Galvenie » 2018 » Janvāris » 31 » Vēsts: 31.01.18. Katrēns "Hronisks nogurums"
17:00
Vēsts: 31.01.18. Katrēns "Hronisks nogurums"

31.01.18 Катрен "Хроническая усталость"​

Есть термин для людей,
Усталость - производная жизни,
Каждому по жизни видней,
Как в стрессе сложно жить!

Есть ещё одно слово,
Хроническая усталость,
Это - сжатая пружина словно,
Когда сил немного осталось!

Термин подходит к народу!
Ибо народ - единение человек,
Он чутко реагирует на погоду,
И не меняется из века в век!

Показано мировой историей,
Самое постоянное - люди!
Народ России - другая категория!
Он сам своей судьбы прелюдия!

Он копит в себе усталость!
Не реагируя на смену власти!
Так, всегда всем казалось,
Но, это краплёная масть!

Заблуждение идёт за народом!
Казалось, что нет податливее,
Он прогибается под напором,
И никогда никому не ответит!

Победить его в битве нельзя!
История подтверждает,
Напрасно в него стрелять,
Он легко всё отражает!

Он боится внутренней лжи!
Он податлив до поры и времени,
Не нарушит чужой межи,
Для него насилие - бремя!

Терпелив и, пожалуй, не в меру!
Всегда созревает медленно,
Для него Свобода - есть мера,
Для него Духовность не тленна!

Мир ополчился не думая,
Что есть власть, есть и народ!
Что Россия - Любовь Моя!
Для людей спасительный круг!

Поднимутся океана воды,
Выровнят недоразумения Мира,
Не будет никакой квоты,
Россия - она же Пальмира!

Сегодня Россия устала!
За столетие - две революции,
Но и этого для неё мало,
Теперь ей нужна эволюция!

Эволюция - путь к Богу!
Россия заслужила Преображение!
Хроническая усталость в итоге,
В Душе найдёт отражение!

Все ждут, что пройдёт тихо!
Но, тихо переход невозможен!
Коснётся преображение лихом,
Выбора переход подытожат!

Усталость, значит, хроническая!
Полыхнёт накануне пламенем!
Откроется Душа загадочная!
Но, уже под другим именем!

Власть даже своя, народ не знает!
Даже не догадывается, что в нём?
Народ в поддавки играет,
Но, власть играет с огнём!

Историческая роль народа!
Это было во все века,
Взрывается внутри погода,
Разливается Свободы река!

Кажется, река успокоится,
Пошумела и хватит!
Мир Россия сама перестроит,
И волна никогда не откатит!

Сегодня не то время!
Мир изменился, Россия тоже!
Власть для людей уже бремя!
Народовластие стало возможным!

Это не слова, а точный прогноз!
На ближайшие несколько лет!
Россия - мировой паровоз,
Альтернативы, которому нет!

Аминь.
Отец Абсолют.

31.01.18

 

Vēsts: 31.01.18. Katrēns "Hronisks nogurums"

Ir priekš cilvēkiem termins,
Nogurums - dzīves ražojums,
Katram pēc dzīves redzams,
Kā stresā sarežģīti dzīvot!

Ir vēl viens vārds,
Hronisks nogurums,
Tā - kā saspiesta atspere,
Kad spēku nedaudz atlika! 

Termins tautai piemērots!
Jo tauta - cilvēku vienošana,
Tā jūtīgi reaģē uz laikapstākļiem,
Un nemainās no gadsimta gadsimtā!

Pasaules vēsturē parādīts,
Vispastāvīgākie - cilvēki!
Krievijas tauta - cita kategorija!
Viņa pati sava likteņa prelūdija!

Viņa sevī nogurumu krāj!
Uz varas maiņu nereaģējot!
Tā, visiem vienmēr šķita,
Taču, tā nātru suga!

Maldīšanās iet aiz tautas!
Šiet, ka nav piekāpīgākas,
Tā zem spiediena izliecas,
Un nekad nevienam neatbildēs!

Cīņā to uzvarēt nevar!
Vēsture apstiprina,
Šaut viņā veltīgi,
Tā viegli visu atspoguļo!

Tā iekšējo melu baidās!
Tā pieļāvīga līdz vietai un laikam,
Tā netraucēs svešu ežu,
Varmācība priekš tās - slogs!

Pacietīga un, jādomā, ne pārāk!
Nobriest vienmēr lēnām,
Brīvība priekš viņas - ir mērs,
Garīgums priekš viņas ne trūdi!

Pasaule cēlās cīņai nedomājot,
Ka vara ir, ir arī tauta!
Ka Krievija - Mīlestība Mana!
Priekš cilvēkiem glābšanas riņķis!

Pacelsies okeāna ūdeņi,
Izlīdzinās Pasaules nesaprašanos,
Nebūs kvotu nekādu,
Krievija - tā taču Palmīra!

Nogura Krievija šodien!
Simtgadē - divas revolūcijas,
Bet arī tā priekš viņas maz,
Tagad viņai evolūcija vajadzīga!

Evolūcija - ceļš pie Dieva!
Krievija pelnīja Pārveidošanu!
Hronisks nogurums rezultātā,
Dvēselē atspoguļojumu atradīs!

Visi gaida ka pāries klusu!
Taču, klusu pāriet neiespējami!
Skars pārveidošana braši,
Vēlēšanas pāreju rezumēs!

Nogurums, tātad, hronisks!
Priekšvakara liesmas uzmutuļos!
Atklāsies Dvēsele mīklainā!
Bet, jau zem cita vārda!

Vara pat savu, tautu nezina!
Pat nenojauš, kas viņā!
Tauta padevību spēlē,
Taču, vara ar uguni spēlējas!

Vēsturiska loma tautai!
Tā visos gadsimtos bija,
Laikapstākļi iekšienē uzsprāgs,
Brīvības upe izplūdīs!

Šķiet, upe nomierināsies,
Patrokšņoja un pietiek!
Pasauli Krievija pati pārveidos,
Un vilnis nekad neatvelsies!

Ne tas laiks šodien!
Pasaule izmainījās, Krievija arī!
Vara priekš cilvēkiem jau nasta!
Tautvaldība iespējama kļuva!

Tie ne vārdi, bet precīza prognoze!
Uz dažiem tuvākiem gadiem!
Krievija - pasaules lokomotīve,
Alternatīvas, kurai nav!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
31.01.18.

31.01.18 Quatrain "Chronic fatigue"

There is a term for people,
Fatigue is the derivative of life,
To each is more visible by life,
How stressful is to live!

There is one more word,
Chronic fatigue,
It's- like a compressed spring,
When the strength is a little left!

The term comes to the nation!
Because nation- is unity of people,
He has sensitive reaction to the weather,
And it doesn't change from century to century!

It's shown by the World history,
The most constant- are people!
The nation of Russia- are a different category!
She is her own prelude of destiny!

She accumulates fatigue in herself!
Not reacting to the change of power!
So, it always seemed to everyone,
But, this is a crimson suit!

Delusion walks behind nation!
It seems, that there is no more pliable,
It bends under the pressure,
And it will never answer to anybody!

Can't defeat it in battle!
History confirms,
It's in vain to shoot at him,
It easily reflects everything!

It's afraid of internal lie!
It is submissive till the place and time,
It will not break someone's else boundary,
Violence for that- is a burden!

Patient and, perhaps, not in moderation!
Always ripens slowly,
Freedom for her- is a measure,
Spirituality is not perishable for her!

The World took up arms without thinking,
That there is the power, is also nation!
That Russia- is My Love!
There is a saving circle for people!

The water of ocean will rise,
Misunderstanding of World will be leveled,
There will be no quota,
Russia- is a Palmyra!

Today Russia is tired!
For a century- two revolutions,
But this is not enough for her too,
Now she need evolution!

Evolution- is the way to God!
Russia deserves the Transfiguration!
Chronic fatigue in the end,
It will find reflection in the Soul!

Everybody is waiting for transition quietly!
But, quiet transition is impossible! 
The transformation will be affected by bad luck
The choice of the transition will sum up!

Fatigue, than, chronic!
Flames of the eve will flame up!
The mysterious Soul will open!
But, already under a different name!

Power doesn't know even it own nation!
Even don't know what's in it!
Nation is in the giveaway plays,
But, the power plays with fire!

The historical role of the nation!
It was in all ages,
The weather will explode inside,
The river of freedom will be poured!

It seems that the river will calm down,
It made noise and enough!
Russia will rebuild the World by herself,
And the wave will never roll!

Today is not the time!
The World has changed, Russia too!
Power for people is already a burden!
Democracy become possible!

These are not words, but accurate forecast!
For the next few years!
Russia- is the locomotive of World,
An alternative, that doesn't exist!

Amen
Father Absolute
31.01.18

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru 31.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.01.2018.

Skatījumu skaits: 276 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: