Galvenie » 2019 » Februāris » 2 » Vēsts: 02.02.19. Katrēns "Astoņi"
21:52
Vēsts: 02.02.19. Katrēns "Astoņi"

02.02.19. Катрен “Восемь”

Делите Пространство на восемь!
Время – это тоже Пространство!
Вы формируете Весну, а не Осень!
Это – Путь, а не странствие!

Всё Новое людям от Бога!
Ни капли теперь сомнения!
Вам открывать Горизонт в итоге,
И для людей – Вознесение!

Вам кратность дана понятная,
Делите весь Мир на восемь,
Сценарий для вас прозвучал внятно,
Поймите – вы Основная ось!

Ось перехода в другую мерность!
Кто-то должен показать пример,
Вы открыли собой закономерность,
Теперь не надо дополнительных мер!

Всё точно идёт по Сценарию!
Время играет только на вас!
Поменяете вы для людей глоссарий!
Наступает ваш Звёздный час!

Час победы Света над Тенью!
Переформатирования Планеты!
Прогресс не определяется ленью,
Не перевелись на Руси поэты!

Русь – всегда козырная карта!
В игре мирового масштаба!
Вы почувствуете это в Марте,
Главная прозвучит октава!

Понять надо, кто – Главный?
Так выстроено на Небесах!
Переход не бывает плавным,
Свобода или Смерть – на Весах!

Сегодня бурлит Планета!
То здесь, то Там – пламя!
Мамона – уже не “монета”,
Равенство – на Планете Знамя!

Власть напрасно старается,
Не успокоить никого реформами!
Тучи над ней собираются,
Проявляется Новая форма!

Проявляется форма – восемь!
Это восходящая Звезда России!
Повторяю, она – Основная ось,
Шестая раса – от Бога Её Миссия!

Я помогу: вам объявить надо:
Мир переходит границу!
Что Новую открою Монаду,
Что История перевернёт страницу!

Шестая страница – Святая Русь!
Другого нет наименования!
Пропадает Руси Вечная грусть,
К людям придёт понимание!

Что Русь переходит Первой!
Приглашая за собой человечество!
Сбывается Бога Мечта заветная,
Русь сформирует Отечество!

Сотрутся различия рас!
Не будет больше религий!
Вместо дорог к Богу – трасса!
Не будет догм и вериг!

Переход состоится в срок!
В соответствии с Книгой Судеб!
Над Америкой – неотвратимый Рок,
Больше Её не будет!

Рассадник зла растворится в море!
Последний Президент станет последним!
За измену Богу случится горе,
От Континента останется след!

Планету не узнать будет!
Останется один Континент!
Люди про плохое забудут,
Исторический вас ждёт Момент!

Аминь.
Отец Абсолют
02.02.19

 

Vēsts: 02.02.19. Katrēns "Astoņi"

Daliet Telpu uz astoņi!
Laiks - tā arī Telpa!
Jūs formējiet Pavasari, bet ne Rudeni!
Tas - Ceļš, bet ne klejojumi!

Viss Jaunais cilvēkiem no Dieva!
Tagad ne pilienu šaubu!
Jums Horizontu atvērt rezultātā,
Un priekš cilvēkiem - Augšupcelšanu!

Jums dots saprotams veselo skaitļu likums,
Daliet visu Pasauli uz astoņi,
Scenārijs priekš jums izskanēja skaidri,
Saprotiet - jūs Galvenā ass!

Ass pārejai citā dimensijā!
Kādam ir piemērs jāparāda,
Jūs ar sevi atvērāt likumsakarību,
Tagad papildus mērus nevajag!

Viss pēc Scenārija precīzi rit!
Laiks spēlē tikai uz jums!
Izmainiet jūs priekš cilvēkiem glosāriju!
Jūsu Zvaigžņu stunda sākas!

Gaismas uzvara pār Tumsu!
Planētas pārformēšana!
Progresu nenosaka slinkums,
Dzejnieki uz Krievzemi nepārcēlās!

Krievzeme - trumpja kārts vienmēr!
Pasaules mēroga spēlē!
Jūs to Martā sajutīsiet,
Galvenā oktāva izskanēs!

Saprast vajag, kurš - Galvenais?
Tā Debesīs izkārtots!
Pāreja nemēdz būt viegla,
Brīvība vai Nāve - uz Svariem!

Šodien Planēta mutuļo!
Tad šeit, tad Tur - liesmas!
Mamons - jau ne "monēta",
Vienlīdzība - uz Planētas Karogs!

Vara veltīgi cenšas,
Nenomierināt nevienu ar reformām!
Mākoņi virs tās savelkas,
Jaunā forma izpaužas!

Izpaudīsies forma - astoņi!
Tā Krievijas uzlecošā Zvaigzne!
Atkārtoju, viņa - Galvenā ass,
Sestā rase - No Dieva Viņas Misija!

Es palīdzēšu: jums paziņot vajag:
Pasaule robežu pāriet!
Ka Jaunu Monādi atvēršu,
Ka Vēsture lappusi pāršķirs!

Sestā lappuse - Svētā Krievzeme!
Cita nosaukuma nav!
Pazudīs Krievzemes Mūžīgās skumjas,
Pie cilvēkiem saprašana atnāks!

Ka Krievzeme pāriet Pirmā!
Uzaicinot aiz sevis cilvēci!
Piepildās Dieva Sapnis lolotais,
Krievzeme Tēvzemi noformē!

Izdzēsīsies rasu dažādība!
Reliģiju vairāk nebūs!
Ceļu vietā pie Dieva - trase!
Nebūs dogmu un važu!

Pāreja notiks termiņā!
Saskaņā ar Likteņu Grāmatu!
Virs Amērikas - nenovēršams Liktenis,
Viņas vairāk nebūs!

Ļaunuma perēklis izšķīdīs jūrā!
Pēdējais Prezidents pēdējais kļūs!
Par nodevību Dievam, bēdas gadīsies,
No Kontinenta paliks pēdas!

Planētu grūti pazīt būs!
Viens Kontinents paliks!
Cilvēki par slikto aizmirsīs,
Vēsturisks Moments jūs gaida!

Āmen.
Tēvs Absolūts
02.02.19.

02.02.19.Quatrain   “Eight”

Divide the Space into eight!
Time- is also Space!
You form Spring, but not Autumn!
This- is the Way, but not Journey!

Everything New is to people from God!
No drop of doubt now!
You open the Horizon in the end,
And for people- Ascension!

To you is given understandable law of integers,
Divide the Whole World by eight,
The Scenario sounded clear for you,
Understand- you are the main axis!

The axis of transition to another dimension!
Someone should set an example,
You discovered a pattern with yourself,
Now don’t need additional measure!

Everything exactly goes according to the Scenario!
Time plays only on you!
Change your glossary for people!
Your Star hour is coming!

Victory of Light over the Shadow!
Reformatting the Planet!
Progress is not determined by laziness,
Poets have not transfer into Russia!

Russia- is always a trump card!
In the game of World scale!
You will feel it in March,
The main octave will sound!

Necessary to understand, who- is the Chief?
So built in Heaven!
The transition is not smooth,
Freedom or Death- on Scale!

Today the Planet is seething!
Then here, then There- is a flames!
Mammon- no longer “a coin”,
Equality- is Banner on the Planet!

Power tries in vain,
Don’t reassure anyone with reforms!
The clouds are gathering over it,
Manifesting a New form!

Will manifest form- eight!
This is the rising Star of Russia!
I repeat, she- is the Main axis,
Sixth race- Her Mission from God!

I will help: you need to announce:
The World is crossing the border!
That New Monad will open,
That History will turn the page!

The Sixth page- is Holy Russia!
There is no other name!
Eternal sadness of Russia will disappear
Understanding will come to people!

That Russia pass First!
Inviting humanity behind her!
Cherished dream of God comes true,
Russia forms the Fatherland!

Will erase differences of races!
There will be no more religions!
Instead of roads to God- the track!
There will be no more dogma and trust!

The transition will take place in time!
In accordance with Book of Fate!
Over America- imminent Destiny,
She will be not any more!

The hotbed of evil will dissolve into the sea!
The last President will be the last one!
For treason against God, there will be grief,
There will remain a trace from Continent!

Will be difficult to know the Planet!
There will be one Continent!
People will forget about bad,
The Historical Moment is waiting for you!

Amen
Father Absolute
02.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sakārtoja Eslauma 02.02.2019.

Skatījumu skaits: 267 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: