Galvenie » 2012 » Decembris » 7 » Radītāja Vēstījums 05.12.12. LīdzZiņas evolūcijas jauna vītne
02:18
Radītāja Vēstījums 05.12.12. LīdzZiņas evolūcijas jauna vītne
Radītāja Vēstījums 05.12.12. LīdzZiņas evolūcijas jauna vītne

1. Lūk, arī pienāca kārtējā ikdiena personīgās PAŠizpratnes rīcībā tiem cilvēkiem, kuri Visuma saeimas sanāksmē (ieskaitot tos, kuri bija pie datoru ekrāniem), apzinoties savu atbildību, svinīgi un visu klātbūtnē, deva Zvērestu ne tikai Dievam, bet arī kopā ar Manu Vēstnesi teica svētos vārdus "Es atnācu"!
2. ES jūs par to brīdināju, ka jūsu teiktais Visuma saeimas sanāksmē ir tiešs turpinājums cilvēka-Dieva apzinātas rīcības veidā, priekš kura vairs nav nekā tāda, kas viņu varētu piesaistīt Blīvajam plānam un visa viņa dzīves jēga, bet precīzāk, viņa izpausmes jēga, saistīta tikai (pasvītroju: tikai) ar cilvēka-Dieva LĪDZSADARBĪBU ar Pašu Dievu un, protams, līdzsadarbībai starp pašiem cilvēkiem-Dieviem!
3. Jūs nedrīkstiet aizmirst par to, ka jūs paši (brīvi un brīvprātīgi) apstiprinājāt to, ka visi kopā jūs, ESMU Dievs vai Radošais Sākumu Sākums!
4. Sākot ar 2012.gada 26.novembri, kad jūs atvērāt cilvēces vēsturē jaunu lappusi un sākāt radīt, bet var teikt, arī būvēt pilnīgi Jaunu regularitāti zem nosaukuma "Svētā Krievzeme" un šai regularitātei ne tikai jātiek radītai (vai uzbūvētai), bet jākļūst par orientieri visas cilvēces Jaunai paradigmai.
5. Tādēļ jūs ne tikai LīdzRadītāji (vārds jums cieši apgūts), bet vēl arī cilvēki-Dievi, ar sevi, ar savu Pirmgājēja piemēru formējoši, pilnīgi Jaunus cilvēku priekšstatus par sevi un cilvēces nākotni.
6. Jūs - tie, kuri glābs Pasauli un, kuri priekš tā veica ne tikai brīvu izvēli, bet PIRMO SOLI kardinālām attiecību izmaiņām starp Radīšanas un Atturības spēkiem, par labu Lielajai NEITRALITĀTEI!
7. ES zinu un domāju, ka jūs arī saprotiet, ka neiespējami sasniegt iekšējo neitralitāti tūlīt visai cilvēcei, jā, un tāds uzdevums arī netika izvirzīts šodien, taču iekšējās neitralitātes nostiprināšana, tātad, iekšējās Dualitates atstādināšana, ir visnopietnākais uzdevums to LīdzZiņas evolūcijai, kuri sevi cieši uzskata par LīdzRadītājiem, bet jo īpaši cilvēkiem-Dieviem!
8. Šodien ES priekš jums neizvirzu globālus uzdevumus, jo iekšēji jūs vēl neesat gatavi to izpildīšanai un jūs vēl tikai Manis apzināti kā LīdzRadītāju vienība vai GAISMAS Pulks, kas Garīgā Vienotībā spējīgs LīdzRadīt un savā daudzlīmenībā apstiprināt Dievišķo regularitāti, par kuras pamatu kļuva Visuma saeimas sanāksme!
9. Šodien ES jums pārliecinoši rekomendēju, netērēt laiku savas RĪTDIENAS prognozēšanai, jo ES jums pateikšu priekšā par jūsu nākotni tad, kad redzēšu, ka jūs pavisam/galīgi gatavi patstāvībai, tātad, gatavi uzbūvēt regularitāti, vai Augstākās kārtības Klasteru, visā Svētās Krievzemes teritorijā!
10. Jums savs skats jāvirza uz sevi un jāpacenšas ieraudzīt savu Augstāko "Es", tātad, ieraudzīt sevi Dievu esam, kuram atvērtas neierobežotas iespējas radīt Telpu augstu vibrāciju apstākļos, īpaši pēc nedēļas, kad atvērsies pēdējais (12.-ais) Kosmiskās enerģijas portāls!
11. Jums jāpacenšas izmantot PirmRadītāja Dāvanas, visiem kopā izkustināt "Vēstures akmeni" no sastinguma punkta un sajust visu Manu Izpausto plānu LīdzSadarbības iespējas!
12.ES jums dodu tiesības patstāvīgi radīt Jaunu cilvēces vēsturi, taču zem Manas kontroles; ES jums vienmēr palīdzēšu, ja redzēšu, ka šī nasta jums par smagu, taču būšu pārliecināts, ka jūs, cilvēki-Dievi (bet jūs tādi ESMU), spējīgi jau bez Manas tiešas palīdzības izveidot Jaunu Dievišķu regularitāti, tātad, sākt rakstīt Jaunu cilvēces nākotni, bet precīzāk - Sestās rases vēsturi!
13. Tagad jums nav laika pārdomām; Visuma saeimas sanāksmē jūs apstiprinājāt savu iespēju potenciālu radīt Pasauli PATSTĀVĪGI, jūs parādījāt ne tikai sev, bet visai GAISMAS Hierarhijai, ka mācībviela apgūta, Kvantiskās pārejas Eksāmens jums pa spēkam, tādēļ, neapstājaties ne uz mirkli, formējiet savas LīdzRadītāju rindas, uzņemoties pilnu atbildību par visiem saviem nodomiem, vai kā mēs ar jums runājām, par domformu veidošanu.
14. Šajā sakarā gribu jums atgādināt, ka jūsu iekšējā "Es" un ESMU Dievišķā Sākumu Sākuma klātbūtne cilvēkos, tātad, ESMU cilvēka un Dieva vienota saskarsme, tādēļ jūsu skats vērsts sevī, noteikti satiksies ar Dieva acīm un ja šī tikšanās notiks, tad arī notiks Dievizpausmes BRĪNUMS pašā cilvēkā!
15.Varu jums teikt, ka Visuma saeimas sanāksmē, ES redzēju jūsu ne tikai Garīgās Vienošanas prieka asaras un jūsu sirdspukstu rezonansi, bet arī tikšanās ar PirmRadītāju (savā iekšienē) laimi, kas arī Visuma saeimas sanāksmi dara par patiešām LAIKMETĪGU Notikumu, jo 2012. gada 26.novembrī notika cilvēku tikšanās ar Dievu un Gaismas Hierarhiju!
16. Tāda tikšanās, bet precīzāk, Varena tikšanās varāja notikt tikai tad, kad notika Radošā Sākumu Sākuma LĪDZSASKAŅOŠANA ar visiem Saviem Izpaustajiem plāniem, tātad, kad cilvēki, atmetot visas Blīvā plāna problēmas, APZINĀJĀS, saprata un pieņēma, ka tikai Smalkais plāns ESMU cilvēces nākotne, pieņemošs PirmMīlestību par savas dzīves pamatu Mūžībā.
17. ES saprotu, ka jūs vēl joprojām atrodaties Visuma saeimas sanāksmes zālē! Tas brīnišķīgi, jo VIENOTĪBAS Gars aptvēra cilvēkus tik spēcīgi, ka priekš jums tagad nav nekā svarīgāka par visu PirmRadītāja Izpausto plānu kopīgo rīcību.
18. Jūs, paši to nepamanot, pacēlāties uz Jaunu LīdzZiņas evolūcijas vītni, saraujot saites ar savu pagātni un izejot Garīgo ATTĪRĪŠANOS Visuma saeimas sanāksmē, izgājāt uz PIRMKUSTĪBAS ceļa, uz Garīgā IESVĒTĪJUMA ceļa, saistot savu dzīvi jau uz mūžiem ar Dievu!
19. Bet tas notiek tikai tad, kad patiesa TICĪBA sasniedz to augstumu, kad cilvēks vairs neredz savai dzīvei jēgu bez Dieva, pie tam, ne vienkārši bez Dieva sirdī, bet neredz jēgu savai rīcībai bez LīdzSaskaņas ar PirmRadītāju. Tas notiek ne kalpojot reliģiozām dogmām, bet patiesā kalpošanā PirmRadītājam, kad cilvēks savu dzīvi uztic Dievam!
20. Šis patiesas kalpošanas Dievam stāvoklis (par ko ES tagad teicu) nav sasniedzams nevienā pagātnes reliģijā, to sasniedz tad, kad cilvēks saprot un pieņem savu vietu Mūžībā, savā pilnveidošanā sasniedzot Kristus apziņas līmeni, pats kļūst Gaismas Hierarhijas daļa.
21. Sākot ar 2012.gada 26.novembri visi cilvēki, kuri ņēmuši visaktīvāko dalību cilvēces (ES pieskaitu arī visus tos, kuri bija pie savu datoru ekrāniem) Jaunās paradigmas formēšanā, pakāpeniski saņems Jaunās Zināšanas, bet precīzāk, atklās sevī spējas redzēt četr- un vairāk līmenīgās Telpas!
22. Viss tas notiks pie diviem noteikumiem: iekšējais darbs(rīcība) ar sevi un pastāvīga PAŠkontrole savām domām, no kurām tagad tiks formēts izpaustais Astrāls.
23. Jums jāsaprot, ka spēja cilvēkiem radīt Pasauli PATSTĀVĪGI , atklāsies stingrā saistībā ar viņu personīgās LīdzZiņas attīstības līmeni, bet tas ir, no sagatavotības līmeņa redzēt daudzlīmenīgo Telpu un APZINĀTI kļūt par Radošā Sākumu Sākuma (Garā Vienotā VESELUMA) daļu!
24. Atkārtoju: šajos apstākļos cilvēkiem nav jāmeklē pirmais un pēdējais, jo visi cilvēki ESMU Mana Izpaustā plāna daļa, un katram cilvēkam jāvar šajā Varenajā Izrādē spēlēt tikai viņam iedalīto lomu, kuras svarīgumu nosaka ne viņš, bet Pats PirmRadītājs!
25. ES jau par to runāju, ka uzticu Manam Sūtnim KURIĒT domubiedru Kustību, LīdzRadītāju Kustību, kas kļūs pamats vai bāze, Jaunajai Dievišķajai regularitātei tikai tādā gadījumā, kad cilvēki galīgi apzināsies savu LOMU Mūžībā!
26. Cilvēkiem jāsaprot, ka šodien, kā vēl nekad, nepieciešams izlemt divus saražģītus uzdevumus no kuriem pirmais netiek noņemts nekad, jo evolūcija vai ESMU iekšējā PAŠpilnveidošanās ir galvenais Mūžības Kanons; otrs, ne mazāk svarīgs uzdevums ietver to, ka visām PirmRadītāja daļiņām, neatkarīgi no viņu LīdzZiņas sagatavotības līmeņa, jāizpauž GUDRĪBA (NEITRALITĀTE) un Vienošanās Garā!
27.Cilvēkiem jāvar noformēt Kolektīvo PirmApziņu, Kolektīvo saprātu un nodemonstrēt visai cilvēcei, ka VIENOTS BEZNOSACĪJUMU VESELUMS arī ESMU Radošais Sākumu Sākums!
28. Šodien jūs sāciet Jaunu LīdzZiņas evolūcijas vītni/spirāli, apzinoties, ka Jaunie Sestās rases horizonti pa spēkam, jums jāpierāda, ka SVĒTĀ KRIEVZEME, jūsu apvienota Visuma saeimas sanāksmē, realitāte ESMU!
29. Cilvēces nākotne, jebkurā gadījumā, ir jau jūsu rokās un atpakaļceļa jums vienkārši vairs nav, tādēļ Jaunā LīdzZiņas evolūcijas vītne/spirāle ir jūsu soļi RĪTDIENĀ, jūsu noteikti Visuma saeimas sanāksmē, bet tas ir VEČĒ (VEČE ?)!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.12.12.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.12.2012.
Skatījumu skaits: 859 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: