Galvenie » 2017 » Marts » 31 » Vēsts: 31.03.17. Katrēns "Patiesība un meli"
16:55
Vēsts: 31.03.17. Katrēns "Patiesība un meli"

Vēsts: 31.03.17. Katrēns "Patiesība un meli"

31.03.17 Катрен "Истина и ложь"…………………………………………………..Quatrain "Truth and lie"

Я говорил об информации, ................ Es runāju par informāciju,…….….…….I told about information,
Это - основа Вселенной! ..................... Tā - Visuma pamats!...........................This is- the basis of Universe!
Видна человеческая деградация, ....... Redzama cilvēciskā degradācija,……..Degradation of humanity is visible
Основанная, на лжи повсеместной! ... Balstīta, uz meliem visuviet!.................Based on lies everywhere!

Люди говорят - информация! .............. Cilvēki runā - informācija!.....................People say- information!
Это искажение Пространства! ............. Tas Telpas izkropļojums!.....................This is a distortion of Space!
Низкочастотные вибрации, .................. Zemas frekvences vibrācijas,………….Low- frequency vibrations,
Похожие на коварство! ......................... Līdzīgas ļaunām viltībām!...................Similar to insidiousness!

Ложь живёт, развивается! ..................... Meli dzīvo, attīstās!.............................Lies live, develop!
Основа взаимоотношения! ................... Savstarpējo attiecību pamats!.............The basis of relationship!
Росток с трудом пробивается, .............. Asns ar grūtībām izspraucas,…………Sprout struggles with difficulty,
Ложь - ключи поведения! ...................... Meli - uzvedības atslēgas!...................Lies- are keys of behavior!

Обманывает власть людей, .................. Vara cilvēkus apmāna,…………………Power deceives the people
Те не остаются в долгу! ........................ Tie parādā nepaliek!...........................Those don't remain in debt!
Проявляется дисбаланс сильней, ....... Parādās stiprāko disbalanss,…………...There is imbalance stronger,
Планета почти на плаву! ...................... Planēta gandrīz uz plosta!....................The Planet is almost afloat!

Убежать с Планеты нельзя! .................. Aizbēgt no Planētas nevar!.................You can't escape from Planet!
Ковчег для всех - Планета! ................... Pavards priekš visiem - Planēta!.........Ark for all- Planet!
Единственная для всех стезя! ............. Vienīgā taka priekš visiem!..................The only way for everyone!
И разменянная жизнь на монеты! ....... Un dzīve monētās izmainīta!.................And exchange life for coins!

Уйти из этого плена трудно! ................. Aiziet no šī gūsta grūti!........................It's difficult to get out of this captivity!
Тысячелетняя философия! .................. Tūkstošgadīga filozofija!......................Millennial philosophy!
Изменила человека нутро, ................... Izmainīja cilvēku iekšķīgi,………….….Changes the person inside,
Рабская психология! ............................. Verdziskā psiholoģija!.........................Slave psychology!

Прав всегда, кто богаче!......................... Vienmēr taisnība, bagātākajam!.........It's always right, who is richer!
Остальные люди - холопы! ................... Cilvēki pārējie - nebrīvie kalpi!.............The rest of the people are serfs!
Нравственный багаж растрачен! .......... Tikumiskā bagāža iztērēta!..................The moral baggage is squandered!
К будущему пока не готовы! ................. Nākotnei pagaidām negatavi!..............To the future are not ready yet!

Человечество - уже не Боги! ................. Cilvēce - jau ne Dievi!.........................Humanity- already not Gods!
Верят силе мамоны! ............................. Tic mamona spēkam!.........................Believe the strength of Mammon!
Кто-то твердит об итоге, ........................ Kāds par rezultātiem skandina,…..….Someone talks about result,
Власть тому ставит заслоны! ................ Vara tam aizklāju liek!.........................The power puts the screen to him!

Богатых это устраивает! ........................ Tas bagātos apmierina!.......................It suits the rich ones!
Главное - есть подчинение! .................. Galvenais - pakļautība ir!.....................The main thing is- obedience!
Религии тоже настраивают, ................... Reliģijas arī noskaņo,…………………..Religions also tune,
Добавляя Души унижение! .................... Dvēselei pazemojumu pievienojot!......Adding humiliation to the Soul!

Мир незыблем в мамоне! ...................... Pasaule nesatricināma mamonā!.......The World is immovable in Mammon!
Богатый народ над всеми! ..................... Bagāta tauta virs visiem!....................A rich nation above all!
Люди давно на закланье, ....................... Cilvēki sen pazemoti,……………….…People have long been slaughtered,
Заколдованы Миром этим! ..................... Šīs Pasaules apburti!.........................Enchanted by this World!

Колдовское над всеми проклятье! ......... Uz visiem lāsta burvestība!.................Witchcraft over all the curse!
Люди живут во тьме! ............................... Cilvēki tumsā dzīvo!............................People live in the dark!
Повторяю, жизнь на закланье! ............... Atkārtoju, dzīve pazemojumā!.............I repeat, life is on the slaughter!
Человечество в беде! .............................. Cilvēce nelaimē!..................................Humanity is in trouble!

Изменить Сознание сложно! ................... Izmainīt Apziņu sarežģīti!...................Change Consciousness is difficult!
Ложь из поколения в поколение! ............ Meli no paaudzes paaudzē!................Lies from generation to generation!
Казалось, изменить всё можно! .............. Šķita, izmainīt visu var!........................It's seems, everything could be change!
Нет желания, а есть волнения! ............... Nav vēlēšanās, bet uztraukums ir!.......There is no desire, but there is excitement!

Новые поколения вздрагивают! .............. Jaunās paaudzes notrīc!.....................New generation starts!
Многие ждут революции! ........................ Daudzi revolūciju gaida!......................Many are waiting for revolution!
Нет в них Небесной магии, ..................... Nav viņos Debesu maģijas,……………There are no Heavenly magic in them,
Всё кончается инволюцией! .................... Viss ar involūciju beidzas!..................Everything ends in involution!

Инволюция - груз огромный! .................... Involūcija - milzīga krava!...................Involution- a huge load!
Людям уже не очиститься! ....................... Cilvēkiem jau neattīrīties!..................People can't be cleansed!
Это - вес многотонный, ............................ Tas - daudztonnu svars,……..……….It's- a lot of weight,
Свобода только мерещится! .................... Brīvība tikai rēgojas!..........................Freedom only seems!

Напрасны слёзы, стенания! ..................... Veltīgas asaras, stenēšana!..............Tears are vain, in vain!
Мамона - флаг человечества! .................. Mamons - cilvēces karogs!................Mammon- the flag of humanity!
Напрасны и ожидания, ............................. Veltīga arī gaidīšana,…………………In vain also waiting,
Продолжается ложь бесконечно! ............. Turpinās meli bezgalīgi!....................The lie continues indefinitely!

Изменить нельзя обстоятельства! ............ Izmainīt apstākļus nevar!..................Can't change circumstances!
Можно изменить Сознание! ...................... Var izmainīt Apziņu!..........................Can change Consciousness!
Не нужны доказательства, ........................ Nevajag pierādījumu,…..………….....Don't need proof
Должно прийти понимание! ..................... Jāatnāk saprašanai!...........................Must come to understanding!

Понимание, что все - Боги! ....................... Saprašanai, ka visi - Dievi!...............Understanding, that all- are Gods!
Что все от одного Источника! .................... Ka viss no viena Avota!...................That all from one Source!
Что определена дорога, ............................ Ka ceļš noteikts,……………………..That the road is defined,
И, что люди Бога помощники! ................... Un, ka cilvēki Dieva palīgi!...............And, that people are helpers of God!

Говорить можно долго! ............................... Runāt var ilgi!.................................Can talk long time!
Люди продолжают не верить! .................... Cilvēki turpina neticēt!.....................People continue to unbelief!
Кто-то должен стать пробой! ..................... Kādam jākļūst provei!.......................Someone has to become a breakthrough!
Кому можно поверить! ............................... Kuram var ticēt!...............................Whom can trust!

Понятно, все ждут Россию! ........................ Saprotams, visi Krieviju gaida!........It's clear, everyone is waiting for Russia!
Ей не привыкать - Первой! ........................ Viņai nepierast - Pirmajai!...............She doesn't get used to it- First!
Удивительная Её Миссия! ......................... Apbrīnojama Viņas Misija!..............Amazing Her Mission!
Доказать Богу Верность! ............................ Pierādīt Dievam Uzticību!...............Prove to God Faithfulness!

Все замерли в ожидании! ........................... Visi gaidās pamira!..........................Everyone froze in anticipation!
Что же Она предложит? ............................. Ko tad Viņa piedāvās?.....................What will She offer?
Историческое испытание, .......................... Vēsturisks pārbaudījums,…………...Historical test,
Небеса КРЕСТ возложат! ............................ Debesis KRUSTU uzliks!.................Heaven will be laid the CROSS!

Не уйти от Судьбы - Истины! ...................... Neaiziet no Likteņa - Patiesības!......Don't escape from Destiny- Truth!
И не уйти от задачи! .................................... Un no uzdevuma neaiziet!................And don't get away from the task!
У Руси путь истинный - ............................... Krievzemei ceļš patiess -………….....In Russia, the way is true-
Путь с Бога подачи! ..................................... Ceļš ar Dieva pasniegumu!...............The way with the God of submission!

Аминь. .......................................................... Āmen…………………………….......…Amen
Отец Абсолют. .............................................. Tēvs Absolūts……………………........Father Absolute
31.03.17 ........................................................ 31.03.17………………………….........31.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniua.eu/poems/31.03.17.html

Latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /31.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.03.2017.

Skatījumu skaits: 380 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: