Galvenie » 2018 » Jūnijs » 29 » Vēsts: 29.06.18. Katrēns "Kurš pretojas - nezin"
11:37
Vēsts: 29.06.18. Katrēns "Kurš pretojas - nezin"

29.06.18 Катрен “Кто противится – не знает”

Тот, кто противится – не знает,
Что Спектаклем руководит Бог!
Сопротивляющийся получает,
Печальный для себя урок!

Жизнь имеет своё продолжение!
Не прерывается никогда,
Сегодня для «Завтра» имеет значение,
Такова эволюции череда!

Думают, что жизнь – мгновение!
Зачем думать о будущем?
Мгновение формирует в Душе поведение,
Жизнь встраивается в грядущее!

Кто-то – не верит, а кто-то – вредит!
Глубокое в Душе заблуждение!
Бог выносит человеку вердикт!
Продолжая за ним наблюдение!

Кто-то – ворует, а кто-то – молчит!
Вина в том, того и другого!
Мамона – сильнейший магнит,
Но, нет продолжения у такого!

Жить сегодня, значит, творить – «Завтра»!
Жизнь в негативе – нет продолжения!
Человек, открывающий Правду,
Продолжает своё движение!

Власть в погонах – всегда под контролем!
Каждый на учёте Создателя,
Не принимается объяснение: не волен,
Наступление на Бога – шаги предателя!

С предателями совсем просто,
Не предполагается продолжение!
Звучит всё довольно остро:
Исключаются из движения!

Рассматриваются, как оппоненты!
Как – тормоз развития жизни!
От жизни их нет дивидендов!
Так лучше совсем не жить!

Ношу взяли на себя непосильную,
Власти над Богами – нет оправдания!
Давление от Бога будет сильным,
Перелёт на Планеты дальние!

Судьба – испытание человека!
Человек – тоже играет с Судьбой!
Всё можно изменить на века,
Бог является вашим Судьёй!

Наступает Момент Истины!
Что такое три года?
Но, Планета изменится истинно,
Совсем другая будет погода!

Люди изменятся теперь сами!
Теневое уйдёт правительство!
Откроется в людях талантов кладезь,
Не будет на Планете вредительства!

Перескажет Русь Слова Бога!
Повторяю, не религий, а Создателя!
Европа уже готова в итоге,
Применить всё это сознательно!

Россия не принимает Мессию,
Европа настоятельно просит,
У России самой есть Миссия,
Слова Бога теперь разносит!

Кто бы или что бы ни делал,
Я говорю сейчас о России,
Вернутся в Россию Веды,
Сложится, тогда Её Миссия!

Не удержать властям «Завтра»!
Оно прописано в Книге Судеб,
Есть Правда и только, Правда!
Не забывайте, Бог вас за всё судит!

Есть на Планете Наместник!
Он «Завтра» поведёт Народы,
От власти останется крестик,
Власть – не Народ, а порода!

Аминь.
Отец Абсолют
29.06.18

 

Vēsts: 29.06.18. Katrēns "Kurš pretojas - nezin" 

Tas, kurš pretojas - nezin,
Ka Izrādi vada Dievs!
Pretojošies saņem,
Bēdīgu priekš sevis mācību!

Dzīvei ir savs turpinājums!
Nepārtrūkst nekad,
Priekš "Rītdienas" šodienai nozīme ir,
Evolūcijas rinda tāda!

Domā, ka dzīve - mirklis!
Kāpēc par nākotni domāt?
Mirklis Dvēselē uzvedību formē,
Dzīve nākamībā iebūvējas!

Kāds - netic, bet kāds - kaitē!
Dziļa maldīšanās Dvēselē!
Dievs cilvēku iznes verdiktā!
Turpinot viņu novērot!

Kāds - zog, bet kāds - klusē!
Vaina tur, viena un otra!
Mamons - spēcīgs magnēts!
Bet nav tādam turpinājuma!

Dzīvot šodien, tātad, radīt - "Rītdienu"!
Dzīvei negatīvā - turpinājuma nav!
Cilvēks, Patiesību atklājošs,
Savu kustību turpina.

Vara uzplečos - vienmēr zem kontroles!
Katrs Radītāja uzskaitē,
Paskaidrojumus nepieņem: nav brīv,
Uzbrukums Dievam - nodevēja soļi!

Ar nodevējiem pavisam vienkārši,
Turpinājums nav paredzēts!
Skan pietiekami asi:
No kustības izslēdzas!

Uzskatīti, kā oponenti!
Kā - bremzes dzīves attīstībai!
No viņu dzīves dividendu nav!
Tad labāk vispār nedzīvot!

Ņēma sev nesamo ne pa spēkam,
Varu pār Dieviem - attaisnojuma nav!
No Dieva būs spiediens spēcīgs,
Uz Planētām tālām pārlidojums!

Liktenis - pārbaudījums cilvēkam!
Cilvēks - arī ar Likteni spēlējas!
Izmainīt var visu uz mūžu,
Dievs ir Tiesnesis jūsu!

Patiesības Moments sākas!
Kas tas ir trīs gadi?
Taču Planēta izmainīsies īsti,
Būs laikapstāļi pavisam citi!

Tagad paši cilvēki izmainīsies!
Ēnu valdība aizies!
Cilvēkos atklāsies talantu dārgumi,
Uz Planētas kaitniecības nebūs!

Krievzeme pārstāstīs Dieva Vārdus!
Atkārtoju, ne reliģiju, bet Radītāja!
Eiropa rezultātā jau gatava,
Pieņemt to visu apzināti!

Krievija nepieņem Mesiju,
Eiropa uzstājīgi prasa,
Krievijai pašai ir Misija,
Dieva Vardus tagad izplata!

Lai kurš vai ko darītu,
Es par Krieviju tagad runāju,
Krievijā Vēdas atgriezīsies,
Sakārtosies, tad Viņas Misija! 

Neaizturēt varām "Rītdienu"! 
Tā Likteņu Grāmatā ierakstīta,
Ir Patiesība un tikai, Patiesība!
Neaizmirstiet, Dievs jūs par visu tiesā!

Ir uz Planētas Vietvaldis!
Viņš vedīs Tautas "Rītdien",
No varas krustiņš paliks,
Vara - ne Tauta, bet suga!

Āmen.
Tēvs Absolūts
29.06.18.

29.06.18. Quatrain  “Who resists- doesn’t know”

That, who resists- doesn’t know,
That the Performance is guided by God!
Resistant receives,
Sorrowful lesson for himself!

Life has its sequel!
Never interrupts,
Today matter for “Tomorrow”
This is the sequence of the evolution!

Thinks, that life- is a moment!
Why think about future?
A moment forms behavior in the Soul,
Life is build into the future!

Someone doesn’t believe, but someone- do harm!
Deep delusion in the Soul!
God makes a human verdict!
Continuing to watch him!

Someone is stealing, but someone- is silent!
The fault is there, in one and other!
Mammon- is strong magnet!
But, there is no continuation of this!

To live today, so, to create- “Tomorrow”!
Life of negative- there is no continuation!
A human revealing the Truth,
Continue his movement.

Power in uniforms- is always under the control!
Everyone is in the account of the Creator,
The explanations are not accepted: it’s not allowed,
The attack on God- is the step of traitor!

With traitors are quite simply,
The continuation is not expected!
It sounds pretty sharp:
Exclude from movement!

Considered as opponents!
As- the brake of the life development!
There is no dividend from their life!
So, it’s better not to live at all!

Took over the burdensome burden on themselves,
Power over the Gods- there is no excuse!
The pressure from God will be strong,
Flight to the distant Planets!

Fate- is a test of human!
Human- also plays with Destiny!
Everything can be changed for centuries,
God is your Judge!

There comes the Moment of Truth!
What is three years?
But, the Planet will change truly,
The weather will be completely different!

Now will change people!
The government of shadow will leave!
In the people will open the well of the talents,
There will be no wrecking on the Planet!

Russia will retell the Words of God!
I repeat, not religions, but the Creator’s!
Europe is finally ready,
Apply this all consciously!

Russia doesn’t accept the Messiah,
Europe urges,
Russia has a Mission by herself,
God’s Words are now spread!

Whoever or whatever does,
I’m talking about Russia now,
Vedas will return to Russia,
Will sort of, then Her Mission!

Authorities can’t stop “Tomorrow”!                      
So is spelled out in the Book of the Fate,
There is Truth and only, Truth!
Don’t forget, God judges you for everything!

There is Viceory on the Planet!
He will lead the Nations “Tomorrow”,
From power will remain a cross,
Power- is not Nation, but a breed!

Amen
Father Absolute
29.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ietietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.06.2018.

Skatījumu skaits: 169 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: