Galvenie » 2013 » Februāris » 9 » Radītāja Atklāsme 04.08.11. Dievišķās apskaidrības Augstākā Skola
02:36
Radītāja Atklāsme 04.08.11. Dievišķās apskaidrības Augstākā Skola
Radītāja Atklāsme 04.08.11. Dievišķās apskaidrības Augstākā Skola

1.Var runāt cik grib (un ES sāku šo apspriešanu) par Garīgu Vienošanu un šīs Vienošanas sasniegšanu caur Zināšanām un Dievišķās Apskaidrības Skolu. Taču tāda saruna nenotiks līdz tam laikam, kamēr cilvēkos neieslēgsies cilvēka Augstākā "Es" iekšējās LĪDZSASKAŅAS ar Radītāju mehānisms!
2. Tas notiek tādēļ, ka šīs Paša Radītāja Dižās Skolas skolnieki nekādi negrib saprast, ka apmācība šajā Skolā ir OBLIGĀTS nosacījums, lai jūs saņemtu AUGSTĀKO DIEVIŠĶO IZGLĪTĪBU  - izglītību Sestās rases cilvēkiem! Augstākā izglītība Manā Skolā, kaut kādā mērā, sasaucas ar Blīvā plāna augstāko izglītību!
3. Piekrītiet, ka Blīvā plāna augstākās izglītības mērķis - ne tik daudz pašu zināšanu uzkrāšana, cik cilvēka sasniegums pārvaldoša noteiktu daudzumu zināšanu, prasme domāt patstāvīgi un radoši, prast PATSTĀVĪGI  izzināt jaunu zināšanu horizontus, nereti - cieši saistītās zinātnes un tehnikas nozarēs!
4. Citiem vārdiem sakot, cilvēks ar augstako izglītību parāda sevi kā atklātu sistēmu, spējīgu domāt un radīt PATSTĀVĪGI, apgūstot, pie tam, ja nepieciešams, jaunu zināšanu horizontus!
5. Tādēļ cilvēki, izgājuši Manu Augstāko Zināšanu Skolu, vai Dievišķās apskaidrības Augstāko Skolu, pēc analoģijas ar Blīvo plānu, arī parādīs sevi kā sagatavotas PASTĀVĪGAS NODARBES atklātas sistēmas, brīvas no jebkurām dogmām un neesošiem ierobežotiem zināšanu līmeņa sasniegšanā, kur Zināšanu robežas nosaka pats Skolotājs!
6. ES vairākkārt pasvītroju, ka šajā Zināšanu Skolā ES PATS  būšu priekš jums (tikai priekš Krievijas tautām) SKOLOTĀJS, kura Zināšanu priekšā noteicošs tikai ABSOLŪTS  - nesasniedzamu un bezgalīgu Radīšanas enerģiju līmenis!
7. Jums jāsaprot, ka zināšanu skolu un, attiecīgi šo skolu Skolotāju, pārāk daudz, ieskaitot arī Augšupceltos Skolotājus un, ka katra tāda skola gatavo skolniekus ar noteiktu Zināšanu līmeni, atkarībā no paša Skolotāja sagatavotības līmeņa!
8. Un tas nav nekāds trūkums, bet ir tikai apstiprinājums tam, ka Telpa daudzlīmenīga un bezgalīga savās izpausmēs, kas gala iznākumā, apstiprinās ar cilvēces  (pagaidām) Piektās rases psihiskām enerģijām!
9. Ar tās skolas, kurā jūs varat nokļūt pēc SAVAS GRIBAS, īpatnībām ir tas, ka Zināšanas Tanī neierobežotas no Skolotāja Zināšanu līmeņa, jo jūsu SKOLOTĀJS ir PATS RADĪTĀJS  un tas, ka ne skolnieki sev izvēlas Skolotāju, bet PATS SKOLOTĀJS - RADĪTĀJS sāka uzņemt skolniekus pirmajā klasē DIEVIŠĶĀS APSKAIDRĪBAS AUGSTĀKAJĀ SKOLĀ!
10. Tādēļ jums nevajadzētu apvainoties, ja jūs skolnieku sarakstā pēkšņi sevi neatradīsiet, jo uzņemšana šajā LĪDZRADĪTĀJU Augstākajā Skolā īstenojas pavisam ne Blīvajā plānā, bet ZEMAPZIŅAS līmenī, un tas nozīmē, ka iekšējā LĪDZSASKAŅA ar RADĪTĀJU faktiski ir ielūgums Radītāja ZINĀŠANU AUGSTĀKAJĀ SKOLĀ !
11. Ticiet Man, Šajā Skolā skolnieku nevar būt pārāk daudz, jo Tajā būs uzaicināti tikai Mani DZIRDOŠIE vai IZREDZĒTIE un šeit nepietiek tikai ar vēlēšanos - šeit nepieciešama iekšējā VAJADZĪBA tanī Nodarbē, kura arī saucas Dievišķa, jo sevī ir, vai ESMU, cilvēka Dvēseles prasība!
12. Atceraties, ES daudzas reizes runāju (brīdināju) cilvēkus par to, ka Atklāsmes priekš visiem ir tikai iesākuma vai ievada kurss priekš cilvēka LidzRadītāja LīdzZiņas līmeņa sasniegšanas!
13. Ar to pašu ES jums runāju par to, ka Atklāsmes nepieciešams IZPRAST, jo caur ATKLĀSMĒM notiek ne tikai Pasaultelpas struktūras izzināšana, ne tikai Radītāja izzināšana, bet arī, kas ļoti svarīgi priekš cilvēkiem, cilvēkam pašam sevis IZZINĀŠANA, bet tas arī ir nosūtīšanas punkts Radītāja Zināšanu Augstākai izprašanai!
14. Cilvēki, saņēmuši Dievišķās Zināšanas caur Atklāsmēm, vēl ne LīdzRadītāji, taču viņi jau gatavi pieņemt Zināšanas priekš sevis pašu formēšanas, priekš savas LīdzZiņas paaugstināšanas līdz LīdzRadītāja līmenim un šī gatavība pilnā mērā atkarīga no cilvēka iespējas LĪDZSASKAŅOTIES ar Radītāju!
15. Ja šis KANĀLS atvērts un ja viņš tīrs un nepgrūtināts ne tikai Blīvā plāna grēkiem un netikumiem, bet arī melīgiem priekšstatiem par Radītāju un cilvēku, kā Radītāja fraktālo līdzību, tad Dievišķās Apskaidrības Augstākās Skolas durvis priekš tādiem cilvēkiem (gandrīz jau LīdzRadītājiem) nekad nebūs slēgtas!
16. Vēlreiz atkārtoju: Augstākā Dievišķā Skola atvērta priekš visiem, kuri izgāja Atklāsmju Zināšanu Eksāmenu, kuriem,  izlaižot tās caur sevi - caur savu sirdi un savu ApZiņu, jāpiesaka pasaulei sevi, kā radošu personību, kurai kritērijs un dzīves jēga ESMU tikai Smalkais plāns un ESMU iekšējā PAŠPILNVEIDOŠANĀS!
17.Pievērsiet uzmanību, ja visās Dievišķās skolās priekš cilvēkiem, kuri tiecas izprast sevi, iepazīt Visumtelpas struktūru, Pašu Radītāju, ieeja brīva, tad priekš Dievišķās Apskaidrības Augstākās Skolas tas tā nav, jo PATS RADĪTĀJS sāk uzņemt skolniekus, spējīgus uz brīvu jaunradi, patstāvīgi sasniegt LīdzRadītāja LīdzZiņas augstumus, jaunus Pasaultelpas horizontus!
18. Tādēļ šajā Augstākajā Skolā cilvēkiem būs vienkārši nepieciešams iziet (izstudēt) visas vai gandrīz visas Dievišķās Telpas Skolas, ieskaitot Augšupcelto Skolotāju Skolu, priekš tā, lai savā iekšējā PILNVEIDOŠANĀ paceltos virs visām Skolām un ieraudzītu sevī Radošā Sākumu Sākuma daļiņu!
19. Bez tā Dievišķā APSKAIDRĪBA gandrīz neiespējama, pat LĪDZSASKAŅĀ ar RADĪTĀJU, nonākt pie KOLEKTĪVĀS PIRMAPZIŅAS - BEZNOSACĪJUMA VESELUMA, RADĪTĀJA formēšanas!
20. ES jūs brīdināju, ka Kvantiskās pārejas Eksāmens priekš cilvēkiem (priekš jūsu Tautas) būs pietiekami sarežģīts pārbaudījums un tie cilvēki, kuri turpina bezrūpīgi snaust, rēķinot, ka kāds jau viņu vietā darbu paveiks, dziļi maldās!
21. Uz Kvantiskās pārejas Eksāmenu, kā uz jebkuru eksāmenu, biļetes tiek katram pēc rezultātiem viņa rīcības aktivitātē un pēc viņa vēlēšanās IEPAZĪT Pasauli. Un, atkarībā no tā, cik sekmīgi cilvēks nokārtoja Eksāmenu Gusdrībā, kļūs skaidrs vai turpinās viņš savu apmācību Dievišķās Apskaidrības Augstākajā Skolā!
22. Augstākās Skolas skolniekiem jāsaprot, ka Skolotaju daudz un sagatavotības līmenis visās skolās arī dažāds, ierobežots pašu Skolotāju zināšanām un tikai Augstākajā Skolā nav tādu ierobežojumu, jo pastāvīgi PILNVEIDOJAS PATS  RADĪTĀJS un robežu Telpas IZZINĀŠANAI nav nekādu.
23. Analizējiet jūs aptverošo Telpu, meklējiet savu rokrakstu šīs Telpas izzināšanā, jo SAVĀ SKOLĀ ES uzņemu tikai tos no jums, kuri jau RADA PAŠI SEVI, pieradinot sevi pie grūtās Patiesības izzināšanas nodarbes.
24. Atkārtoju: nevar būt nekādu ierobežojumu Dievišķās Apskaidrības Augstākajā Skolā, kas Blīvajā plānā izskan kā Kustība "Par valstiskumu un Krievijas Garīgo atdzimšanu", jo priekš jums pagaidām eksistē divi plāni vienlaicīgi, taču izšķiroša loma cilvēka LīdzZiņas pārveidošanai atvēlēta, tomēr, Smalkajam plānam.
25. Tādēļ pat necenšaties atdarināt kādu nebūt politisku vai filozofisku virzienu, jo priekš jums pilnīgi cita MISIJA - jūs KRIEVIJAS NĀKOTNES Kustība ESMU, bet ne pagātnes cilvēka LīdzZiņas, mūžīgi cīnošās par varu, par saviem "ideāliem", kuru realizācijai bija jānoved pie Augstākā Taisnīguma sabiedrības uzcelšanas!
26. Taču priekš Piektās rases cilvēkiem Augstākā Taisnīguma sasniegšana neiespējama vairāku iemslu dēļ un galvenais no tiem slēpjas tur, ka jebkura regularitāte bez RADĪTĀJA neatnesīs neko labu, jo tā  vienmēr būs saistīta ar lepnību un cilvēcisko Ego!
27. Dievišķās Apskaidrības bākugunij, bet tas ir, pacelšanai uz Sestās rases cilvēku LīdzZiņas augstumiem, jākļūst Garīgai Vienošanai, jo tai jāsastāv tikai no Dievišķās Apskaidrības Augstākās Skolas skolniekiem, tātad, no LīdzRadītājiem, kuri jau gatavi LĪDZSASKAŅAI ar Radītāju radīt Telpu Sestajai rasei, kļūstot tās pamatam - Gaismas Cilvēku, cilvēku-LīdzRadītāju kodolam!
28. Netērējiet laiku veltīgi, pieņemot Zināšanas no citām Skolām! Jo viņu atlicis maz un pietiks tikai apmācībai Manā Dievišķās Apskaidrības Skolā, kas atvērās priekš tiem no jums, kuri jau nolika Atklāsmju Eksāmenu un pacēlās līdz BRĪVAS LīdzZiņas augstumam tātad, neatkarīga cilvēka - cilvēka, patiesa Telpas LīdzRadītāja, augstajās Radošā Sākumu Sakuma Monādēs!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-04.08.11.html  pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.02.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/  09.02.2013.
Skatījumu skaits: 612 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: