Galvenie » 2018 » Decembris » 30 » Vēsts: 30.12.18. Katrēns "Cilvēks un cilvēce"
17:58
Vēsts: 30.12.18. Katrēns "Cilvēks un cilvēce"

30.12.18 Катрен “Человек и человечество”

Кажется, что ничего не случится,
Но, стрелка часов приближается к бою,
И круг ожиданий всё равно сузится,
Что же происходит в Мире такое?

Вопрос философский, но глупый!
Человек не видит причину в себе никогда!
Даже, если дадут в руки лупу,
Человек будет прав как всегда!

Удивительное в нём сочетание,
Трусости в Душе и в деле!
Человек боится – придёт понимание,
Что совсем не Бог в этом теле!

Всё делает с оглядкой назад,
Способен, обмануть даже себя,
Человек – нечистоплотности парад,
Подлость делает, проклиная себя!

Удивительная способность упасть!
Единицы пойдут сегодня на всё!
Человек способен даже украсть,
Иногда у себя – своё!

Говорит о Любви – ненавидя!
Семья – часто обременение!
Иногда сам всё предвидит,
Несколько раз меняет своё мнение!

Набор глупости и упрямства!
Недостоин – носить корону,
Нет Благородства, но есть – хамство.
Прямо не смотрит, только в сторону!

Капитал разложил общество!
Право на жизнь не выкупить!
В голове его – серое вещество,
Бизнес в Мире – перекупить!

Перекупить или перепродать,
Проценты зашкаливают в разы!
Слова: “взять” и никогда “отдать”,
Школы жизни – азы!

Хочется поговорить и напомнить!
С таким багажом не перейти.
Не надо хозяином себя мнить,
С такой Душой – реку не перейти!

Религии говорят, как надо!
Но, в глаза обязательно лгут,
Святость для них – преграда!
Церковник – это первый плут!

Нет нигде порядка и Святости!
Обряды через призму мамоны!
Требуется ветер перемен и свежести,
Но, плачут растревоженные иконы!

Люди в Европе попрятались за заборы,
Ночью нельзя выходить в поле,
Днём – сплошные поборы,
А, ночью – нечисти воля!

Люди уже боятся друг друга!
Хорошо говорят, но плохо думают,
Понимают, что жить так – трудно,
На Судьбу они уповают!

Не помнят Добра и Любви тоже!
Всё внутри человека – полярно!
Предательство очень возможно,
Такая жизнь словно ярмо!

Человечество изжило себя,
Нет никакой перспективы,
Человечество забыло себя и Меня,
Тьма в Душах очень активна!

Я кратко описал, что внутри вас!
Скажите: вы Богу нужны такие?
Неважно профиль или анфас,
Но, вас уже не сделать другими!

Перепланировать вас уже трудно!
Нет желания – есть сопротивление!
Если перегнёте – Планета ляжет на дно,
Смертны будете – Моё определение!

Если человечество – ещё есть,
Скажите “спасибо” Руси Святой!
Она не использует слово “месть”,
Просто отвечает за Мир головой!

Аминь.
Отец Абсолют
30.12.18

 

Vēsts: 30.12.18. Katrēns "Cilvēks un cilvēce"

Šķiet, ka nekas negadīsies,
Ka, pulksteņa rādītājs tuvojas cīņai,
Un gaidīšanas aplis vienalga sašaurināsies,
Kas gan Pasaulē tāds notiek?

Jautājums filozofisks, bet muļķīgs!
Cilvēks iemeslu sevī neredz nekad!
Pat, ja lupu rokā dos,
Cilvēkam taisnība būs kā vienmēr!

Brīnumains salikums viņā,
Gļēvums Dvēselē un darbos!
Cilvēks baidās - atnāks saprašana,
Ka pavisam ne Dievs šajā ķermenī!

Visu dara ar atskatīšanos,
Spējīgs, pat sevi apmānīt,
Cilvēks - netīrīguma parāde,
Nekrietnību dara, sevi nolādot!

Apbrīnojama spēja nokrist!
Vieninieki šodien ies uz visu!
Cilvēks spējīgs pat nozagt,
Dažreiz no sevis - visu!

Runā par Mīlestību - neieredzot!
Ģimene - bieži vien apgrūtnājums!
Dažreiz pats visu paredz,
Maina savu viedokli vairākkārt!

Muļķību un ietiepības komplekts!
Nav cienīgs - kroni nēsāt,
Nav Labvēlības, bet ir - bezkaunība,
Taisni neskatās, tikai sānis!

Kapitāls sadalīja sabiedrību!
Tiesības uz dzīvi neizpirkt!
Viņa galvā - pelēka viela,
Biznesu Pasaulē - pārpirkt!

Pārpirkt vai izpārdot,
Procentus vairākkārt pārsniedzot!
Vārds: "ņemt" un nekad "atdot",
Dzīves skolas - ābece!

Gribas parunāt un atgādināt!
Ar tādu bagāžu nepāriet.
Nevajag sevi saimnieku iedomāties,
Ar tādu Dvēseli - upi nepārbrist!

Reliģijas saka, kā vajag!
Taču, acīs melo obligāti,
Svētums priekš viņiem - šķērslis!
Baznīcnieks - tas pirmais blēdis!

Nav nekur kārtības un Svētuma!
Ceremonijas caur mamona prizmu!
Nepieciešams pārmaiņu un svaiguma vējš,
Taču, satrauktās svētbildes raud!

Eiropā cilvēki aiz žogiem paslēpās,
Naktī uz lauka iziet nevar,
Dienā - nepārtrauktas nodevas,
Bet, naktī - netīra griba!

Cilvēki jau viens otra baidās!
Runā labi, bet slikti domā,
Saprot, ka tā dzīvot - grūti,
Viņi uz Likteni paļaujas!

Neatceras Labo un Mīlestību arī!
Viss cilvēkā iekšķīgi - polāri!
Nodevība ļoti iespējama,
Tāda dzīve gluži kā jūgs!

Cilvēce sevi izdzīvoja,
Nav nekādu perspektīvu,
Cilvēce aizmirsa sevi un Mani,
Tumsa Dvēselēs ļoti aktīva!

Es īsi aprakstīju, kas jūsos iekšķīgi!
Sakiet: Vai tādi jūs Dievam vajadzīgi?
Nesvarīgi profils vai pretskats,
Taču, par citu jūs jau nepārtaisīt!

Pārplānot jūs jau grūti!
Nav vēlēšanās - ir pretošanās!
Ja pārlieksiet - Planēta aizies uz grunti,
Mirstīgi būsiet - Mans raksturojums!

Ja cilvēce - vēl ir,
Sakiet "paldies" Krievzemei Svētajai!
Viņa neizmanto vārdu "atriebība,
Vienkārši atbild ar galvu par Pasauli!

Āmen.
Tēvs Absolūts
30.12.18. 

30.12.18.Quatrain “Human and humanity”

It seems that nothing will happen,
That, the clock indicator is approaching to battle,
And the circle of expectation anyway will narrow,
What is happening in the World?

The question is philosophical, but stupid!
Human doesn’t see the reason in himself never!
Even if will put a magnifying glass in hands,
The human will be right as always!

Amazing combination in him,
Cowardice in the Soul and in business!
Human is afraid- understanding will come,
That is not God at all in this body!

Do everything with looking back,
Able to fool even himself,
Human- is parade of untidiness,
Injustice does, cursing himself!

Amazing ability to fall!
Units will go today for everything!
Human can even steal,
Sometimes from himself- everything!

Speak of Love- hating!
Family- often a burden!
Sometimes foresees everything by himself,
Changes his mind several times!

A set of stupidity and stubbornness!
Unworthy- wear a crown,
No nobility, but there is- rudeness,
Don’t look directly, just to the side!

Capital divided society!
The right to life doesn’t redeem!
In his head- gray matter,
In the Business World- outbid!

Rebuild or resell,
Percents beyond more then once!
Word: “take” and never “give”,
Life school- the basics!

Want to talk and remind!
With such luggage don’t pass,
Not need to imagine yourself as master,
With such a Soul- the river doesn’t pass!

Religions say, how need!
But, in the eyes lie mandatory,
Holiness for them- a barrier!
The churchman- is the first rogue!

There is no order and Holiness anywhere!
Ceremonies through the prism of mammon!
It takes a change of wind and freshness,
But disturbed icons are crying!

People in Europe hid behind fences,
At night can’t go out into the field,
In the afternoon- continuous requisitions,
But at the night- evil will!

People are already afraid of each other!
Speak well, but think badly,
Understand, that to live this way- is difficult,
They hope for Destiny!

Don’t remember the Good and Love too!
Everything inside a human- is polar!
Betrayal is very possible,
Such a life is like a yoke!

Humanity has outlived herself,
There is no any prospect,
Humanity has forgotten herself and Me,
Darkness is very active in the Souls!

I briefly described, what is inside of you!
Tell me: do you need God like this?
It doesn’t matter profile of full face,
But you will not be done by others!

It’s already difficult to reschedule you!
There is no desire- there is resistance!
If go too far- the Planet will fall to bottom,
Mortal will be- My definition!

If humanity- is still there,
Say “thank you” Holy Russia!
She doesn’t use the word “revenge”,
Just responsible with head for the World!

Amen
Father Absolute
30.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.12.2018.
nosūtīts Stariņam: ttps://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.12.2018.

Skatījumu skaits: 20 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: