Galvenie » 2018 » Decembris » 29 » Vēsts: 29.12.18. Katrēns "Visi grib atgriezties"​​​​​​​
22:09
Vēsts: 29.12.18. Katrēns "Visi grib atgriezties"​​​​​​​

29.12.18 Катрен “Все хотят вернуться”

Обстановка в стране накаляется,
Взрыв почти неминуем!
От борьбы никто не устраняется,
Результат взрыва уже предсказуем!

Последняя капля рыночной мимики,
В рабстве жить никто не хочет!
Сегодня это звучит пока, как лирика,
Тьма, для России, провал пророчит!

Внутри последняя стена и Надежда!
Рухнет Русь – рухнет Пространство!
Русь для человечества – стержень!
Но, стержень сам сегодня в прострации!

В Мире всё сложно – общество разделилось!
Есть очень богатые и есть – рабы!
В прошлом веке не так задумывалось,
Ожидалось много Свободы!

Но, Свобода оказалась мифом!
Кучка захватила всю власть в стране!
Труд оказался, трудом Сизифовым,
Выигрыш и злато на другой стороне!

Растащили страну по винтикам,
Продавали за пятак Русь!
Главный враг – внутренняя политика,
На лице Руси – вечная грусть!

Хочешь честности – оставайся нищим!
Богатый, значит, без Совести!
Продуктов много – нет для Души пищи!
По Миру печальная прокатилась Весть:

У Руси – нет сил и нет возможностей!
Кто боялся: Русь для многих никто!
Россия звучит теперь очень условно,
На карте Мира, Россия – пятно!

Внешняя игра, как по нотам!
Внутренняя уже под ковром,
Это раньше была Русь мира Оплотом,
Теперь НАТО окружило Её рвом!

Войска у границы – главный, за океаном!
Кольцо сужено до предела!
Тьма предложила накрыть Русь валом,
Большая война – передела!

Народ страну не отдаст точно!
При внешнем натиске не победить!
Но, внутренний враг – прочный,
Готов Родине навредить!

Предатели всегда были!
История Планеты тому подтверждение!
На Руси все честными слыли,
Примите Моё заверение!

Так было совсем недавно!
Теперь дети уже за границей!
Патология нации проявилась давно,
Самое главное, что внутри околицы!

Россию ждёт очищение!
Вода промоет Сознание многих!
Два года дано вам на размышление!
Потом можно будет подводить Итоги!

Остаётся Воля – она объединит многих!
Это лучший механизм Преображения!
Предварительные понятны будут Итоги,
Как результат Единого выражения!

Год начнётся с сопротивления!
Люди устали от лжи и политики!
Русь – это Божественное явление!
В действиях Её всегда много лирики!

Все хотят вернуться в семью!
Точнее, в Советский Союз,
Но, власть запустила свою пятерню,
Страна покатилась юзом!

У власти на лице плохая мина,
Румянец гнева на лице – яркий!
Но, Русь уже ищет гражданина Минина,
И, конечно, Князя Пожарского!

Аминь.
Отец Абсолют
29.12.18

 

Vēsts: 29.12.18. Katrēns "Visi grib atgriezties"

Stāvoklis valstī saspringst,
Sprādziens gandrīz nenovēršams!
No cīņas neviens nenorobežojas,
Sprādziena rezultāts jau paredzams!

Pēdējais piliens tirgus mīmikai,
Verdzībā dzīvot negrib neviens!
Šodien tas pagaidām skan, kā līrika,
Tumsa, priekš Krievijas, izgāšanos pareģo!

Iekšienē pēdējā siena un Cerība!
Sabruks Krievzeme - sabruks Telpa!
Krievzeme priekš cilvēces - serdenis!
Taču, serdenis pats šodien prostrācijā!

Pasaulē viss sarežģīti - sabiedrība izdalījās!
Ir ļoti bagāti un ir - vergi!
Gadsimtā iepriekšējā ne tā nodomāja,
Lielu Brīvību gaidīja! 

Taču Brīvība mīts izrādījās!
Saujiņa visu varu valstī sagrāba!
Darbs izrādījās, darbs Sizifovs [Сизифовым ?],
Vinnests un zelts otrā pusē!

Izvazāja valsti pa skrūvītēm,
Krievzemi pārdeva par pieckapeiku!
Galvenais naidnieks - iekšējā politika,
Krievzemes skatā - mūžīgās skumjas!

Godīgumu gribi - paliec nabags!
Bagāts, tātad, bez Sirdsapziņas!
Produktu daudz - nav priekš Dvēseles barības!
Pa Pasauli aizplūda bēdīga Vēsts:

Krievzemei - nav spēku un iespēju nav!
Kuri baidījās: Krievzeme priekš daudziem nekas!
Krievija tagad skan ļoti nosacīti,
Uz Pasaules kartes, Krievija - traips!  

Ārējā spēle, kā pēc notīm!
Iekšējā jau zem paklāja,
Tā agrāk Krievzeme bija pasaules Balsts,
Tagad Viņu NATO ar grāvi aplenca!

Vienības pie robežas - galvenais, aiz okeāna!
Gredzens sašaurināts maksimāli!
Tumsa piedāvāja Krievzemi apklāt ar bangām,
Liels karš - pārdalīšanas!

Tauta valsti neatdos tiešām!
Pie ārēja spiediena neuzvarēt!
Taču, iekšējais naidnieks - izturīgs,
Gatavs Dzimtenei nodarīt ļaunu!

Nodevēji bija vienmēr!
Planētas vēsture apstiprina to!
Krievzemē visi godīgi dēvējami,
Pieņemiet Manu apliecinājumu!

Tā bija pavisam nesen!
Tagad jau bērni aiz robežas!
Nācijas pataloģija izpaudās sen,
Pats galvenais, ka iekšienē žogi!

Krieviju attīrīšana gaida!
Ūdens nomazgās Apziņu daudziem!
Divi gadi jums pārdomām doti!
Pēc tam Rezultātus apkopot varēs!

Paliek Griba - tā apvienos daudzus!
Tas Pārveidošanas labākais mehānisms!
Skaidri būs iepriekšējie Rezultāti,
Kā Vienotas izteiksmes rezultāts!

Gads sāksies ar pretošanos!
Cilvēki nogura no meliem un politikas!
Krievzeme - tā Dievišķa parādība!
Viņas darbībās vienmēr daudz līrikas!

Visi grib ģimenē atgriezties!
Precīzāk, Padomju Savienībā,
Taču, vara palaida savu roku,
Valsts noripoja juzom [юзом ?]!

Varai vaigā slikta mīna [мина ?],
Naida sārtums sejā - spilgts!
Taču, Krievzeme jau meklē pilsoni Miņinu,
Un, protams, Kņazu Požarski!

Āmen
Tēvs Absolūts
29.12.18.

29.12.18.Quatrain “Everyone wants to return”

The situation in the country is heating up,
The explosion is almost inevitable!
From the fight no one is eliminated,
The result of the explosion is already predictable!

The last drop of market mimicry,
Nobody wants to live in slavery!
Today it sounds so far as lyrics,
Darkness for Russia failure prophesies!

Inside the last wall and Hope!
Russia will collapse- Space will collapse!
Russia for humanity- the core!
But, the core by itself today is in prostration!

Everything is difficult in the World- the society is divided!
There are very rich and there are- slaves!
In the past century not so thought,
A lot of Freedom was expected!

But, Freedom was a myth!
A bunch seized all power in the country!
Labor turned out to be labor of Sisyphus,
Win and gold on the other side!

We dragged the country on cogs,                        
Russia was sold for the penny!
The main enemy- is domestic policy,
On the face of Russia- the eternal sadness!

If you want honesty- stay poor!
Rich means without Conscience!
There are many products- there is no food for the Soul!
There was a sad Message across the World:

Russia- has no strength and no opportunities!
Who was afraid: Russia for many is nothing!
Russia sounds now very conditional,
On the map of the World, Russia- a spot!

External game, like on the notes!
The inner is already under the carpet,
Earlier Russia used to be the  Stronghold of the world,
Now NATO has surrounded her with a moat!

Units at the border- the main thing, beyond the ocean!
The ring is narrowed to the limit!
Darkness offered to cover Russia with a shaft,
Big war- redistribution!

The nation will not give up the country for sure!
With an external pressure not to win!
But the internal enemy- is durable,
Ready to harm Motherland!

Traitors have always been!
The history of the Planet confirms that!
In Russia everyone was honest,
Accept My assurances!

So it was recently!
Now children are already behind the border!
The pathology of the Nation manifested itself long ago,
The most important thing, that inside have fences!

Russia is waiting for cleansing!
Water will wash the Consciousness of many!
Two years are given to you for reflections!
Then will can to sum up Results!

The Will remains- it will unite many!
This is the best mechanism of Transformation!
The preliminary results will be clear,
As a result of united expression!

The year will begin with resistance!
People are tired of lies and politics!
Russia- is a Divine phenomenon!
In her actions always have a lot of lyrics!

Everyone want to return to the family!
More precisely, in the Soviet Union,
But the government launched its five,
The country rolled skid!

The power has a bad mine on the face,
The blush of anger on the face- is bright!
But Russia is already looking for a citizen Minin,
An,d of course, Prince Pozharsky!

Amen
Father Absolute
29.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /29.12.2018
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.12.2018.

Skatījumu skaits: 20 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: