится от оков,
Для людей – другая размерность!

Аминь.
Отец Абсолют.
29.05.18

 

Vēsts: 29.05.18. Katrēns "Viss izlemts"

Valsts tagad sasprindzinājumā!
Vairākums negaida neko labu!
Apziņa nespēkā,
Cilvēki faktiski pamesti!

Sākas norēķināšanās moments!
Vājais posms - veselība!
Katram cilvēkam savs datums,
Samazinās cilvēku skaits!

Iegrozījās kopā: ekoloģija,
Apstākļi priekš dzīves neizpildāmi,
Un jaunās tenoloģijas, 
Bet nesaprotami, kā dzīvot!

Dzīvot kļūst arvien grūtāk!
Nav nekādas ideoloģijas!
Ja vienmēr Rītdiena šķita Gaiša,
Tagad aug patoloģija!

Nav pilnīgi veselu cilvēku!
Tikai kuri mirst no ķīmijas,
Bet, bagātie priekšlaicīgi,
Tā viņu dzīves līnija!

"Nekas nenotiek bez sekām",
Par visu jāmaksā!
Un dzīve, šķietami nemirstīga,
Jau sāk atriebties!

Pozīcija: nezaga un laimīgs!
Taču, vairākums dzīvo slikti!
Dzīvē atplūde sākas,
Tātad, būs slimību daudz!

Paskataties stāvokļa statistiku,
Dzīves termiņi saīsinājās,
Neviens nožēlu neprasīja,
Dzīve pusceļā beidzās!

Tauta neredz Nākotni!
Tās nav priekš Pasaules visas!
Cilvēkiem Nākotne sagatavota būs,
Ja ar Dievu pamieru atradīs!

Starp tautām nav domstarpību!
Dieva priekšā visi cilvēki vienlīdzīgi!
Starp "ordām" karš notiek,
Pasaule bez cilvēkiem būs rezultāts!

Liels karš notiek pasaulē!
Tautas cīniņā iesaistījās!
Iekšā vajag pamieru sasniegt,
Neviens sakāvi nevēlas!

Pagaidām spēks varai!
Spēki augstāk - Vienota tauta!
Visu sugu Tumšie spēki,
Dzen postā cilvēku Dzimtu!

Jaunā Ēra apstākļus diktē!
Saskaņā ar Kanonu - iestājas Sestā!
Aiz Piektās - pēdējais vārds!
Dzīves turpinājumu Viņa atstāj!

No cilvēces nepāries neviens!
Vairākums ies uz otro apli,
Krievija, kā detektīvu kino,
Uz Dievu pagriezīsies pēkšņi!

Šķiet pēkšņi, bet izlemts jau sen!
Saprotams, kurš būs Monarhs!
Laime arī sen izsvērta,
Un teritorija akros izskaitīta!

Krievzemes teritorija līdz Okeānam,
No seniem Urālu kalniem,
Būs tā priekš Krievijas nometne,
Līdzīgi, kā tors ģeometriskais!

Cilvēki nesaprot, kas būs!
Tiem, kuri Ticībā atklāšu noslēpumu,
Cilvēki mamonu aizmirsīs pavisam,
Nav Pasaulē Armiju, un raķešu nav!

Sestā rase - Dievu rase!
Pilnīgi - dimensija Jauna!
Dzīve attīrīsies no važām,
Priekš cilvēkiem - cits apmērs/apjoms!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
29.05.18.

29.05.18. Quatrain “Everything is decided”

The country is now in suspense!
Most don’t expect anything good!
Consciousness in exhaustion,
People are actually thrown!

Comes the moment of reckoning!
Weak link- health!
Each person has his own date,
Decreasing people’s livestock!

Has developed together: ecology,
Conditions are not feasible for life,
And the latest technologies,
But, it’s not clear, how to live!

Life is getting harder!
There is no any ideology!
If always Tomorrow seemed Lighter,
Now the pathology is growing!

No healthy people at all!
Only some who dies from chemistry,
But, the rich are premature,
This is their life line!

“Nothing passes without a trace”,
You have to pay for everything!
And a life, that seemed immortal,
Already begins revenge!
Position: not stolen and happy!
But mostly live badly!
Begins in life outflow,
So, there will be a lot of diseases!

Look at the statistics of the state,
Life spans were shortened,
No one asked for repentance,
Life is over in half way!

The Nation doesn’t see the Future!
It is not for the whole World!
Future will be prepared for people,
If will find truce with God!

There is no disagreement between the Nations!
All people are equal front of the God!
The war is going on between “hordes”,
A World without people will be a result!

There is a big war in the World!
The nations joined in the battle!
It’s necessary to reach within a armistice,
No one desires defeat!

Force is in power for moment!
Above power- United nation!
Dark forces of all colors,
They ruin the human Race!

The New Era dictates the conditions!
According to the Canons- enters the Sixth!
For the Fifth- the last word!
She leaves the continuation of life!

No one will pass from humanity!
Most will go to the second round,
Russia, as in detective movie,
Suddenly will unfold to God!

Seems suddenly, but it’s been decided long ago!
It’s clear, who will the Monarch!
Happiness, too, has long been weighed,
And the territory is counted in acres!

Territory of Russia to the Ocean,
Fro the ancient Ural mountains,
It will be pitched for Russia,
Similar to the geometric torus!

People don’t understand what will happen!
Those who in Faith, will reveal the secret,
People will completely forget Mammon,
No Army in the World and no missiles!

The sixth race- is the race of Gods!
Absolutely- New dimension!
Life will be cleansed from bondage,
For people- another dimension!

Amen
Father Absolute
29.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.05.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /29.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.05.2018

Skatījumu skaits: 224 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: