Galvenie » 2014 » Aprīlis » 3 » 6. Vēstule Draudziņam - 09.12.2006.
08:06
6. Vēstule Draudziņam - 09.12.2006.

6. Vēstule Draudziņam - 09.12.2006.
Publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/23.08.2012.14:19, papildinājumā *NAD Vēstulei "Neguli, Saulīte..."

Mīļo DRAUDZIŅ!
Es saņēmu striktu atsauksmi, ka ticams un uzticams ir tikai Svēto Rakstu Vārds, cits nekas nav vajadzīgs. Varbūt arī Tev, Draudziņ, ir līdzīgi uzskati, vai iebildumi, vai jautājumi, tādēļ atbildi rakstu tūlīt tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri domās un darbos piedalās Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev. 15:17) piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa liecību laikrakstā "Burtnieks".
Tātad, mīļo Draudziņ, tā ir pilnīga taisnība:

"Cits eņģelis izgāja no Tempļa un sauca stiprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa: "Laid savu sirpi darbā un sāc pļaut, jo atnākusi pļaujas stunda, jo zemes raža ir nobriedui." Tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi pār zemi, un zeme tika nopļauta. ..." (Jāņa Atkl.Gr.14:15,16)

Atceries, Draudziņ, mēs trešajā vēstulē jau centāmies ielāgot/iestiprināt sevī: "Turēsim lielā godā, ka esam aicināti..." Jā, aicināti, bet ne no Eslaumas, bet Jēzus Kristus Vārdā, caur Svētā Gara darbu viņas (Eslaumas) domās. Un tici vai netici, bet arī Tu, mīļo Draudziņ, ietilpsti Jēzus Kristus izvēlē saņemt šos vēstuļu sūtījumus. Mums pagaidām nav viegli saprast un pieņemt šo pasākumu un tā būtību, bet ticēsim un uzticēsimies Dieva Vārdam Svētajā Grāmatā - Bībelē:

(Ap.d.1:1,2): "Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma līdz tai dienai, kad, caur Svēto Garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, Viņš tika uzņemts debesīs."
(Ap.d.2:38,39): "Bet Pēteris tiem atbildēja:"Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. (39.) Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās."
(Ap.d.3:6,9): "Bet Pēteris sacīja: "Sudraba un zelta man nav; bet, kas man ir, to es tev dodu: nācarieša Jēzus Kristus Vārdā - staigā! Visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu teicam;"
(Ap.d.3:12): "To redzēdams, Pēteris uzrunāja ļaudis:"Israēlieši, ko jūs brīnāties par to un ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka šis staigā?"
(Lūkas 21:13-15): "Viss tas nāks, lai jūs nodotu liecību. Tad nu apņemieties savās sirdīs nerūpēties iepriekš, kā jūs aizstāvēsities. Jo Es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretim stāvēt."
(Ap.d.4:8-10): "Tad Pēteris, Svētā Gara pilns, tiem sacīja:"Tautas vadoņi un vecaji, ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis nevesalais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai Israēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus Vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem."

Mīļo Draudziņ! Vēstuļu sūtījuma ideju - Jēzus Kristus Vārdu (Jāņa ev.15:17) piepildīšanu ar ikviena cilvēka personīgās mīlestības darbiņa liecību, Svētais Gars manās domās iemodināja šā gada (2006.) jūnija agrā rīta stundā. Arī vēstuļu saturs ar informācijas tekstiem sakomplektējas it kā kāda Spēka priekšā pateikts. Un viss šis pasākums, tā saturs un norise NAV! mans nopelns. Izlasi, Draudziņ, vēlreiz M.Lutera (dzīvoja no 1483.- 1546.) lūgšanu "Izredzēts darbam" (*) Es biju iepriecināta, kad to nejauši uzgāju savos informācijas rakstu krājumos ...
Kad saņemšu Svētā Gara pamudinājumu, nesūtīt vairs vēstules, tad arī nesūtīšu. Tagad katrs var no tām atteikties, uzrakstot man, lai nesūtu. Pagaidām viss notiek Dieva Spēkā. Lai Jēzus Kristus Vārdā apgaismojas mūsu prāti un ceļi!

Informācijas tekstu kopijas pievienoju izpratnes bagātināšanai:
1) "Vai Kristus ir bijis?"; "Kristus atnāks godībā";
"Reguls Kartāgā", Tihamers Tots. "Kristīgā Vēsts", redaktors J.Pavlovskis, 1994. gada 27.aprīlī.
2) "Es esmu durvis ...", I.Antone "Zintnieks" 24/2004
3) "Lūgsnas Ziemsvētkos un Vecgada vakarā", "Zintnieks" 24/2003
4) "Lūgsna Priekam"; "Lūgsna Viedumam un Gudrībai", "Gaismas grāmata" apg."Kopsolī", R.,1999

PRIECĪGUS ZIESVĒTKUS un LAIMĪGU - 2007. GADU!!!
--------------
(*) Izredzēts darbam" M.Luters (1483.- 1546), lūgšana:
"Ak, mans Dievs! Stāvi man klāt pret visu pasaules gudrību un prātošanu! Ak, dari to! Tiešām, Tu vienīgais vari to darīt! Šis darbs nav mans, bet Tavs. Man pašam nav nekādas darīšanas ar šiem lielajiem laicīgajiem kungiem. Es labāk dzīvotu mierā un nemaz nejauktos šinī burzmā. Bet šis darbs, Kungs, ir Tavs; tas ir patiess un mūžīgs. Stāvi man klāt, uzticīgais un mūžīgais Dievs! Nevienam cilvēkam es neuzticos, jo tie visi ir miesa un nekas. Dievs, ak, Dievs! Vai Tu nedzirdi mani, mans Dievs? Vai Tu esi miris? Nē. Tu nevari mirt; Tu esi vienīgi paslēpies. Vai Tu esi izredzējis mani šim darbam? Lūdzu Tevi, dod man drošu pārliecību par to, jo es nekad savā mūžā nebūtu iedomājies kaut ko uzsākt pret tādiem lieliem kungiem. Stāvi man klāt, ak, Dievs, Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus vārdā, kurš ir mans sargs un patvērums, Tava Svētā Gara Spēkā, Dievs, palīdzi man! Āmen." (M. Lutera (1483.-1546.) lūgšana "Izredzēts darbam")
--------------
6.vēst. 09.12.2006. --- Adventes mierā un mīlestībā, Lauma
----------
Papildinājumi šodien, 02.04.2014.
1) "Atkārtoju, ka šodien šie DIEVA VĀRDI (pasvītroju: DIEVA PRAVIETISKIE VĀRDI) priekš kādiem cilvēkiem, bet sevišķi varu turošiem, skan ne sevisķi pārliecinoši, taču ļoti drīz, bet priekš kādiem pavisam drīz, tie nograndīs kā pērkons no skaidrām debesīm, jo Patiesības Moments, vai Lielais Pārmaiņu laiks sākās un šo Lielo Pārmaiņu zīmes atkal ar sevi vēsta Hiperboreji, jo viņi PIRMIE un PIRMOREIZ sāk, SADARBĪBĀ ar Dievu, radīt Jaunu pasauli, kas cilvēku-Dievu cienīga, PILNĪBAS Pasauli, Blīvajā plānā (satrūdējušā no pašu cilvēku grēkiem un netikumiem, neizpratušiem savu dzīves jēgu un savu uzdevumu)!"
---(3. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 20.03.14. "Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.03.2014.)*

2) "Kur tad slēpjas Pārejas unikālās pieredzes novitāte? Novitāte pirmkārt ir tāda, ka Pārejas no ceturtās dimensijas uz piekto laikā tiek radītas jaunas gaismas struktūras, jauni ķermeņi, kuri ļauj cilvēkam bez ilga reabilitācijas etapa dzīvot pilnasinīgu dzīvi piektās dimensijas pasaulēs. Tagad atkrīt nepieciešamība pēc speciāliem telpas-laika apgabaliem, kur Dvēseles dzīvoja, gaidot vai nu jaunu iemiesojumu četrdimensiju pasaulē, vai arī gaidās sasniegt gatavību pāriet uz augstākas, piektās dimensijas pasauli. Jaunās Pārejas radīšana ir saistīta ar jaunu formu un ķermeņu radīšanu cilvēkam. ..."
---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākājās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski. Lekcija 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014., 1. numurs. Tulkoja Jānis Oppe)**

3) "Spīdošu vārpstu redzi? Tā Galaktika - mūsu Piena ceļš...Bet līdzās - simtiem tūkstošiem vārpstu - Galaktiku... TU - VIŅU ĢIMENE, TĀ TAVA DZIMTA. Ne cilvēks un ne planēta... Tu - katra no viņām. TEVIS RADĪTAS VISAS GALAKTIKAS. TAD, KAS TU, CILVĒK? Kāda tava dzimta? Tagad klausies - ES ČUKSTĒŠU VĀRDU... EALOGHIM... TU - GAISMA RADĪTĀJA APZIŅĀ, VISUMUS RADOŠS BEZGALĪGI... MĪLESTĪBAS ENERĢIJA, DĀVINĀTA PASAULEI... "
---(Citātiņš no: KUT HUMI. Meditācija Nr 1 pie tēmas: "Atbrīvošanās no karmas", Meditāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.03.2014.)***

=====
6. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 9. decembrī. Sūtīta, dāvāta kopā ar papildinformācijas tekstu kopijām, parastās pasta aploksnēs 14 adresātiem dažādās vietās Latvijā. Publicēta saitā: http://spekavots.ucoz.ru/23.08.2012.14:19, *NAD Vēstules "Neguli, Saulīte..." teksta turpinājumā. Patstāvīgā apjomā, precizēta, papildināta, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/03.04.2014. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 03.04.2014.
*Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.03.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/23.03.2014.12:22, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.03.2014.22:04
**Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения", žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Jāņa Oppes tulkojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.04.2014.07:55
***Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения", žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/03.04.2014.
=====
Sirdsmīlestībā 6. Vēstuli Draudziņam - 09.12.2006., precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma.


 

Skatījumu skaits: 808 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: