Galvenie » 2018 » Jūlijs » 30 » Vēsts: 30.07.18. Katrēns "Sarežģīts periods"
16:22
Vēsts: 30.07.18. Katrēns "Sarežģīts periods"

30.07.18 Катрен ​ “Сложный период”​​

Сложный период для человечества!
Но, особенно, для самого человека!
Человек формируется Вечно,
На протяжении длинного века!

Нужно принять решение,
Не только за себя, но и за всех!
Решение одного – это не достижение!
Одно на всех – настоящий успех!

Не достичь никакого решения,
Если “кто в лес, а кто по дрова”!
Нужно хотя бы одно движение:
В одну сторону повёрнута голова!

Самое трудное достичь Единства!
Все части в “свободном полёте”!
Никто не хочет подвинуться,
В каждом упрямства “полёт”!

Люди не слышат друг друга!
Объединяются только в беде!
В мирное время понять трудно,
А без Знаний труднее вдвойне!

Люди объединяются по интересам,
Теперь, даже не по крови!
Жизнь часто определяется на весах,
И совсем редко уже по Любви!

Как соединить – несоединимое?
Без Бога Мир этот рухнет!
Проявление – это жизнь, поверьте, не мнимая,
А совершенствование на тысячи лет!

На тысячи лет не бывает тело!
Тело – на одно проявление!
Вечная Душа требует от тела дело!
Ведь человек – это Бога явление!

Нужно помнить об этом вечно!
У каждого человека – своё задание!
Нельзя проживать жизнь беспечно,
Требуется точное попадание!

Все задания сплетены в Одно!
Люди собираются точно в пазл!
Иногда даже человеческое дно,
Демонстрирует людям зло!

Кажется не найти совсем Единения!
Не сойдутся частицы в Целое!
Прежде всего, начните движение,
Немедленно всё обернётся Белым!

Всегда первый шаг важен!
Кто-то должен пойти навстречу,
Конечно, это решение важное,
Такой шаг гарантирует с Богом встречу!

Пятая раса променяла Бога на жизнь!
Жизнь, продиктованную религиями!
Они определили, как людям жить,
С надетыми на Душу веригами!

Но, люди сотворены Богом!
Между Богом и “детьми” нет посредников!
Религии разорвали эту связь в итоге!
Теперь вы видите эти последствия!

Наступает эпоха Любви!
Восстановлена связь – “Отцы и дети”!
Не прольётся теперь ни капля крови,
Равенство среди “детей-Богов” воспето!

Мир кардинально будет другой!
Человечество пытается стать Целым!
Сценарий Бога теперь не такой!
На Планете основной цвет – Белый!

Но, сегодня – сложный период!
Для страны, особенно, для каждого!
Основной теперь в жизни довод:
Каждый должен сделать шаг Важный!

Не Правительство и не Президент,
А каждый человек этой страны,
Должен принять – Основной документ:
“На территории Бога – все люди Равны”!

Будет это Важнейшим решением!
Выстраданным, в веках!
Сформулировано Народное мнение:
Аргумент на Исторических весах!

Аминь.
Отец Абсолют
30.07.18

 

Vēsts: 30.07.18. Katrēns "Sarežģīts periods"

Sarežģīts periods priekš cilvēces!
Bet, sevišķi, priekš paša cilvēka!
Cilvēks formējas Mūžīgi,
Ilgu gadsimtu laikā!

Lēmumu vajag pieņemt,
Ne tikai par sevi, bet arī par visiem!
Viena lēmums - tas ne sasniegums!
Viena par visiem - īsts sasniegums!

Nesasniegt nekādu lēmumu,
Ja "kāds uz mežu, bet kāds pēc malkas"!
Kaut viena kustība vajadzīga:
Galva pagriezta uz vienu pusi!

Visgrūtākais Vienotību sasniegt!
Visas daļas "brīvā lidojumā"!
Neviens negrib pavirzīties,
"Lidojuma" stūrgalvība katrā!

Cilvēki nedzird viens otru!
Tikai nelaimē apvienojas!
Miera laikā saprast grūti,
Bet bez Zināšanām dubultgrūti!

Cilvēki pēc interesēm apvienojas,
Tagad, pat ne pēc asinīm!
Bieži uz svariem nosakās dzīve,
Un jau pavisam reti pēc Mīlestības!

Kā savienot - nesavienojamo?
Bez Dieva šī Pasaule sabruks!
Izpausme - tā dzīve, ticiet, ne iedomāta,
Bet pilnveidošanās uz tūkstošiem gadu!

Uz tūkstošiem gadu ķermeņa nav!
Ķermenis - vienai izpausmei!
Mūžīgā Dvēsele no ķermeņa darbu prasa!
Cilvēks taču - Dieva parādība!

Par to mūžīgi jāatceras!
Katram cilvēkam - uzdevums savs!
Nedrīkst dzīvi nodzīvot bezrūpīgi,
Precīzs trāpījums vajadzīgs!

Visi uzdevumi savīti Vienā!
Cilvēki savācas precīzi puzlē!
Dažreiz pat cilvēciskais dibens,
Demonstrē cilvēkiem ļaunumu!

Vienošanos šķiet neatrast pavisam!
Daļiņas Veselumā nesastapsies!
Vispirms, kustību sāciet,
Nekavējoties viss Balts pavērsīsies!

Solis pirmais vienmēr svarīgs!
Kādam vajag iet pretim,
Protams, tas lēmums svarīgs,
Tāds solis ar Dievu tikšanos garantē!

Piektā rase Dievu uz dzīvi apmainīja!
Dzīvi, reliģiju diktētu!
Viņi noteica, kā cilvēkiem dzīvot,
Ar važām uz Dvēseles uzliktām!

Taču, cilvēki Dieva radīti!
Starp Dievu un "bērniem" nav vidutāju!
Reliģijas šo saikni sarāva rezultātā!
Tagad šīs sekas jūs redzat!

Mīlestības ēra sākas!
Atjaunots sakars - "Tēvi un bērni"!
Neizlīs tagad ne lāse asiņu,
Vienlīdzība starp "bērniem-Dieviem" apdziedāta!

Pasaule kardināli būs cita!
Cilvēce cenšas kļūt Veselums!
Dieva Scenārijs tagad ne tāds!
Uz Planētas pamata krāsa - Baltā! 

Taču, šodien - sarežģīts periods!
Prieš valsts, sevišķi, priekš katra!
Galvenais tagad dzīvē arguments:
Katram jāsper solis Svarīgs!

Ne Valdība un ne Prezidents,
Bet katram cilvēkam šinī valstī,
Jāpieņem - Pamata dokuments:
"Uz Dieva teritorijas - visi cilvēki Vienlīdzīgi"!

Lēmums tas būs Svarīgs!
Izciests, gadsimtos!
Noformulēts Tautas viedoklis:
Arguments uz svariem Vēsturiskiem!

Āmen.
Tēvs Absolūts
30.07.18.

30.07.18. Quatrain “Difficult period”

A difficult period for humanity!
But, especially for human himself!
Human is formed Eternally,
During many centuries!

It’s necessary to make a decision,
Not only for yourself, but also for everyone!
The decision of one- is not an achievement!
One for all- is real achievement!

Don’t reach any solution,
If “someone in forest, but someone for wood”!
Need at least one movement:
Head is turned in one direction!

The most difficult thing is to achieve Unity!
All parts in the “free flight”!
Nobody want to move,
In everyone there is stubbornness of “Flight”!

People don’t hear each other!
Unite only in trouble!
In peacetime, is difficult to understand,
But, without Knowledge is more difficult doubly!

People unite by interests,
Now, not even by blood!
Life is often determined by scales,
And already very rarely by Love!

How to connect- unconnected?
Without God, this World will collapse!
Manifestation- is life, believe me, not imaginary,
But perfecting for thousands of years!

For thousands of years, there is no body!
The body- is for one manifestation!
The Eternal Souls requires the body to deal!
Human finally- is God’s phenomenon!

We must remember this forever!
Each human- has his own task!
Can’t live life careless,
Accurate hit is required!

All the tasks are woven into One!
People gather exactly in puzzle!
Sometimes even the human bottom,
Demonstrates evil to people!

It seems Unity not to find at all!
Particles will not meet in the Whole!
First of all, start moving,
Immediately everything will turn in White!

Always the first step is important!
Someone should walk opposite,
Of course, this decision is important,
Such a step will guarantee a meeting with God!

The Fifth race changed God for life!
Life dictated by religions!
They determined, how people live,
With shackles on the Souls!

But, people are created by God!
There is no intermediary between God and “children”!
Religions broke this connection in the end!
Now you see these consequences!

There comes the era of Love!
The connection is restored- “Father and children”!
Not a drop of blood will spill now,
Equality among “children- Gods” is sung!

The World will be radically different!
Humanity is trying to become Whole!
The Scenario of God is not same now!
On the Planet the main color- is White!

But, today- is a difficult period!
For the country, especially for everyone!
The main argument in life is now:
Everyone should take important step!

Not the Government and not the President,
But every person in this country,
Must accept- Main document:
“On the territory of God- all people are Equal”!

It will be the most Important decision!
Suffered, in the age!
The nation opinion is formulated:
Argument on the Historical scales!

Amen
Father Absolute
30.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.07.2018.

Skatījumu skaits: 297 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: