Galvenie » 2018 » Jūlijs » 31 » Vēsts: 31.07.18. Katrēns "Četri gadalaiki"
14:15
Vēsts: 31.07.18. Katrēns "Četri gadalaiki"

31.07.18 Катрен ​​“Четыре времени года”

Приближается Осень итогов!
Удивительно грустный момент!
Создаются внутри потоки,
У жизни другой контент!

Люди, как на волне событий!
Ждут лета – приходит зима!
Повторяю: жизнь не отбытие,
А совершенства страда!

Четыре времени года,
И четыре взгляда на жизнь!
Главное внутренняя погода,
Помогает правильно жить!

Даже в очень лютую зиму,
Не остановить полёта Души!
Люди, конечно, всё примут,
Постоянства нигде не жди!

Люди на волнах Истории!
То Любовь, а то Ненависть!
Нет ни одной категории,
Несущей Благую Весть!

Люди сами создают испытания!
Нет понимания: что дальше?
Они обречены на скитания,
Хотя, кажется, что идут маршем!

Путь не понятен каждому!
“От рождения и до тризны”!
Непонятно и что же важно?
Для самого себя и Отчизны!

Проявление очень коротко,
Успеть бы понять, что надо?
По кому так звучит Колокол?
И в чём этой жизни отрада?

Очень короткое проявление!
Времени нет разобраться!
Важно понять, что вы – Бога явление!
Боги не могут между собой драться!

Нужно понять, что частицы Целого!
Если разные – не собрать Бога!
В жизни стремитесь к Белому,
Не будет тогда Тьмы в итоге!

Люди все – “из одного теста”,
Созданы – по подобию!
Планета для людей – то место,
Где творить очень удобно!

Четыре времени года,
Но, только – два знака!
Изменяется внутренняя погода,
Особенно на закате!

Закат – особое настроение!
Жизнь продолжается, а этап нет!
Изменяется людей состояние,
Душа ищет Вечный ответ!

Нужно, чтобы наступило “Завтра”!
Пусть и в масштабе одного дня!
И когда же откроется Правда?
Для чего проявили меня?

Есть Кто-то, Кто выше жизни!
Точнее, от Кого ВСЁ зависит!
Как правильно прожить жизнь?
Чтобы подняться в Выси!

Что – жизнь? Что – испытания?
Какого достичь конца?
Нет объяснения пожеланиям,
От Создателя, от Бога-Отца!

Выбор собственный – очень трудный!
Нет понимания, ибо нет Знаний!
Обращение к Создателю нужно,
Откроется тогда понимание!

Что “один в поле – не воин”!
Что Единение – необходимость!
Что Единение – беду отводит,
Общая нужна Ответственность!

Одному не изменить Мир!
Мир прогибается под всех!
“Вместе” – главный Аргумент,
Который приносит Успех!

Аминь.
Отец Абсолют
31.07.18

 

Vēsts: 31.07.18. Katrēns "Četri gadalaiki"

Tuvojas rezultātu rudens!
Brīnumaini skumjš moments!
Iekšējas plūsmas rodas,
Pie cita dzīves kontenta!

Cilvēki, kā uz notikumu viļņa!
Gaida vasaru - atnāk ziema!
Atkārtoju: dzīve ne aiziešana,
Bet ražas laika pilnveidošana!

Četri gadalaiki,
Un četri dzīves uzskati!
Galvenie iekšējie laikapstākļi,
Palīdz pareizi dzīvot!

Pat ļoti negantā ziemā,
Neapturēt Dvēseles lidojumu!
Cilvēki, protams, visu pieņems,
Pastāvību negaidi nekur!

Cilvēki uz Vēstures viļņiem!
Tad Mīlestība, bet tad Naids!
Nav nevienas ategorijas,
Labo Vēsti nesošas!

Cilvēki paši rada pārbaudījumus!
Nav saprašanas: ko tālāk?
Viņi lemti klejošanai,
Kaut, šķiet, ka maršā iet!

Ceļš ne katram saprotams!
"No dzimšanas līdz bēru mielastam"!
Nesaprotams arī kas gan svarīgs?
Pašam priekš sevis un Tēvzemes!

Izpausme ļoti īsa,
Kaut paspētu saprast, ko vajag?
Priekš kura tā Zvani skan?
Un kur šīs dzīves prieks?

Izpausme ļoti īsa!
Nav laika tikt skaidrībā!
Svarīgi saprast, ka jūs - Dieva izpausme!
Dievi nevar cīnīties savstarpēji!

Vajag saprast, ka Veseluma daļiņas!
Ja dažādas - nesavākt Dievu!
Dzīvē uz Balto tiecaties,
Tumsas tad rezultātā nebūs!

Visi cilvēki - "no vienas mīklas",
Radīti - pēc līdzības!
Planēta priekš cilvēkiem - tā vieta,
Kur radīt ļoti ērti!

Četri gadalaiki,
Bet, tikai - zīmes divas!
Izmainas iekšējais gadalaiks,
Sevišķi uz saulrietu!

Saulriets - sevišķs noskaņojums!
Dzīve turpinās, bet etaps nē!
Izmainās cilvēku stāvoklis,
Dvēsele Mūžīgo atbildi meklē!

Vajag, lai sāktos "Rītdiena"!
Kaut ar vienas dienas mērogu!
Un kad gan Patiesība atklāsies?
Priekš kam mani izpauda?

Ir Kāds, Kurš augstāks par dzīvi!
Precīzāk, no Kura VISS atkarīgs!
Kā pareizi nodzīvot dzīvi?
Lai paceltos Augstumos!

Kas - dzīve? Kas - pārbaudījumi?
Kādu galu sasniegt?
Nav vēlējumiem izskaidrojuma,
No Radītāja, no Dieva-Tēva!

Izvēle personīgā - ļoti grūta!
Nav saprašanas, jo Zināšanu nav!
Uzruna Radītājam nepieciešama,
Tad saprašana atvērsies!

Ka "viens uz lauka - ne cīnītājs"!
Ka Vienošana - nepieciešamība!
Ka Vienošana - bēdu lai novērstu,
Kopīga Atbildība vajadzīga!

Vienam Pasauli neizmainīt!
Zem visiem izliecas Pasaule!
"Kopā" - galvenais Arguments,
Kas Panākumu atnes!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
31.07.18.

31.07.18. Quatrain  “Four seasons”

Fall autumn is approaching!
Surprisingly sad moment!
Created inside the threads,
To another content of life!

People, as on the wave of events!
Waiting for summer- comes winter!
I repeat: life is not a departure,
But, the perfection of suffering!

Four seasons,
And four views of life!
The main internal weather,
Helps to live property!

Even in very fierce winter,
Don’t stop the flight of the Soul!
People, of course, will accept everything,
Never wait for constant!

People on the wave of History!
Then is Love, but then Hatred!
There are no any categories,
Bearing the Good News!

People create trials by themselves!
No understanding: what next?
They are doomed to wanderings,
Although, it seems they are marching!

The road not for everyone is clear!
“From birth to triune”!
It is not clear also hat is important?
For yourself and for Fatherland!

The manifestation is very short,
To be in time to understand, what is necessary?
For whom does the Bell sound like that?
And where is joy of this life?

Manifestation is very short!
There is no time to understand!
It’s important to understand, that you- are God’s phenomenon!
God’s can’t fight each other!

It’s necessary to understand, that particles of the Whole!
If different- don’t assemble God!
In life, strive for White,
There will be no Darkness in the end!

All people- “from one dough”,
Created- by similarity!
The Planet for people- is place,
Where to create is very convenient!

Four seasons,
But, only- two signs!
The internal weather changes,
Especially to the sunset!

Sunset- a special mood!
Life goes on, but there is no stage!
People’s state is changing,
The Soul is looking for Eternal answer!

It’s necessary that “Tomorrow” comes!
Let it be on the scale of one day!
And when will Truth be revealed?
Why did they manifest me?

There is Someone, Who is above life!
More precisely, from Whom EVERYTHING depends!
How to live life correctly?
To rise in Heights!

What- is life? What- are the tests?
What end achieve?
There is no explanation for wishes,
From the Creator, from God- the Father!

Choosing your own- is very difficult!
There is no understanding, for there is no Knowledge!
Appeal to the Creator is necessary,
Then the understanding will open!

That “one in the field- is not warrior”!
That Unity- is necessity!
That Unity- takes away trouble,
General responsibility is needed!

One doesn’t change the World!
The World crouches under all!
“Together”- the main Argument,
Which bring the success!

Amen
Father Absolute
31.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.07.2018.

Skatījumu skaits: 179 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: