Galvenie » 2017 » Decembris » 29 » Vēsts: 29.12.17. Katrēns "Iesvētījums" - *
17:02
Vēsts: 29.12.17. Katrēns "Iesvētījums" - *

Vēsts: 29.12.17. Katrēns "Iesvētījums" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Mīļie Dievcilvēki!" / *(ОР) "Милые Боголюди!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_milie_dievcilveki/2014-11-12-1267 ; находки:
http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page1 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=122 ; важно спомнить - Откровения и заповеди: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/RD_Atklasmes.pdf /http://www.otkroveniya.eu/2014/09.01.14.html/http://spekavots.ucoz.ru/news/tevs_absoluts_09_01_14_raditaja_kustibas_dalibnieka_postulati_vai_bausli/2014-01-10-929 / 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

29.12.17 Катрен "Посвящение"……………………………………………..Quatrain "Dedication"

Лучших убивает Россия! ................. Krievija labākos nogalina!..................Russia kills the best!
Посмотрите Её историю! .................Paskataties Viņas vēsturi!..................Look at Her history!
Новая ожидается Миссия! ..............Jauna Misija gaidāma!.........................A New Mission is expected!
Другая ждёт акватория!................... Akvatorija gaida cita!...........................Another water area is waiting!

Поэтов убивала Россия! .............. Dzejniekus nogalināja Krievija!........Poets were killed by Russia!
Тьма была всегда рядом! ................Tumsa bija vienmēr blakus!..................Darkness was always near!
Поэты, писатели - их Миссия, ..........Dzejnieki, rakstnieki - viņu Misija,…….Poets, writers- their Mission,
Свободолюбия парад! ......................Parāde Brīvības Mīlestībai!...................Parade of the Love Freedom!

Россия любит покойников! ...........Krievija mīl nelaiķus! ……………........Russia loves the dead!
Они не мешают жить! ...................... Viņi netraucē dzīvot!...............................They don't interfere with life!
Цветов сколько угодно, ....................Ziedu cik vien tīk,………………………….There are as many flowers as you like,
Чтобы им рядом не быть! ................Lai viņiem līdzās nebūtu!..........................To them not to be near!

Странно, но, Россия жива ими! ......Dīvaini, bet, viņiem Krievija dzīva!.............Strange, but Russia is alive by them!
Кто сердце отдал России! ...............Kuri sirdi Krievijai atdeva!...........................Who gave his heart to Russia!
Зная, как Её любили, ......................Zinot, kā Viņu mīlēja,………………………..Knowing, how much was loved Her,
Смерть объясняла Миссию! ...........Nāve Misiju izskaidroja!...............................Death explained the Mission!

Даже Христу, будь он сегодня, ... Pat Kristum, būtu viņš šodien,…………..Even to Christ, to be him today,
Не позволили сказать слово, ......Neļautu vārdu teikt,………………………...Didn't allow to say a word,
Он возмутитель спокойствия, .....Viņš mierīguma sabangotājs,………….....He is a troublemaker,
Жизнь предлагал Новую! .............Jaunu dzīvi piedāvāja!...............................New life offered!

Все, кто говорят Правду, ...................Visi, kuri Patiesību runā, ………………….Everyone who speaks the Truth,
В России всегда изгои! .......................Krievijā vienmēr izstumtie!........................In Russia there are always outcasts!
Молвой и Толстой отравлен, ..........Baumām arī Tolstojs sagandēts, ………Rumor also Tolstoy poisoned,
И Пушкин теперь упокоен! ..............Un Puškins tagad apglabāts!..................And Pushkin is now buried!

А сколько их было Сильных, .......Bet cik viņu Spējīgo bija,…………………And how many there were strong,
Толпой теперь раздавленных, .....Pūļa tagad nospiestu,…………………….The crowd is now crushed,

Великими они когда-то слыли, .........Diženi viņi kādreiz dēvēti,…………………..Great they once knew,
Перед Богом представлены! ............Dieva priekšā stādīti!...................................Front of God are represented!

Россия плодит «Бриллианты»! .........Krievija vairo "Briljantus"!.........................Russia produces "Diamonds"!
Высокого Духа и красоты, ................ Augsta Gara un skaistuma,………………High Spirit and beauty,
В памяти поколений таланты, ..........Paaudžu atmiņā talanti,…………………...In the memory of generations, talents,
Удивительной высоты! ......................Apbrīnojama augstuma!............................Amazing hight!

Никчёмность правит, как прежде!..Nevajadzīgums valda, kā agrāk!...........Nickelessness rules, as before!
Великие не идут во власть! ...............Diženie varā neiet!....................................Great don't go to power!
К власти рвётся невежда, ..................Nejēga raujas pie varas, ……………….…An ignoramus is torn to power,
Чтобы позабавиться всласть! ............Lai uzjautrinātos labklājībā!......................To have fun!

Лучшие идут не во власть! .............Varā iet ne labākie!.................................The best don't go to power!
Они - флаг Державы Великой! .......Viņi - Diženas Lielvalsts karogs!...........They- are the flag of Great Power!
Служение Ей - всласть, ...................Kalpošana Viņai - labklājība,……………Service to Her- prosperity,
И быть при этом безликим! ............Un pie tā bezpersoniskam būt!...............And be faceless at the same time!

Судьба Великих - всегда в тени! ....Diženo liktens - vienmēr ēnā!.................The fate of Great ones- always in shadow!
Призвание - их награда! ...................Aicinājums - viņu balva!.........................The call- is their reward!

Россия, гордится, конечно, ими, .........Krievija, lepojas, protams, ar viņiem,….....Russia, of course, is proud of them,
Но, они для Неё преграда! ..................Bet, viņi priekš Viņas šķērslis!...................But, they are for Her a barrier!

Они - предел Чистоты и Совести! .....Viņi - Tīrības un Sirdsapziņas robeža!.....They- are the limit of Purity and Conscience!
Мешали всегда невежеству! ..............Vienmēr analfabētismam traucēja!..........Always interfered with ignorance!
Делами несли людям Весть, ..............Ar darbiem cilvēkiem Vēsti nesa,……….With works carried Message to people,
И помогали Отечеству! .......................Un Tēvzemei palīdzēja!...........................And helped to Fatherland!

Тьма - вечный спутник России! .....Tumsa - Krievijas mūžīgais pavadonis!.Darkness- is eternal companion of Russia!
Легко расправлялась с ними, ............Viegli ar viņiem izrēķinājās,………………..Easily dealt with them
Прерывала их Миссию, ......................Viņu Misiju pārtrauca,………………………Interrupted their Mission,
Подлостью они гонимы! .....................Viņi nekrietnības vajāti!..............................They are persecuted meanness!

Что изменилось сейчас? ....................Kas tagad izmainījās?..............................What has changed now?
Россией правят всё те же! ...............Krieviju valda tie paši!...........................Russia is ruled by the same people!
Посланникам достаётся час, ..............Vēstnešiem stunda tiek,…………………..Envoys get an hour,
Побеждают, как прежде, невежи! .......Uzvar, kā agrāk, nekulturālie!....................Win, as before, ignoramuses!

Россия от Бога - Правда! ..................Krievija no Dieva - Patiesība!.................Russia from God- Truth!
Территория Великой основы! ..........Diženā pamata Teritrorija!.....................Territory of Great foundation!

Всякий, кто ей говорит «ДА», ...............Katram, kurš saka viņai "JĀ",………...…..Anyone who says "YES" to her,
На всё должен быть готовым! ..............Jābūt gatavam uz visu!.............................Must be ready for everything!

Русь может, но, первое: Очищение! .Krievzeme var, bet, pirmā: Attīrīšana!.Russia can, but, first: Purification!
Хватит тысячелетий скитаний! .............Tūkstošgadīgo klejojumu pietiek! ……....Enough for wandering of Millennium!
Пророка последнего - Посвящение, ....Vēstneša pēdējā - Iesvētīšana,……….....The Prophet last- Initiation,
Для ошибок нет оправдания! ................Priekš kļūdām attaisnojuma nav!.............For errors there are no excuse!

Аминь. .....................................................Āmen……………………………………..…Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts………………………...……Father Absolute
29.12.17 ...................................................29.12.17…………………………………….29.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja ntuitīvi Irita Irem 29.12.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.12.2017., papildināts angļu valodā 29.12.2017

Skatījumu skaits: 312 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: