Galvenie » 2018 » Jūnijs » 30 » Vēsts: 30.06.18. Katrēns "Vienība un Veselums"
18:09
Vēsts: 30.06.18. Katrēns "Vienība un Veselums"

30.06.18 Катрен “Единица и Целое”

Компас нацелен на осень!
Эволюцию не остановить,
В Сознании проявится проседь,
И некого людям винить!

Жизнь – вечная борьба с собой!
Между предназначением и желанием!
След, оставленный где-то тобой,
Окажется о тебе напоминанием!

Жизнь – это выбор Судьбы!
Для себя или для Мира!
Понимание своего пути,
Как и в чём жизни мера!

Философия жизни проста:
Что оставляешь после?
Где путеводная твоя Звезда,
И кто рядом с тобой – возле?

Человек, как и Бог – важно!
Человек и его половина,
Тогда к Богу шагнёшь отважно,
Судьба несчастливая – твоя вина!

Человек выбирает, как жить!
Главное, вперёд или назад!
Человек сам определяет, как быть,
Его – внутренний ряд!

Человек – устремлённый вперёд,
Бог почти наполовину!
Он готов пройти переход,
Облегчить для людей годину!

Быт отравляет жизнь!
На ногах, в голове – оковы!
Невозможно так жить,
Но и вперёд – не все люди готовы!

Дуальность разъедает Душу!
Внутри тяжелее всего!
В океане нужно найти сушу,
Чтобы понять: жить для чего!

Жизнь часто, как болотная зыбь!
Кочка кажется берегом!
Жизнь тоже, как Вечная рябь,
Только Бог – оберег!

Трудно одному в поле!
В жизни труднее всего,
Человек – один не воин!
Нужно Целое вокруг него!

Настоятельная необходимость,
Объединить всех вместе!
Человек почувствует справедливость,
Когда Целое – в одном месте!

Главное для Создателя – человек!
Народ или страны – вторично!
Клетки формируют человека навек,
Эволюция – это логично!

Есть Вечная логика Бога!
Клетки формируют Целое!
Человек – большая клетка в итоге,
Сделает Мир Белым!

Человек – проявление Бога!
Но, он – только частица!
Чтобы Целое получить в итоге,
Нужна расчётная единица!

Единица – это Начало Начал!
Планетарный отсчёт,
Это – расчёт, это – причал!
Шестой расы полёт!

Нужно уйти в единицу!
В Начало координат,
Если такое случится,
Будет Шестой расы парад!

Пятая не перейдёт в Целое!
Коллективное управляет Сознание,
Шестая раса будет Белой,
В переход откроется понимание!

Аминь.
Отец Абсолют
30.06.18

 

Vēsts: 30.06.18. Katrēns "Vienība un Veselums" 

Kompass uz rudeni orientēts!
Evolūciju neapturēt,
Apziņā izpaudīsies iesirmums,
Un ko vainot cilvēkiem nav!

Dzīve - mūžīgā cīņa ar sevi!
Starp uzdevumu un vēlēšanos!
Pēdas, tevis kaut kur atstātas,
Par tevi atgādinājums izrādīsies!

Dzīve - tā Likteņa izvēle!
Priekš sevis vai Pasaules!
Saprast savu ceļu,
Kā arī mērs kur dzīvei!

Filozofija dzīvei vienkārša:
Ko atstāj vēlāk?
Kur tava ceļa Zvaigzne,
Un līdzās kurš ar tevi - blakus? 

Cilvēks, kā arī Dievs - svarīgi!
Cilvēks un viņa pusīte,
Tad pie Dieva dodies droši,
Nelaimīgs liktenis - tava vaina!

Cilvēks izvēlas, kā dzīvot!
Galvenais, uz priekšu vai atpakaļ!
Cilvēks nosaka pats, kā būt,
Viņa - iekšējais neparastums!

Cilvēks - uz priekšu tiecošies,
Pa pusei Dievs gandrīz!
Viņš gatavs pāreju pāriet,
Atvieglot cilvēkiem derīgumu!

Dzīvi sadzīve indē!
Uz kājām, galvā - važas!
Neiespējami dzīvot tā,
Bet arī uz priekšu - ne visi cilvēki gatavi!

Dualitāte Dvēseli saēd!
Visgrūtāk iekšķīgi!
Okeānā sausums jāatrod,
Lai saprastu: dzīvot priekš kā!

Dzīve bieži, kā purva arums!
Cinis šķiet krasts!
Dzīve arī, kā Mūžīgi vilnīši,
Tikai Dievs - sargātājs!

Grūti laukā vienam!
Visgrūtāk dzīvē,
Cilvēks - viens ne cīnītājs!
Veselumu apkārt viņam vajag!

Neatliekama vajadzība,
Kopā visus apvienot!
Cilvēks taisnīgumu sajutīs,
Kad Veselums - vienuviet! 

Priekš Radītāja galvenais - cilvēks!
Tauta vai valstis - otrkārt!
Šūnas cilvēku formē uz mūžiem,
Evolūcija - tas loģiski!

Ir Dieva Mūžīgā loģika!
Šūnas Veselumu formē!
Cilvēks - liela šūna rezultātā,
Pasauli padarīs Baltu!

Cilvēks - Dieva izpausme!
Bet, viņš - tikai daļiņa!
Lai Veselumu dabūtu rezultātā,
Vajadzīga aprēķina vienība!

Vienība - tas Sākumu Sākums!
Planetārā atskaite,
Tas - aprēķins, tā - piestātne!
Sestās rases lidojums!

Vajag vienībā aiziet!
Koordinātu Sākumā,
Ja tas gadīsies,
Sestās rases parāde būs!

Piektā nepāries Veselumā!
Kolektīvā Apziņa vada,
Balta būs Sestā rase,
Pārejā atklāsies saprašana!

Āmen.
Tēvs Absolūts
30.06.18.

30.06.18. Quatrain   “The Unit and the Whole”

The compass is aimed at autumn!
Evolution can’t be stopped,
In Consciousness there will be a prose,
And there is nobody to blame!

Life- is an eternal struggle with self!
Between purpose and desire!
The steps, left somewhere by you,
It will be a reminder of you!

Life- is the choice of Destiny!
For yourself or for the World!
Understanding your path,
As well as, where is the measure of life!

The philosophy of life is simple:
What do leave after?
Where is the Star of your way,
And who is next to you- is near?

Human, as well as God- are important!
The human and his half,
Then bravely step to God,
Unhappy fate- is your fault!

A human choose, how to live!
The main things, is forward or backward!
The human himself determines, how to be,
His- an inner row!

A human- looking forward,
Is almost half God!
He is ready to go through transition,
To make it easier for people to live!

Life poisons everyday life!
On the legs, in the head- fetters!
It’s impossible to live like this,
But also forward- not all people are ready!

Duality eats away the Soul!
Most difficult is inside!
In the ocean you have to find the land,
To understand: for what to live!

Life is often like a swampy swell!
Hummock seems to be a beach!
Life also, like Eternal ripples,
Only God- is charm!

It’s hard for one in the field!
In life, the most difficult thing,
Human- alone is not warrior!
He needs the Whole around him!

The urgent need,
Unite all together!
A human will feel justice,
When the Whole- is in one place!

The main thing for the Creator- is human!
Nations or countries- are second!
The cells of human forms forever,
Evolution- is logical!

There is the eternal logic of God!
Cells form the Whole!
A human- is a large cell in the end,
The World will make White!

Human- is the manifestation of God!
But, he- is only a particle!
To get the Whole in the end,
Nee a unit of account!

Unit- is the Beginning of the Beginning!
Planetary countdown,
It’s- a calculation, it’s- a pier!
Flight of the sixth race!

Need to go to unite!
To the Origin,
If this happens,
There will be parade of sixth race!

The fifth will not go into the Whole!
The collective Consciousness governs,
The Sixth race will be White,
The understanding will open in the Transition!

Amen
Father Absolute
30.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.06.2018.

Skatījumu skaits: 178 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: