Galvenie » 2013 » Februāris » 3 » Radītāja Vēstījums 01.02.13. Turpinājums
00:12
Radītāja Vēstījums 01.02.13. Turpinājums
Radītāja Vēstījums 01.02.13. Turpinājums

1. Visam ir savs sākums un visam ir jābūt savam turpinājumam! Protams, ir Alfa, ir Omega, taču atkārtoju, Omega nav gals, kā cilvēki runā, bet ir tikai turpinājums, jo gala vispār nav un nekad nebija - VISAM ir savs TURPINĀJUMS!
2. Tādēļ tagad arī priekš cilvēkiem, precīzāk, priekš Manas Kustības dalībniekiem, sākas visīstākais TURPINĀJUMS, kuru var nosaukt kā Garīgā apskaidrība un, dabīgi, Garīgā ATTĪRĪŠANĀS, jo bez attīrīšanās nevar būt arī turpinājuma, bet ja pavisam precīzi - Garīgās EVOLŪCIJAS!
3. Garīgā evolūcija ESMU MŪŽĪBA, ESMU Mūžīgās Kustības Miers un vārds "turpinājums" visvairāk piestāv kāda evolucionējoša etapa aprakstam, apstiprinoša, ka viss šajā Varenajā Kosmiskajā Telpā sastāv no energoinformatīvās apmaiņas viļņveidīgajiem procesiem un katram etapam šajā bezgalīgajā ceļā pie Dieva var būt kā pozitīvā tā negatīvā amplitūda.
4. Tagad, pēc Visuma saeimas sanāksmes, Mana Kustība iziet Garīgās Vienošanas pārbaudījumu periodu, atrodoties negatīvās amplitūdas etapā, apstiprinot Kanonu, "kas augšā, tas apakšā". Un šis turpinājums, ar visām tā problēmām, ESMU būtība vienotam un neatkārtojamam Garīgās apskaidrības ceļam, kā ES teicu, Garīgās attīrīšanās!
5. Sarežģījumi, ar kuriem, pēc dažu cilvēku viedokļa, saskārās Mana Kustība, vispār ir ne sarežģījumi vai grūtības, bet visīstākais Garīgās apskaidrības etaps, saasinājies vēl arī saistībā ar asām izmaiņām transmutējošās Telpas vibrāciju frekvencēs!
6 Šādos apstākļos, nesagatavotie, tātad, neesošiem iespēju adaptēties Jaunajās Kosmosa vibrācijās, cilvēki sāk iztrūkties un pieļaut nekontrolējamas darbības, ļoti bieži agresīva rakstura, kas atsaucas jau uz mikroklimatu Manā Kustībā!
7. Jums jāsaprot, ka Telpas transmutācijas process un cilvēciskās Būtnes (no dabas viļņveidīgas) transmutācijas process savstarpēji saistīti un jebkurā gadījumā var atsaukties uz psihi, bet precīzāk, uz pašas cilvēciskās Būtnes psiholoģisko noturību, ļoti asi izjūtošu tādu Telpas izmainīšanos.
8. Tādēļ aicinu jūs, nebrīnīties ne par ko šajā Kvantiskās pārejas periodā, jo cilvēciskās Būtnes transmutācija ir likumsakarīgs process, kuram cauri iziet nāksies visiem Planētas cilvēkiem, bet pirmajiem - tieši jums, tiem, kuri pieņēma uz sevi cilvēces GLĀBĒJA Krustu, pie kam, jūsu Krusts - Krusts pirmgājēja - ESMU visgrūtākais, jo būt pirmajam vienmēr grūti, bet jo sevišķi grūti būt pirmajam Ēru maiņas periodā, kad "viena kāja" vēl atrodas Blīvajā plānā, bet "otra" jau ienesta nākotnē - Sestās rases nākotnē!
9. Jums jāatceras VIENMĒR, ka jūs paši un pilnīgi LABPRĀTĪGI, izmantojot Brīvās Gribas Tiesības, izvēlējāties šo grūto, taču Diženo Garīgās paraugkustības ceļu, izvēlējāties Garīgā Pulka ceļu, ieejot Manā Kustībā, bet tas nozīmē, ES vienmēr palīdzēšu katram no jums, jo jūs Manis IZREDZĒTIE ESMU, sastādoši Dievišķās Rātes pamatu!
10. Jūs izvēlējāties Garīgo IESVĒTĪBU, jūs taču devāt ZVĒRESTU Dievam, tādēļ priekš jums šodien ESMU tikai viena Nodarbe, tā Nodarbe saucas "Kalpošana Dievam! Bet tas nozīmē, ka nekādi Blīvā plāna ērkšķi nevar apturēt Visuma saeimas sanāksmes TURPINĀJUMU, kuru ES sasaucu tādēļ, lai ne tikai izdarītu Gaismas Pulka raudzības, bet arī priekš tā, lai Manu PULKU ieraudzītu un sajustu, ka Viņš DIEVA SPĒKS ESMU un, ka priekš Viņa nav un nevar būt nekādu šķēršļu, kuri spētu apturēt LīdzRadītāju soļu gaitu!
11. Ticiet Man, priekš pasaules glābšanas nav nekādas alternatīvas šajā Telpā, izņemot jūs, Manu Kustību, kurā ES sapulcināju visu labāko, kas uz Planētas ESMU - ES ar to domāju cilvēciskās Būtnes, izgājušas visus pārbaudījumus (inkarnācijas) Blīvajā plānā.
12. Jums šodien tiešām izvirzīts VĒSTURISKS uzdevums - izbūvēt Jaunu Dievišķu REGULARITĀTI; pasvītroju: Dievišķu REGULARITĀTI, bet ne jaunu valdību, Blīvā plāna priekšstatos, tādēļ pacenšaties nedomāt par nākotni kā varu!
13. Jums būs jāuzbūvē pilnīgi Jaunas attiecības starp Jaunās LīdzZiņas - LīdzRadītāju LīdzZiņas cilvēkiem, bet precīzāk, KristusLīdzZiņas, jo, lai arī kā cilvēki nosauktu Jauno regularitāti - Domkopība, Veče vai vēl kaut kā, bez cilvēka LīdzZiņas kardinālas izmainīšanas, tā vienalga paliks vara.
14. Mēs ar jums jau izskatījām, ka vara ir viens no BRĪVA cilvēka ApZiņas vardarbīgas vadības paņēmieniem, pie kura "mazajam" cilvēkam atvēlēta Garīgā verga loma, kur, tanī pat laikā, Dievišķā regularitāte pat nepiedāvā iespēju BRĪVAS cilvēciskas Būtnes ApZiņas vadīšanu citai cilvēciskajai Būtnei, jo VISI cilvēki Manas fraktālās līdzības ESMU!
15. Dievs kļūst Dievs tikai sasniedzot iekšējo NEITRALITĀTI, tātad, pie vēlēšanās un iespējas RADĪT! Tādēļ Manas Kustības iekšienē nevar būt nekādas Garīgās varmācības (nasiļija ?), jo ceļš pie Dieva katram cilvēkam iet caur viņa personīgo Garīgo ATTĪRĪŠANOS un pastāvīgu PAŠPilnveidošanos, tātad, caur iekšējās Neitralitātes sasniegšanu!
16. Tagad nedaudzi cilvēki, pat Manā Kustībā, sasniedza iekšējās Neitralitātes līmeni, tas nozīmē, sasniedza KristusÅpziņas līmeni, pie kura tikai PirmMīlestība Jaunrades spēks ESMU, starp citu, Visuma saeimas sanāksmē jūs spējāt izpaust, lai arī mirklīgi, taču visaugstāko Garīgās VIENOTĪBAS līmeni un pacelties uz VIENOTA Jaunrades VESELUMA līmeni!
17. Jūs taču paši izjutāt iekšējo laimi, bet galvenais, Dievu iekšējo NEITRALITĀTI paši uz sevi, jūs taču visi iegrimāt PirmMīlestības dziļumā un tagad nevarat nekādi iziet no šīs Garīgās pilnības Telpas, tādēļ TURPINĀJUMS, kurā jūs šobrīd atrodaties, priekš daudziem no jums izrādījās "auksta duša"!
18. Taču svētki ir svētki un pēc jebkuriem svētkiem sākas pelēkā ikdiena vai turpinājums, taču šodien TURPINĀJUMS iegūst kārtējo Garīgo APSKAIDRĪBU, jo jūs visi vēlaties atgriezties kaut uz mirkli šajā burvīgajā Visuma saeimas sanāksmes atmosfērā - PirmMīlestības atmosfērā!
19. Atgriezšanās nākotnē tagad priekš cilvēkiem būs iespējama tikai caur darbu, caur turpinājumu personīgajā Garīgajā pilnveidošanā un, protams, caur Garīgo IESVĒTĪBU, tātad, caur ikdienas LīdzSadarbības nodarbi un ne tik daudz un ne tikai ar Mani, cik starp visiem Gaismas Dalībniekiem, izgājušiem visus Blīvā plāna pārbaudījumus!
20. Tagad jums jāvar un cita ceļa nav, katru dienu demonstrēt pašiem sev, ka tikai VIENPRĀTĪBA, Vienota ApZiņa un Vienots Kolektīvais saprāts ESMU cilvēku-Dievu nodarbe!
21.Tagad jums jāvar pastāvīgi meklēt katrā cilvēkā to Dievišķo dzirkstelīti, kura atšķir cilvēku-Dievu no vienkārša cilvēka, kuram trūkst vēlēšanās iet pie Dieva, kurš sevī nenes patiesu Ticību un, kurš pat neieslīga tajās Zināšanās, kuras ir pamats pašam sevis izzināšanai!
22. Tagad jums katru dienu jāvar izzināt Patiesību caur Zināšanām, izlaistām caur iekšējo "Es" un, kuras bija dāvātas visiem cilvēkiem un, pirmkārt, GAISMAS Dalībniekiem, kā ATSLĒGA , lai viņi varētu atvērt savas izcelšanās Dievišķo dabu, tātad, savas nākotnes izpratni Jaunā augstfrekvences Telpā.
23. Uz jums uzvēlās divi uzdevumi un pirmais no tiem ESMU, protams, patstāvīga Pilnveidošanās, bez kuras nav ceļa nākotnē, pie tam, ar pilnveidošanos, bet precīzāk, ar Garīgo pilnveidošanos, ES saprotu KristusApziņas formēšanu cilvēkos, tātad spējas nest cilvēkiem Zināšanas, tanī skaitā, arī citās Pasaulēs!
24. Ticiet Man, jums VISIEM (ES domāju Gaismas Dalībniekiem) jābūt uz Garīgā skolotāja līmeņa, jo jūs saņēmāt un turpiniet saņemt Zināšanas nepastarpināti no PirmAvota - no Paša PirmRadītāja, tātad, jūs saņemat PATIESĪBU bez izkropļojumiem, tātad, bez cilvēciskās iejaukšanās.
25. Tādēļ otrs uzdevums, kas organiski sasaista ar pastāvīgu jūsu nodarbi Patiesības izzināšanā, ESMU skolotājs, vai Zināšanu sniedzējs citiem cilvēkiem, kuri vēl "nepamodās" un nesaprata pašu galveno: pasaule to Skolotāju glābta, kuri viņiem nes Zināšanas un kuri priekšā izpausti kā Slāvu-Arijevu pēcnācēji!
26. Atceraties: šodien jūs izejiet TURPINĀJUMA etapu un tikai jūsu varā ikdienas Nodarbi LīdzSadarbībā izvērst par Visuma saeimas sanāksmes TURPINĀJUMU, katrā cilvēkā atrodot Dieva pilnību, Jaunās Realitātes Radītāju!
27. Ticiet Man, nav lielākas laimes, kā būt cilvēciskās Dvēseles GLĀBĒJAM un esošam tiesībām būt Tautai-GLĀBĒJAI - tiesības, kādas tiek dotas tikai Tautai, kura ar saviem līdzpārdzīvojumiem, ar savu Mīlestību var aizdegt pat visaizklīdušāko cilvēku sirdis, bet tā arī Garīgā Skolotāja, cilvēka-Dieva Nodarbe ESMU!
28. Ticiet Man, Visuma saeimas sanāksmes SVĒTZVANI nekad jūsu Dvēselēs neapklusīs, ja Visuma saeimas sānāksmes TURPINĀJUMS būs jūsu Garīgās APGAISMĪBAS Nodarbe un tikai tā var īstenot Visuma saeimas sanāksmes BRĪNUMU jau uz jūsu Planētas, tatad, katra cilvēka Dvēselē!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-01.02.13.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.02.2013. ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.02.2013.
Skatījumu skaits: 694 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: