Galvenie » 2018 » Oktobris » 29 » Vēsts: 29.10.18. Katrēns "Vardarbība"
15:30
Vēsts: 29.10.18. Katrēns "Vardarbība"

29.10.18 Катрен “Насилие”

Спектакль называется: Общежитие!
Внутри России – общение людей!
Всегда броуновское движение!
Мало тех, кто мудрей!

Мудростью в России не пахнет!
Сила определяет позицию!
Совесть потихонечку чахнет,
Мамона планирует укрепиться!

Кто сказал – люди братья?
Богатство разделило «родных»!
Мамона, как наручники на запястье,
Мир разделился на первых, вторых!

Разделили людей по мамоне,
Было бы лучше делить по Духу,
Поменять надо законы,
У людей в Душах разруха!

Раньше в стране говорили «вместе»,
Все от Начала и до Конца,
Считалась Русь счастливым местом,
Не было у людей «золотого тельца»!

Теперь все хотят «в дамки»!
Перешагивая через своих,
Трудовые очень жмут лямки,
Лучше жить на горбах чужих!

Этот «транспорт» привезёт в Рай!
Так обещали легенды,
Россия – огромный край,
Но, основа порядка – вендетта!

Кто жил в девяностые – помнит!
Особенно, кто остался лежать,
Выжившие – теперь стадо ягнят,
Не мечтают из страны убежать!

Убежали семьи богатых!
Грабят здесь, а живут в Европе!
Бога приняли они Рогатого,
Для них, он – главный на троне!

Россия теперь – словно во сне!
Неравенство, как рабство!
Россия незаметно изменила Мне,
По типу ватиканского папства!

Человек, как малая клетка!
Не имеет никакого значения!
На каждом электронная метка,
Для контроля местоположения!

Думают «Против» – говорят «За»!
Блестящая властей комбинация,
Как в социализме – есть борозда,
И только – одна станция!

Станция под названием: «Конец»!
Конец Свободы и Жизни!
За послушание – всем леденец,
За требование – срок по жизни!

Сломались и деградировали!
Великий превратился в мышь,
Ей сыр в мышеловке давали,
И косточку давали погрызть!

Остался в Истории Великан!
Народ превратился в толпу,
Теперь отплясывает канкан,
По дороге во Тьму!

Ещё недавно была Надежда!
Власть плюнула на толпу,
Всё вернулось, как прежде,
В мечтах: Свет побеждает Тьму!

Теперь принялись за Знания!
Опущенный не должен читать!
Пусть забудет слово: познание,
Его ложью лучше питать!

Важно, чужими руками,
Пусть перегрызут глотки,
Не надо обзывать дураками,
Лучше побольше водки!

Но, люди – производная Бога!
Они не будут терпеть насилие!
Бог и люди – на одной дороге,
Тьма против Бога – бессильна!

Аминь.
Отец Абсолют
29.10.18

 

Vēsts: 29.10.18. Katrēns "Vardarbība"

Izrāde saucas: Kopmītne!
Krievijas iekšienē - cilvēku saskare!
Viemēr bruņniecska kustība!
Maz to, kuri gudrāki!

Krievijā pēc gudrības nesmaržo!
Spēks nosaka pozīciju!
Sirdsapziņa pamazītēm nīkuļo,
Mamons plāno nostiprināties!

Kurš teica - cilvēki brāļi?
Bagātība izdalīja "radiniekus"!
Mamons, kā roku dzelži uz plaukstas pamata,
Pasaule izdalījās pirmajos, otrajos!

Izdalīja cilvēkus pēc mamona,
Būtu labāk dalīt pēc Gara,
Likumus izmainīt vajag,
Cilvēkiem Dvēselēs sabrukums!

Agrāk valstī teica "kopā",
Visi no Sākuma un līdz Beigām,
Krievzeme skaitījās laimīga vieta,
Nebija cilvēkiem "zelta teļa"!

Tagad visi grib "dāmās"!
Pārkāpjot savējiem pāri,
Ļoti spiež darba lences,
Dzīvot labāk uz citu rokām!

Šis "transports" Paradīzē ievedīs!
Tā leģendas solīja,
Krievija - milzīgs novads,
Taču, kārtības pamats - vendeta!

Kuri deviņdesmitajos dzīvoja - atceras!
Sevišķi, kurš palika gulēt,
Izdzīvojušie - tagad jēru bars,
Nesapņo aizbēgt no valsts! 

Aizbēga bagāto ģimenes!
Laupa šeit, bet dzīvo Eiropā!
Dievu viņi Ragaino pieņēma,
Priekš viņiem, viņš - uz troņa galvenais!

Krievija tagad - gluži kā miegā!
Nevienlīdzība, kā verdzība!
Krievija nemanāmi izmainīja Man,
Pēc vatikāniskās pāvestības tipa!

Cilvēkam, kā mazai šūnai!
Nozīmes nekādas nav!
Uz katra elektroniska atzīme,
Priekš vietas stāvokļa kontroles!

Domā "Pret" - saka "Par"!
Spīdoša kombinācija varai,
Kā sociālismā - ir vaga,
Un tikai - stacija viena!

Stacija ar nosaukumu: "Beigas"!
Brīvībai un Dzīvei  beigas!
Par paklausību - visiem konfektes,
Par prasību - termiņš uz visu dzīvi!

Salūzuši un degradējušies!
Diženais pelē pārvērties,
Viņai sieru peļu slazdā deva,
Un kauliņu pagrauzt deva!

Palika Milzis Vēsturē!
Tauta pūlī pārvērtās,
Tagad kankānu dejo,
Ceļā uz Tumsu!

Vēl nesen Cerība bija!
Vara uzspļāva pūlim,
Viss atgriezās, kā iepriekš,
Sapņos: Gaisma uzvar Tumsu!

Tagad pie Zināšanām ķērās!
Nolaidīgajam nav jālasa!
Lai aizmirst vārdu: izzināšana,
Viņu ar meliem barot labāk!

Svarīgi, svešām rokām,
Lai rīkles grauž,
Par muļķiem saukt nevajag,
Degvīnu labāk vairāk!

Taču, cilvēki - Dieva atvasinājums!
Viņi necietīs vardarbību!
Dievs un cilvēki - uz viena ceļa,
Tumsa pret Dievu - bezspēcīga!

Āmen.
Tēvs Absolūts
29.10.18.

29.10.18.Quatrain “Violence”

The performance is called: Hostel!
Inside Russia- communication of people!
Always Brownian motion!
Few those, who are smarter!

In Russia doesn’t smell Wisdom!
Strength determines position!
Conscience quietly languishes,
Mammon plans to strengthen!

Who said- people are brothers?
Wealth divided “natives”!
Mammon, like handcuffs on the basis of wrist,
The World was divided into first ones, second ones!

They divided people by mammon,
It could be better to divide by the Spirit,
Need to change laws,
People have devastation in the Souls!

Previously the country said “together”,
Everyone from the Beginning and till the End,
Russia was considered a happy place,
People didn’t have “golden calf”!

Now everyone wants in “the ladies”!
Stepping over their own,
Labor is very tight straps,
It’s better to live on other’s humps!

This “transport” will bring to Paradise!
So promised legends,
Russia- is a huge land,
But, the basis of order- is vendetta!

Who lived in the nineties- remembers!
Especially, who stayed down,
The survivors- are now a flock of lambs,
Don’t dream of escaping from the country!

Families of the rich ones have escaped!
Rob here, but live in Europe!
God they accepted the Horned one,
For them he is- the chief on the throne!

Russia is now- almost like in dream!
Inequality, like slavery!
Russia quietly changed Me,
By the type of the Vatican papacy!

Human: like a small cell!
It doesn’t matter!
On each one electronic tag,
To control the location!

Think “Against”- say “For”!
Brilliant combination for power,
As in socialism- there is a groove,
And only- one station!

Station called: “End”!
End of Freedom and Life!
For obedience- candy for all,
For the requirement- the term for all life!

Broke down and degraded!
Great one turned into a mouse,
Has given a cheese in a mousetrap,
And the bone was allowed to nibble!

Giant stayed in the History!
The nation turned into a crowd,
Now cancan dance,
On the road to Darkness!

More recently there was Hope!
Power spat on the crowd,
Everything is back as before,
In dreams: Light conquers Darkness!

Now let’s start on Knowledge!
Omitted should not read!
Let him forget the World: knowledge,
It’s better to feed him with lie!

It’s important by proxy,
Let them cut their throats,
Don’t call a fool,
Better more vodka!

But people- are derivative of God!
They will not tolerate violence!
God and people- on the same road,
Darkness against God- is powerless!

Amen
Father Absolute
29.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.10.2018.

Skatījumu skaits: 32 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: