Galvenie » 2018 » Marts » 2 » Vēsts: 02.03.18. Katrēns "Kontrastējoša duša"
18:06
Vēsts: 02.03.18. Katrēns "Kontrastējoša duša"

02.03.18 Катрен ​"Контрастный душ" ​​

Если есть сегодня ракеты,
Где тогда будет Бог?
В стране, имеющей эти отметины,
Народ ничего не смог!

Парадокс в том, что страшно!
Нет Надежды на перемирие,
Для России это - опасно,
Нет Надежды на изменение!

Особая роль в Мире России!
Совсем не в вооружении,
А в Духовной Её Миссии,
Это путь Судьбы достижения!

Не надо пугать людей и Мир!
На ракету есть тоже ракета,
Зачем для Тьмы создавать пир,
В этом случае, песня для Мира спета!

Люди забыли, что решает всё Бог!
Значит, Он и Сам - перемирие!
С Богом человек сравниться не смог!
Силой решить судьбу Мира!

Превосходство в вооружении,
Понятно, но - очень слепо!
Три года даю на достижение,
Развернуть галс страны умело!

Страну нужно развернуть в Духе,
Это совсем не к бою,
Что в России Свет не потух,
Заметно будет Весною!

Весна теперь возрождения,
Но, не Весна - оружия!
Для России - это достижение,
А не разговоры досужие!

Россия разворачивается вспять!
Все достижения утрачены,
«На грабли наступает опять»,
Ресурсы напрасно потрачены!

Оружие - это совсем не главное!
Главное для страны - план,
Страна сползает плавно,
В капиталистический клан!

Россия - не друг капитала!
Россия - страна от Бога!
Россия всегда людей удивляла,
Духовностью своей в итоге!

Простой об оружии разговор,
Не объяснит суть Мироздания,
Это вообще - пустой договор,
О роли людей понимание!

Пространство - одно на всех!
Для Руси и для Америки!
Есть опыт единения без помех,
Без слов и без эзотерики!

В экономике роль Державы,
Должна постоянно расти,
Предупреждаю, есть дежавю,
Нужно идти, не ползти!

Роль капитала страны,
Тоже должна увеличиваться,
Это Идея, которой люди верны,
И готовы точно учиться!

Может не видно в видениях,
И не понятна главная цель,
Для людей пока обозрение,
Обойти встречную мель!

Но, Создатель решил всё!
Роль России людям понятна!
Многие стоят за своё,
Нужно объяснить им внятно!

От России Мир ждёт мира!
Никогда от Неё оружия!
Президент Руси - мира мера!
Защита от внешнего окружения!

Всё понятно, но есть «Завтра»!
Там нет для России противников,
Нужно открыть Миру Правду,
Люди - часть Бога, не винтики!

Аминь.
Отец Абсолют.

02.03.18

 

Vēsts: 02.03.18. Katrēns "Kontrastējoša duša"

Ja šodien ir raķetes,
Kur tad būs Dievs?
Valstī, šīs iezīmes esošas,
Tauta neko nevarēja!

Paradokss tur, ka bail!
Uz pamieru nav Cerību,
Priekš Krievijas tas - bīstami,
Cerību uz izmaiņām nav!

Krievijai Pasaulē sevišķa loma!
Nepavisam ne bruņojumā,
Bet Viņas Garīgajā Misijā,
Tas Likteņa sasniegumu ceļš!

Nevajag biedēt cilvēkus un Pasauli!
Uz raķeti arī ir raķete,
Priekš kam Tumsai dzīres rīkot,
Tādā gadījumā, dziesma Pasaulei nodziedāta! 

Cilvēki aizmirsa, ka visu lemj Dievs!
Tātad, Pats Viņš arī - pamiers!
Ar Dievu cilvēks salīdzināties nevarēja!
Ar spēku Pasaules likteni lemt!

Bruņošanās pārākums,
Saprotams, bet - ļoti akli!
Trīs gadus dodu sasniegšanai,
Pagriezt vats halzi prasmīgi!

Garā pagriezt valsti vajag,
Tas nepavisam ne uz kauju,
Ka Krievijā gaisma nenodzisa,
Būs pamanāms Pavasarī!

Pavasaris tagad atdzimšana,
Taču, ne Pavasaris - ieroči!
Priekš Krievijas - tas sasniegums,
Bet ne izklaides sarunas!

Krievija pagriežas atpakaļ!
Visi sasniegumi zaudēti,
"Uz grābekļiem uzkāpj atkal",
Resursi velti tērēti!

Ieroči - tas nepavisam ne galvenais!
Priekš valsts galvenais - plāns,
Valsts norāpjas viegli,
Kapitālistiskā klanā!

Krievija - ne draugs kapitālam!
Krievija - valsts no Dieva!
Krievija vienmēr cilvēkus izbrīnīja,
Ar savu Garīgumu rezultātā!

Vienkārša saruna par ieročiem,
Nepaskaidrot Pasaulesēkas būtību,
Tas vispār - tukšs līgums,
Par cilvēku lomas saprašanu!

Telpa - viena uz visiem!
Priekš Krievzemes un Amērikas!
Ir vienošanas pieredze bez traucējumiem,
Bez vārdiem un bez ezotērikas!

Ekonomikā Lielvalsts lomai,
Pastāvīgi augt vajag,
Brīdinu, ir aizture [дежавю ?],
Vajag iet, ne rāpot!

Valsts kapitāla loma,
Arī jāpalielinās,
Tā Ideja, kādai cilvēki uzticīgi,
Un gatavi precīzi mācīties!

Varbūt vīzijās neredzams,
Un nesaprotams galvenais mērķis,
Priekš cilvēkiem pagaidām apskate,
Sēkli pretim nākošo apiet!

Taču Radītājs lēma visu!
Krievijas loma cilvēkiem saprotama!
Daudzi par savu stāv,
Vajag saprotami paskaidrot viņiem!

No Krievijas Pasaule mieru gaida!
Nekad ne ieročus no Viņas!
Prezidents Krievzemes - miera mērs!
Aizsardzība no apkārtnes ārējās!

Viss saprotams, bet ir "Rītdien"!
Tur priekš Krievzemes pretinieku nav,
Pasaulei Patiesību atklāt vajag,
Cilvēki - daļa Dieva, ne skrūvītes! 

Āmen.
Tēvs Absolūts.
02.03.18.

02.03.18. Quatrain "Contrast shower"

If there are rockets today,
Where God will be then?
In a country that has these marks,
The nation couldn't do anything!

The paradox is there, that scary!
No Hopes for a truce,
For Russia it's- dangerous,
No Hopes for changes!

Russia has special role in the World!
Not at all in armament,
But in Her Spiritual Mission,
This is the road of Destiny achievement!

Don't scare people and the World!
The rocket has also the rocket,
Why the Darkness to make a feast,
In this case, the song for the World is sung!

People have forgotten, that everything is decided by the God!
Hence, He by himself- is a truce!
Human couldn't compare with the God!
By force to decide the destiny of the World!

Superiority in a armament,
It's clearly, but- very blind!
Three years I give to achieve,
Expand the country skillfully!

The country needs to be unfolded in the Spirit,
It's not at all for battle,
That the Light has not died out in Russia,
It will be noticeable in the Spring!

Spring is now a revival,
But, not Spring- is a weapon!
For Russia- this is an achievement,
But not talk idle!

Russia is turning around!
All achievements are lost,
"On the rake steps again",
Resources are wasted!

Weapons- This is not at all the main thing!
The main thing for the country- is the plan,
The country slides smoothly,
In the capitalist clan!

Russia- is not a friend of capital!
Russia- the country from God!
Russia has always surprised the people,
By Her Spirituality in the end!

A simple talk about weapons,
Will not explain the essence of the Universe,
This is generally- empty contract,
On the role of people's understanding!

Space- is one for all!
For Russia and for America!
There is an experience of unification without interference,
Without words and without esoteric!

In the economic, the role of the Power,
Should grow constantly,
I warn you, there is hold on,
Must walk, not crawl!

The role of the country capital,
It should also increase,
This is Idea, for which people are faithful,
And ready to learn precisely!

Can't be seen in the visions,
And the main target is not clear,
For people for the moment is review,
Bypass the oncoming strand!

But, the Creator decided everything!
The role of Russia is clear for people!
Many are for their own,
Need to explain them clearly!

The World is waiting for peace from Russia!
Never weapons from Her!
President of Russia- is measure of the peace!
Protection from external environment!

Everything is clear, but there is "Tomorrow"!
There are no enemies for Russia,
It's necessary to open the Truth for the World,
People- are part of the God, not cogs!

Amen 
Father Absolute
02.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.03.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.03.2018.

Skatījumu skaits: 566 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: