Galvenie » 2017 » Februāris » 20 » Vēsts: 2.daļa.19.02.17. Katrēns "Vēsture un rītdiena!
17:29
Vēsts: 2.daļa.19.02.17. Katrēns "Vēsture un rītdiena!

Vēsts: 2.daļa.19.02.17. Katrēns "Vēsture un rītdiena!
........................................................... 2-я часть.19.02.17 "История и грядущее"

………………………………………………………………………………………….. Part 2 19.02.17. "History and the future"

Cilvēku vēsture samudžināta! ............ История людей перепутана!...................The history of people confused!
Meloja kam slinkums nebija, .............. Врали кому не лень!.............................Lied, who was not lazy!
Patiesība paslēpta bija! ...................... Правда была упрятана,………………….The Truth was hidden away!
Vēsturiski tūkstošos gadu! .................. Исторически в тысячи лет!...................Historically, in a thousand of years!

Sātanisms datus izmainīja, ................. Сатанизм изменял даты,………………..Satanism have changed the date,
Uz ēnu spēku cerot! ........................... Уповая на силу теней!..........................Relying on the power of the shadows!
Krievija šķērslis kļuva! ........................ Россия стала преградой!......................Russia has become an obstacle!
Par kuru stiprāka nav! ........................ Нет которой сильней!............................There is no more stronger then this!

Taču sātanisms arī Krievijā! ................ Но сатанизм и в России!.......................But Satanism also in Russia!
Pat sakrālos dziļumos! ........................ Даже в сокровенных недрах!...............Even in the deepest depths!
Bremzē viņas lomu - Mesijas, ............. Тормозит её роль - Мессии,……………..Stops her role- the Messiah,
Vara dziļumus izpārdod! ..................... Власть распродаёт недра!.....................Power is sold bowels!

Grēks, sātanisms - vienoti! .................. Грех, сатанизм - едины!.......................Sin, Satanism- united!
Pārpirka visus un visu! ........................ Перекупили всех и вся!........................Outbid everyone and everything!
Bet, viņi tiešām aizmirsa, .................... Но, они точно забыли,……………………But, they really forgot,
Ka Krievzeme - tā Dieva zeme! .......... Что Русь - это Бога земля!.....................That Russia- is God's land!

Kas Eiropā, tas nav Krievijā! ............... Что в Европе, то нет в России!..............What is in Europe, that is not in Russia!
Garā - dažādas teritorijas! .................. В Духе - разные территории!..................In Spirit- different territories!
Eiropā nebūs Mesijas, ........................ В Европе не будет Мессии,……………..There will be no Messiah in the Europe,
Dievs moratoriju paziņoja! .................. Бог объявил мораторий!.........................God declared the moratorium!

Negaidiet Taisnību no turienes! .......... Не ждите Правды оттуда!........................Don't wait the Truth from there!
Eiropa sen sātanismā! ........................ Европа давно в сатанизме!...................Europe long ago in Satanism!
Kad Mamonu dalīja, ........................... Когда Мамону делила,……………………When Mammon shared,
Krievzeme sociālismu izbaudīja! ........ Русь испытывала социализм!..................Russia experienced the socialism!

Divi ceļi, ceļi - dažādi! ........................ Две дороги, пути - разные!.....................Two ways, ways- different!
Viens uz beigām veda! ...................... Одна вела к окончанию!.........................One led to the end!
Otrs, fāzi formēja, ............................... Другая, формировала фазу,……………..Another formed phase,
Gars ar sapni salaulāja! ..................... Дух с мечтой обвенчала!........................The Spirit with the dream got married!

Nesavienot krupi ar rozi! .................... Не соединить жабу с розой!....................Can't connect a toad with a rose!
Jeseņins brīdināja! ............................ Есенин предупреждал!............................Yesenin warned!
Krievzeme ar Eiropu negods būs! .... Русь с Европой будет позором!..................Russia with Europe will be shame!
Tauta ko tādu negaidīja! .................... Народ такого не ожидал!..........................People didn't expect!

Krievzemei sava rīcība! ..................... У России своя поступь!............................Russia has her own pace!
Dievs par Mesiju runā! ...................... Бог говорит о Мессии!..............................God speaks of the Messiah!
Krievijai - savs ceļš! ........................... У России - свой путь!..............................In Russia- her own way!
Viņai arī misija sava! ......................... У неё и своя миссиия!.............................She has also her mission!

Misija - iet Pirmajai! ............................ Миссия - идти Первой!...........................Mission- to go First!
Caur ciešanām un pārbaudījumiem! .. Чрез мытарства и испытания!.....................Through trials and tribulations!
Ceļu atklāt drošu! ............................... Путь открывать верный!..........................To open the correct road!
No Dieva Krievzemei uzdevums! ....... От Бога Руси задание!...............................Russia has task from the God!

Ticiet, ne pie viena vairāk, .................. Поверьте, ни к кому больше,……………….Believe, to no one else,
Viņš uzticību neizbauda! .................... Не испытывает Он доверие!......................He doesn't feel the confidence!
Tādēļ pārbaudījumi stingrāki, ............. Поэтому испытания строже,…………………That's why, the test is stricter,
Ko Mīli, tam arī Tici! ........................... Кого Любишь, тому и Веришь!..................Whom you love, to that also Believe!

Šķiet, guļ totēms! ................................ Кажется, спит тотем!...............................It seems that totem is sleeping!
Krāc, neko neredzot! ......................... Храпит, ничего не видя!.............................Snoring, is not seeing anything
Taču, tas visiem tikai šķiet, ................. Но, это лишь кажется всем,………………..But, it just seems to all,
Nesaprot viņi lāci! ............................... Не понимают они медведя!.......................They don't understand the bear!

Lācis, jau ne lācis! .............................. Медведь, уже не медведь!......................The bear, already not the bear!
Divi spārni izgiezās! ............................ Прорезались два крыла!...........................Two wings were cut through!
Viņš vairāk neauros! .......................... Он не будет больше реветь!.......................He will not longer roar!
Viņš ērglī pārvērtās! .......................... Он превратился в орла!...............................It turned into an eagle!

Viņš jau Debesīs, kā Dievs! ................ Он уже в Небесах, как Бог!.......................He already in the Heaven, as God!
Evolūcijas etaps pabeigts! .................. Эволюции этап закончен!...........................Evolution phase is over!
Apziņa izmaiņām palīdzēja, ................ Изменению Сознания помог,………………..Altered Consciousness helped,
Radošais Gars, noslīpēts vienmēr! ..... Дух Творящий, всегда отточен!...................The Creative Spirit, always sharpened!

Tautas nepazīs Krieviju! ...................... Не узнают народы Россию!.......................Nations don't know the Russia!
Ne lācis viņu priekšā - putns! .............. Не медведь перед ними - птица!................Not bear front of them- bird!
Priekš cilvēces - Jauns Mesija! ........... Для человечества - Новый Мессия,………..For humanity- New Messiah,
Uz ugunīgiem ratiem! ......................... На огненной колеснице!..............................On a chariot of the fire!

Tuvojas mirklis Dižens! ........................ Наступает Величия миг!...........................Is coming a Great moment!
Glābēja izpausmes mirklis! .................. Миг проявления Спасителя!......................Moment of the manifestation of the Savior!
Apziņā izkustēšanās notiks, ................ В Сознании происходит сдвиг,…………….In the Consciousness will happen movement,
Priekš cilvēkiem Mājoklis Jauns! ......... Новая для людей Обитель!.........................New Abode for people!

Brīnumi sāk piepildīties! ...................... Чудеса начинают сбываться!.....................Miracles come true!
Galvenais, Nākotne redzama! .............. Главное, видна Будущее!..........................The main, future is visible!
Krievzeme jau atveras, ........................ Русь уже раскрывается,……………………..Russia has already disclosed
Gatavojot priekš Pasaules rītdienu! ..... Готовя для Мира грядущее!.........................Preparing the future for the World!

Āmen..................................................... Аминь………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts........................................ Отец Абсолют………………………………..Father Absolute
19.02.17. ............................................... 19.02.17……………………………………...19.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.02.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /20.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/21.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 20.02.2017.

Skatījumu skaits: 351 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: