Galvenie » 2018 » Jūlijs » 29 » Vēsts: 29.07.18. Katrēns "Tālāk..."
18:17
Vēsts: 29.07.18. Katrēns "Tālāk..."

29.07.18 Катрен ​​“Дальше…”

Дальше формирование Матрицы!
Не в Пространстве, а в головах!
Для людей – ответственная страница,
На деле, а не на словах!

Люди не понимают, как жить!
Представления стёрты из памяти,
Людям кажется, что одна жизнь,
Стояние на паперти!

Жизнь – это Вечная эволюция!
Не прерывается никогда!
Не приемлет никаких революций,
Революции – информационная война!

Человеку, как производной Бога,
Точнее, как Его частице!
Записано Право творить в итоге,
В Книге Судеб на каждой странице!

Но, люди читают плохо!
Не могут понять информацию,
Бог обращается к ним снова и снова,
Объясняя условия их пролонгации!

Пролонгация от людей зависит!
Должно быть движение вверх!
Если человек Бога в себе не видит,
Это не жизнь, а печальный смех!

Человек – голограмма Бога!
Полное отражение Создателя!
Нужно совершенствоваться в итоге,
Чтобы уйти от оков обывателя!

Вечен Создатель и вечна Любовь!
Человек – тоже вечен!
В человеке информация – это кровь,
Связью с Создателем он обеспечен!

Каждый миг приближает к Богу!
Человек понимать должен,
Поднимется он до Небес в итоге,
Вернуться в Боги возможно!

Пятая раса не смогла подняться!
Подняться не дали религии!
Обыватели перестали стараться,
Добровольно надели вериги!

Люди перестали творить себя!
Опущены до Духовного рабства!
Не понимают: какая стезя,
Подняла на Престол Аббатство?

Люди не могут находиться на дне!
На дне Мировой истории!
Они – инструмент Бога и нужны везде,
Как мыслящая категория!

Человек – частица входящая в Целое!
В Высший Космический Разум!
Человек в Духе – несёт Свет Белый!
И развивает свой Ум!

Человек совершенствует Мир!
И, прежде всего, самого себя,
Для человека – есть ориентир:
Создатель, как Великое «Я»!

Совершенствуясь всегда сам,
Человек совершенствует Бога!
Прекращается тогда бедлам,
Порядок, как на Небесах, в итоге!

Человек должен понимать Правила,
Установленные Создателем!
Каждая частица поступает правильно,
Если творит, а не падает в обывателя!

Расписана в Сценарии роль человека!
Не на проявление, а навсегда!
На человека не влияет окончание века,
Важнее эволюции череда!

Каждый шаг – есть шаг эволюции!
Совершенство в каждом движении!
Никаких не может быть революций,
Любых, и без исключения!

Матрица – есть человек в Боге!
Неразрывная часть Создателя!
Каноны важны для человека в итоге,
Человек сейчас – себя открыватель!

Только в Боге и никаких отклонений!
Тьма не может закрыть Свет!
Человек – это лучшее Бога явление!
Подарившее, Миру Завет!

Завет или Каноны для жизни!
Равенство – прежде всего!
Без Равенства невозможно жить,
Людям не достичь ничего!

Аминь.
Отец Абсолют
29.07.18

 

Vēsts: 29.07.18. Katrēns "Tālāk..."

Tālāk Matricas formēšana!
Ne Telpā, bet galvās!
Priekš cilvēkiem - atbildīga lappuse,
Darbos, bet ne vārdos!

Cilvēki nesaprot, kā dzīvot!
Priekšstati no atmiņas dzēsti,
Cilvēkiem šķiet, ka dzīve viena,
Uz baznīcas lieveņa stāvēšana!

Dzīve - tā mūžīgā evolūcija!
Nepārtrūkst nekad!
Nepieņem nekādas revolūcijas,
Revolūcija - informatīvais karš!

Cilvēkam, kā Dieva atvasinājumam,
Precīzāk, kā Viņa daļiņai!
Rezultātā Tiesības radīt ierakstītas,
Likteņu Grāmatas katrā lappusē!

Taču, cilvēki slikti lasa!
Nevar informāciju saprast,
Dievs pie viņiem griežas atkal un atkal,
Paskaidrojot apstākļus viņu prolongācijai!

Prolongācija no cilvēkiem atkarīga!
Jābūt kustībai augšup!
Ja cilvēks Dievu sevī neredz,
Tā ne dzīve, bet bēdīgi smiekli!

Cilvēks - Dieva hologramma!
Pilnīgs Radītāja atspoguļojums!
Rezultātā vajag pilnveidoties,
Lai aizietu no mietpilsoņa važām!

Mūžīgs Radītājs un mūžīga Mīlestība!
Cilvēks - arī mūžīgs!
Informācija cilvēkā - tās asinis,
Nodrošināts viņš saistībā ar Radītāju!

Katrs mirklis tuvina Dievam!
Cilvēkam jāsaprot,
Pacelsies viņš līdz Debesīm rezultātā,
Atgriezties Dievos iespējams!

Piektā rase nespēja pacelties!
Pacelties neļāva reliģijas!
Mietpilsoņi censties pārstāja,
Labprātīgi važas uzvilka!

Cilvēki pārstāja sevi radīt!
Nolaisti līdz Garīgai verdzībai!
Nesaprot: kāda taka,
Pacēla līdz Abatijas Tronim?

Cilvēki nevar atrasties uz grunts!
Uz Pasaules vēstures grunts!
Viņi - Dieva instruments un visur vajadzīgi,
Kā domājoša kategorija!

Cilvēks - daļiņa Veselumā ieejoša!
Augstākajā Kosmiskajā Saprātā!
Cilvēks Garā - Gaismu Balto nes!
Un savu Prātu attīsta!

Cilvēks Pasauli pilnveido!
Un, vispirms, pats sevi,
Priekš cilvēka - orientiers ir:
Radītājs, kā Lielais "Es"!

Vienmēr pilnveidojoties pats,
Cilvēks pilnveido Dievu!
Tad juceklis izbeidzas,
Kārtība, kā Debesīs, rezultātā!

Cilvēkam Noteikumi jāsaprot,
Radītāja noteikti!
Katra daļiņa rīkojas pareizi,
Ja rada, bet ne mietpilsonī krīt!

Cilvēka loma Scenārijā uzrakstīta!
Ne uz izpausmi, bet uz visiem laikiem!
Cilvēku neietekmē gadsimta beigas,
Evolūciju virkne svarīgāka!

Katrs solis - ir evolūcijas solis!
Katrā kustībā pilnība!
Nevar būt nekādas revolūcijas,
Jebkuras, un bez izņēmuma! 

Matrica - ir cilvēks Dievā!
Nesaraujama daļa Radītāja!
Priekš cilvēka Kanoni svarīgi rezultātā,
Tagad cilvēks - sevis atklājējs!

Tikai Dievā un novirzīšanās nekādas!
Tumsa neva Gaismu aizklāt!
Cilvēks - tā Dieva labākā parādība!
Dāvājoša, Novēlējumu Pasaulei!

Novēlējums vai Kanoni priekš dzīves!
Vienlīdzība - vispirms!
Bez Vienlīdzības dzīvot neiespējami,
Nesasniegt cilvēkiem neko!

Āmen.
Tēvs Absolūts
29.07.18.

29.07.18. Quatrain  “Below…”

Next, the formation of the Matrix!
Not in Space, but in the heads!
For people- a responsible page,
In fact, but not in words!

People don’t understand how to live!
Views are erased from memory,
It seems to people, that life is one,
Standing on the threshold of the church!

Life- is eternal evolution!
Never interrupts!
Doesn’t accept any revolutions,
Revolution- informative war!

Human, as derivative of God,
More precisely, like His particle!
Written right to create in the end,
On every page of the Book of Fate!

But, people read badly!
Can’t understand the information,
God turns to them again and again,
Explaining the conditions for their prolongation!

Prolongation depends from people!
There must be a movement up!
If human doesn’t see God in himself,
It’s not life, but a sad laugh!

Human- is hologram of God!
Full reflection of the Creator!
It’s necessary to improve in the end,
To escape from the shackles of the philistines!

Eternal Creator and eternal Love!
Human- is eternal too!
Information in human- is blood,
He is provided with the Creator!

Each moment draws nearer to God!
A human should understand,
He will rise till Heaven in the end,
Return to the Gods is possible!

The Fifth race couldn’t rise!
Religions didn’t allow rise!
The philistines stopped to try,
Volition shackles voluntarily!

People ceased to create themselves!
Downed to Spiritual slavery!
Don’t understand: what a path,
Raised to the Throne of the Abbey?

People can’t be at the bottom!
At the bottom of World History!
They are- an instrument of God and needed everywhere,
As a thinking category!

Human- is part entered in the Whole!
In the Higher Cosmic Intelligence!
Human in the Spirit- carries the Light of White!
And develops his Mind!

Human perfects the World!
And, above all, himself,
For human- there is a landmark:
Creator, like Great “I”!

Always perfected by himself,
Human perfects God!
Then mess stops,
Order, as in Heaven, in the end!

A human must understand Rules,
Defined by the Creator!
Each particle arrives correctly,
If create, but doesn’t fall into philistines!

Role of human is painted in Scenario!
Not for manifestation, but forever!
The end of the century doesn’t affect a human,
Chain of evolution is more important!

Every step- is step of evolution!
Perfection in every movement!
There can’t be any revolutions,
Any, and without exception!

The Matrix- is human in God!
Inseparable part of the Creator!
The canons are important for human in the end,
A human is now- the discoverer of himself!

Only in God and no deviations!
Darkness can’t close the Light!
Human- is the best phenomenon of God!
Presented, the Covenant to the World!

Covenant or Canons for life!
Equality- is above all!
Without Equality it’s impossible to live,
People can’t achieve anything!

Amen
Father Absolute
29.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.07.2018.

Skatījumu skaits: 185 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: