Galvenie » 2017 » Marts » 30 » Vēsts: 30.03.17. Katrēns "Informācija un veselība"
21:33
Vēsts: 30.03.17. Katrēns "Informācija un veselība"

Vēsts: 30.03.17. Katrēns "Informācija un veselība"

30.03.17 Катрен "Информация и здоровье"………………………….. ...........Quatrain "Information and health"

Жизнь или смерть - одновременно! ...... Dzīvība vai nāve - vienlaicīgi!.............Life or death- at the same time!
Всё зависит от информации! ................. Viss atkarīgs no informācijas!.............All depends from information!
От Бога она - Любовь повсеместно! ...... No Dieva tā - Mīlestība visuviet!.........From God she- Love everywhere!
От человека - всегда деформация! ....... No cilvēka - vienmēr deformācija!.......From human- always deformation!

Деформация Души и тела! .................... Dvēseles un ķermeņa deformācija!.....Deformation of the Soul and body!
Я говорю, о заболеваниях! ..................... Es runāju, par saslimšanām!...............I'm talking about the diseases!
Информация такая не тленна! ............... Informācija tāda plēnoša!...................Such information is not perishable!
Отражается в Душе страданием! ........... Ar ciešanām Dvēselē atspoguļojas!...Reflected in the Soul by suffering!

Говорят: болезни от нервов!.................... Runā: slimības no nerviem!..............They say: illnesses from nerves!
От негативной информации! .................. No negatīvas informācijas!.................From negative information!
Она отражается первой, ......................... Tā atspoguļojas pirmā,…………..……It's reflected first,
Повторяю, внутри деформацией! .......... Atkārtoju, iekšējā deformācijā!............Repeat, inside the deformation!

Она - есть разрушение системы! ........... Tā - ir sistēmas postījums!................It's- the destruction of the system!
Это остановить невозможно! .................. To apturēt neiespējami!....................It can't be stopped!
Заболевание - главная тема, ................. Saslimšana - galvenā tēma,…..…….Disease is the main topic,
Прекратить болезнь можно! .................... Slimību pārtraukt var!.......................Can stop the disease!

Революции верили в счастье! ................. Revolūcijas ticēja laimei!..................The revolution believed in happiness!
Даже в рассвет народа! .......................... Pat tautas atmodai!..........................Even in the dawn of the nations!
Стресс вызывает несчастье, ................... Stress izraisa nelaimi,………...……..Stress causes unhappiness,
Народа и даже рода! ............................... Tautas un pat dzimtas!.....................Nations and even families!

Войны, конечно, стресс! .......................... Kari, protam, stress!........................Wars, of course, stress!
Трудное выживание! ................................ Izdzīvošana smaga!.........................Difficult survival!
Важнее, информации пресс, .................. Svarīgāk, informācijas prese,……….More important, the information press,
Уменьшающий жить желание! ................ Mazinoša dzīvot vēlēšanos!..............Decreasing the desire to live!

Сегодня бесконтрольная пресса! ........... Šodien prese bez kontroles!............Today, the uncontrolled press!
Кажется, совсем пустяк! .......................... Šķiet, nieks pavisam!.......................It seems quite a trifle!
В людях, увеличивающийся стресс, ....... Cilvēkos, palielinoties stress,…….…In humans, increasing stress,
Разрушает жизни костяк! .......................... Posta dzīves kodolu!........................Destroys the backbone of life!

Стрессовое заболевание, ........................ Stresisko saslimšanu,………….……Stress disease,
Вылечить невозможно! ............................. Izārstēt neiespējami!........................Cure is impossible!
Остаётся лишь отпевание! ...................... Tikai atvadas paliek!...........................There is only funeral service!
Единственное, что можно! ........................ Vienīgais, ko var!..............................The only thing, you can do!

Отпевание - это есть следствие! ............. Atvadas - tās ir sekas!.........................A funeral service- that are effect!
Причина лежит в информации! ............... Iemesls informācijā guļ!.......................The reason lies in information!
От стресса остаётся последствие, .......... No stresa nevērība paliek,……………...From stress remains a consequence,
В виде Души деформации! ...................... Dvēseles deformācijas veidā!...............In the form of the Soul deformation!

Кто-то хочет убрать народ! ....................... Kāds tautu novākt grib!......................Someone want to remove the nation!
Информация полна агрессии! ................. Informācija agresijas pārpilna!............The information is full of aggression!
Не растёт от агрессии плод,..................... Auglis no agresijas neaug,…………….Fetus doesn't grow from aggression,
Поэтому жизнь - регрессия! ..................... Tādēļ dzīve - regresija!.......................Therefore life- is regression!

Есть накопление повреждений, ............... Bojājumu uzkrājums ir,………………..There is accumulation of damage,
И прежде всего - в Духе! ........................... Un vispirms - Garā!............................And first of all- in Spirit!
У людей больше нет убеждений! .............. Cilvēkiem nav vairāk pārliecību!..........People no longer have belief!
В Душах у них - разруха! ........................... Dvēselēs viņiem - sabrukums!............In Souls they have- devastation!

Войны только усиливают, .......................... Kari tikai pastiprina,………………….. The wars only intensify,
Для людей в Духе уныние! ....................... Priekš cilvēkiem Dvēselēs skumjas!... For people in the Spirit despondency!
Пессимизм прогрессирует, ....................... Progresē pesimisms,…………………..Pessimism is progressing,
Будущего не видно поныне! ..................... Līdz šim nākotne neredzama!.............The future is not visible until now!

Стресс ухудшает здоровье! ....................... Stress veselību pasliktina!.................Stress worsens health!
Не ждите теперь долголетия! .................... Ilggadību negaidiet tagad!....................Don't wait now for longevity!
Уже не люди, а поголовье, ........................ Jau ne cilvēki, bet skaits,……………...No longer people, but livestock,
На людях стоит отметина! ......................... Uz cilvēkiem zīme stāv!......................Marked on people!

Повторяю: кому-то хочется, ....................... Atkārtoju: kādam gribas,………………I repeat: someone wants,
Я фамилии не называю! ............................ Es uzvārdus nenosaucu!.....................I don't call names!
Сами в ожидании мечутся, ......................... Paši gaidīšanā metas,………………...They are waiting for themselves,
Человечество разрывая! ............................. Cilvēci plosot!.....................................Humanity is tearing apart!

Медицина под ними и пресса! ................... Zem viņiem medicīna un prese!...........Medicine is under them and press!
Поля одного - ягоды! ................................... Viena lauka - ogas!............................One field- berries!
Это от власти общий - пресс! ..................... No varas tā kopējā - prese!.................It's from power of general- press!
Увеличивающий, невзгоды! ........................ Palielinoša, nedienas!.........................Increasing adversity!

Преднамеренное уничтожение! ................. Paredzēta iznīcināšana!.......................Intentional destruction!
Преступными средствами! ......................... Noziedzīgiem līdzekļiem!.....................By criminal means!
И с незаконным унижением, ...................... Un nelikumīgu pazemošanu,…………...And with illegal humiliation,
Начиная с возраста детского! ..................... Sākot no bērnības vecuma!.................Since the age of the child!

Не ждите здорового поколения! ..... ........... Negaidiet veselu paaudzi!....................Don't wait for a healthy generation!
Здоровых уже нет жителей! ........................ Nav vairs iedzīvotāju veselu!................There are no healthy people!
Не проходят даром волнения! .................... Nepaiet veltīgi uztraukums!..................Don't go in the wild unrest!
Люди давно очень мнительные! ................. Cilvēki sen jau neuzticīgi ļoti!...............People have been very long suspicious!

Информация всех напрягает! ..................... Informācija visus sasprindzina!............The information strains all!
Не открывает никому счастье! .................... Laimi nevienam neatver!......................Don't open to anyone happiness!
Искажение Души подстёгивает, .................. Dvēseles kropļojumu skubina,………...The distortion of Soul stimulates,
Подготавливая людей ненастье! ................ Sagatavojot cilvēkus nelāgumam!........Preparing people for bad weather!

Когда жить больше не хочется! ................... Kad dzīvot vairs negribas!...................When don't want to live anymore!
Люди уже совсем в панике! ........................ Jau panikā cilvēki pavisam!.................People already completely in panic!
Власть об этом заботится! .......................... Vara par to gādā!................................The authorities take care of that!
Делая людей маньяками! ........................... Cilvēkus par maniakiem veidojot!.........By making people a maniac!

Решение только - одно! ............................... Lēmums tikai - viens!.........................The solution is only- one!
Возродить Руси пассионарность! ................ Atdzīvināt Krievzemē pasionaritāti!.....Revive Russia passionarity!
Но, этого пока не дано, ................................ Taču, tas pagaidām dots nav,……….But, this has not been yet given,
Миром правит бездарность! ......................... Pasauli valda neapdāvinātība!..........The World is ruled by mediocrity!

Выход Руси - на Сцену! ................................ Krievzemes izeja - uz Skatuves!......Russia exit- on the Scene!
Ей почистить всю прессу! ............................ Visu presi viņai patīrīt!......................She has to clean all the press!
Информация готовит измену, ...................... Informācija maiņu gatavo,…..……...Information is preparing a treasome,
Нужно применить пресс! ............................. Vajag presi piemērot!.........................Need to apply a press!

Аминь. ........................................................... Āmen……………………….....………Amen
Отец Абсолют. .............................................. Tēvs Absolūts…………………...……Father Absolute
30.03.17 ........................................................ 30.03.17…………………………....…30.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /30.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.03.2017.

Skatījumu skaits: 331 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: