Galvenie » 2018 » Septembris » 30 » Vēsts: 30.09.18. Katrēns "Cilvēki un Debesis Harmonijā"
11:35
Vēsts: 30.09.18. Katrēns "Cilvēki un Debesis Harmonijā"

30.09.18 Катрен “Люди и Небеса в Гармонии”

Люди – источник энергии!
Кто – с плюсом, кто – с минусом,
Зависит от внутренней стратегии,
Стремление к Богу или юзом!

Люди и Небеса в Гармонии!
С Богом поднимают энергию,
Кто думает о территории,
Увеличивает энергетические потери!

Человек – частица Создателя!
Часть старается стать Целым,
Очень стараются Обыватели,
Маскироваться под цвет Белый!

Им кажется – со стороны не видно,
Отгородились от людей заборами,
Но, пусть им не будет обидно,
Не останется, что у людей забрали!

Мир – это Высшая справедливость!
Гармония Небес – подтверждает,
Богатый человек – это видимость,
Его печальный конец ожидает!

Всё поровну и в пропорции,
Каждому по справедливости.
Человек должен знать свою порцию,
Пропорционально активности!

Человек в Боге – богат в Душе!
Богатство быта отягощает жизнь,
Человек в мамоне не жив уже,
Ибо Душу променял на быт!

Человечество погрязло в грехах!
Грехи перевязали руки!
Запутались люди «в трёх соснах»,
Обрекая себя на муки!

Жизнь на Планете – Вечный урок!
Каждому дано задание,
Главное испытание даётся впрок,
Решение надо найти заранее!

Трудно человеку определить смысл,
Смысл проявления своей жизни,
Целеполагание – это мысль,
Это – ориентир по жизни!

Сегодня – активное противостояние,
Между Знаками Вечности,
Люди могут оказать влияние,
На Планету и Бесконечность!

Важно, Единение в Духе!
Энергия «вместе» сильнее всего!
Получится, если не будет разрухи,
В Сознании проявления Моего!

Вы – разные, но Дух – общий!
Все из одного «гнезда»!
Единение: «Я» и «Ты» – возможно,
Взойдёт восьмиконечная Звезда!

Восьмиконечная Звезда России!
Растает лёд отношений!
Проявится Октаэдра Миссия,
Историческое за ним – решение!

Идёт усиленное накопление,
Энергии и информации,
Люди не понимают явления,
И собственной трансформации!

Кровь ещё льётся, но это остатки,
Остатки Неравенства понимания,
Люди ещё на богатство падки,
Но, на Дух переходит внимание!

Люди стали искать ответ:
На несправедливость системы,
НАДЕЖДА подсказала Новый Завет,
И обещала для всех Тему:

«Все люди равны перед Богом»!
Не лозунг, а Правда жизни!
Для неверия – печальный итог,
Для ВЕРЫ – Вечная жизнь!

Крепите ЛЮБОВЬ единения!
Испытания обещаны для всех!
Никакого в рядах давления,
Гарантирую вам успех!

Аминь.
Отец Абсолют
30.09.18

 

Vēsts: 30.09.18. Katrēns "Cilvēki un Debesis Harmonijā"

Cilvēki - enerģijas avots!
Kurš - ar plusu, kurš - ar mīnusu,
Atkarīgs no iekšējās stratēģijas,
Tiekšanās uz Dievu vai juzom (юзом ?)!

Cilvēki un Debesis Harmonijā!
Ar Dievu enerģiju paceļ,
Kurš par teritoriju domā,
Palielina enerģētiskos zaudējumus!

Cilvēks - Radītāja daļa!
Daļa cenšas kļūt Veselums,
Ļoti cenšas Mietpilsoņi,
Zem Baltas krāsas maskēties!

Šķiet viņiem - no malas nav redzmas,
No cilvēkiem ar sētām norobežojās,
Taču, lai nav viņiem sāpīgi,
Nepaliks, ko cilvēkiem atņēma!

Pasaule - tas Augstākais taisnīgums!
Debesu Harmonija - apstiprina,
Bagāts cilvēks - tas šķitums,
Viņu bēdīgas beigas sagaida!

Viss vienlīdzīgi un proporcijā,
Katram pēc taisnības,
Cilvēkam sava porcija jāzin,
Proporcionāli aktivitātei!

Cilvēks Dievā - bagāts Dvēselē!
Sadzīves bagātība dzīvi apgrūtina,
Cilvēks mamonā jau ne dzīvs,
Jo Dvēseli uz sadzīvi apmainīja!

Cilvēce iegrima grēkos!
Grēki rokas sasēja!
Sapinās cilvēki "trīs priedēs",
Nolemjot sevi mokām!

Dzīve uz Planētas - Mūžīgā mācība!
Katram uzdevums dots,
Galvenais pārbaudījums dodas krājumam,
Lēmumu atrast vajag laikus!

Grūti cilvēkam jēgu noteikt,
Savas dzīves izpausmes jēgu,
Mērķnodoms - tā doma,
Tas - orientieris dzīvei!

Šodien - aktīva pretestība,
Starp Mūžības Zīmēm,
Cilvēki var izrādīt ietekmi,
Uz Planētu un Bezgalību!

Svarīga, Vienotība Garā!
Enerģija "kopā" stiprāka par visu!
Izdosies, ja sabrukuma nebūs,
Manas izpausmes Apziņā!

Jūs - dažādi, taču Gars - kopīgs!
Visi no vienas "ligzdas"!
Vienošana: "Es" un "Tu" - iespējama,
Astoņstaru Zvaigzne uzausīs!

Astoņstaru Zvaigzne Krievijas!
Izkusīs attiecību ledus!
Oktaedra Misija izpaudīsies,
Viņu Vēsturisks - lēmums!

Notiek pastiprināta uzkrāšana,
Enerģijas un informācijas,
Cilvēki nesaprot parādību,
Un personīgo transformāciju!

Asinis vēl līst, bet tie atlikumi,
Nevienlīdzības saprašanas atlikumi,
Cilvēki vēl uz bagātību kāri,
Taču, uzmanība uz Garu pāriet! 

Cilvēki atbildi sāka meklēt:
Sistēmas netaisnībai,
CERĪBA Jauno Novēlējumu pateica priekšā,
Un priekš visiem Tematu apsolīja:

"Visi cilvēki Dieva priekšā vienlīdzīgi"!
Ne lozungs, bet dzīves Patiesība!
Priekš neticības - bēdīgs rezultāts,
Priekš TICĪBAS - Mūžīga dzīve!

Stipriniet vienošanās MĪLESTĪBU!
Pārbaudījumi priekš visiem apsolīti!
Nekāda spiediena rindās,
Panākumu jums garantēju!

Āmen.
Tēvs Absolūts
30.09.18.

30.09.18.Quatrain “People and Heaven in Harmony” 

People- are source of energy!
Who- with a plus, who- with a minus,
Depends from internal strategy,
Pursuit of God or skid!

People and Heaven is in Harmony!
With God raising energy,
Who thinks about the territory,
Increases energy loss!

Human- is the particle of the Creator!
The part tries to become the Whole,
The philistines try their best,
Disguised under White!

It seems to them- from the side is not visible,
Fenced off from people with fences,
But, let them not hurt,
It will not remain, that people took away!

The World- is Highest Justice!
Harmony of Heaven- confirms,
A rich human- is an appearance,
Sad end waits him!

All equal and in proportion,
Each one is right,
A human should know his portion,
In proportion to the activity!

Human in God- is rich in the Soul!
The wealth of life makes life difficult,
The human in mammon is not alive already
Because exchanged the Soul for everyday life!

Humanity is mired in sins!
Sins bandaged hands!
Entangled people in “three pines”,
Dooming themselves in torment!

Life on the Planet- Eternal lesson!
Task is given to everyone,
The main task is given for the future,
The solution must be found in advance!

It’s difficult for human to determine the meaning,
The meaning of the manifestation of your life,
Target intent- is thought,                                                      
This is- a guide for life!

Today- is active standoff,
Between the Signs of Eternity,
People can make an impact,
On the Planet and Infinity!

Important Unity in the Spirit!
Energy “together” is stronger than anything!
It will turn out, if there will be no devastation,
My manifestations in the Consciousness!

You- are different, but the Spirit- is common!
All from one “nest”!
Unity: “I” and “You”- perhaps,
The eight pointed stars will rise!

The eight pointed star of Russia!
Ice of relations will melt!
The Octahedrom Mission will appear,
The History behind- is solution!

There is increased accumulation,
Energy and information,
People don’t understand the phenomenon,
And own transformation!

The blood is still flowing, but these are remnants,
Remains understanding of Inequality,
People are still rich in wealth,
But, attention moves on the Spirit!

People began to look for answer:
On the injustice of the system,
HOPE prompted the New Testament,
And promised the Topic to all:

“All people are equal front of God”!
Not a slogan, but the Truth of life!
For disbelief- the sad result,
For FAITH- Eternal life!

Strengthen unity of LOVE!
Tests are promised for everyone!
There is no pressure in the range,
I guarantee you success!

Amen
Father Absolute
30.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.09.2018.

Skatījumu skaits: 41 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: