Galvenie » 2020 » Marts » 31 » Vēsts: 31.03.2020. Katrēns "Vajag lēmumu pieņemt "Kopā"!
21:55
Vēsts: 31.03.2020. Katrēns "Vajag lēmumu pieņemt "Kopā"!

31.03.2020 Катрен “Надо принимать решение «Вместе»!”

Пандемия и в веках – испытание!
Не здоровья, а состояния Духа!
Человек должен прекратить скитания,
Не надо доверять чуждым слухам!

Богом даны испытания людям!
Для выполнения поставленной цели!
Пандемия сегодня – прелюдия!
Судного дня, чтобы люди успели!

Успели собраться «Вместе»!
Понять, как трудно без друга,
Что Русь – это одно на всех место,
Где нет понимания хозяин или слуга!

Люди – Божественное проявление!
«Вместе» и в Любви – вы Целое!
Вы должны создать одно Движение,
Русь должна стать Народом Белым!

Главная задача – Коллективное Целое!
Сознания должны собраться в Одно!
Только Коллективное Сознание – Белое,
Поймите, что вы с Богом – одно Звено!

По отдельности ничего не получится!
Много вопросов и много проблем!
«Вместе» переход в Новый мир случится,
И достигнете, наконец, Эдем!

Русь уже гибнет без Единения!
Повторяю, для Народа нужна Идея!
На карантине видно Идей сближение,
От всех бед – это одна панацея!

Вирус от Тьмы – порабощение!
Вирус от Света – пересмотр жизни!
Через вирус – Сатаны обращение,
Через вирус – от Бога Новая жизнь!

Этот выбор опять за вами!
На этот раз – окончательный!
Не отделаться от Судьбы словами:
Или – долгая жизнь, или – окончание!

Условия заставят быть «Вместе»!
Жить и принимать решение!
Создатель выделил на Планете место,
Откуда к Богу начнётся движение!

Сегодня кажется – нет выхода!
Пандемия разрушила экономику!
Но не было ещё и захода,
Создатель протянул вам соломинку!

Безысходность заставит задуматься!
Не о себе, а о детях!
Невозможно долго держаться,
В этих древних и рабских сетях!

Надо принимать решение «Вместе»!
Сегодня необходим выбор!
Пандемия указала на то место,
Где начинается Мировой отбор!

Воинство есть не для защиты,
Время наступило уже нападать!
Власть подготовила свои щиты,
Власти против Бога не устоять!

В Мире нарушены все связи!
Во всех странах одинаковые условия:
Каждый человек грехами повязан,
Перед вирусом нет сословий!

Смерть в одиночку не победить!
Победить её можно в Боге!
Вам надо с Народами поговорить!
Люди вернутся Домой в итоге!

Вам надо стать в авангарде!
Люди помнят Идеи Союза!
Сейчас Россия опять в арьергарде,
Нет экономики – ползёт юзом!

Есть Бога Идея и вы – носители!
Вы – Учителя Духа и знаете КАК?
По существу, вы – Мира спасители!
Для тех, кто в Боге – переход пустяк!

Аминь.
Отец Абсолют.
31.03.2020

Vēsts: 31.03.2020. Katrēns "Vajag lēmumu pieņemt "Kopā"!

Pandēmija arī mūžos - pārbaudījums!
Ne veselības, bet Gara stāvoklī!
Cilvēkam jāpārtrauc klejošana,
Nevajag uzticēties svešām valodām!

Cilvēkiem pārbaudījumi Dieva doti!
Izvirzītā uzdevuma izpildīšanai!
Pandēmija šodien - prelūdija!
Tiesas dienas, lai cilvēki paspētu!

Paspētu sapulcēties "Kopā"!
Saprastu, cik grūti bez drauga,
Ka Krievzeme - tā vieta viena uz visiem,
Kur nav saprašanas saimnieks vai kalps!

Cilvēki - Dievišķa izpausme!
"Kopā" un Mīlestībā - jūs Veselums!
Jums viena Kustība jārada,
Krievzemei Baltai Tautai jākļūst!

Galvenais uzdevums - Kolektīvs Veselums!
Apziņām jāsapulcējas Vienā!
Tikai Kolektīvā Apziņa - Balta,
Saprotiet, ka jūs ar Dievu - viens Posms!

Atsevišķi neizdosies nekas!
Daudz jautājumu un problēmu daudz!
"Kopā" pāreja Jaunajā pasaulē notiks,
Un sasniegsiet, beidzot, Ēdeni!

Krievzeme jau bojā bez Vienošanas iet!
Atkārtoju, Tautai Ideja vajadzīga!
Karantīnā redzama Ideju tuvināšanās,
No visām nelaimēm - tā panaceja viena!

Vīruss no Tumsas - paverdzināšana!
Vīruss no Gaismas - dzīves pārskatīšana!
Caur vīrusu - Sātana uzruna,
Caur vīrusu - dzīve no Dieva Jauna!

Šī izvēle atkal jūsu!
Šoreiz - galīgā!
Ar vārdiem no Likteņa neatkratīties:
Vai - dzīve ilga, vai - beigas!

Apstākļ liks būt "Kopā"!
Dzīvot un lēmumu pieņemt!
Radītājs iedalīja uz Planētas vietu,
No kurienes kustība sāksies pie Dieva!

Šodien liekas - izejas nav!
Pandēmija ekonomiku sagrāva!
Taču nebija vēl arī ieejas,
Radītājs jums salmiņu pasniedza!

Bezizeja liks padomāt!
Ne par sevi, bet bērniem!
Neiespējami noturēties ilgi,
Šajos senajos verdziskajos tīklos!

Vajag lēmumu pieņemt "Kopā"!
Izvēle šodien nepieciešama!
Pandēmija norādīja uz to vietu,
Kur sākas Pasaules atlase!

Pulks ir ne priekš aizsardzības,
Laiks pienāca uzbrukt jau!
Vara savus vairogus sagatavoja,
Varai pret Dievu nenoturēties!

Pasaulē visi sakari izjaukti!
Visās valstīs vienādi apstākļi:
Katrs cilvēks grēku piesaistīts,
Vīrusa priekšā nav kārtu!

Nāvi vienatnē neuzvarēt!
Uzvarēt to var Dievā!
Jums ar Tautām parunāt vajag!
Rezultātā cilvēki Mājās atgriezīsies!

Jums avangardā jāstājas!
Cilvēki atceras Savienības Idejas!
Tagad Krievija atkal arjergardā,
Nav ekonomikas - rāpos juzom (юзом ?)!

Ir Dieva Ideja - un jūs - nesēji!
Jūs - Gara Skolotāji un zinat KĀ?
Pēc būtības, jūs - Pasaules glābēji!
Priekš tiem, kuri Dievā - pāreja nieki!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
31.03.2020.

31.03.20.Quatrain “Must make a decision“ Together ”!”

A pandemic through the ages - a test!
Not health, but the state of the Spirit!
Human must stop wandering,
Do not trust alien rumors!

God gave tests to people!
To achieve the target!
Today's pandemic- is a prelude!
Judgment day, so that people have time!

Managed to gather "Together"!
To understand how difficult it is without a friend
That Russia- is one place for all,
Where is no understanding or the master or servant!

People- are a divine manifestation!
“Together” and in Love - you are the Whole!
You have to create one Movement,
Russia must become a White Nation!

The main task- is the Collective Whole!
Consciousness must gather in One!
Only Collective Consciousness - White,
Understand that you with God- are one Link!

Separately, nothing will work!
Many questions and many problems!
“Together” the transition to the New World will happen,
And you will finally reach Eden!

Russia is already dying without Unity!
I repeat, for the Nation need an Idea!
The quarantine shows the rapprochement of ideas,
From all troubles - this is one panacea!

Virus from Darkness - enslavement!
Virus from the Light - a revision of life!
Through the virus - Satan conversion,
Through the virus - from God. New life!

This choice is yours again!
This time - the final one!
Do not get rid of Destiny with the words:
Either- a long life, or- an ending!

Conditions will force to be “Together”!
Live and make a decision!
The Creator has allocated a place on the Planet,
Where does the movement will begin to God!

Today it seems - there is no way out!
Pandemic destroyed economy!
But there was no call yet
The creator handed you a straw!

Hopelessness will make you think!
Not about yourself, but about children!
Impossible to hold on long time
In these ancient and slave networks!

Must make a decision "Together"!
Today you need a choice!
Pandemic pointed to the place
Where does the World Selection begin!

The army is not for protection,
The time has come already to attack!
The authorities prepared their shields
Power against God does not resist!

In the world, all communications are broken!
All countries have the same conditions:
Every man is bound with sins,
There are no classes front of the virus!

Death alone cannot be defeated!
You can defeat it in God!
You need to talk with the Nations!
People will return Home as a result!

You need to be at the forefront!
People remember the Ideas of the Union!
Now Russia is again at the rearguard,
No economy - creeping in use!

There is a God Idea and you are the carriers!
You are the Teachers of the Spirit and know HOW?
Essentially, you are World savior!
For those who are in God - the transition is a trifle!

Amen.
Father Absolute.
03/31/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 31.03.2020.

Skatījumu skaits: 23 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: