Galvenie » 2017 » Novembris » 30 » Vēsts: 30.11.17. Katrēns "Nepacietība" - *
21:34
Vēsts: 30.11.17. Katrēns "Nepacietība" - *

Vēsts: 30.11.17. Katrēns "Nepacietība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Saprāts Sirdī!" / *(Н) "Разум в Сердце!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_saprats_sirdi/2014-07-15-1146 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page3 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=97 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

30.11.17. Катрен "Нетерпение"…………………………………………Quatrain "Impatience"

Я понимаю нетерпение, ..............Es saprotu nepacietību,…………….I understand impatience,
И обусловленность пути, ............Un ceļa nosacītību,………………….And the conditionality of the way,
Конечно, ваше поведение, ..........Protams, jūsu uzvedība,…………....Of course, your behavior,
И нежелание уйти! .......................Un nevēlēšanās aiziet!......................And unwillingness to leave!

Великий Постриг вы прошли, ......Jūs Lielo Iesvētīšanu izgājāt,……….You passed Great Tonsure,
Никак без Бога разрешения, .......Nekādi bez Dieva atļaujas,………….No permission without God,
Теперь на Пьедестал взошли, ....Tagad uz Pjedestāla uzkāpāt,…….…Now you have climbed on the Pedestal,
На то есть повеление! .................Uz to pavēle ir!...................................On that is a command!

Теперь, конечно, ожиданье, ........Tagad, protams, gaidīšana,…………..Now, of course, waiting,
Для лености Души пустой, ...........Priekš tukšas Dvēseles slinkuma,…...For the indolence of the empty Soul,
Нет никакого оправданья, ........... Attaisnojuma nav nekāda,………....…There is no excuse,
Жизнь их проходит стороной! ..... Viņiem garām dzīve aiziet!..................Their life passed by!

События истории не блажь, ........ Vēstures notikumi ne untums,………..The events of history are not whims,
Тяжёлый труд для Завтра! ............Priekš Rītdienas darbs smags!...........There is a hard work for Tomorrow!
Пусть будущее ещё мираж, ..........Lai arī nākotne vēl mirāža,…………….If even the future is still a image,
Но, вы куёте Правду! ....................Taču, jūs Patiesību kaldiniet!................But, you are smoking the Truth!

Конечно, хочется спешить, ...........Protams, steigties gribas,……………....Of course, want to hurry,
Понятно нетерпение,.....................Saprotama nepacietība,……………..….It is clear, impatience,
Но, вы должны сейчас решить, ....Bet, jālemj tagad jums,……………….....But, you must now decide,
И сделать Заявление! ...................Un jāgatavo Iesniegums!........................And make a Statement!

Вам текст Программы дан давно,.Jums sen dots teksts Programmai,……The text of the Program is given to you long ago,
Поднять людей Сознание! ............ Cilvēkiem Apziņu pacelt!.......................Raise Consciousness to people!
И пусть сегодня всем темно, ........ Un lai šodien tumšs visiem,……………..And let it to be dark today for all,
Но, жизнь - не прозябание! ........... Taču, dzīve - ne nīkuļošana!...................But, life- is not vegetation!

Вы - Воины и Правда ваша цель! .Jūs - Cīnītāji un jūsu mērķis Patiesība!....You- are Warriors and Truth is your target!
Придёт борьбы отрада, .................Atnāks cīņas prieks,……………………….The pleasant of struggle will come,
Русь не остановит мель, ...............Sēklis neapturēs Krievzemi,………………Russia will not stop stranded,
И ложь вам не преграда! .............. Un meli jums ne šķērslis!..........................And a lie is not a barrier for you!

Сейчас СемьЯ - храните связи! ...Tagad SeptiņiEs[Ģimene] - glabājiet sakarus!..Now are Seven I- keep in touch!
Ведь восемь тоже Целое! .............Astoņi taču arī Veselums!............................After all, eight is also Whole!
Любовь всегда есть базис, .......... Mīlestība vienmēr ir bāze,……………………Love is always the basis,
Основа Братства Белого! .............Brālības Baltās pamats!.................................The basis of the Brotherhood White!

Ковёр из зимней чистоты, ............ Paklājs no ziemas tīrības,……………..…...Carpet of winter purity,
Уже укрыл ваши просторы, .......... Jau jūsu plašumus apklāja,………………...Has already covered your expanses,
И «снеги» высшей белизны, ........ Un "sniegi" augstākā baltuma,……………...And the "snows" of the highest whiteness,
Застыли, как растворы! ............... .Sastinga, kā šķīdumi!...................................Frozen, as solutions!

Зима пришла! Она предтеча! ...... Ziema atnāca! Priekštecis viņa!..................Winter has come! She is a Forerunner!
И ожидание земли! .......................Un zemes gaidīšana!...................................And waiting for the earth!
И замелькали уже свечи, .............Un jau sveces iemirgojās,………………...…And the candles already flashed,
Метели «Завтра» замели! ........... "Rītdienas" sniegputeņus aizkavēja!............Blizzards of "Tomorrow" swept!

Но, замели только до встречи, ... Bet, aizkavēja tikai uz tikšanos,………...…..But, only before the meeting!
До встречи с Новым Годом, .........Uz tikšanos ar Jauno gadu,………………....Before meeting with the New year,
И Новый год вами отмечен, .........Un Jaunais Gads jūsu atzīmēts,………........And New year is celebrated by you,
Как Солнца поворотом! ................Kā Saules pagrieziens!.................................As the turn of the Sun!

Тот поворот - не только год! ........Pagrieziens tas - ne tikai gads!.....................That turn- not just a year!
Меняем Исчисление! ................... Mainām Skaitīšanu!......................................We change the calculus!
Истории изменим ход, ................. Vēstures gaitu izmainīsim,…………………..The course of History will change,
Как Бога проявление! .................. Kā Dieva izpausmi!.......................................As God's manifestation!

Теперь и календарь другой, ....... Tagad arī kalendārs cits,……………………Now the calendar is different too,
Всё станет ближе к Истине, ........ Viss tuvāk Īstenībai stāsies, ……………....Everything will become closer to the Truth,
Мир больше не будет такой, ....... Nebūs vairāk Pasaule tāda,…………….…The World will no longer be like this,
Ложь была вместо Истины! ......... Meli Īstenības vietā bija!............................Lies were instead of Truth!

Исчезнут религии, как пришли! ... Izzudīs reliģijas, kā atnāca!........................Religions will disappear, as they have come!
Главная ложь в Сознании, ........... Galvenie meli Apziņā,………………….…..The main lie in the Consciousness,
Непонятно, как люди могли, ........ Nesaprotami, kā cilvēki varēja,……..……..It's unclear, how people could,
Путать жизнь с желанием! ........... Jaukt dzīvi ar vēlmēm!................................Confuse life with desire!

Предлагали человека вместо, ..... Cilvēka vietā piedāvāja,…………………...They offered a person instead of,
Вместо всегда Творящего, ............Vietu vienmēr Radošā,……………………..Instead of always the Creator,
Нет на карте того места, ................Nav uz kartes tās vietas,………………......There is no place on the map,
Где, Творящий стал говорящим! . ..Kur, Radošais runājošs kļūtu!....................Where the Creator become the speaker!

Русский - язык Богов! ....................Krievu - valoda Dievu!...................................Russian- is the language of the Gods!
И основной язык человечества! .. Un galvenā cilvēces valoda! ………………...And the main language of humanity!
Бог не имеет словесных оков, ......Dievam nav vārdisku važu,…………………..God has no verbal fetters,
Бог - энергия, Ваше Величество! ..Dievs - enerģija, Jūsu Augstība!...................God- is energy, Your Majesty!

Бог выбирает Мессию, ..................Dievs izvēlas Mesiju,…………………………God chooses the Messiah,
На одной волне их общение, ........Uz viena viļņa viņu saziņa…………………...On one wave their communication,
На карте стоит Россия, ..................Uz kartes stāv Krievija,…………………...….On the map is Russia,
Где предстоит проявление! ...........Kur izpausme priekšā stāv!...........................Where manifestation stands in front!

Человек из Руси превращает, ......Cilvēks no Krievzemes pārvērš,……………..A human turns from Russia,
Волновой поток Бога, ....................Dieva viļņveida plūsmu,………………………The wave stream of God,
Людям слова возвращает, ............Cilvēkiem vārdus atgriež,……………………..People return the words,
Знания передаёт в итоге! ............. Zināšanas rezultātā nodod!...........................Knowledge transfers in the end!

Вы получили, вы знаете! ..............Jūs saņēmāt, jūs zinat!...................................You got it, you know!
Старый Мир упадёт к ногам! ........Vecā Pasaule pie kājām nokritīs!...................The Old World will fall to the feet!
И вы теперь понимаете, ...............Un tagad jūs saprotiet,…………………….…..And now you understand,
Возвращаться скоро к Богам! .......Atgriezties ātrāk pie Dieviem!........................To return soon to the Gods!

Преображение начинается, ..........Pārveidošana sākas,………………………..The Transfiguration begins,
Вам дан отдых перед сражением,.Jums atpūta dota pirms cīņas,………….....Rest is given to you before battle,
Пока у вас всё получается, ............Pagaidām viss jums izdodas,……………..While all turns out to you,
Теперь проявите терпение! ........ ..Tagad pacietību parādiet!...........................Now show the patience!

Аминь. ..............................................Āmen………………………………………...Amen
Отец Абсолют. .................................Tēvs Absolūts……………………………….Father Absolute
30.11.17 ............................................30.11.17……………………………………...30.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 07.12.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.11.2017., papildināts angļu valodā 07.12.2017.

Skatījumu skaits: 257 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: