Galvenie » 2020 » Marts » 31 » Vēsts: 30.03.2020. Katrēns "Bija izdevība izmainīt Vēsturi"
21:54
Vēsts: 30.03.2020. Katrēns "Bija izdevība izmainīt Vēsturi"

30.03.2020 Катрен “Был шанс изменить Историю”

Человек растёт только в движении!
В ожидании – не растёт никогда!
При ожидании хорошо только слежение,
Власть использует это всегда!

В ожидании, думать не получается!
Включается блокировка Сознания!
Пандемия на Руси не случится,
Не было, и нет – Судьбы понимания!

Люди даже не хотят подумать!
«Лучше не жевать, а – глотать»,
Информация есть – не надо ничего понимать,
«Сказано лежать, значит, надо лежать»!

Разучили совсем сомневаться!
Заученные решения – рабская психология!
Сомнение – это толчок развиваться,
Соглашение на всё – рабская философия!

Можно долго сидеть в изоляции!
Интересно, на сколько вас хватит!
Произрастает рабская популяция,
Власть таких людей – хвалит!

Русь уже не Великая, а – посредственность!
Дары Создателя пошли даром!
Бездействие – это Даров последствия,
Лень на Руси произрастать стала!

Всё хочется и на блюдечке!
Так повелось на Руси исстари,
Главное тёплое найти местечко,
И подальше должен быть барин!

Русь исступлённо ищет царя!
Только в Новгороде было Вече!
Так и не взошла Свободы Заря,
За упокой Её можно поставить свечи!

Пандемия покажет больше!
Что грызутся рабы друг с другом!
Спекулировать словами проще,
Прямая Руси обернулась кругом!

Тысячи лет никаких изменений,
Системы разные – страна одна!
Рабское на Руси поведение,
Теперь не нужна никакая Орда!

В сказках хорошо – победный конец!
В жизни с точностью до наоборот!
Примеряет на себя погребальный венец,
Союз был – крутой поворот!

Был шанс изменить Историю!
Свою и для всех – Мировую!
Сознание не перешло в Новую категорию,
Не удалось, построить страну другую!

Сегодня Создатель даёт снова Надежду!
Однако, Сознание продолжает спать!
Люди мечтают о царе, пусть невежде,
Не нужна России Небесная рать!

Тянет Русь разрушенную телегу!
Тащить трудно, да бросить нельзя!
Со свечами внутри, как по снегу,
Нет дорог, только протоптанная стезя!

Все обгоняют, а были далеко сзади!
Даже Восток поднялся, как Запад!
Нет никаких дорог, всё в грязи,
Грядёт капиталистический захват!

Бог – выбрал, а Народ – отказался!
«Лучше жить, ничего не делая»!
В Духе человек совсем сломался,
Не будет никогда – Русь Белая!

Пандемия для Руси – испытание!
Активная позиция – это Надежда!
Согласие на всё – это в Духе скитания,
Народ, как и царь его – невежды!

Бог подождёт, но готово решение!
Этот год всё и всем покажет!
У Святых поменялось о Руси мнение!
Никто не спешит с возвращением!

Аминь.
Отец Абсолют.
30.03.2020

Vēsts: 30.03.2020. Katrēns "Bija izdevība izmainīt Vēsturi"

Cilvēks aug tikai kustībā!
Gaidīšanā - neaug nekad!
Gaidīšanā laba tikai izsekošana,
Vara to izmanto vienmēr!

Gaidīšanā, domāt neizdodas!
Apziņas bloķējums ieslēdzas!
Krievzemē pandēmija negadīsies,
Nebija, un nav - Likteņa saprašanas!

Cilvēki negrib pat domāt!
"Labāk ne košļāt, bet - norīt",
Informācija ir - saprast nevajag neko,
"Teikts gulēt, tātad, vajag gulēt"!

Šaubīties neprot pavisam!
Iemācīti lēmumi - verga psiholoģija!
Šaubas - tas mudinājums attīstīties,
Visam piekrišana - verga filozofija! 

Ilgi var sēdēt izolācijā!
Interesanti cik jums pietiks!
Izaug verdziska populācija,
Tādus cilvēkus vara - slavē!

Krievzeme jau ne varena, bet - viduvējība!
Radītāja Veltes gāja secen!
Bezdarbība - tā Dāvanu sekas,
Krievzemē slinkums sāka augt!

Visu gribas un bļodiņā!
Tā Krievzemē no senseniem laikiem,
Siltu vietiņu atrast galvenais,
Un lielkungam jābūt pēc iespējas tālāk!

Krievzeme traki meklē caru!
Tikai Novgorodā bija Dievkopība/Veče!
Tā arī neatausa Brīvības Rītausma,
Par Viņas mieru sveces var nolikt!

Pandēmija parādīs vairāk!
Ka viens ar otru vergi graužas!
Ar vārdiem spekulēt vienkāršāk,
Taisnā Krievzeme apgriezās otrādi!

Tūkstošiem gadu izmaiņu nekādu,
Sistēmas dažādas - valsts viena!
Verdziska uzvedība Krievzemē,
Tagad Orda nekāda nav vajadzīga!

Pasakās labi - beigas uzvarošas!
Dzīvē precīzi līdz otrādi!
Piemērīs sev vainagu apglabāšanai,
Savienība bija - pagrieziens ass!

Bija izdevība Vēsturi izmainīt!
Savu un priekš visiem - Pasaules!
Apziņa jaunajā kategorijā nepārgāja,
Neizdevās, citu uzbūvēt valsti!

Šodien Radītājs atkal dod Cerību!
Tomēr, Apziņa turpina gulēt!
Cilvēki par caru sapņo, kaut neprašu, 
Krievijai Debesu rāte nav vajadzīga!

Krievzeme velk sagrautus ratus!
Stiept grūti, taču pamest nedrīkst!
Ar svecēm iekšā, kā pa sniegu,
Nav ceļu, tikai taka iemīta!

Visi apdzen, bet bija tālu aiz muguras!
Pat Austrumi pacēlās, kā Rietumi!
Nav ceļu nekādu, tikai dubļi,
Kapitālistiskā aneksija sagaidāma!

Dievs - izvēlējās, bet Tauta - atteicās!
"Dzīvot labāk, nedarot neko"!
Garā cilvēks salauzts pavisam,
Nebūs nekādas - Baltās Krievzemes!

Pandēmija Krievzemei - pārbaudījums!
Aktīva pozīcija - tā Cerība!
Piekrišana visam - tā ceļošana Garā,
Tauta, kā arī cars viņas - neprašas!

Dievs pagaidīs, taču lēmums gatavs!
Šis gads visu un visiem parādīs!
Par Krievzemi Svētajiem uzskats izmainījās!
Neviens ar atgriešanos nesteidzas!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
30.03.2020.

30.03.20.Quatrain “There was a chance to change History”

Human grows only in motion!
In waiting - never grows!
When waiting, only tracking is good,
Power always uses it!

In waiting, can’t think!
Consciousness lock is on!
A pandemic in Russia will not happen,
There wasn’t, and is not – understanding of Fate!

People don’t even want to think!
"Better not to chew, but- to swallow",
There is information - you don’t have to understand anything,
"It is said to lie, so, you have to lie!"

Don’t know completely to doubt!
Memorized solutions - slave psychology!
Doubt- is the impetus to develop
Agreement on everything- is a slave philosophy!

You can sit in isolation for a long time!
I wonder how much will be enough for you!
A slave population is growing
The power of such people - praises!

Russia is no longer Great, but- mediocrity!
Creator's Gifts went Free!
Inaction- is the Gift of Consequences,
Laziness in Russia began to grow!

Want everything on a silver platter!
So it happened in Russia from time immemorial,
The main thing is to find a warm place
And the master must be as far possible!

Russia frantically seeks the king!
Only in Novgorod was the Veche!
The Dawn of  Freedom never ascended,
For her repose, you can put candles!

Pandemic will show more!
That slaves bite with each other!
Speaking words is easier
Direct Russia turned around!

Thousands of years no change
The systems are different - one country!
Slavish behavior in Russia,
Now no Horde is needed!

In fairy tales it’s good - the victorious end!
In life, exactly the opposite!
Will trying on a funeral wreath,
The union was- a sharp turn!

There was a chance to change the history!
Own and for all - World!
Consciousness has not moved into the New Category,
Failed to build another country!

Today, the Creator gives hope again!
However, Consciousness continues to sleep!
People dream of a king, even an ignoramus,
Russia does not need the heavenly army!

Russia pulls a destroyed cart!
It’s hard to drag, but you can’t quit!
With candles inside like in the snow
There are no roads, only a trodden path!

All overtake, but were far behind!
Even the East has risen like the West!
There are no roads, everything is dirty
A capitalist takeover is coming!

God - chose, but the people - refused!
“Better to live without doing anything!”
In the Spirit, human is completely broken
There will never be - White Russia!

A pandemic for Russia- is a test!
Active position- is Hope!
Consent to everything- is wandering in the Spirit,
The Nation, like her king- are ignoramuses!

God will wait, but the solution is ready!
This year will show everything to everyone!
The Saints have changed their minds about Russia!
No one is in a hurry to return!

Amen.
Father Absolute.
03/30/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.03.20.html#2  , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 31.03.2020

Skatījumu skaits: 23 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: