Galvenie » 2020 » Aprīlis » 1 » Vēsts: 01.04.2020. Katrēns "Bez Dieva nekas neizdosies"
14:09
Vēsts: 01.04.2020. Katrēns "Bez Dieva nekas neizdosies"

01.04.2020 Катрен “Без Бога ничего не получится”

Ничего не закончится, а только усилится!
Тёмные примеряют на себя управление!
«Покой теперь только людям снится»!
Нарастаёт только от Тьмы давление!

Местная власть ничего не может!
Мировой для всех назревает кризис!
Человек изменить эту картину не сможет,
Для людей начинается Апокалипсис!

Первая волна нарисовала картину!
Нет ещё в Мире этой реальности!
Народы пока только шагнули в тину,
Спасёт их от смерти – Вера!

Только тренировка Тьмы, но возврата нет!
Это только начало изменения Мира!
Выписан каждому в «пропасть» билет,
Люди сами на себя надели вериги!

Теперь получают по полной программе!
Сами согласились на такие условия!
Люди, как биомасса продаются по граммам,
Люди-рабы это единственное сословие!

Всё подчинится Сатане окончательно!
Полный будет введён контроль!
В дураках останутся люди – мечтатели,
Только «избранным» будет выдан пароль!

Всех остальных давно посчитали!
Номер счастливый – остаётся жить!
Срок жизни людей давно рассчитали,
Никого лишнего не должно быть!

Вот картина от Сатаны на «Завтра»:
Нет государств и нет самостоятельности!
Только сегодня люди заметили Правду!
Увидели собственную несостоятельность!

Без Бога люди превратились в массу!
Хуже того, в управляемую толпу!
Люди будут ходить по прочерченным трассам,
Им не разрешат поднимать протеста волну!

Сказали карантин, но он будет без срока!
Люди сломались – Тьма не отпустит!
Сегодня людские потери – лишь кроха,
С каждым днём людей ещё больше опустят!

Люди теперь никто и звать никак!
Мировая власть считает, что много!
Им вашим здоровьем управлять пустяк,
«Золотой миллиард» будет итогом!

Всё расписано было очень давно!
Никто этого никогда не скрывал,
Только люди считали, что «кино»,
Жили словно в комнате кривых зеркал!

Сегодня все маски сброшены!
Люди, по инерции, говорят о демократии!
Инструменты уничтожения в руки Тьмы вложены,
Теперь у власти Сатаны партия!

Люди своим молчанием дали Сатане Право,
Изменить Мир по Его усмотрению!
Ещё имеются остатки Правды,
Люди ещё могут изменить положение!

Без Бога ничего не получится!
В церкви люди просят помощи у Сатаны!
Если в ком-то Совесть стучится,
Значит, кто-то с Богом на «Ты»!

Демагогия не изменит события!
Не надо говорить, надо делать!
Мыслеобраз к Богу должен изменить бытие,
С Единодушием надо Посыл сделать!

Единый Посыл должен нести Образ!
Для Руси сегодня тоже премьера!
Русь, как всегда, это – человечества срез!
При битве вас с Сатаной откроется Новая Эра!

Аминь.
Отец Абсолют.
01.04.2020

Vēsts: 01.04.2020. Katrēns "Bez Dieva nekas neizdosies"

Nekas nebeigsies, bet tikai pastiprināsies!
Tumšie sev piemēro vadīšanu!
"Miers cilvēkiem tagad tikai sapņos rādās"!
Spiediens no Tumsas tikai pieaug!

Vietējā vara nevar neko!
Pasaules krīze nobriest priekš visiem!
Šo attēlu cilvēks izmanīt nevar,
Priekš cilvēkiem Apokalipse sākas!

Pirmais vilnis attēlu uzzīmēja!
Nav vēl Pasaulē šīs realitātes!
Tautas tikai vēl iegāja glemos,
Viņus no nāves glābs - Ticība!

Tikai Tumsas treniņš, taču atpakaļceļa nav!
Tas tikai Pasaules izmaiņas sākums!
Biļete "bezdibenī" katram izrakstīta,
Cilvēki paši sev važas uzlika!

Tagad pēc pilnas programmas saņem!
Paši tādiem apstāļiem piekrita!
Cilvēki, kā biomasa pa gramiem pārdodas,
Cilvēki-vergi tā vienīgā kārta!

Viss Sātanam pakļausies galīgi!
Pilnīga kontrole ieviesta būs!
Muļķos paliks cilvēki - sapņotāji,
Parole tikai "izredzētiem" izsniegta būs!

Visus pārējos sen saskaitīja!
Laimīgais numus - dzīvot paliks!
Cilvēku dzīves termiņu aprēķināja sen,
Liekam nekam jābūt nav!

Lūk attēls no Sātana "Rītdienai":
Nav valsts un patstāvības nav!
Tikai šodien cilvēki Patiesību pamanīja!
Ieraudzīja personīgo nepamatotību!

Bez Dieva cilvēki pārvērtās masā!
Sliktāk vēl, vadāmā pūlī!
Cilvēki pa uzzīmētām trasēm ies,
Viņiem neļaus protesta vilni sacelt!

Teica karantīna, taču tā būs bez termiņa!
Cilvēki salūza - Tumsa neatlaidīs!
Šodien cilvēku zaudējumi - tikai sīkums,
Ar katru dienu cilvēkus atlaidīs vēl vairāk!

Cilvēki tagad nekas un saukt nekādi!
Pasaules vara uzskata, ka daudz!
Viņiem jūsu veselību vadīt nieks,
"Zelta miljards" būs rezultāts!

Viss bija uzrakstīts ļoti sen!
Neviens to nekad neslēpa,
Tikai cilvēki uzskatīja, ka "kino",
Dzīvoja gluži kā greizo spoguļu istabā!

Šodien visas maskas nomestas!
Cilvēki, pēc inerces, par demokrātiju runā!
Iznīcināšanas instrumenti Tumsas rokās ielikti,
Tagad pie varas Sātana partija!

Cilvēki ar savu klusēšanu Sātanam Tiesības deva,
Izmainīt Pasauli pēc Viņa ieskatiem!
Vēl Patiesības atliekas ir,
Stāvokl izmainīt cilvēki vēl var!

Bez Dieva nekas neizdosies!
Baznīcā cilvēki palīdzību lūdz Sātanam!
Ja kādam Sirdsapziņa klauvējas,
Tātad, kāds ar Dievu uz "Tu"!

Demagoģija notikumus neizmainīs!
Navajag runāt, vajag darīt!
Domtēlam pie Dieva jāizmaina esamība,
Vienprātībā Vēstījumu uztaisīt vajag!

Vienam Vēstījumam Tēls jānes!
Arī Krievzemei šodien pirmizrāde!
Krievzeme, kā vienmēr, tā - cilvēces nogrieznis!
Jūsu cīņā ar Sātanu Jaunā Ēra atvērsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
01.04.2020.

01.04.20.Quatrain “Without God nothing will work”

Nothing will end, but only will intensify!
The dark ones try on control!
“People see peace only in dreams now!”
Pressure from Darkness only builds up!

Local authorities can’t do anything!
A world crisis is brewing for everyone!
A person cannot change this picture,
For people, the Apocalypse begins!

The first wave painted a picture!
There is not yet this reality in the World!
The nations have so far stepped into the mud
Will save them from death - Faith!

Only training Darkness, but no return!
This is just the beginning of a change in the world!
A ticket was written out to everyone in the abyss,
People themselves put on the chains!

Now get the full program!
They themselves agreed to such conditions!
People like biomass are sold in grams,
Slave- people are the only class!

Everything will submit to Satan completely!
Full control will be introduced!
People will remain in fools - dreamers,
Only "favorites" will be given a password!

All the rest have long been counted!
Number happy – will remain to live!
People’s life has long been calculated,
There should not be anyone superfluous!

Here is a picture from Satan on "Tomorrow":
There are no states and there is no independence!
Only today have people noticed the Truth!
 Saw their own failure!

Without God, people have become masses!
Worse, into a controlled crowd!
People will walk on painted trails
They will not be allowed to wave a protest!

They said quarantine, but it will be without time!
People have broken - Darkness will not let go!
Today, human losses are just a crumb,
Every day people will be even more omitted!

People are now nobody and no way to call!
World power believes that a lot!
It’s a trifle to manage your health,
"Golden billion" will be the result!

Everything was painted for a very long time!
No one ever hid it
Only people believed that "cinema",
They lived as if in a room of crooked mirrors!

Today all masks are reset!
By inertia, people are talking about democracy!
The tools of destruction are in the hands of Darkness
Now Satan is in power!

People with their silence gave Satan the Right,
Change the World at His discretion!
There are still remnants of Truth
People can still change position!

Without God, nothing will work!
At church, people ask Satan for help!
If someone’s conscience is knocking,
So, someone with God on "You"!

Demagogy will not change events!
No need to talk, need to do!
The thought to God must change being,
With Unanimity, the Promise must be made!

The Unified Promise must carry the Image!
For Russia today is also the premiere!
Russia, as always, is a section of humanity!
At yours and Satan battle, a New Era will open!

Amen.
Father Absolute.
04/01/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 01.04.2020.

Skatījumu skaits: 203 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: