Galvenie » 2017 » Augusts » 30 » Vēsts: 30.08.17. Katrēns "Tiesības un Taisnība" - *
16:43
Vēsts: 30.08.17. Katrēns "Tiesības un Taisnība" - *

Vēsts: 30.08.17. Katrēns "Tiesības un Taisnība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(26) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! / *(26) Древнеписьмо Близким! Друзям!, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/26_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-20-142 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

30.08.17 Катрен "Право и Правда"……………………………………………Quatrain "Right and Truth"

Когда-то нужно решаться! ...............Kādreiz izlemt nepieciešams! …..……..Once you need to decide!
Настоящая жизнь - решение! ...... Īsta dzīve - lēmums!.............................Real life- the solution!
Не нужно мечтой обольщаться .......Nevajag sapņos iekārdināties…………..Don't need to dream to flatter yourself
И слушать чужое мнение! ...............Un klausīties svešu viedokli!...................And listen someone's else opinion!

Кто-то всегда Первый, .................. Kāds vienmēr Pirmais,…….………….Someone is always the First,
Так записано в Книге Судеб! ............Tā ierakstīts Likteņu Grāmatā!..............So it's written in the Book of Destinies!
Бог определяет шаг верный, ............Dievs nosaka soli uzticamu,…...……….God determines the right step,
Для людей, что и как будет! .............Priekš cilvēkiem, kas un kā būs!.............For people, what and how will be!

Режиссёр всегда прав - точно! ....Režisoram vienmēr taisnība - tiešām!..The director is always right- for sure!
По способностям раздаёт роли! .....Pēc spējām lomas izdala!.........................By the ability to distribute roles!
Всё держится на Нём прочно, .........Viss uz Viņa stabili turas, …………..…….Everything keeps on Him firmly,
Если жизнь, а не просто доля! ........Ja dzīve, bet ne vienkārši daļa!................If life, not just share!

Если жизнь в радость и счастье, ....Ja dzīve prieks un laime,………....……….If life is joy and happiness,
Если изменения ожидаемы! ............Ja izmaiņas gaidāmas!.............................If changes are expected!
Прочь уходят любые ненастья, .......Prom aiziet jebkuri nelāgumi,.....………....Leaving away any bad weather,
А ситуации принимаемы! .................Bet situācijas pieņemamas!......................But situations are accepted!

Я готовлю изменение Сознания, ..Es gatavoju Apziņas izmaiņas,…………I am preparing a change of Consciousness,
Многие уже ждут изменения, ...........Daudzi jau izmaiņas gaida,………………...Many are already waiting for changes,
Открывается и понимание, ..............Atveras arī saprašana,………………………Also an understanding opens,
Русь принимает решение! .............Krievzeme lēmumu pieņem!....................Russia makes a decision!

Кто-то всё равно первые, .............Kādi vienalga pirmie,………………….......Someone anyway the first,
И их неважно количество! ...............Un ne svarīgs viņu skaits!............................And their number doesn't matter!
Главное, Богу Верные, ....................Galvenais, Dievam Uzticīgi,………………....The main thing, Faithful to God,
Вера - Её Величество! .....................Ticība - Viņas Godība!..................................Faith- Her Majesty!

Вера - есть символ жизни! ..........Ticība - ir dzīves simbols!........................Faith- the symbol of life!
Полное Подобие Создателю! .........Pilnīga Līdzība Radītājam!.........................Full Similarity to the Creator!
Что и определяет, как жить, ............Kas arī nosaka, kā dzīvot, ………………...Which determines, how to live,
Удаляя страх обывателя! ................Attālinot mietpilsoņa bailes!........................Removing the fear of the philistine!

Вера - шаг в Новое! .......................Ticība - solis Jaunajā!..............................Faith- a step in the New!
В необычное состояние! ..................Neparastā stāvoklī!...................................In an unusual condition!
Ничего нет готового, .........................Nekā gatava nav,…………………………..There is nothing ready,
Внешнего нет влияния! .....................Ārējās ietekmes nav!................................There is no outside influence!

Выбор людей самостоятельный! . Izvēle cilvēkiem patstāvīga!.............The choice of people is independent!
Определяющий Будущее! ................Nākotni noteicoša!.................................Defining the Future!
С Богом диалог состоятельный, ......Dialogs ar Dievu pamatots,……………..Consistent dialogue with God,
Про Сценарий грядущего! ................Par Scenāriju nākotnes!.........................About the Scenario of the future!

Всё понятно - пора вставать! ......Viss saprotams - laiks celties!..............Everything is clear- it's time to get up!
Право применить на практике! .......Tiesības praksē pielietot!..........................The right to appear in practice!
России глаза открывать, ..................Krievijai acis atvērt,………………………..Russia's eyes open,
В Сибири, и в Арктике! .....................Sibīrijā un Arktikā!....................................In Siberia and in the Arctic!

Первый шаг - трудный самый! .....Pirmais solis - visgrūtākais!..................The first step- the most difficult!
Нет опыта, но - есть Знания! ............Nav pieredzes, bet - Zināšanas ir!............No experience, but- there is Knowledge!
Вера пусть управляет вами, .............Lai vada jūs Ticība,……………………......Let Faith govern you,
Проявится в вас ПодСознание! ........Jūsos ZemApziņa izpaudīsies!.................Subconscious will appear in you!

Страх - признак неверия! ..............Bailes - neticības pazīme!.....................Fear is a sign of disbelief!
Шаг - не бездумного действия! ........Solis - ne bezdomu darbība!...................Step- not thoughtless action!
Тринадцать лет Веры, ......................Trīspadsmit gadi Ticības,…………………Thirteen years of Faith,
Основание Нового шествия! ............Jaunā gājiena pamats!.............................The foundation of the New procession!

Шествия с глазами открытыми! ..Gājiena ar atvērtām acīm!.....................Procession with open eyes!
От страха глаза закрываются! .........No bailēm acis aizveras!..........................From fear, eyes are closed!
Знания не в битве добытые, ............Zināšanas ne kaujā saņemtas,……….....Knowledge is not in battle gained,
Глубины Миров открываются! ..........Pasauļu dziļumi atveras!..........................The depths of the World open!

Я не говорю точно: Завтра! ................Es nesaku precīzi: Rītdien!....................I'm not saying exactly: Tomorrow!
Но, понимать нужно: ...........................Bet, saprast vajag:……………………....But, you need to understand:
Ваш Промысел - есть Правда! .......Jūsu Nodarbe - Taisnība ir!..................Your Providence- is the Truth!
Людям этот глоток нужен! ..................Šis malks cilvēkiem vajadzīgs!................People need this sip!

Собирайте в кулак желания! ............Ieņemiet dūrē vēlēšanās! ………………...Gather the fist of desire!
Они предопределяют Движение! .....Tās Kustību paredz!..................................They predetermine the Movement!
Равенство - то, что желательно, ...Vienlīdzību - to, kas vēlams,…….……...Equality- that, what desirable,
Чтобы изменить поведение! .............Lai uzvedību izmainītu!..............................To change behavior!

Трудно - но, делать придётся, .........Grūti - bet, darīt nāksies,…………………...It's difficult- but, it's necessary to do,
Не одному, а ВМЕСТЕ, ...................Ne vienam, bet KOPĀ,…………..………...Not one, but TOGETHER,
Победа в борьбе куётся, ..................Uzvara cīņā kaldinās, ………………………Victory in the fight is forged,
Для неё подготовлено место! ...........Vieta priekš tās jau sagatavota!.................The place is prepared for her!

Россия - место Победы! ...............Krievija - Uzvaras vieta!...........................Russia- the place of Victory!
У Бога в том нет сомнений! ............Dievam tur šaubu nav!................................God has no doubt about it!
Не бойтесь - не будет беды! ...........Nebaidaties - bēdu nebūs!..........................Don't be afraid- there will be no trouble!
Главное - ваше решение! ...............Galvenais - jūsu lēmums!............................The main thing- is your decision!

Решение - идти прямо! .................Lēmums - iet taisni!...............................The solution- to go straight!
Помня, Канон Эволюции! ...............Atceroties, Evolūcijas Kanonu!.................Remembering- the Canon of Evolution!
В данном случае, даже упрямо, ....Dotajā gadījumā, pat spītīgi,………..…….In this case, even stubbornly,
Наперекор экзекуции! .....................Par spīti eksekūcijai!................................Contrary to the execution!

Экзекуция - тень от прошлого! ........Eksekūcija - ēna no pagātnes!...............Execution- shadow from the past!
У власти нет больше Права, ...........Varai vairs Tiesību nav,………………….There are no more Right to the power,
Преображение стало возможным, ..Pārveidošana iespējama kļuva,……......Transfiguration became possible,
Россия принесёт Правду! .............Krievija Taisnību atnesīs!.....................Russia will bring Truth!

Аминь. ................................................Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts. …………………...………Father Absolute
30.08.17 ..............................................30.08.17…………………………..……....30.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 03.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /30.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.08.2017., papildināts angļu valodā 03.09.2017.

Skatījumu skaits: 286 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: