Galvenie » 2020 » Marts » 30 » Vēsts: 30.03.2020. Katrēns "Mīlēt ne katru, bet - visus!'
22:24
Vēsts: 30.03.2020. Katrēns "Mīlēt ne katru, bet - visus!'

30.03.2020 Катрен “Любить не каждого, а - всех!”

Не слушайте никого на букву «П»!
Ни Патриарха, ни Президента!
Я проявляю Любовь везде,
Через вас – Моих резидентов!

Люди никогда не говорят Правду!
Их так не учили в детстве!
В жизни злые дядьки говорили – нет Завтра!
Это работа специального ведомства!

Правда – у ведомства: поддержать власть!
Чтобы никто никогда не думал!
Раньше было держать Коммунизма стать,
Чтобы задачи человек понимал!

Сейчас другие у него задачи!
Поддержать капитализма развитие!
Новое поколение всё равно даст сдачи!
Их не устраивает рабское бытие!

Была общая – Сверхидея страны,
Поддержанная, всем Миром!
Это – общечеловеческая была драма,
Красный цвет был – Кумиром!

Было соревнование двух систем!
Прогресс был всегда за Союзом!
Люди добровольно не касались тем.
Союз из-за людей пошёл юзом!

Судьба говорила: поправь мозги!
Будьте Мудрей и сильней!
При походе без Бога не видно ни зги!
Только теперь это – стало видней!

Идея «Равенство» всегда в Душе!
Сколько человеческих поколений!
Спешили и Бога никто не слушал,
Не было внутренних изменений!

Конечно, были всегда и жертвы!
Гражданская война – это кровь!
Очень много положили мёртвых,
Много заплатила Русь за Любовь!

Как и тогда, люди не хотят изменений!
Кто живёт хорошо – тому не надо!
Но человек – это Божественное явление!
Ему в Мире Равенства надо!

Были жертвы и будут сейчас!
Нет понимания ситуации!
Люди смотрят под ноги подчас,
Для Спасения Мира – нужна акция!

Есть Идея – Её надо держаться!
Ничто не заменит Равенства!
Любовь к людям продолжает стучаться!
Нет в том никакого первенства!

Бог говорит о Любви каждого!
Это – отдельное предложение!
Проявить на Планете важно.
Это главное Руси достижение!

Любить не каждого, а – всех!
Это и есть атмосфера Равенства!
Если каждого – ждите от власти помехи,
Всегда возникает неравенство!

Если Идея от частного – она не живёт!
Она портит людей в деле,
Она обязательно в сторону уведёт,
Это язва на Планетарном теле!

Идея должна быть в Небе!
Не под, а над человечеством!
Чтобы каждый был в этом деле,
Чувствовал себя частью Отечества!

Повторяю, возможны потери!
Их количество говорит о Равенстве!
Если много потерь – это критерий.
Критерий большого неравенства!

Союз и Россию сравнить нельзя!
Те же люди, но другие Идеи!
Понятно, что у России другая стезя,
Власти не постоят за потерями!

Вам одна неделя – подумать!
Богу надо вернуть вас «назад»!
Потери будут, их придётся считать,
«Назад в головах» – это Победы парад!

Новый порядок Руси тоже нужен,
Только на основе Равенства,
Сегодня порядок Сатане служит,
Он базис на Планете неравенства!

Аминь.
Отец Абсолют.
30.03.2020

Vēsts: 30.03.2020. Katrēns "Mīlēt ne katru, bet - visus!'

Neklausaties nevienu uz burtu "P"!
Ne Patriarhu, ne Prezidentu!
Es Mīlestību attīstu visur,
Caur jums - Maniem rezidentiem!

Cilvēki nekad Patiesību nesaka!
Bērnībā viņus tā nemācīja!
Dzīvē ļaunie onkoļi teica - Rītdienas nav!
Tas speciāla resora darbs!

Patiesība - resoram: varu atbalstīt!
Lai neviens nekad nedomātu!
Agrāk bija Komunisms jāatbalsta,
Lai cilvēks uzdevumus saprastu!

Tagad tam uzdevumi citi!
Atbalstīt kapitālisma attīstību!
Jaunā paaudze vienalga dos pretim!
Viņus neapmierina verdziskā esamība! 

Bija kopējā - valsts Virsideja,
Atbalstīta, Pasaules visas!
Tā - kopcilvēces drāma bija,
Sarkanā krāsa bija - Elks!

Bija divu sistēmu sacensība!
Savienībai progress bija vienmēr!
Cilvēki labprātīgi neskāra to.
Cilvēku dēļ Savienība gāja juzom (юзом ?)!

Liktenis teica: smadzenes palabo!
Esiet Gudrāki un stiprāki!
Gājienā bez Dieva neredzams ne zgi (зги ?)!
Tikai tagad tas - redzamāks kļuva!

"Vienlīdzības" ideja Dvēselē vienmēr!
Cik cilvēku paaudžu!
Steidzās un Dievu neviens neklausīja,
Iekšķīgo izmaiņu nebija! 

Protams, bija vienmēr arī upuri!
Pilsoņu karš - asinis tās!
Ļoti daudz mirušo nogula,
Krievzeme par Mīlestību maksāja daudz!

Kā toreiz, cilvēki izmaiņas negrib!
Kurš dzīvo labi - tam nevajag!
Taču cilvēks - Dievišķa parādība tā!
Pasaulē Vienlīdzību viņam vajag!

Bija upuri un tagad būs!
Nav situācijas saprašanas!
Cilvēki dažkārt zem kājām skatās,
Pasaules Glābšanai - akcija vajadzīga!

Ir Ideja - pie Viņas turēties vajag!
Vienlīdzību neaizvietos nekas!
Mīlestība pie cilvēkiem turpina klauvēties!
Nav tur prioritāšu nekādu! 

Dievs par katra Mīlestību runā!
Tas - atsevšķs piekšlikums!
Uz Planētas izpaust svarīgi.
Krievzemes sasniegums tas galvenais!

Mīlēt ne katru, bet - visus!
Vienlīdzības atmosfēra tā arī ir!
Ja katru - gaidiet no varas traucējumus,
Nevienlīdzība izraisās vienmēr!

Ja Ideja no atsevišķa - tā nedzīvo!
Tā bojā cilvēkus darbā,
Tā noteikti sānis aizvedīs,
Čūla uz Planetārā ķermeņa tā!

Idejai jābūt Debesīs!
Ne zem, bet virs cilvēces!
Lai katrs tanī lietā būtu,
Sevī Tēvzemes daļu sajustu! 

Atkārtoju, zaudējumi iespējami!
To daudzums par Vienlīdzību runā!
Ja zaudējumu daudz - tas kritērijs.
Kritērijs lielai nevienlīdzībai!

Savienību un Krieviju salīdzināt nevar!
Cilvēki tie paši, bet Idejas citas!
Saprotams, ka Krievijai taka cita,
 Vara par zaudējumiem neaizstāvēs!

Jums viena nedēļa - padomāt!
Dievam vajag jūs "atpakaļ" atgriezt!
Zaudējumi būs, tos nāksies skaitīt,
"Atpakaļ galvās" - Uzvaras parāde tā!

Krievzemei arī Jaunā kārtība nepieciešama,
Tikai uz Vienlīdzības pamata,
Šodien kārtība Sātanam kalpo,
Viņš nevienlīdzības bāze uz Planētas!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
30.03.2020.

30.03.20.Quatrain “To love not each one, but- everyone!”

Do not listen to anyone with the letter “P”!
Neither the Patriarch, nor the President!
I show Love everywhere
Through you - My residents!

People never tell the Truth!
They were not taught like that in childhood!
In life, evil guys said- there is no tomorrow!
This is the work of a special department!

The truth- is with the department: support the government!
So no one ever thinks!
It used to be to keep Communism to become,
So that a person understands the tasks!

Now he has other tasks!
Support capitalism development!
The new generation will anyway give change!
They are not satisfied with slavish being!

It was common - the super-idea of ​​the country,
Supported by the whole World!
This- was a universal drama.
The red color was- an Idol!

There was a competition of two systems!
Progress has always been in the Union!
People voluntarily did not touch on topics.
The union because of people has gone awry!

Fate said: straighten your brains!
Be Wise and Stronger!
In a walking without God, you cannot see zgi!
Only now it- has become more visible!

The idea of ​​"Equality" is always in the Soul!
How many human generations!
Hurried and no one listened to God,
There were no internal changes!

Of course, there were always victims!
Civil war- is blood!
A lot of the dead they put down,
Russia paid a lot for Love!

As then, people do not want change!
Who lives well- he does not need!
But human- is a divine phenomenon!
He needs Equality in the World!

There were victims and will be now!
No understanding of the situation!
People look at their feet sometimes
To Save the World - we need a share!

There is an Idea - must be held on it!
Nothing can replace Equality!
Love to people continues to knock!
There is no primacy!

God speaks of everyone's Love!
This is a separate offer!
Manifesting on the Planet is important.
This is the main achievement of Russia!

To love not each one, but everyone!
This is the atmosphere of Equality too!
If each one - expect interference from the authorities,
Inequality always arises!

If the Idea is private- it does not live!
She spoils people in business
She’s sure will lead away
This is an ulcer on the Planetary body!

The idea must be in Heaven!
Not under, but over humanity!
So that everyone is in this business,
Felt yourself like a part of the Fatherland!

I repeat, there may be losses!
Their number speaks of Equality!
If there are a lot of losses- this is the criterion.
The criterion for great inequality!

Union and Russia can not be compared!
The same people, but different Ideas!
It’s clear that Russia has a different path,
Authorities will not stand up for losses!

You have one week- to think!
God needs to bring you “back”!
There will be losses, will have to be considered,
"Back in the Heads"- is the Victory Parade!

Also Russia needs New order,
Only on the basis of Equality,
Today order is serving to Satan,
He is the basis of inequality on the Planet!

Amen.
Father Absolute.
03/30/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 30.03.2020. 

Skatījumu skaits: 23 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: