Galvenie » 2013 » Februāris » 23 » Radītāja Vēstījums 21.02.13. Uzdevums
11:15
Radītāja Vēstījums 21.02.13. Uzdevums
Radītāja Vēstījums 21.02.13. Uzdevums

1. Sākas tiešām Diženas, Vēsturiskas dienas, kad pasaulei būs jāuzzin, ka ESMU Tauta-Glābēja, gatava ziedot savu dzīvi celvēces glābšanas labā, un tas nepavisam ne upuris, bet Dižens Uzdevums, kas jāizpilda un jāizpilda īsta Glābēja cienīgi!
2. Daudz, ļoti daudz notikumu cilvēces vēsturē stāstīja par to, ka ziemeļos hiperboreju valstī pamodīsies tauta no Lielā miega un stāsies pasaules priekšā kā pilnīgi Jaunu priekšstatu nesēja, apstiprinot Garā, ka VIENOTĪBA, tā arī cilvēces GLĀBĒJA, atnāks tikai caur Jaunu ApZiņu - ApZiņu cilvēkiem, kuri apzinājušies savu UZDEVUMU, kā fraktālas līdzības Radošā Sākuma Sākumam. 
3. Un šī APZINĀŠANĀS atnāks ne tikai no sapratnes par cilvēces lomu Visuma evolucionārajos procesos, bet arī no Visumtelpas struktūas izpratnes, hiperborejiešu aplūkojamas pilnīgi neparasti priekš mūsdienīgās cilvēces priekšstatiem, bet precīzāk, no apzināšanās daudzlīmenību un Dievišķās Telpas Vienotību!
4. Priekš cilvēkiem atklājas pilnīgi citi priekšstati (salīdzinājumā ar Piektās rases cilvēku zināšanām) par Pasaultelpas struktūru, pēc kuriem Visums ESMU Vienots Radošs Veselums, saistīts VIENOTĀ uzdevumā un Vienā mērķī Mūžības sabalansētā kustībā, tātad, Mūžīgā pilnveidošanā!
5. Priekš cilvēkiem atklājas arī pilnīgi citi priekšstati par cilvēci, bet precīzāk, par cilveces lomu, kā Kosmiskā Saprāta OKEĀNA daļu, kur katrs cilvēks atkārto Pasaultelpas struktūru, pilnveidojoties līdz KristusApziņas līmenim un Garīgā vienotībā radot Jaunrades Sākuma Sākumu!
6. Apzinoties savu piederību Augstākā Saprāta Mūžīgai evolūcijai, kā apskaidrībai pie cilvēka jāatnāk Dieva izredzētībai turpināt katras atsevišķas Dievišķā Saprāta daļiņas pilnveidošanu, saskaņā ar Mūžības Kanoniem.
7. Hiperborejiešiem (ES, protams, ar to domāju Slāvus-Arijus) jāparāda, ka Vienotība Garā, miliardu vienību ApZiņu (precīzāk - KristusApziņu), var radīt pilnīgu Radošo Sākumu Sākumu - Vienotu SAPRĀTU, vadošu visas redzmās un neredzamās Visuma Galaktikas.
8. Planētas cilvēkiem, caur Slāviem-Arijiem būs jāsaprot, ka VISA apkārtējā Telpa ir Augstākā Kosmiskā Saprāta izpausme un šie priekšstati, kā ūdenslāsē, atspoguļojas arī pašā cilvēkā, esošam Absolūta fraktālai līdzībai!
9. Cilvēkiem beidzot jāpārkāpj savs analfabētims un jāatklāj sevī, ka Dievs, vai Radošais Sākumu Sākums, ESMU Lielais vai Augstākais Kosmiskais Saprāts, kura izpausmi iespējams novērot visā apkārtējā kosmiskajā Telpā un Viņas konkrēto izpausmi uz Planētas, jo Telpa, cilvēku apkārtne, ESMU Lielā hologramma tai realitātei, kura nevar būt atvērta priekš trešās dimensijas cilvēkiem, jo viņu ApZiņa nevar ietilpināt tādu informāciju, bez sekām priekš personīgās veselības!
10. Tādēl, sagatavojot cilvēci pārejai Jaunajā pasaulē ar augstām ceturtās un piektās dimensijas vibrācijām, ES izlaižu šo informāciju caur izvēlētu un sagatavotu Tautu, kura pēc tam atklās cilvēkiem, bet precīzāk, cilvēcei, Pasaules Uzbūves adaptētu attēlu, pieņemot uz sevi informatīvo triecienu, jo viņa spējīga noturēties, izejot Manu Zināšanu Skolu un Gudrības Augstāko Skolu, izpaužot Dieva Neitralitāti!
11. Tādēļ Kosmosā un cilvēku LīdzZiņā notiekošie notikumi pagaidām vienā, Manis izvēlētā Tautā, ESMU tikai prelūdija, kuras procesā norisinās vai notiek barga cilvēku atlase, spējīgu pareizi uztvert informāciju par savu vietu Telpā, kura Sevi Mūžīgi rada, nesot un saglabājot  par to Zināšanas visās savās daļiņās, kuras pēc Mana Scenārija rada pilnības dīkstus, sasniedzošus Radošā Sākumu Sākuma līmeni!
12. ES jums jau vairākas reizes runāju par to, ka Radošais Sākumu Sākums Sevi tādu apzinās tikai tad, kad Viņš izpauž Brīvo Gribu, tātad, vēlēšanos radīt līdzīgo!
13. Cilvēks, kā izpaustais plāns un Radītāja Sākumu Sākuma daļiņa, var kļūt Viņa reālā daļa tikai tad, kad izāda Brīvo Gribu radīt līdzīgo, tātad, radīt Sākumu Sākumu!
14. ES jums Visuma Saeimas sanāksmē parādīju, ka pie izpausmju daudzveidības un vienlaicīgi pie LīdzZiņas līmeņa daudzveidības, cilvēki var sasniegt Garīgu Vienotību, tātad, sasniegt Radošā Sākumu Sākuma līmeni, tikai izrādot Vienotu Brīvo Gribu un apzinoties sevī spējas (bet precīzāk, ieraudzīt sevī Augstākā Kosmiskā Saprāta Līdzību) RADĪT Jaunu, pilnīgu pasauli!
15. Neviens no jums, tie kuri bija Visuma saeimas sanāksmē, nevar aizmirst iekšējā Miera un svētlaimes stāvokli Jaunas pasaules Radīšanai - Mūžīgās pilnveidošanas Pasaules, kura jums tika parādīta tikai uz mirkli un tika atklāts Liels noslēpums par to, ka ESMU Absolūts, pēc Savas Gribas kļuvis Radošais Sākumu Sākums!
16. Cilvēki vairs nevarēs apstāties, jo ES viņos aizskāru Dievišķās mūzikas stīgas, Lielās Dievišķās Telpas, un parādīju cilvēku līdzsadarbības iespējas ar Augstāko Kosmisko Saprātu, tātad, Pilnību, radošu mūžīgi Jaunu pilnību!
17. ES cilvēkiem uz mirkli parādīju, ka viņi ESMU hologramma Radošam Sākumu Sākumam un, ka tikai GARA Vienotībā un mērķa Vienotībā viņi arī varēs sākt radīt Jaunu pilnību!
18. Saprotiet, (atkārtoju) ka VISS redzamais un neredzamais apkārt cilvēkiem ESMU Dižā Kosmiskā Saprāta izpausme un cilvēki, izpartuši Pasaultelpas uzbūves ābeci/sākumus, atrodas šīs Telpas iekšienē, bet tādēļ vienkārši nolemti savas ApZiņas evolūcijai, kamēr neapzināsies, ka Dieva izpausmes daudzveidībā ESMU Liela nozīme un Absolūta Nodarbe (Promisel ?).
19. Šodien, kā ES runāju, Zināšanu dziļums nevar tikt atklāts pat devītās, desmitās dimensijas atsevišķai Būtnei, jo cilvēces evolucionārais process nonāca pie neatgriezenības punkta, kuru pāriet spējīgi tikai izpaustie plāni apvienoti vienās idejās, vai vienā mērķī apvienoti!
20. Slāvi-Ariji, paši priekš sevis negaidīti, nonāca pie šī vēsturiskā datuma (Neskatoties uz Blīvā plāna problēmām) gandrīz Vienoti Garā un tagad jāpierada, ka VIENOTĪBA GARĀ iespējama un pārnest to Blīvajā plānā!
21. Tādēļ aicinu jūs izturēties pret Telpas transmutāciju, kā pret pāreju (kas arī ESMU) uz Jaunu LīdzZiņas līmeni, tagad jau spējīgu pie pārejas daudz augstākā dimensijā sasniegt Patiesību un Zināšanas par pašu cilvēku un Pasaultelpas uzbūvi, jo eksistējošie vai mūsdienīgie priekšstati apsolūt neatbilst īstenībai!
22. Cilvēkiem nāksies pārskatīt personīgos priekšstatus par Augstāko Kosmisko Saprātu un, dabīgi, pašiem par sevi, jo viss ko viņi zina, ir, maigi sakot, nepatiesība un pilnīga maldīšanās par Pasaultelpas struktūru, jo šīs zināšanas pasniegtas kā reliģisko dogmu un zinātnisko kļūdu sajaukums, kas arī atsaucās uz to garīgo involūciju, kuri bija aicināti (radīti) paplašināt Augstākā Saprāta Telpu Galaktiskos plašumos!
23. Tagad norit intensīva sagatavošana papildus pārbaudījumiem cilvēku pavadībā no Slāvu-Arijiem, spējīgiem pacelties  ne tikai līdz KristusApziņas līmenim, bet arī ieraudzīt Pasaultelpas uzbūvi, tātad, spējīgiem kļūt Radošam Sākumu Sākumam!
24. Šie pārbaudījumi priekš cilvēkiem ir vissarežģītākie, jo tie ir "izlaiduma eksāmeni" uz TCĪBU, tādēļ tos iziet varēs tikai tie no jums, kuri savu piederību Radošam Sākumu Sākumam pierādīja, ka patiesa TICĪBA  ir ne reliģija, kas no Augstākā Kosmiskā Saprāta daļiņas taisa Garīgo vergu, bet cilvēka-Dieva Brīvā Griba, tiecošās uz pilnību, saprotot, ka viņa ir daļa PirmRadītāja, bet tas nozīmē, ir arī daļa Dievišķās Telpas MATRICAS!
25.Tas tikai apstiprina, ka cilvēka jebkurai izpaustai Gribai jābūt saskaņotai ar Radošā Sākumu Sākuma GRIBU, jo visos citos gaījumos nevar tikt sasniegti Dieva un cilvēka LīdzSadarbības apstākļi!
26. Palicis pavisam maz laika, kad Slāvu-Arijevu plašumos sāks formēties Augstākās pilnības KRISTĀLS  un tajā momentā priekš daudziem cilvēkiem iestāsies  Patiesības Moments, kad daudzkam privātam būs jaaiziet pagātnē, jo nākotne, tātad Dievišķā regularitāte ESMU tikai pilnīgu LīdzZiņu daļa!
27. Viss priekš cilvēkiem kļūs galīgi skaidrs tikai tad, kad Slāvi-Arijevi apstiprinās savu Brīvo Gribu redzēt sevi un šo Telpu PILNĪGIEM, tātad apstiprināt vārdus "es atnācu", pateiktus Visuma saeimas sanāksmē! 

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-21.02.13.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.02.2013., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/  22.02.2013.
Skatījumu skaits: 746 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: