Galvenie » 2018 » Oktobris » 31 » Vēsts: 31.10.18. Katrēns "Melu vēsture"
15:41
Vēsts: 31.10.18. Katrēns "Melu vēsture"

31.10.18 Катрен “История лжи”

Ложь процветает в Мире!
Начинается она с Рождения,
Родители отвечать должны шире,
Чем социальные убеждения!

Всё начинается с Дома!
С идеологии своего Рода!
Но, это тоже страны итоги,
Куда же идёт страна!

Не отделить семью от страны!
Семья – социальная клетка!
Люди живут в одной стороне,
На всех социальная метка!

Если в стране – есть Свобода,
Поверьте, Свобода – в семье,
Если в стране – непогода,
Ненастье – в каждой семье!

Переверните страницу истории,
Что было, и что есть в стране?
Политические меняются категории,
Как будто в другой стороне!

Менялись в стране представления!
Поколения не понимали друг друга!
У каждого были свои видения,
Но, в Душах жила непогода!

Россию носили чужие ветра!
И внутренние революции!
Скажите было когда?
За детской следить эволюцией!

Перемешалось в стране всё!
Старая Вера и Новые представления!
Писатели добавляли своё,
Исторические писали опровержения!

Страна в хаосе представлений!
Всегда время ломало строй,
В жизни немало мгновений,
Когда в стране раздавался стон!

Сознание не могло укрепиться,
Каждый строй отступал от Идеи,
Хотели все убедиться,
Не было доказательств – были потери!

За войну и две революции,
Сотни легли миллионов,
Страна выпала из эволюции,
Трудно нести такие уроны!

Не оправдываю, но объясняю!
Сотня лет в Духе скитаний,
Страна себя потеряла,
Нет тому оправданий!

Сегодня стало ещё труднее!
Насильственное изменение!
Что может быть ещё глупее,
Чем рабское людей поведение?

Страна не может оправиться!
Не было никаких правил!
Многие спешили забыться,
Тьма страной правит!

Несправедливость рождает ложь!
Ложь внутреннего поведения!
Для людей: лучше не трожь,
Власть пригласит в «заведение»!

Страх и ложь – породнились!
Деды частично помнят!
Многие на других доносили,
Но, как защитить внучат!

Ложь в квадрате – опасна!
Нивелируются поколения!
Кажется жизнь напрасной,
Если рабы ждут решения!

Насилие всегда вредно,
Отражается на поколениях,
«Тесто» получается одно,
Не бывает вперёд движения!

Для России – замкнутый круг!
Ничего не осталось для населения!
Когда Страшный суд будет вдруг,
От России не будет и поселения!

Русь Великая – уже без Души!
Отомстили Ей покорённые!
Вещий Олег не смог задушить,
Теперь Россия им поклонённая!

Аминь.
Отец Абсолют
31.10.18

 

Vēsts: 31.10.18. Katrēns "Melu vēsture"

Pasaulē meli plaukst!
Sākas tas no Dzimšanas,
Vecākiem jāatbild plašāk,
Par sociālajām pārliecībām!

Viss sākas no Mājām!
No savas Dzimtas ideoloģijas!
Taču, tas arī valsts rezultāts,
Kurp valsts virzas!

Ģimeni no valsts neatdalīt!
Ģimene - sociālā šūna!
Cilvēki dzīvo vienā pusē,
Uz visiem sociālā atzīme!

Ja valstī - Brīvība ir,
Ticiet, Brīvība - ģimenē,
Ja valstī - laikapstākļi slikti,
Lietains - ģimenē katrā!

Pāršķiriet vēstures lappusi,
Kas bija, un kas ir valstī?
Politisās kategorijas mainās,
It kā citā pusē!

Mainījās valstī priekšstati!
Paaudzes nesaprata viena otru!
Katram savi redzējumi bija,
Bet, Dvēselēs dzīvoja lietus!

Krieviju plosīja svešas vētras!
Un iekšējās revolūcijas!
Sakiet vai bija kad?
Bērnu evolūcijai sekot!

Valstī viss sajaucās!
Vecā Ticība un Jaunie priekšstati!
Rakstnieki savu pievienoja,
Vēsturiskus atspēkojumus rakstīja! 

Valsts uzskatu haosā!
Laiks vienmēr lauza iekārtu!
Dzīvē ne mazums mirkļu,
Kad valstī vaidi atskanēja!

Apziņa nevarēja nostiprināties,
Katra iekārta no Idejas atkāpās,
Pārliecināties gribēja visi,
Nebija pierādījumu - zaudējumi bija!

Par karu un divām revolūcijām,
Simtiem miljonu nogula,
Valsts no evolūcijas izkrita,
Grūti tādus zaudējumus ciest!

Neattaisnoju, bet paskaidroju!
Simtiem gadu klejošana Garā,
Valsts sevi pazaudēja,
Tur attaisnojumu nav!

Šodien kļuva vēl grūtāk!
Vardarbīgas izmaiņas!
Kas var vēl muļķīgāk būt,
Kā cilvēku verdziska uzvedība?

Valsts nevar atspirgt!
Nekādu noteikumu nebija!
Daudzi aizmirsties steidzās,
Valsti Tumsa pārvalda!

Melus rada netaisnība!
Iekšējās uzvedības meli!
Priekš cilvēkiem: labāk neaiztiec,
Vara uzaicinās "iestādē"!

Bailes un meli - saradojās!
Vectēvi daļēji atceras!
Daudzi par citiem ziņoja,
Bet, kā aizsargāt mazbērnus!

Meli kvadrātā - bīstami!
Paaudzes nivelējas!
Dzīve šķiet veltīga,
Ja vergi lēmumu gaida!

Vardarbība vienmēr kaitīga, 
Uz paaudzēm atspoguļojas,
"Mīkla" sanāk viena,
Kustības uz priekšu nav!

Priekš Krievijas - slēgts loks!
Nepalika nekas priekš iedzīvotājiem!
Kad Briesmīgā tiesa būs pēkšņi,
No Krievijas arī apmetnes nebūs!

Diženā Krievzeme - jau bez Dvēseles!
Atmaksāja Viņai uzvarētie!
Viedais Oļegs nevarēja noslāpēt,
Tagad Krievija viņam pielūdzēja!

Āmen.
Tēvs Absolūts
31.10.18. 

31.10.18.Quatrain  “The history of lies”

Lies thrive in the World!
It begins from the Birth,
Parents should respond more widely,
For social beliefs!

It all starts with the Home!
From the ideology of own Kin!
But, this is also total of the country,
Where is the country going!

Don’t separate family from the country!
Family- is social cell!
People live on one side,
On all there are social label!

If there in country- is Freedom,
Believe Me, Freedom- in family,
If there is a bad weather in the country,
Bad weather- in every family!

Turn the page of history,
What was and what is in the country?
Political categories change,
As if on the other side!

Representation changed in the country!
Generations didn’t understand each other!
Everyone had their own visions,
But, in the Souls there was bad weather!

Russia was worn by stranger winds!
And internal revolutions!
Tell me when was it?
Follow the evolution of nursery!

All mixed up in the country!
Old Faith and New views!
Writers added their own,
Historical refutations wrote!

Country in the chaos of ideas!
Time always broke the line!
There are many moments in life,
When in the country groan was heard!

Consciousness could not be strengthened,
Every system retreated from Eden,
They wanted to make sure,
There was no evidence- there were losses!

For the war and two revolutions,
Hundreds of millions,
The country fell out of evolution,
It’s difficult to bread such damage!

I don’t justify, but I explain!
A hundred of years a wandering in the Spirit,
The country has lost herself,
There is no excuse!

Today it has become more difficult!
Violent change!
What could be more stupid,
As slavery behavior of people?

The country can’t recover!
There were no rules!
Many were in hurry to forget,
Darkness rules the country!

Injustice creates lies!
Lies of internal behavior!
For people: it’s better don’t touch,
The power will invite to the “institute”!

Fear and lie- intermarried!
Grandparents partially remember!
Many others denounced,
But how to protect the grandchildren!

Lies in square- are dangerous!
Generations are leveled!
Life seems in vain,
If slaves are waiting for solution!

Violence is always bad,
It’s reflected on generations,
“Dough” become one,
There is no movement forward!
                                      
For Russia- a vicious circle!
Nothing left for population!
When the Last Judgment will be suddenly,
There will be no settlements from Russia either!

Great Russia- already without the Soul!
They avenged her conquered!
Prophetic Oleg could not strange,
Now Russia is worshiping them!

Amen
Father Absolute
31.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.10.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.10.2018.

Skatījumu skaits: 29 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: