Galvenie » 2012 » Oktobris » 12 » *(21) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
14:33
*(21) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
*(21) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Vissirsnīgākais sveiciens dabas un cilvēku dvēseles atmodas laikā! Saule lai silda! Zāle lai zaļo! Lai cilvēkā domas pieņemas radošā priekā un mīlestības spēkā!
Mums davāto domu autori turpina aktivizēti mūs iepazīstināt ar tām Dieva Pasaules dzīves gudrībām, kas ļauj cilvēkam sekmīgi virzīties pretim Jaunā Laikmeta mūžības vērtībām.
"Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi atkal pieņemšu atpakaļ;" (Jes.54:7) Izlasīsim Jesajas 54.nodaļas 1.līdz 17.pantam! "Šis pareģojums ... ir nozīmīgs. Tas izsaka to lielo bagatību un pārmaiņas, ko Dieva ļaudīm nes Dieva Kalpa upuris un nāve. Un šī svētība izplešas un palielinās. 1.pantā runāts par cilvēkiem, 2. un 3. par ģeogrāfisku vietu, par platību. Šos pantus ir izmantojuši misionāri, lai draudzēs runātu par visu pasauli aptverošu misiju," raksta komentētājs "Piezīmes, Bībeli lasot" 25. februāra lasījumā.
Nebaidies, Draudziņ, ja uzrakstītajā tekstā ietverto vārdu jēga šķiet pirmajā brīdī neizprotam. Mūsu gudrajam prātam var būt neskaidri, bet sirdsgudrībai ir tieši laikā. (Skat."Sirds lūgšana" 3.vēstule"Draudziņam)** Mums ir tikai 1) JĀVĒLAS UZZINĀT ko neparastu, šķietami neizprotamu, kas visbiežāk nesaskan ar šim brīdim aktuālo sabiedrībā - alkatības, nežēlības, visatļautības, despotisma piesātināto ikdienas dzīvi; 2) JĀCENŠAS RĪKOTIES - atrast izskaidrojumus, salīdzinājumus personīgajā pieredzē, literatūrā, presē, sarunās ar tuviniekiem, diskusijās ar domubiedriem un uzzinātās pozitīvās atziņas jāpārbauda sadzīvē. Piemēram: uzsmaidi kādam niknulim, augstprātim: "Sveiks, draudziņ! Šodien gan ir jauks laiciņš!" Vai arī darba, grūtsirdības pārņemtam ierēdnim par pakalpojumu: "Paldies! Labu veiksmi jums!" Pavēro reakciju! Kā sirsnības siltums atkausē sastingumu!
"... bet, ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos." (Marka ev.11:26)
Uzturot ikdienas attiecībās sirsnību, līdzcietību, atbalstu, mēs ieraudzīsim, sajutīsim, priecāsimies par dzīvi, kas vairo prieku, mīlestības spēku, pozitīvu enerģiju, veselību, brīvību un mieru.
Šobrīd ļaunums neiedomājami pieņemas spēkā - TV ekrānos, radioziņās "Degpunktā" u.c. raidījumos redzam, dzirdam, presē lasām par to, kā patēvi nogalina div un trīsgadīgus bērniņus sitot, izmetot pa logu, māte nožņaudz savu dēliņu jau skolnieku, vienaudži - meitenes aiz matiem vazā pa zemi, spārda kājām citu meiteni, autobraucēji vienaldzīgi brauc garām pa ceļmalu, basām kājām, krekliņā, marta vēsumā ejošam divgadīgam bērniņam ...
Mīļie cilvēki! Akmeņiem jābrēc par cilvēku sirds aizcietējumu!
"Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus vienam!" (Jesaja 53:6)
Domās aptaustīsim katrs savu sirsniņu. Ko un kā mēs katrs darām, lai paceltu mīlestības saulītē savus tuviniekus - ģimeni, radus, draugus, kaimiņus, kolēģus, garāmgājējus - visus ar kuriem mums šobrīd lemts kopīgi vadīt dzīvi uz šīs brīnišķīgās planētas Zeme. Apzināsimies, ka mūsu mājas nav tikai dzīvoklis daudzdzīvokļu namā, vai privātmāja ciematā un pat ne tikai valstiņā Latvija. Mūsu mājas ir planēta Zeme. Tas skan neparasti, bet pie tā nu ir jāpierod un jārīkojas atbilstoši Debess, Zemes un arī mūsu pašu Radītāja - Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vadībai.
Izvēle joprojām paliek katra paša ziņā. Šobrīd vidusceļa pasivitātei, apšaubīšanai, svārstīgumam nav. Uzvar tikai mīlestība citam pret citu "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu" (Jāņa ev.15:17)
Bezbailīgi, ar prieku pievērsīsim uzmanību savai sirdsbalsij, būsim vērīgi pret apkārtni, līdzjūtīgi pret līdzcilvēkiem, īpaši jau pret savas ģimenes locekļiem izturēsimies ar maksimālu sirsnību, mīlestībā apskausim viens otru, samīļosim, teiksim mīļus vārdus. Gan domās, sarunās, gan darbos ATTEIKSIMIES no niknas kritizēšanas, despotiskas pamācīšanas, bezjēdzīgiem pārmetumiem.
"Jo tas Kungs sauc tevi atpakaļ kā atstātu laulātu draudzeni un sirdī dziļi noskumušu sievu. "Kā gan varētu arī atstāt savu jaunības mīlestību"- saka tavs Dievs." (Jesaja 54:6)
Ieklausīsimies! Padomāsim! Atsauksimies! Viss lēnām, bet noturīgi virzīsies uz mīlestības un laimes piesātinātu dzīvi Jaunā Laikmetā.
"Kamēr dzīvojam, nekad nav par vēlu izvēlēties jaunu ceļu." (K.Raudive) no "Piezīmes, Bībeli lasot" 5.aprīļa lasījuma.

Informācijas teksti pievienoti vēstulei:
1) Vecākiem tā īsti nekad nav bijusi vajadzīga ...(Dz.Dzene "Ogres Ziņas" 10.03.2008)
2) Marijas tant, neraudi! (I.Karpova "Ziemeļlatvija" 11.03.2008)
3) Kā audzinām savu atvasi. (I.Oļļa "Ziemeļlatvija" 06.03.2008)
4) Kad mūsu bērni mūs padara trakus. (A.Vecgrāve "NC-Hedvigas Kundzes Avīze" 06.04.1995)
5) Par audzināšanu... (citātiņš no V.Megre "Mīlestības telpa" izd."Vieda", Rīga)
6) Jābūt svētajam un nelietim vienlaikus. (A.Krastiņa "Zintnieks" 1/2004)
7) Zvaigznes - bērniem. (Apkopoja Tija Lāse "Zintnieks" 2/2004)
8) Ceļojums uz Austrumu zemi. (L.Šķilters, A.Baņģieris (Austrumu cīņu institūts) 16.09.1993./izdevums nezināms/)
9) Pret ļaunumu! (Lasāms grāmatā "Lūgšanu spēks" R.Morno izd."Patmos", Rīga, 1997)
10) Laipni aicināti lūgšanu zemē! (5.-16.lpp. D.Ītona Votsa "Lūgšanu zeme" izd."Patmos", Rīga)

****Lūgšana: "Kungs, visu spēku Dievs, Kristus dēļ, kura vārdā Tu svētīji Tevi piesaukt, mēs, Tavi bērni, nākam šorīt (šovakar) un piekļaujamies Tavām kājām.
Lūdzam Tevi, Kungs, sarauj un izklīdini visu ļauno spēku nodomus, kas grib novest no ceļa, izpostīt garīgi un politiski latviešu tautu, kurā Tu mūs esi sūtījis.
Kungs, lūdzam Tevi, uzklausi un pieņem mūsu lūgšanu, pacel latviešu tautas dvēseli, lai tā saņem Tavu svētību. Āmen.

Lai esam tik jauni, tik veiksmīgi un mīļi cik tādi gribam būt pret sevi un līdzcilvēkiem!
13.04.2008. Patiesā mīlestībā, Lauma.
=====
*(21)-21.Senvēstule pierakstīta 2008.gada 13.aprīlī, sūtīta adresātiem uz dažādām Latvijas vietām parastās pasta aploksnēs.
**3.vēstule Draudziņam! http://spekavots.ucoz.ru/ 18.08.2012.16:00 *NAD Vēstule "Es Visā Pasaulē!" Atradums: ***3.vēstule 01.09.2006. "Sirds lūgšana...", lasāma grāmatā "Jaunā Laikmeta Pasaules uztvere" A.Klizovskis, izd."Vieda",R.
****"Zintnieks" 2008 , e-pasts: http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3azintnieks%40latnet.lv , mājaslapa: http://www.zintnieks.lv/
=====
Papildinājumam: "Pret ļaunumu"- "Esmu atradis deviņus faktorus, uz kuriem pamatojas veiksmīga, uzvaroša kristīga dzīve. Ja mēs ar Svētā Gara palīdzību tos apgūstam, varam lūgt Dievu, lai tās pašas Svētības vainagotu arī to cilvēku dzīvi, par kuriem mēs aizlūdzam."
"Cilvēka dzīve ir patmīlīga; labākajā gadījumā tās iedarbība ir svārstīga un īslaicīga. Toties DIEVIŠĶĀ LĪDZJŪTĪGĀ MĪLESTĪBA ir vara, kas nepieviļ nekad. Es atrodu lielu iepriecu apziņā, ka bezgalīgās žēlastības Dievs tā mīlējis pasauli, ka atdevis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet saņemtu mūžīgo dzīvību. Mums jāizjūt izsalkums un slāpes pēc šīs dievišķās varas.
Esmu cieši pārliecināts, ka kristiešu nami sabrūk, kā tas notiek tagad, izpostot vīru, sievu un bērnu dzīves, tikai tādēļ, ka mūsu kristiešu sirdīm trūkst šīs dievišķās līdzcietības mīlestības. Mēs varam to apstrīdēt, bet iznākums runā skaļāk par vārdiem."
"Redzi, Kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums." (Jes.59:1,2)
Lūgšana: Mīļais Jēzu, piedod ļaunuma pārņemtajiem cilvēkiem. Lūdzu, ar Tava Gara vareno Spēku norāj demoniskos spēkus, kas nomāc viņu prātu, un svētī cilvēku dzīvi ar Tavas mīlestības saldo mieru. Āmen.
(Citāts no grāmatas Rodžers Morno "Lūgšanu spēks" izd."Patmos", Rīga, 1997)
=====
Atradumu: 21.Senvēstuli un Papildinājumu "Pret ļaunumu" sirdslaimē atjaunoja Spēkavotam Eslauma.
Skatījumu skaits: 736 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: