Galvenie » 2017 » Maijs » 31 » Vēsts: 30.05.17. Katrēns "Cilvēki gaida pārveidošanu" - *
10:18
Vēsts: 30.05.17. Katrēns "Cilvēki gaida pārveidošanu" - *

Vēsts: 30.05.17. Katrēns "Cilvēki gaida pārveidošanu" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением познакомиться с Символписьмом на латышском языке)
(-** : Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

30.05.17 Катрен "Преображение ждут люди"………………….......................Quatrain "People are waiting for the Transfiguration"

Право выбора дано всем! ...................Izvēles Tiesības dotas visiem!.............The right to choose is given to everyone!
Право обманывать никому! .................Tiesības apmānīt nevienam!...............The right to deceive to nobody!
Избегайте ненужных тем, ....................Izvairaties nevajadzīgu tēmu,…...…….Avoid unnecessary topics,
Верьте Создателю своему! ..................Ticiet Radītājam savam!.......................Believe to your Creator!

Люди не понимают смысла, ................Cilvēki nesaprot būtību,………………....People don't understand the meaning,
Мгновения Великого проявления! .......Diženās izpausmes mirkli!.....................The moment of Great manifestation!
Прожигают время на промысел, ..........Iztērē laiku uz rūpalu,……………………Burn time for thought action,
Нет внутри Богоявления! ......................Nav iekšķīgi Dievizpausmes!.................There is no Epiphany inside!

Жизнь - сложная для людей задача!....Dzīve - sarežģīts uzdevums cilvēkiem!...Life- is a difficult task for people!
Прошлое не дано помнить! ..................Pagātni atcerēties nav dots!...................The past is not allowed to remember!
Не понятна им и отдача, ......................Nesaprotama viņiem arī atdeve,…..……Don't understand them also impact,
А значит, не ясно, как жить! ..................Tātad, nav skaidrs, kā dzīvot!.................So, it's not clear, how to live!

Государство говорит одно, ...................Valsts runā vienu,…………………….…..The country says one thing,
Религии вторят системе, ......................Reliģijas piebalso sistēmai,……….……..Religions echo the system,
Сценарий словно в кино, .....................Scenārijs gluži kā kino,…………………..The Scenario is almost like a movie,
Человек никогда в теме! .......................Cilvēks tēmā nekad!..............................A human is never in the subject!

Живи: дом, дерево, дети! ......................Dzīvo: māja, koks, bērni!.......................Live: home, tree, children!
Ни слова о Духе, о Совершенстве! ......Ne vārda par Garu, par Pilnību!.............No word about the Spirit, about Perfection!
Люди живут, как в хлеве, .......................Cilvēki dzīvo, kā kūtī,…………………….People lives as in stable,
В усреднённом большинстве! ...............Viduvējā vairākumā!..............................In the averaged majority!

Полное в Душе раболепие! ..................Dvēselē pilnīgs verdziskums!.................Complete servility in the Soul!
Кто с деньгами, тот - прав! ....................Kuram nauda, tam - taisnība!.................Who with money- is right!
Никакого в Душе устремления, .............Nekādas tiekšanās Dvēselē,…………….There is no aspiration in the Soul,
Только на Небе - есть Правь! ................Tikai Debesīs - ir Tiesīgs!.......................Only in the Heaven- is Rule!

Не только Мир, но ещё - Россия! .........Ne tikai Pasaule, bet vēl - Krievija!..........Not only the World, but also- Russia!
Мучается страна в тисках! ....................Valsts žņaugos mokās!...........................The country is grinding in the grip!
Ждёт и не ждёт Мессию, ......................Gaida un negaida Mesiju,…………….…..Waiting and not waiting for the Messiah,
Вся в мечтах о Небесах! .......................Visa sapņos par Debesīm!.......................All in dreams of Heaven!

Ждут решения Первого? ......................Pirmā lēmumu gaida?..............................Waiting for decisions of the First?
Уповая на Мудрость века, ....................Uz gadsimta Gudrību cerot,………………Hoping for the Wisdom of century,
Понимают, что курс неверный, ............Saprot, ka kurss nedrošs,………………....Understand, that the course is wrong,
Что всему власть помеха! ....................Ka visam vara traucējums!.......................That the power is a hindrance of all!

Человек, особенно, на Руси, ...............Cilvēks, sevišķi, Krievzemē,……………….Human, especially, in Russia,
Совсем не раб и не подданный, .........Pavisam ne vergs un pavalstnieks,……....Not at all a slave and subject,
Попробуй у него спроси, .....................Pamēģini viņam pieprasīt,…………………Try to ask to him,
Маршрут ему Богом заданный! ..........Viņam Dieva maršruts uzdotais!................He has God raised route!

Ответит, что есть религия, ..................Atbildēs, ka ir reliģija,…………………….....Answer, that there is a religion,
Заботится о нём и о будущем, ...........Rūpējas par viņu un nākotni,……………...Takes care of him and about the future,
Что, нет никакого отличия, ..................Ka, nav atšķirības nekādas,…………….....That there is no any difference,
В сегодня и в грядущем! .....................Šodienā un nākotnē!..................................In today and in the future!

Преображения не ждут люди! .............Pārveidošanu negaida cilvēki!..................Transfiguration is not expected by people!
Уповая только на Небеса! ...................Cerot tikai uz Debesīm!.............................Hoping only for Heaven!
Но, сегодня стучится прелюдия, .........Taču, šodien prelūdija klauvējas,………....But, today the prelude is knocking,
Демонстрируя всем Чудеса! ...............Visiem Brīnumus demonstrējot!.................Demonstrating the Miracles to all!

Первой начала Россия! .......................Pirmā sāka Krievija!...................................The first started Russia!
Но, не вся, а часть Разума! ................ Taču, ne visa, bet Saprāta daļa!................But, not all, but part of Mind!
Не все поняли, что Её - миссия! .........Ne visi saprata, ka Viņa - misija!................Not everyone understood, that Her- mission!
А, «не от большого ума»! ....................Taču, "ne no prāta liela"!............................But, "not from a great mind"!

Это - Сценарий Создателя! .................Tas - Radītāja Scenārijs!...........................That- Scenario of Creator!
У России - заглавная Роль! ..................Krievijai - Titulloma!..................................Russia has- a title Role!
Большинство на Руси - обыватели, .....Vairākums Krievzemē - mietpilsoņi,……...Majority in Russia- the philistines,
Только Октаэдр знает Пароль! ............Tikai Oktaedrs Paroli zin!..........................Only Octahedron knows the Password!

Пароль - не секретное слово! .............Parole - ne slepens vārds!........................The password- is not a secret word!
Это - не так обязательно, ...................Tas - ne tik svarīgi,…………………………..That- is not so necessary,
Октаэдру - дано Право, ......................Oktaedram - Tiesības dotas,……………….Octahedron- given the Right
Изменить внутри основательно! ........Pamatīgi izmainīt iekšķīgi!..........................Change the World thoroughly!

Шестая раса - Исток русский! ...........Sestā rase - krievu Sākums!.......................The sixth race- the source of Russians!
Язык обращения - будет число! ........Uzrunas valoda - būs skaitlis!.....................Language of circulation- will be a number!
Возвращается Русь в Этрусков, ........Atgriežas Krievzeme Etruskos,……...……..Russia returns to Etruscans,
Решение Создателя помогло! ...........Radītāja lēmums palīdzēja!........................The Creator's decision helped!

От океана до океана - Бог! ................No okeāna līdz okeānam - Dievs!..............From ocean till ocean- God!
Начинает проявляться Равенство, ....Sāk izpausties Vienlīdzība,……………..….Equality begins to appear,
Только Дух объединить смог, ............Tikai Gars apvienot varēja,…………….…..Only Spirit could unite smog,
Вера против неравенства! .................Ticība pretī nevienlīdzībai!.........................Faith against inequality!

Ждут напряжённо финала! ................Saspringti gaida finālu!.............................Wait tense finale!
Настоящее всех достало! ...................Pietika visiem tagadnes!..........................The present is exhausted!
Природа всем показала, ....................Daba parādīja visiem,……………………..Nature has shown to everyone,
Что тоже от людей устала! .................Ka arī no cilvēkiem nogura!.....................That also is tired from people!

Аминь. ................................................Āmen……………………………………........Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts…………………………….….Father Absolute
30.05.17 .............................................30.05.17………………………………..........30.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.05.17.html
----------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 30.07.2013.06:46, *(J) "Uzdevums!" / *(Н) "Задание!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_uzdevums/2013-08-09-746
Мы продолжаем учиться понять друг друга, принять, сотрудничать в общих заданиях, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-Матери-Семьи Света! Спасибо всем, всем, что мы вместе на Матушке Земле! Спасибо!
30.05.2017.18:22 --- записала Эслаума.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /30.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /30.05.2017., дополнено на английском языке 02.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.05.2017., papildināts angļu valodā 02.06.2017.

Skatījumu skaits: 326 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: