Galvenie » 2018 » Janvāris » 30 » Vēsts: 30.01.18. Katrēns "Mirkļi"
16:09
Vēsts: 30.01.18. Katrēns "Mirkļi"

30.01.18 Катрен"Мгновения"

Что будет - никто не знает!
Такого ещё не было точно!
Что делать не понимают,
Прогноз мрачный очень!

А если это только начало?
Просто для объяснения!
Что есть у людей Причал!
И есть начало движения!

Людям объяснить пора!
Что жизнь - время Творения!
Что жизнь - это дорога!
И, конечно, Миг проявления!

Человек в семье и один!
Персональное есть задание!
Пройти через проблемы мерил,
Открыть в себе понимание!

Понимание, что часть Бога!
Ответственность возложена!
Что к Богу - одна дорога!
И единственно возможная!

Если один за всех,
Это дорога избранных!
Трудно пройти без проблем,
Но, ты - Бога подданный!

Сегодня время для Единения!
Все за одного тоже!
Жизнь - удивительные мгновения!
Спасение людей возможно!

Катаклизм - толчок к спасению!
Вместе сразу за одного!
Единение - это мгновение!
Мгновение, но одно!

Мгновение, как прозрение!
Дорогого стоит!
Открывается третье зрение!
У того, кто Воин!

Решение определяет жизнь!
Жизнь - это каскад мгновений!
Понимание: ради чего жить!
Внутреннее обеспечение!

Пассионарность - признак России!
Грудью защитить Родину!
Для России - нормальная Миссия,
В трудную для всех годину!

Сегодня - это мгновение!
Разделит Богов и обывателей!
Проявится и поведение!
Кто - в Ад, а кто и к Создателю!

Выбор сегодня за каждым,
Нечего смотреть по сторонам!
Мгновение настолько важное,
Что Истина откроется вам!

Истина: зачем человеку жить?
Мгновение отразится веками!
Воздух взахлёб можно пить,
Очень большими глотками!

Сегодня воздуха уже нет!
Мысли сошлись в точку,
В памяти главный Завет,
Равенство всех оболочек!

Вне оболочки уже свобода!
Кто-то шагнёт в мерность!
Изменится на Планете погода,
Это решают Богу Верные!

Разорвана нить плотная!
Необыкновенная лёгкость!
Общение возможно,
Главное, Духовная стойкость!

Мгновения разделят Россию,
И всех на «до» и «после»!
Для кого-то Святая миссия,
Но, для большинства «возле»!

Аминь.
Отец Абсолют.

30.01.18

 

Vēsts: 30.01.18. Katrēns "Mirkļi"

Kas būs - nezin neviens!
Tiešām vēl tāda nebija!
Ko darīt nesaprot,
Drūma prognoze ļoti!

Bet ja tas tikai sākums?
Priekš paskaidrojuma vienkārši!
Ka cilvēkiem Piestātne ir!
Un ir kustības sākums!

Laiks cilvēkiem paskaidrot!
Ka dzīve - laiks Radīšanai!
Ka dzīve - tas ceļš!
Un, protams, izpausmes Mirklis!

Cilvēks ģimenē un viens!
Personīgs uzdevums ir!
Caur kritēriju problēmām iziet,
Sevī saprašanu atklāt! 

Saprašana, ka daļa Dieva!
Atbildība uzlikta!
Ka pie Dieva - viens ceļš!
Un vienīgi iespējamais!

Ja viens par visiem,
Tas izraudzīto ceļš!
Grūti bez problēmām iziet,
Taču, tu - Dievam padotais!

Šodien laiks priekš Vienošanas!
Visi par vienu arī!
Dzīve - brīnumaini mirkļi!
Cilvēku glābšana iespējama!

Kataklizmas - grūdiens uz glābšanu!
Kopā uzreiz par vienu!
Vienošana - tas mirklis!
Mirklis, taču viens!

Mirklis, kā apskaidrība!
Vērtība dārgākā!
Trešā acs atveras!
Tam, kurš Cīnītājs!

Lēmums nosaka dzīvi!
Dzīve - tā mirkļu kaskāde!
Sapratne: dzīvot dēļ kā!
Iekšējā nodrošinātība!

Pasionaritāte - Krievijas īpašība!
Dzimteni ar krūtīm aizstāvēt!
Priekš Krievijas - normāla Misija,
Grūtā priekš visiem derīgumā! 

Šodien - tas mirklis!
Izdalīt Dievus un mietpilsoņus!
Arī uzvedība izpaudīsies!
Kurš - Ellē, bet kurš arī pie Radītāja!

Izvēle šodien katram,
Nav ko pa malām skatīties!
Mirklis tik ļoti svarīgs,
Ka Patiesība atklāsies jums!

Patiesība: kādēļ cilvēkam dzīvot?
Mirklis gadsimtos atspoguļosies!
Gaisu steigā var dzert
Malkiem ļoti lieliem!

Nav šodien jau gaisa!
Domas punktā saplūda,
Atmiņā galvenais Vēlējums,
Visu apvalku vienlīdzība!

Ārpus apvalka brīvība jau!
Kāds dimensijā ieies!
Uz Planētas laikapstākļi izmainīsies,
To lemj Dievam Uzticīgie!

Pārrauts valgs blīvais!
Neparasts vieglums!
Saziņa iespējama,
Galvenais, Garīgā nelokāmība!

Mirkļi izdala Krieviju,
Un visus "līdz" un "pēc"!
Priekš kāda Svēta misija,
Taču, priekš vairākuma "līdzās"!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
30.01.18.

30.01.18. Quatrain "Moments"

What will happen- no one knows!
It was not exactly like this yet!
Don't understand what to do,
The prognosis is grim indeed!

And if this is only the beginning?
Just for an explanation!
That there is a Pier for people!
And there is a beginning of the movement!

It's time to explain for people!
That life- is the time of Creation!
That life- is a road!
And, of course, a Moment of manifestation!

A human in the family and alone!
There is personal assignment!
Pass through the problems of measure,
To discover understanding in yourself!

Understanding, that part of God!
Responsibility is entrusted!
That to God- is one way!
And the only is possible!

If one is for everyone,
This is the road of elected ones!
It's difficult to pass without problems,
But, you- are God's subject!

Today is the time of Unity!
All for one too!
Life- is amazing moments!
Salvation of people is possible!

Cataclysm- a push to salvation!
Together directly for one!
Unity- is a moment!
A moment, but one!

A moment, like an epiphany!
The most valuable asset!
The third eye opens!
For that, who is Warrior!

The decision determines life!
Life- is a cascade of moments!
Understanding: for what to live for!
Internal security!

Passionarity- a sign of Russia!
Protect the Motherland with the breast!
For Russia- a normal Mission,
I a difficult time for all!

Today- this is a moment!
Divide the Gods and the philistines!
Also behavior will manifest!
Who- in the Hell, but who also to Creator!

The choice today for everyone,
There is nothing to look around!
The moment is so much important,
That the Truth will be revealed to you!

Truth: why should a human live?
A moment will be reflected in centuries!
You can drink air in hurry,
With very big sips!

Today there is no more air!
Thoughts converged to the point
The main Testament, in memory,
Equality of all shells!

Outside of the shell there is a freedom!
Someone will step into the dimension!
The weather will change on the Planet,
This is decided by the Faithful to the God!

The dense thread is broken!
Extraordinary ease!
Communication is possible,
The main thing is Spiritual stamina!

Moments will divide Russia,
And all on the "before" and "after"!
For someone, the Holy mission,
But, for the majority "near by"!

Amen
Father Absolute
30.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.01.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.01.2018.

Skatījumu skaits: 247 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: