Galvenie » 2017 » Februāris » 1 » Vēsts: 31.01.17. Katrēns "Plūsma"
10:56
Vēsts: 31.01.17. Katrēns "Plūsma"

Vēsts: 31.01.17. Katrēns "Plūsma"
........................................................ Катрен "Поток"…………………………………..Quatrain "Flow"

Janvāris jau beidzas! ...................... Январь уже на исходе!.....................................January is running out!
Cilvēki burzmā skraida! ................... Люди мечутся всуе!..........................................People rushing in vain!
Var teikt uz pārejas, ........................ Можно сказать на подходе,……………………...Can say on the way,
Nezinot uz priekšu, kas būs! ........... Не зная вперёд, что будет!................................Don't know what ahead will be!

Vienas sarunas un strīdi! ................ Одни разговоры и спори!..................................Only talks and argues!
Cilvēciskā melodija! ........................ Человеческая мелодия!....................................Humanity melody!
Pēc būtības zagļi, ........................... По существу воры,………………………………...In essence, the thieves,
Zog dzīvi, kā prelūdiju! .................... Крадут жизнь, как прелюдию!...........................Steal Life, as a prelude!

Nepārvērtējama Dieva Velte! ........... Бесценный Дар Бога!.......................................Priceless gift of the God!
Ne visiem, bet tikai izredzētiem! ....... Не всем, а лишь избранным!..........................Not everyone, but only favorites!
Uz Sliekšņa kurš pierādīja, ............... Кто доказал на Пороге,……………………….....Who proved on the doorstep
Ceļš bija Apziņas izvēlēts! ................ Путь Сознаньем был выбран!........................The road of Consciousness has been chosen!

Izvēlēties, tātad domāt! .................... Выбирать, значит думать!...............................To choose, its mean to think!
Dzīvi mērķtiecīgi vadīt! ..................... Жизнь вести направленно!...............................Life aims to lead!
Nodarbi sev izdomāt, ....................... Промысел себе придумывать,……………….....Thought action to invest for yourself,
Garā apzagtiem nebūt! .................... В Духе не быть ограбленным!..........................Not being robbed in the Spirit!

Strīdi verd tagadnē! ......................... Споры кипят в настоящем!...............................The debate raging in the present!
Par nākotni vienkārši klusē! ............. О будущем просто молчат!..............................About the future, just keep silence!
Bet, vakar, rīt un tagad, ................... Но вчера, завтра и настоящее,……………….....But, yesterday, tomorrow and now,
Ir viens koоrdinātu punkts! ............... Есть одна точка координат!..............................There is one point of origin!

Teleportācija - iespējama! ................ Телепортация - возможна!................................Teleportation- possible!
Šaubītes nevajag! ............................ Не следует сомневаться!................................Don't doubt!
Pārvietošanās ne sarežģīta, ............ Передвижение не сложно,………………………..The movement is not difficult,
Var izrādīties visur esam! ................. Можно везде оказаться!..................................Can be anywhere!

Pārvietojas ne Matērija! ................... Перемещается не Материя!.............................Moves not Matter!
Matērija - Blīvais plāns! .................... Материя - Плотный план!.................................Matter- Dense plan!
Ideja tikai pārvietojas, ...................... Перемещается только идея,………………….....It moves only an idea,
Kānāls dots informatīvais! ............... Канал информационный дан!............................Cannel information is given!

Tādēļ, revolūcijas - slikti! ................. Поэтому, революции - плохо!...........................That's why, revolution- is bad!
Viņu uz vietas mīdīšanās! ............... Топтание их на месте!.......................................Trampling them on the spot!
Informācijas nemēdz būt daudz! ..... Информации не бывает много!...........................Information doesn't happen a lot!
Sevišķi, ja kopā visi! ........................ Особенно, если все вместе!.............................Especially, if all together!

Trīs tagad precīzi zina! .................... Трое теперь точно знают!................................Three now for sure knows!
Pasauli utopijas pavada! .................. Утопии сопровождают Мир!............................Utopia accompany the World!
Pagaidām Apziņa sasniedz, ............ Сознание пока достигает,………………………..Consciousness is reached for moment,
Nākotnes virsoņu lielumu! ............... Величие будущих вершин!..............................Future greatness tops!

Virsotne vienkārša, kā Patiesība! .... Вершина просто, как Истина!...........................The top simple, as the True!
Dieva Diženā PILNĪBA! ................... Великое СОВЕРШЕНСТВО Бога!....................The Great PERFECTION of God!
Tā nodarbe - patiesa ir ................... Это промысел - есть истинный,……………….....This craft- is the true,
Un patiess - ceļš ir! ......................... И истинная - есть дорога!...............................And true- is the road!

Katrs no tiem pa savam, ................. Каждый из них по-своему,……………………….Each in its own way,
Cilvēkiem Zināšanas nesīs ............. Понесёт людям Знания!...................................Will bring Knowledge to the people,
Pa Manam būs mūžīgi! ................... Будет навечно по-Моему!...............................It will be forever in My opinion!
Cilvēku virsotne - Apziņa! ............... Вершина людей - Сознание!.............................The top of people- Consciousness!

Nekādas revolūcijas tagad! ............. Никаких теперь революций!..............................No revolutions now!
Nekādus strīdus un karus! ................ Никаких споров и войн!..................................No any disputes and wars!
Nākotnes pamats - evolūcija! .......... Основа будущего - эволюция!..........................The basis of the future- evolution!
Pasaule bez reliģijām - Mana Pasaule! . Мир без религий - Мир Мой!........................World without religion- My World!

Izkusīs visas maldīšanās! ................. Растают все заблуждения!.............................Will melt all delusions!
Visas pasakas un notikumi! .............. Все сказки и происхождении!.........................All the stories and origins!
Patiesība kļūs pamudinājums, .......... Истина станет побуждением,…………………….Truth will become encouragement,
Atraduma izstudēšanai! .................... К изучению нахождения!................................To study finding!

Visi no malas līdz malai zin! .............. Все знают, от края до края!............................Everyone knows from end to end!
Tā - Asna teritorija ir! ........................ Это - есть Ростка территория!..........................That- territory of the sprout!
Krievi precīzi zina, ............................ Русские точно знают,……………………………..Russians knows exactly,
Priekš viņiem tā - alegorija! .............. Для них это - аллегория!...................................For them it is- an allegory!

Viņos ir iekšējā TICĪBA! ................... В них есть внутренняя ВЕРА!..........................They have internal FAITH!
Gribat, iekšējā reliģija! ...................... Хотите, внутренняя религия!............................Want, internal religion!
Tā kristietībai atbilde, ....................... Это христианству ответ,…………………………..That is answer to Christianity,
Par Vēdām to bojā eju! .................... За Веды их погибель!.......................................Over the Vedas their doom!

Krieviem atcerēties viegli! ................ Русским легко вспомнить!................................For Russians is easy to remember!
Saknes arī adaptēt!, ........................ Кпoрни и адаптировать,……………………………Roots also to adapt!
Man vajag nedaudz atgādināt, ....... Мне нужно немного напомнить,………………….....I need a little remind,
Krievija - sāks meditēt! .................... Россия - начнёт медитировать!..........................Russia- will start to meditate!

Gatavojaties! Februāris līdzās! ........ Готовьтесь! Февраль рядом!...............................Get ready! February is near!
Arī Debesis jau gatavas! .................. Небо уже готово!...............................................The Heaven is ready!
Nekas nezuda velti! .......................... Ничто не пропало даром!..................................Nothing is wasted in vain!
Viss plūsmā ievirzījās! ...................... Всё обернулось потоком!..................................Everything turned out a stream!

Āmen. ............................................... Аминь………………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .................................. Отец Абсолют……………………………………...Father Absolute
31.01.17. ........................................... 31.01.17…………………………………………….31.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /31.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/02.02.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 31.01.2017

Skatījumu skaits: 355 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: