Galvenie » 2018 » Janvāris » 23 » Vēsts: 23.01.18. Katrēns "Zinātne un informācija"
22:44
Vēsts: 23.01.18. Katrēns "Zinātne un informācija"

Vēsts: 2.01.18. Katrēns "Zinātne un informācija"

23.01.18. Катрен "Наука и информация"………………………………………………Quatrain "Science and information"

Не удивляйтесь, что Мир повторяет! ...Nebrīnaties, ka Pasaule atkārto!.................Don't be surprise, that the World repeats!
Мир пропитан Любовью! ...................... Pasaule Mīlestības piesātināta!...................The World is saturated with Love!
Ваша идея уже по нему летает, ............Jūsu ideja jau tur lido,………………………..Your idea is already flying along it,
Учёные интересуются кровью! ..............Zinātnieki par asinīm interesējas!.................Scientists are interested in blood!

Я подсказал - вы доказали! ..................Es pateicu priekšā - jūs pierādījāt!...............Isuggested- you have proven!
Что кровь - поток информации! ............Ka asinis - informācijas plūsma!..................That blood- is a flow of information!
Результаты вам показали, .....................Jums rezultāti parādīja,……………………...The results showed you,
Будет поток диссертаций! .....................Būs disertāciju plūsma!.................................There will be stream of dissertations!

Мир людей - это одно Целое! ................Cilvēku pasaule - tas viens Veselums!........The World of people -is one Whole!
Информация всем поровну! ..................Informācija visiem līdzīgi!.............................Information is equal to all!
Если вы начали новое дело, .................Ja jūs jaunu lietu sākāt,……………………...If you started a new business,
Пресса помогает быть ровным! ............Prese palīdz būt līdzīgiem!...........................Press helps to be equal!

Информация не хранится долго, ...........Informācija neglabājas ilgi,………………...Information is not stored for long,
Она распространяется ввысь, ...............Tā izplatās augšup,…………………………It spreads up,
Люди за информацией следят зорко, ....Informācijai cilvēki vērīgi seko,…….....…..People keep an eye on information vigilantly,
Главное для науки новая мысль! ...........Galvenais priekš zinātnes jauna doma!.....The main thing for the science is a new idea!

Вы показали: кровь говорит Правду! ....Jūs parādījāt: asinis Taisnību runā!............You showed: the blood tells the Truth!
Эритроциты - лучшая информация, ......Eritrocīti - labākā informācija,…………......Erythrocytes- the best information,
Это открытием будет Завтра, .................Tas Rītdien būs atklājums,…………….......This will be revelation Tomorrow,
Необходима ещё аттестация! .................Vēl atestācja nepieciešama!......................Still attestation is needed!

Все спешат - конкуренция! .....................Visi steidzas - konkurence!.........................Everyone is in hurry- competition!
Но, признание через прессу, ..................Taču, atzīšana caur presi,…………………..But, recognition through the press,
Прятать, это мозгов импотенция, ..........Slēpt, tā smadzeņu impotence,………….....To hide, it's brain impotence,
По которым пора служить мессу! ..........Pēc kuras laiks mesu kalpot!.......................After which it is time to serve the Mass!

Хорошо, что приходит понятие, ..............Labi, kad saprašana atnāk,………………...It's good that the concept comes,
Информация внутри человека, ...............Informācija cilvēka iekšienē,……………….Information is inside of human,
Конкуренция - плохое занятие, ...............Konkurence - slikta nodarbe,………………Competition- is a bad occupation,
Это проклятие на века! ............................Tas nolādējums uz mūžu!...........................This is a curse for ages!

Наука - одна для всех в Мире! .........Zinātne - viena priekš visiem Pasaulē!..Science- is one for everyone in the World!
Учёные - своего рода нация! ............Zinātnieki - sava veida nācija!...............Scientists- are kind of nation!
Люди науки, «все не от мира», .........Zinātnes cilvēki, "visi ne no pasaules",.The people of science, "everyone is not from the World",
Важнее для них апробация! ..............Priekš viņiem svarīgāka aprobācija!.....Approbation is more important to them!

Апробация - кто самый первый! ..........Aprobācija - kurš pats pirmais!.................Approbation- who is the first one!
Конкуренция толкает к борьбе, ...........Konkurence uz cīņu virza,………………...Competition pushes to fight,
Важно в лечении путь верный, ...........Ārstēšanā svarīgs ceļš uzticams,………....It's important the right way
Неважно для больных, кто на ковре!..Nesvarīgi priekš slimiem, kurš uz paklāja!..It doesn't matter for patients who are on the carpet!

Ковёр - не борьба до гибели! .................Paklājs - ne cīņa līdz bojā ejai!..................The carpet- is not a fight until death!
Научный ковёр - суть достижение! ........Zinātnes paklājs - sasnieguma būtība!......Scientific carpet- is the achievement!
Человечество не стоит на мели, ............Cilvēce nestāv uz sēkļa,…………………...Humanity don't stand on the rock,
Наука - Божественное откровение! ........Zinātne - Dievišķa atklāsme!......................Science- is the divine revelation!

Нужно делиться опытом! .........................Pieredzē dalīties vajag!..............................Need to share our experience!
Меньше проб и ошибок, ...........................Mazāk mēģinājumu un kļūdu,……....……..Less trial and error,
Наука - эксперименты потоком, ...............Zinātne - plūsmām eksperimenti,……........Science- experiments flow,
И соединение всех догадок! .....................Un visu minējumu savienošana!.................And connection of all the guesswork!

Информация не лежит в кармане, ........Informācija kabatā neguļ,…………………….Information doesn't lie into the pocket,
Учёные - отдельная каста, .....................Zinātnieki - atsevišķa kasta,……………...….Scientists- are separate caste,
Нет национальностей в Программе, .....Programmā nav nacionalitāšu,……………....There are no nationalities in the Program,
В Программе всё просто! .......................Programmā viss vienkārši!.............................In Program everything is easy!

Просто, ибо для Планеты только, .........Vienkārši, jo tikai priekš Planētas,………….Simply, because only for the Planet,
Кто не понимает - тот глуп, ....................Kurš nesaprot - tas dumjš,…………………..Who doesn't understand- that is stupid,
Человек унести может сколько? ...........Cik cilvēks var aiznest?.................................How much a human can carry away?
Не понимающий для Бога - труп! ..........Priekš Dieva nesaprotošais - mironis!..........Who doesn't understand for God- is a corpse!

Учёные должны нести Любовь! .............Zinātniekiem Mīlestība jāsniedz!................Scientists must carry Love!
Несите свою информацию, ....................Sniedziet savu informāciju,………………...Carry your information,
Информация - это кровь, ........................Informācija - tās asinis,……………………..Information is blood,
Подтверждено документацией! ..............Dokumentācijas apstiprinātas…………......Confirmed by the documentation!

Сознание руководит здоровьем! ...........Apziņa veselību vada!...............................Consciousness guides the health!
Нет неизлечимых болезней! ..................Nav neārstējamu slimību!..........................There are no incurable diseases!
Ящик Пандоры - сосуд с кровью, ..........Pandoras kaste - trauks ar asinīm,………..Pandora box- is plate with blood,
Профилактика всего полезней! .............Profilakse vislietderīgāka!...........................Most useful prophylaxis!

В здоровом Духе - здоровая плоть! ......Veselā Garā - vesela miesa!......................In a healthy Spirit- is healthy flesh!
И очень долгая жизнь! ...........................Un ļoti gara dzīve!......................................And a very long life!
Нужно очень себя превозмочь, .............Ļoti vajag sevi pārvarēt,……………………You have to overcome yourself very much,
И правильно в Боге жить! ......................Un pareizi Dievā dzīvot!.............................And live right in the God!

Человек - производная Бога! .................Cilvēks - Dieva ražojums!....................Human- is product of God!
Совершенен, как сам Создатель! ..........Pilnīgs, kā pats Radītājs!.....................Perfect, as the Creator himself!
Если нет промысла и смысла в итоге, .Ja nav nodarbes un jēgas rezultātā,….If there is no thought action and no sense in the end,
Он скатывается до обывателя! ..............Viņš noslīd līdz mietpilsonim!..............He slips down to the philistines!

Обыватель болеет часто! .......................Mietpilsonis slimo bieži!........................The philistines often get sick!
Живёт тоже не очень долго! ...................Dzīvo arī ne ļoti ilgi!..............................Lives, too, not very long!
Информации от Бога вместо, .................Informācijas vietā no Dieva,…………...Information from God instead,
В Духе несёт свой долг! ..........................Savu parādu Garā nes!........................Carry his duty in the Spirit!

Информация должна подсказать, .......Informācijai jāpateic priekšā,………….The information should prompt,
Что носитель всего кровь! ....................Ka asinis visa nesējs! ………………....That the blood is bearer of all!
Учёные должны сказать, ......................Zinātniekiem jāsaka, …………………...Scientists must say,
От недугов спасёт Любовь! ..................Mīlestība no kaitēm glābs!....................Love will save from diseases!

Аминь. .....................................................Āmen…………………………………….Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts…………………………..Father Absolute
23.01.18 ...................................................23.01.18………………………………....23.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 24.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.01.2018., papildināts angļu valodā 24.01.2018.

Skatījumu skaits: 304 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: