Galvenie » 2012 » Oktobris » 26 » *(31) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
16:41
*(31) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
*(31) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Sirsnīgs sveiciens Latvijas 90. dzimšanas dienas gaidīšanas svētkos!
Šoreiz vēstuli rakstu no pieredzes ikdienā. Mēs, tuvākā teritorijā esošās draudzenītes, daloties iespaidiem par saņemto Dievišķo vēstuļu idejisko saturu, secinām, ka visbiežāk mūsu saprašana un ticība vēstulēs paustajam nav pilnīga. Joprojām neuzticamies, nepilnīgi izprotam Bībeles pantos ietvertās domas un tirda mūžīgais jautājums: vai tas var būt? Vai tā ir taisnība? Kā lai izprot Svēto Rakstu saturu? ...
Mēģināju meklēt atbildes lieliskā žurnāliņa "Piezīmes, Bībeli lasot" secīgajos lasījumos un Bībeles Rakstus zinošu cilvēku komentāros. Ko izvēlējos savas saprtnes bagātināšanai, to piedāvāju arī Jums. Tas ir īss ceļojums žurnāliņa "Piezīmes, Bībeli lasot" (2/2008,maijs-augusts) dažos jūlija, augusta lasījumos, mēģinot uzzināt ko vairāk par Jēzus Kristus saskarsmi ar mācekļiem, Viņa novēlējumus mācekļu darba turpināšanai. Ko izvēlējos? Lūk, daži citāti (izvēlēto lappušu "Piezīmes, Bībeli lasot" kopijas pievienoju informācijas tekstu pielikumā):

13.jūlijs "Vēsture". Psalms 124. Pirmskomentāra citāts:"Dzīve ir izaicinājumu, izvēļu un pārbaudījumu pilna. Dievs, bez Tava glābjošā spēka mēs nevarētu!"
Psalms 124:7 "Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem, pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti!"

14.jūlijs "Jēzus un likums", Marka 3:1-6. Pirmskomentāra citāts: "Cilvēki izmanto cits citu ... Dievs mūs neizmanto ..."
Marka 3:5 "Un Viņš tos uzlūkoja visapkārt ar dusmību, un, viņu sirds cietības dēļ noskumis, Viņš tam cilvēkam saka:"Izstiep savu roku!" Un tas to izstiepa, un viņa roka atkal kļuva vesela."

15.jūlijs "Jēzus aicinātie", Marka 3:7-19. Pirmskomentāra citāts: "Lai arī kas tevi atvedis pie Jēzus, dari visu, kas tavos spēkos, lai tu iepazītos ar Viņu vairāk."
Marka 3:13-15. "Un Viņš uzkāpj kalnā un aicina pie Sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie Viņa. Un Viņš iecēla divpadsmit, lai tie būtu pie Viņa un Viņš tos izsūtītu sludināt, un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt."

22.jūlijs "Ticēt brīnumam", Marka 5:21-34. Pirmskomentāra citāts: "Dievs vienmēr ir viens un tas pats. Ja būs ticībascilvēki, tad būs arī brīnumi ..."
Marka 5:34. "Bet Viņš uz to sacīja : "Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no savas kaites." Un pēckomentāra atzīme: "Vai pazīsti kādu, kurš nav personīgi saticis Jēzu? Lūdz par šo cilvēku un tici, ka notiks brīnums."

23.jūlijs "Jauns sākums", Marka 5:35-43. Pēckomentāra citāts: "Vai tu vari no sirds sacīt: "Es ticu uz ... miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu?"
Marka 5:36,41,42. "Bet Jēzus, šo vārdu neievērodams, sacīja ... "Nebīsties, tici vien!" Un Viņš satvēra bērna roku un saka uz to: "Meitiņ, Es tev saku, celies augšā!" Un meitiņa tūlīt cēlās un staigāja; tā bija divpadsmit gadus veca."

26.jūlijs "Kristus spēkā", Marka 6:30-44. Pirmskomentāra citāts: "Bez Kristus mēs nevaram nekā. Lūdz, lai tu to apzinātos ..."
Marka 6:41,42,43,52. "Un Viņš ņēma tās piecas maizes un tās divi zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes un deva Saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā, arī tās divi zivis Viņš visiem izdalīja. Un tie visi ēda un paēda, un salasīja no druskām divpadsmit pilnus grozus... viņi notikumu ar maizēm nebija sapratuši,..."

27.jūlijs "Ieskaties savā sirdī", Psalms 119:33-40. Pirmskomentāra citāts: "Dievs, palīdzi man tik daudz nedomāt par pasaules lietām, bet dod man ilgas izprast Tevi!"
Psalms 119:33. "Māci man, Kungs, Tavu likumu ceļus, un es staigāšu pa tiem līdz galam."

29.jūlijs "Kā ir dzīvot pēc Dieva Vārda?" Marka 7:1-13. Pēckomentāra ieteikums: "Lūdz pēc spēka dzīvot pēc Dieva Vārda, lai kur tas tevi arī vestu ..."
Marka 7:5,6. "...tad farizeji un rakstu mācītāji Viņam vaicā: "Kāpēc Tavi mācekļi nedzīvo pēc vecaju likumiem ...? Bet Viņš uz tiem sacīja: "Pareizi Jesaja par jums, liekuļiem, ir pravietojis, kā ir rakstīts: šī tauta godā ar lūpām Mani, bet viņu sirds ir tālu no Manis."

30.jūlijs "Kur rodas ļaunums?" Marka 7:14-23. Pirmskomentāra citāts: "Dievs var sakārtot ne tikai apstākļus ap mums, bet arī mūs pašus."
Marka 7:15,16. "Nekas cilvēku nevar apgānīt, kas no ārienes tanī ieiet, bet, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird."

5. augusts "Prakstiskā gudrība" , Salamana pamācības 14:1-19. Pirmskomentāra citāts: "Nākamā labākā lieta pēc tā, lai pats būtu gudrs, ir dzīvot starp tiem, kas ir gudri." (K.S.Lūiss)
Salam.pam. 14:8. "Saprātīga vīra augstākā gudrība ir tā, ka viņš neko savā ceļā neatstāj neievērotu, bet negudra vīra muļķība ir pašiedomas pilna sevis paša krāpšana."

6.augusts "Drošais cietoksnis", Salamana pamācības 14:20-35. Pirmskomentāra citāts: "Ļauj, lai šodien lasītais Vārds uzrunā tevi īpaši, dodot tieši to, kas vajadzīgs tavai dvēselei."
Salam.pam. 14:26. "Kas to Kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti."

Un vēl šodien šķiet ļoti svarīgi uzzināt Svēto Rakstu norādes par to, ko Jēzus Kristus teica mācekļiem pēc augšāmcelšanās un pirms uzņemšanas debesīs:

Mateja evanģēlijs 28:16-20
"Un Viņa vienpadsmit mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie Viņu redzēja, tie nokrita Viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vardā, tās mācīdami turēt, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam."

Marka evanģēlijs 16:14-20
"Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmi pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija tcējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši. Un Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evanģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli." Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un šēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm."

Lūkas evanģēlijs 24:44-51
"Pēc tam Viņš tiem sacīja: "Šie ir tie vārdi, ko Es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par Mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās." Tad Viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata, un tiem sacīja: "Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā un ka Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes, un jūs esat liecinieki tam visam. Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes." Un Viņš tos izveda līdz Betānijai un, Savas rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, kad Viņš tos svētīja, Viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs."

Jāņa evanģēlijs 21:17-19, 21, 22, 24
"Trešo reizi Viņš tam saka: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?" Pēteris noskuma, ka Viņš trešo reizi viņam sacīja: vai tu Mani mīli? - un sacīja Viņam: "Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu." Jēzus saka: "Gani Manas avis! Patiesi, patiesi Es tev saku: jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi." Bet to Viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un, to teicis, Viņš tam saka: "Seko Man!" Apgriezies Pēteris ierauga līdzi nākam mācekli, ko Jēzus mīlēja ... To ieraudzījis , Pēteris saka Jēzum: "Bet kas būs ar šo, Kungs?" Jēzus viņam saka: Ja Es gribu, lai šis paliek, tiekāms Es nāku, kāda tev daļa? Tu seko Man!" Tas ir tas māceklis, kas liecību dod par šīm lietām un kas šo visu ir uzrakstījis; un mēs zinām, ka viņa liecība ir paties."

Apustuļu darbi 1:1-5
"Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījispar visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma līdz tai dienai, kad caur Svēto Garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, Viņš tika uzņemts debesīs. Tiem Viņš arī pēc Savām ciešanām ar daudz skadrām zīmēm bija dzīvs parādījies un četrdesmit dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām."

Apustuļu darbi 2:1-4
"Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdāja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.

Apustuļu darbi 2:16-21
" bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos. Un Es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes: asinis un uguni, un dūmus, un tvaiku. Saule pārvērtīsies tumsā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un spožā diena. Un ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks izglābts.-- **

Uzzinātā iespaidā varam tikai teikt: kam galva ir domāt, tas lai domā.
Lūgsna: Es pateicos Tev, Kungs, par dvēseli, par visu, kas man ir apkārt. Par tuvajiem un tālajiem, par debesīm un zemi. Un pāri visam - par Tavu dzīvo, drošo mīlestību. Ļauj man, Kungs, visu dienu Tevi atcerēties un Tev pateikties. Āmen.

16.10.2008. Sirdsmīlestībā, Lauma.
====
*(31)-31. Senvēstule pierakstīta 2008.gada16.oktobrī, sūtīta parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā.
**Svēto Rakstu teksti no "Jaunā Derība un Psalmi" 1965.gada izdevuma revidētais teksts. Latvijas Bībeles biedrība, 1997
====
Senvēstuli sirdspriekā atjaunoja, precizēja, Eslauma
Skatījumu skaits: 888 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: