Galvenie » 2018 » Maijs » 30 » Vēsts: 30.05.18. Katrēns "Dieva Dāvana"
17:44
Vēsts: 30.05.18. Katrēns "Dieva Dāvana"

30.05.18 Катрен “Подарок Бога”​ ​​

Люди, как чистое стекло,
Сквозь которое, видно Бога!
Если их к Богу влекло
Встречи добьются в итоге!

Не религии нужны людям,
Их мучает осознание,
Что жизнь их, как прелюдия,
С Богом свидания!

Это главное, что есть в жизни!
Не нужна ни власть, ни мамона,
Важно с Любовью к Богу жить,
Тогда почувствуют люди подмогу!

Жизнь – тяжелейшее испытание,
Не всем удаётся пройти,
Жизнь – постоянное ожидание,
Чтобы достойно уйти!

Уйти не из жизни, а в жизнь!
В Великую жизнь в Боге!
Тогда поймёте, как жить!
И чего достигнешь в итоге!

Жизнь – переходный период!
От Бога и снова к Богу!
Тончайший в Душе переход,
Бестелесный в итоге!

Нужно смотреть на жизнь,
Как на изменение Сознания,
Значит, выстроить, как жить,
Чтобы родилось понимание!

Истоки идут от Бога!
Он в людях и люди в Нём!
Люди – энергетические потоки,
Освещающие Мир, как днём!

Сегодня идёт сражение!
Света и Тьмы накануне,
Исторического Преображения,
О котором не говорят всуе!

Мир не понимает, но чувствует,
Другие теперь вибрации!
Новые критерии пока отсутствуют,
А старые – давно в прострации!

Убаюканный Мир не готов!
Кажется, что переход длится вечно,
Никто не отказался от оков,
И жить продолжают беспечно!

Но, это – большая ошибка!
Пространство уже не то!
Трудно адаптироваться гибко,
Мир, как заколдованное кольцо!

Мамона и власть утверждают,
Что Мир людей – вечен!
Однако, люди давно ожидают,
С Богом исторической встречи!

От власти не ждут хорошего!
Слова не обеспечены делом,
Надежда, что всё возможно,
В Душах горит Светом!

Люди ждут, несмотря на слова
Бог не оставит Россию,
От несправедливости болит голова,
Где же, наконец, Мессия?

Пророк от Бога должен сказать,
Слова, объединяющие Нацию,
А люди должны будут понять,
Что будущее – это не акция!

Пророк в России – подарок Бога!
Бога – слова и дела!
Открылась для России дорога,
Она человечество за собой повела!

Первый шаг уже сделан!
Новое Ядро – создано!
Не надо ничего переделывать,
Создателем всё дано!

Аминь.
Отец Абсолют.
30.05.18

 

Vēsts: 30.05.18. Katrēns  "Dieva Dāvana"

Cilvēki, kā tīrs stikls,
Caur kuru, Dievs redzams!
Ja viņi pie Dieva tiecās
Tikšanos rezultātā panāks!

Ne reliģijas cilvēkiem vajadzīgas,
Viņus apzināšanās moka,
Ka dzīve viņu, kā prelūdija,
Satikšanās ar Dievu!

Tas galvenais, kas dzīvē ir!
Nevajag ne varu, ne mamonu,
Svarīgi Mīlestībā ar Dievu dzīvot,
Tad cilvēki palīdzību sajutīs!

Dzīve - pārbaudījums smagākais,
Ne visiem iziet izdodas ,
Dzīve - pastāvīga gaidīšana,
Lai cienīgi aizietu! 

Aizietu ne no dzīves, bet dzīvē!
Diženā dzīvē Dievā!
Tad sapratīsiet, kā dzīvot!
Un ko rezultātā sasniegsi!

Dzīve - pārejas periods!
No Dieva un atkal pie Dieva!
Smalka pāreja Dvēselē,
Bezķermeņa rezultātā!

Vajag uz dzīvi skatīties,
Kā uz Apziņas izmaiņu,
Tātad, uzbūvēt, kā dzīvot,
Lai saprašana dzimtu!

Sākumi iet no Dieva!
Viņš cilvēkos un cilvēki Viņā!
Cilvēki - enerģētiskas plūsmas,
Apgaismojošas Pasauli, kā dienā!

Šodien cīņa notiek!
Gaismas un Tumsas priekšvakarā,
Vēsturiskās Pārveidošanas,
Par kuru veltīgi nerunā!

Pasaule nesaprot, bet jūt,
Citas tagad vibrācijas!
Jaunu kritēriju pagaidām trūkst,
Bet vecie - sen prostrācijā [прострации ?]!

Ieaijātā pasaule negatava!
Šķiet, ka pāreja ilgs mūžīgi,
Neviens no važām neatteicās,
Un dzīvot turpina bezrūpīgi!

Taču - tā kļūda liela!
Telpa jau vairs ne tā!
Grūti adaptēties elastīgi,
Pasaule kā apburtais loks! 

Mamons un vara apstiprina,
Ka cilvēku Pasaule - mūžīga!
Tomēr, cilvēki sen gaida,
Vēsturisko tikšanos ar Dievu!

No varas negaida neko labu!
Vārdi ar darbiem nenodrošināti,
Cerība, ka viss iespējams,
Ar Gaismu Dvēslēs deg!

Cilvēki gaida, neskatoties uz vārdiem
Dievs Krieviju neatstās,
No netaisnības galva sāp,
Kur gan, beidzot, Mesija?

Pravietim no Dieva jāsaka,
Vārdi, Nāciju apvienojoši,
Bet cilvēkiem būs jāsaprot,
Ka nākotne - tā ne akcija!

Pravietis Krievijā - Dieva Dāvana!
Dieva - vārdi un darbi!
Prieš Krievijas ceļš atvērās,
Viņa aiz sevis cilvēci veda!

Pirmais solis jau veikts!
Jauns Kodols - radīts!
Nevajag neko pārtaisīt,
Radītāja viss dots!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
30.05.18.
 

30.05.18. Quatrain “Gift of God”

People, like clean glass,
Through that, God is visible!
If they were attracted to God
Meeting will succeed in the end!

Not religion need to people,
They are tormented by awareness,
That their life as a prelude,
Meeting with God!

This is the main thing, what is in life!
Don’t need no power, no mammon,
It’s important to live with God in Love,
Then people will feel help!

Life- is hardest test,
Not everyone can get through,
Life is a constant waiting,
To be worthy to leave!

To leave not from life, but in a life!
In the Great life in God!
Then you will understand how to live!
And what will you achieve in the end!

Life is a transitional period!
From God and again from God!
The subtle transition in the Soul,
Bodiless in the end!

It’s necessary to look at life,
As on change of Consciousness,
So to build, how to live,
To create understanding!

The origins are coming from God!
He is in people and people in Him!
People- are energy flows,
Illuminating the World, as in the day!

Today is a battle!
On the eve of Light and Darkness,
Historical Transfiguration,
About what don’t speak in vain!

The World doesn’t understand, but feels,
Others are now vibrations!
There are no new criterion now
But the old ones- are long in prostration!

The lulled World is not ready!
It seems that transitions will last forever,
No one has abandoned from shackles
And continue to live carefree!

But- this is a big mistake!
The Space is already not the same!
It’s difficult to adapt flexibly,
The World is like an enchanted ring!

Mammon and authorities claim
That the World of people- is eternal!
However, people have been long expecting,
Historical meeting with God!

The authorities don’t expect anything good!
Words are not secured by deed
Hope that everything is possible,
With Light it’s burn in the Soul!

People are waiting despite the words,
God will not leave Russia,
From injustice the head hurts,
Where, finally is the Mission?

The Prophet from God must say,
Words that united the Nations,
But people will have to understand,
That the future- is not an action!

The Prophet in Russia- is a gift of God!
God- words and deeds!
The road opened for Russia,
She led humanity behind her!

The first step has already been done!
The New Core- is created!
There is nothing to alter,
All is given by creator!

Amen
Father Absolute
30.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.05.2018.

Skatījumu skaits: 174 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: