Galvenie » 2018 » Augusts » 31 » Vēsts: 31.08.18. Katrēns "Sestās Vainags - Vienlīdzība"
12:35
Vēsts: 31.08.18. Katrēns "Sestās Vainags - Vienlīdzība"

31.08.18 Катрен ​ “Венец Шестой – Равенство”​​

Люди не думают ни о чём!
Интернет заменил Сознание,
Не получается рубить мечом,
Как изменить – нет понимания!

В Европе – есть опыт борьбы,
Россия не была в капитале,
Сегодня Европа под гнётом Тьмы,
Не помощник Она в ментале!

Европа под гнётом мамоны,
Не выбраться Ей из пут,
Везде Содом и Гоморра,
Невозможно понять путь!

Россия пока не в мамоне!
Затянулся переходный период!
Она, как в тихом затоне,
Память о прошлом – довод!

Россия не знает, что делать?
Власть надеется успокоить!
Но, на России стоит метка:
Победа или себя упокоить!

Политики вспомнили два процента!
Россия и Мир – соотношение,
Россия не ждёт дивидендов,
Грозит Ей людей Единение!

Капитал не прирос в Душах!
Нет справедливости в нём!
Россия не может слышать,
Нет будущего для Неё в том!

Кто-то должен объяснить это!
Лучше показать на практике,
Несправедливость Сердце задела,
Придётся изменить тактику!

Лучше показать примером,
Что Единение – Суть спасения!
Венец Октаэдра – это размер,
Не может быть опасений!

Не надо никаких революций,
Революции – предтеча конца!
Посмотрите внутреннюю эволюцию,
Она – отражение Венца!

Венец Шестой – Равенство!
Проявление Вселенской Любви,
Любовь – это Мира Главенство,
Замешанное, на крови!

Управление переходит в руки,
Из рук Бога – в руки людей!
Закончатся людей муки,
В Мире станет светлей!

Постепенно – от частицы к Целому,
Переходит подлинная информация,
Быть России, как снеги, Белой,
Это – Главная Её аттестация!

Люди скоро сомкнут ряды,
Или уровни свои в Вечности!
Не будет последней войны,
Основа всего – Бесконечность!

Осталось совсем немного,
Набираются четыре тысячи,
Составят два процента в итоге,
В Небесах засияют свечи!

Все поняли, что надо действовать,
Не руками, а головой!
Бог давно определил место,
Оно русской пропахло Душой!

Россия хранит людей,
Не важна для Бога биография,
От Любви – человек Светлей,
В голограмме не важна графика!

Кто дал согласие – уже готов!
Переступить порог страха!
Освободившийся, от этих оков,
Как Свет против Мрака!

Люди готовы – Бог тому рад!
Последние штрихи пребывания!
И это уже не былинный сказ,
А реальное Преобразование!

Аминь.
Отец Абсолют
31.08.18

 

Vēsts: 31.08.18. Katrēns "Sestās Vainags - Vienlīdzība"

Cilvēki nedomā ne par ko!
Internets Apziņu nomainīja,
Nesanāk cirst ar zobenu,
Kā izmainīt - saprašanas nav!

Eiropā - cīņas pieredze ir,
Krievija kapitālā nebija,
Eiropa šodien zem Tumsas jūga,
Viņa mentālā palīgs nav!

Eiropa zem mamona jūga,
Neizkļūt Viņai no valgiem,
Visur Sodoms un Gomora,
Neiespējami ceļu saprast!

Krievija pagaidām ne mamonā!
Ieilga pārejas periods!
Viņa, kā klusā upes līcī,
Atmņas par pagātni - argumenti!

Krievija nezin, ko darīt?
Vara cer nomierināt!
Bet, uz Krievijas zīme stāv:
Uzvara vai aizlūgt par sevi!

Politiķi atcerējās divus procentus!
Krievija un Pasaule - līdzattiecības,
Krievija negaida dividendes,
Viņai draud cilvēku apvienošanās!

Kapitāls Dvēselēs neieauga!
Tur taisnīguma nav!
Krievija dzirdēt nevar,
Priekš Viņas tur nākotnes nav!

Kādam tas jāpaskaidro ir!
Labāk uz praksi norādīt,
Netaisnība Sirdi aizskāra,
Taktiku izmainīt nāksies!

Labāk piemēru parādīt,
Ka Vienošanās - glābšanas Būtība!
Oktaedra Vainags - tas izmērs,
Bažu nevar būt!

Nekādu revolūciju nevajag,
Revolūcijas - beigu priekštecis!
Paskataties iekšējo evolūciju,
Tā - Vainaga atspoguļojums!

Sestās Vainags - Vienlīdzība!
Visuma Mīlestības izpausme,
Mīlestība - tā Pasaules Virskundzība,
Iejaukta, asinīs!

Vadība pāriet rokās,
No Dieva rokām - cilvēku rokās,
Beigsies cilvēku mokas,
Pasaule gaišāka kļūs!

Pakāpeniski - no daļas uz Veselumu,
Pāriet patiesa informācija,
Krievijai būt, kā sniegi, Baltai,
Tā - Viņas Galvenā atestācija!

Drīz cilvēki rindas noslēgs,
Vai savus līmeņus Mūžībā!
Nebūs pēdējā kara,
Visa pamats - Bezgalība!

Atlika pavisam nedaudz,
Savācas četri tūkstoši,
Rezultātā divus procentus sastādīs,
Debesīs sveces iemirdzēsies!

Visi saprata, ka darboties vajag,
Ne rokām, bet ar galvu!
Dievs sen vietu noteica,
Tā pēc krieviskas Dvēseles iesmaržojās! 

Krievija cilvēkus sargā,
Priekš Dieva biogrāfija svarīga nav,
No Mīlestības - cilvēks Gaišāks,
Hologrammā grafiks nav svarīga!

Kurš piekrišanu deva - jau gatavs!
Pārkāpt baiļu slieksni!
Atbrīvojies, no važām šīm,
Kā Gaisma pret Tumsu!

Cilvēki gatavi - Dievs par to priecīgs!
Pēdējās uzturēšanās svītras!
Un tas jau ne biļinas stāsts,
Bet Pārveidošana reāla!

Āmen.
Tēvs Absolūts
31.08.18.

31.08.18. Quatrain “The Crown of Sixth- Equality”

People don’t think about anything!
The Internet has replaced the Consciousness,
Can’t cut with a sword,
How to change- no understanding!

In Europe- there is an experience of struggle,
Russia was not in the capital,
Today Europe is under the yoke of Darkness,
She isn’t a helper in the mental!

Europe is under the yoke of mammon,
She can’t get out of the binding,
Everywhere Sodom and Gomorrah,
It’s impossible to understand the way!

Russia for moment is not in mammon!
Delayed the transition period!
She is as in the quiet backwater,
The memory of the past- is arguments!

Russia doesn’t know what to do?
The authorities hope to reassure!
But, there is label on Russia:
Victory or pray for herself!

Politicians remembered two percent!
Russia and the World- the ratio,
Russia doesn’t wait for dividends,
It threatens Unity of her people!

The capital has not grown in the Souls!
There is no justice in it!
Russia can’t hear,
There is no future for her in it!

Someone has to explain it!
It’s better to show in practice,
Injustice hurt the Heart,
Have to change tactic!

It’s better to set an example,
That Unity- is the Essence of salvation!
Crown of Octahedron- is an example,
There can’t be fear!

Don’t need any revolution,
Revolution- the forerunner of the end!
Look at the inner evolution,
It is- the reflection of the Crown!

The Crown of Sixth- Equality!
The manifestation of the Universal Love,
Love- is the Supremacy of the World,
Mixed on the blood!

Management goes into the hands,
From the hands of God- into the hands of people,
Will end torment of people,
The World will become brighter!

Gradually- from particle to Whole,
Transfers genuine information,
Russia to be, like snow, White,
This is- Her main attestation!

People soon will close the ranks,
Or their levels in Eternity!
There will be no last war,
The basis of everything- is Infinity!

There is very little left,
There are four thousand,
Will make two percent in the end,
The candles will shine in Heaven!

Everyone understood that we must act,
Not with your hands, but with your head!
God has long defined the place,
It smelled of Russian Soul!

Russia keeps people,
Biography is not important for God,
From Love- human is Lighter,
The graphic is not important in hologram!

Who gave consent- is already ready!
Cross the threshold of fear!
Free from these chains,
As Light against Darkness!

People are ready- God is happy for that!
The last touches of your stay!
And this is no longer an epic tale,
But real transformation!

Amen
Father Absolute
31.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievisķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.08.2018.

Skatījumu skaits: 35 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: