Galvenie » 2017 » Augusts » 31 » Vēsts: 31.08.17. Katrēns "Vienlīdzība" - *
16:32
Vēsts: 31.08.17. Katrēns "Vienlīdzība" - *

Vēsts: 31.08.17. Katrēns "Vienlīdzība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(27) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! / *(27) Древнеписьмо Близким! Друзям!, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/27_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-21-145 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

31.08.17 Катрен "Равенство"…………………………………………………………Quatrain "Equality"

Чего не хватает людям: ..................... Kā cilvēkiem nepietiek:………………………What people don't have:
Честности, а может и Равенства? .....Godīguma, bet varbūt arī Vienlīdzības?.......Honesty, but maybe also Equality?
А, катаклизм - это прелюдия? ............Bet, kataklizmas - tā prelūdija?....................But, cataclysm- that prelude?
Что для людей главенство? ...............Kas priekš cilvēkiem virskundzība?.............What is the primacy for people?

Вопросы - одни вопросы! ..................Jautājumi - vieni jautājumi!..........................Questions- same questions!
Человек определиться не может! .....Cilvēks skaidrībā nevar tikt!.........................A human can't decide!
Тысячи лет - одни вопросы, ..........Tūkstoši gadu - vieni jautājumi,……..…..Thousand of years- same questions,
Изменения уже не возможны! ...........Izmaiņas jau neiespējamas!.......................Changes are no longer possible!

Тысячи лет неравенства, ...................Tūkstoši gadu nevienlīdzības,……………..Thousands of years of inequality,
Записанного, в религии, ................. Ierakstītas, reliģijās, ………………..…….Recorded in religion,
Декларируется же равенство, ............Deklarējas taču vienlīdzība,……......……...Declared the same equality,
Но в этом и есть коллизия! .............Bet tur arī ir kolīzija!.................................But there is also collision!

За тысячи лет нет прогресса! .......Tūkstošos gadu progresa nav!...........From thousands of years there are no progress!
Я не говорю о науке, .........................Es nerunāju par zinātni,……………..…..I'm not talking about science,
В Сознании один регресс, ................Apziņā viens regress,…………………….In Consciousness one regress,
Люди разбросаны на протоки! .........Cilvēki straumēs izkaisīti!........................People are scattered on the channels!

Нет ничего Святого! ..........................Nav nekā Svēta!.....................................There is nothing Holy!
Институт брака разрушен! .............Laulību institūts sagrauts!..................The institution of marriage is destroyed!
Никто не предлагает такого, .............Neviens nepiedāvā ko tādu,………….....No one offers this,
Чтобы оковы разрушить! ...................Lai važas sagrautu!................................To fetter the shackles!

Института общества тоже нет! ......Sabiedrības institūta arī nav!...............The institution of Society too no!
Мамона взамен управлению, ............Mamona vadības maiņai,………………..Mammon is return for management,
Она совсем не к счастью ведёт, .......Tas pavisam ne uz laimi ved,…………....It doesn't lead on happiness,
Это - искусственное уравнение! .......Tā - mākslīga līdzināšana!......................This- an artificial equation!

Кто в мамоне - тот прав? .....................Kurš mamonā - tam taisnība?................Who in Mammon- is he true?
Властей уверенный тезис! ..................Tēze varām uzticama!.............................Authorities confident thesis!
Вместо Совести - только нрав, .......Sirdsapziņas vietā - tikai tikums,……...Instead on Conscience- only temper,
Считайте, что катехизис! .....................Uzskatiet, ka katehisms!..........................Consider that the catechism!

Раскол в обществе и нет предела! .Sašķeltība sabiedrībā un robežu nav!...Split in society and there is no limit!
Мамона установила неравенство! .....Mamons nevienlīdzību noteica!..................Mammon has established inequality!
И никому нет дела,..............................Un nav nevienam daļas,………………….....And no one cases,
Где ж затерялось равенство! .............Kur gan vienlīdzība pazudusi!.....................Where is lost equality!

Затерялось в глубинах Сознания! ..Pazudusi Apziņas dziļumos!................Lost in the depth of Consciousness!
Уже не Богов, а людей! .......................Jau ne Dievu, bet cilvēku!........................No longer Gods, but humans!
Совсем переросло в непонимание, ...Pavisam nesapratnē pārauga,………..….Completely turned into a misunderstanding
А неприятие стало сильней! ...............Bet nepieņemšana kļuva stiprāka!...........But dislike become stronger!

Совершенство творит Совершенство! .Pilnība rada Pilnību!...............................Perfection creates Perfection!
Тьма порождает Тьму! ...........................Tumsa izraisa Tumsu!............................Darkness gives rise to Darkness!
Неравенство принимая главенство, .....Nevienlīdzība virskundzību pieņemot,....Inequality is taking precedence,
Вгоняя людей в тюрьму! ........................Cilvēkus cietumā dzen!...........................Bringing people to jail!

Нет равенства - нет порядка! ............Nav Vinlīdzības - nav kārtības!............There is no Equality- there is no order!
Известен Канон Истока! ........................Zināms Sākuma Kanons!........................The Canon of Source is known!
Не поможет даже разрядка, .................Nepalīdzēs pat atslābināšana,…...……...Even detente will not help,
Из людей не получилось потока! .........Straume no cilvēkiem nesanāca!.............People didn't get the flow!

Человечеству поток нужен! ..............Cilvēcei straume nepieciešama!...........Humanity needs the flow!
Ибо, при одной Идее, ...........................Jo, pie vienas Idejas,……………………...Or, to one Idea,
Равенство установиться сможет, .........Vienlīdzība atjaunoties varēs,…………….Equality can be established,
Даже и без потери! ................................Pat arī bez zaudējumiem!.........................Even without loss!

Главное, объединить вместе! ..........Galvenais, kopā apvienot!......................The main thing is to unite together!
Нужна - Единая цель! ...........................Nepieciešams - Viens mērķis!...................Need- one target!
Нужна и Благая Весть, .........................Vajadzīga arī Labā Vēsts,…………..……..Need also Good New,
Всё другое для людей - мель! .............Priekš cilvēkiem viss pārējais - sīkums!.....Everything else for people- stranded!

Человечество должно понять, ...........Cilvēcei jāsaprot,…………………………....Humanity must understand,
Что мамона вреднее всех, .................Ka mamons par visiem kaitīgāks,…………That the mammon is most harmful,
И люди должны устоять, ....................Un cilvēkiem noturēties vajag,……………..And people must resist,
Для Духа - мамона грех! ..................Priekš Gara - mamons grēks!..................For the Spirit- a mammon is a sin!

Проявление на мгновение, ...............Izpausme uz mirkli,………………………….Manifestation for a moment,
Только для подведения итогов! ........Tikai priekš rezultātu apkopošanas!...........Only for summing up results!
Только изменить направление, ........Tikai virzienu izmainīt,………………………Only change the direction,
Чтобы собраться в потоки! ................Lai straumēs sapulcētos!...........................To collect in streams!

Изменение сначала в Сознании! ......Izmaiņas sākumā Apziņās!.........................Changes first in Consciousness!
В понимании, что люди есть Боги! ....Saprašanā, ka cilvēki Dievi ir!.....................In understanding, that people are Gods!
К страждущим придёт понимание, ....Pie cietējiem saprašana atnāks,…………..To the suffering will come understanding,
Что Дух и Совесть - ИТОГИ! ............Ka Gars un Sirdsapziņa - REZULTĀTI!..That Spirit and Conscience- RESULTS!

Равенство - номер один! ..................Vienlīdzība - numur viens!.......................Equality- number one!
Нет других ориентиров! .......................Nav citu orientieru!......................................There are no other landmarks!
Люди станут один в один, ....................Cilvēki kļūs viens vienā,………………….....People will become one in one,
Как краски в одной картине! ................Kā krāsas vienā gleznā!..............................Like paint in one picture!

Картина называется - Мир! ................Glezna saucas - Pasaule!..........................The picture is called- the World!
Палитра - глубокое равенство! .......Palete - dziļa vienlīdzība!........................The palette- deep equality!
Справедливость откроет пир, ............Taisnīgums atklās mielastu,…………….....Justice will open the feast,
Где Русь примет главенство! ..............Kur Krievzeme virskundzību pieņems!......Where Russia will take over!

Не по критериям Мира сего, .............Ne pēc šīs Pasaules kritērijiem,…………..Not according to the criteria of this World,
А по Мудрости Самого Бога! .........Bet pēc Dieva Paša Gudrības!................But according to the Wisdom of God Himself!
Пока не поймут от чего, .....................Kamēr nesapratīs no kā,………………..…Until they will not understand from what,
Русь - для Мира дорога! ....................Krievzeme - ceļš priekš Pasaules!.............Russia- for the World the road!

Людям необходимо равнение! ..........Cilvēkiem līdzināšanās nepieciešama!.......People need equality!
На Образ Единый Бога! ..................Uz Dieva Tēlu Vienu!.................................On the Image of One God!
Который, для них Явление, ...............Kurš, priekš viņiem Izpausme,………….….Which for them the Phenomenon,
И где Равенство - одна дорога! .....Un kur Vienlīdzība - ceļš viens!................And where Equality- is one way!

Сегодня Россия - первая! ...............Šodien Krievija - pirmā!.............................Today Russia- the first!
Восстанавливает равенство! .............Atjauno vienlīdzību!......................................Restores equality!
Эта дорога - верная! ..........................Tas ceļš - uzticams!.......................................This road- true!
Закроет навек неравенство! ..............Nevienlīdzību slēgs uz mūžu!........................Inequality will close forever!

Аминь. ..................................................Āmen……………………………………...…..Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts…………………………..........Father Absolute
31.08.17 ................................................31.08.17…………………………………....…31.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 03.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.08.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /31.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.08.2017., papildināts angļu valodā 03.09.2017.

Skatījumu skaits: 347 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: