Galvenie » 2018 » Oktobris » 30 » Vēsts: 30.10.18. Katrēns "Pareģojumi"
15:50
Vēsts: 30.10.18. Katrēns "Pareģojumi"

30.10.18 Катрен “Предсказания”

Как любите вы предсказания!
Заглядывать через плечо!
Нелепые разносить сказания,
Стараться быть, где горячо!

Приятно разносить нелепость,
И пачкать человеку жизнь,
Себя нести, как «Святость»,
Но, под пятой жить!

Прогноз хотите вы слышать?
Для Света или Темноты?
Зависит: кто у вас есть «крыша»,
Убережёт ли от беды!

Прогноз плохой: Я вижу вскоре,
Три года только пролетят,
Как две страны сойдутся в споре,
Не пощадят своих внучат!

Пройдёт волна по полушариям,
Но, не воды, а вихрь огня,
Останутся воспоминания,
Тогда вы вспомните Меня!

Но, поздно! Ждёт нас расставанье,
Планета изменила Галс!
Водой покрыты расстояния,
И смерть танцует вальс!

Сегодня хорошо смеяться,
И ёрничать, как в тишине!
Не можете вы догадаться,
Что жизни нет на глубине!

Приятно ёрничать над Богом!
Плевать на Знания Его!
Но, скоро смерть будет итогом,
Суда над вами Моего!

Хотите дальше предсказаний?
Все позабыли про свой Род!
Причиной вы будете скитаний,
Во Тьме мучительной – Народ!

Грехи из жизни не уходят,
Их ждёт внутри сложение!
За жизнь они людей подводят,
К Критическому положению!

Прогноз тогда предельно ясен!
Грехи и жизнь – несовместимы!
Путь в жизни тот очень опасен!
Ведь, Тьма его вместила!

Понятно, что один не воин!
Но, «вместе» – есть система!
Если в грехах – то не достоин,
В Роду поменяйте тему!

От человека зависит Род!
От «вместе» – всё человечество!
Историю Мира творит Народ,
От человечества и к Отечеству!

Предсказания человека – смешны!
Он сам свою делает жизнь!
Народы в Пространстве важны,
Они определяют, как жить!

На Планете нет Единения!
Разошлись по интересам Народы!
Планета начала движение!
Люди превратились в породы!

У Пятой расы – нет «Завтра»!
Это – главное предсказание!
Люди не говорят Правду,
За это вас ждёт наказание!

Наказание ждать не будет!
Предсказание: номер два!
Потоп обязательно будет,
И люди достанут дна!

Время пролетит быстро,
Три года – это не срок!
Люди почувствуют это остро,
Над ними опустился Рок!

Аминь.
Отец Абсолют
30.10.18

 

Vēsts: 30.10.18. Katrēns "Pareģojumi"

Cik ļoti jūs pareģojumus mīlat!
Ielūkoties pār plecu!
Aplamas teiksmas izplatīt,
Censties būt, kur karsti!

Patīkami izplatīt aplamības,
Un aptraipīt cilvēka dzīvi,
Sevi pasniegt, kā "Svētumu",
Bet, dzīvot zem piektās!

Prognozi gribat jūs dzirdēt?
Priekš Gaismas vai Tumsas?
Atkarīgs: kas jums ir "jumts",
Vai no nelaimes pasargās!

Slikta prognoze: Es redzu drīzumā,
Trīs gadi tikai aizlidos,
Kā divas valstis strīdā sastapsies,
Savus mazbērnus nepažēlos!  

Pāries vilnis pāri puslodēm,
Taču, ne ūdeņi, bet uguns virpulis,
Paliks atmiņas,
Tad Mani jūs atcerēsieties!

Bet, par vēlu! Mūs gaida šķiršanās,
Planēta Galsu izmainīja!
Tālumi ūdens pārklāti,
Un nāve dejo valsi!

Šodien labi smieties,
Un ākstīties, kā klusumā!
Iedomāties jūs nevarat,
Ka dziļumā dzīves nav!

Patīkami mēdīties uz Dievu!
Uzspļaut Viņa Zināšanām!
Bet, nāve drīz rezultāts būs,
Tiesas Manas pār jums!

Gribat tālāk pareģojumus?
Par savu Dzimtu aizmirsa visi!
Klejojumu iemesls būsiet jūs,
Mokošā Tumsā - Tauta!

Grēki no dzīves neaiziet,
Tos iekšienē salikums gaida!
Dzīves laikā tie cilvēkus noved,
Pie kritiska stāvokļa!

Tad prognoze maksimāli skaidra!
Grēki un dzīve - nesavienojami!
Dzīvē tas ceļš ļoti bīstams!
Taču, Tumsa viņu ieņēma!

Saprotams, ka viens nav karotājs!
Bet, "kopā" - sistēma ir!
Ja grēkos - tad necienīgs,
Dzimtā tēmu izmainiet!

Dzimta no cilvēka atkarīga!
No "kopā" - visa cilvēce!
Pasaules Vēsturi rada Tauta,
No cilvēces un pie Tēvzemes!

Cilvēka pareģojumi - smieklīgi!
Viņš pats savu dzīvi veido!
Tautas svarīgas Telpā,
Tās nosaka, kā dzīvot!

Uz Planētas Vienošanās nav!
Tautas pa interesēm izklīda!
Planēta kustību sāka!
Cilvēki sugās pārvērtās!

Piektai rasei - "Rītdienas" nav!
Tas - galvenais pareģojums!
Cilvēki Patiesību nesaka,
Par to jūs gaida sods!  

Sods gaidīt neliks!
Pareģojums: numur divi!
Plūdi noteikti būs,
Un cilvēki dziļumu sasniegs!

Laiks aizlidos ātri,
Trīs gadi - tas ne termiņš!
Cilvēki to izjutīs krasi,
Virs viņiem Liktenis nolaidās!

Āmen.
Tēvs Absolūts
30.10.18.

30.10.18.Quatrain  “Predictions”

How much you love predictions!
Peek over the shoulder!
Ridiculous to spread legends,
Try to be where is hot!

It’s nice to carry the absurdity,
And to dirty human life,
Carry yourself as “Holiness”,
But, to live under the heel!

Do you want to hear the forecast?
For Light or Darkness?
Depends: what for you is “roof”,
Or will save from trouble!

The prognosis is bad: I see soon,
Three years will only fly by,
How the two countries will disagree,
Will not spare their grandchildren!

Will pass a wave over the hemispheres,
But not water, but a whirlwind of fire,
There will remain memories,
Then you will remember Me!

But late! Parting waiting for us,
Planet changed tack!
Distances are covered by water,
And death is dancing a waltz!

Today is good to laugh,
And go down as in silence!
You can’t guess,
That life is not in depths!

It’s nice to fuss over God!
Spit on his Knowledge!
But soon death will be the result,
My judgment over you!

Want further predictions?
Everyone forgot about their Kin!
You will be the reason of wandering,
In agonizing Darkness- Nation!

The sins don’t go away from life,
Addition is waiting for them inside!
They let people down during the life,
To a critical situation!

Then forecast is very clear!
Sins and life- are incompatible!
The path is very dangerous in life!
But, Darkness took it!

It’s clear, that one is not warrior,
But, “together”- there is a system
If in sins- it’s not worthy,
In the genus change the topic!

Kin depends on the human!
From “together”- all of humanity!
Nation creates the History of the World,
From humanity and to Fatherland!

Predictions of humans- are ridiculous!
He makes his life by himself!
Nations in the Space are important,
They determine how to live!

There is no Unity on the Planet!
The nations divided by the interests!
The Planet has started moving!
People turned into rocks!

The Fifth race- has no “Tomorrow”!
This is the main prediction!
People don’t tell the Truth,
For this you will be punished!

Punishment will not let to wait!
Prediction: number two!
There will definitely be floods,
And people will reach the bottom!

Time flies quickly,
Three years- is not a time limit!
People will feel it sharply,
Over them fell Fate!

Amen
Father Absolute
30.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.10.2018. 

Skatījumu skaits: 33 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: