Galvenie » 2020 » Aprīlis » 2 » Vēsts: 02.04.2020. Katrēns "Cilvēki nesaprot pandēmijas jēgu"
22:47
Vēsts: 02.04.2020. Katrēns "Cilvēki nesaprot pandēmijas jēgu"

02.04.2020 Катрен “Люди не понимают смысл пандемии”

Великое познаётся не сразу,
Оно познаётся в сравнении,
Пандемия принесла не заразу,
А Новое земель распределение!

Подумайте, что Завтра будет,
Если управление в одних руках?
Люди всё, что было забудут,
Перераспределение будет не на словах!

Мировое закулисье шло к этому,
Были предварительные тренировки,
Сегодня Первый шаг на эту тему,
Реальность сегодня без драпировки!

Мир на картах давно разделён,
Не надо войны и не надо армии,
У человечества счёт обнулён,
У человечества последняя ария!

Всё идёт семимильным шагом!
Человечество на карантине,
Мировое правительство выступило Магом,
Сформирована Нового мира картина!

Теперь не стоит ни на что надеяться,
Что всё вернётся в «круги своя»!
Ничто никогда не вернётся,
Нового Мира началась стезя!

Никакой Истории – всё с нуля!
Планируется и Новый порядок!
Никто уже не вспомнит Меня,
Планета придёт в упадок!

Начинается отбор Сатаны!
Подготовка Нового человечества,
Экзамены никем ещё не сданы,
Забудьте навсегда об Отечестве!

Люди сами сдали позиции!
Борьба серьёзная за человека,
Он между Богом и Сатаной граница,
И точка отсчёта на все времена!

Религии помогли Сатане!
Человека превратили в раба!
Человек вместо Неба оказался на дне,
Его Вера была не права!

Тайная власть сотворила религии,
Внутри была заложена ложь!
Люди сами надели на себя вериги,
Между Богом и людьми – брешь!

За 800 лет погибло много за Веру!
За настоящую Веру Богу!
Теперь поздно применять меры,
Человечество отказалось от Бога!

Человечество очень нужно Тьме!
Оно – краеугольный камень Вселенной!
Человечество живёт в тине,
Поддерживая Сознание ленное!

Человек, повторяю, нужен «Минусу»!
Управляя им можно сохранить неравенство!
Человек должен стремиться к «Плюсу»,
Чтобы восстановить Мировое Равенство!

Три числа должны быть в Вечности!
«Плюс», «Минус» и, конечно, «Ноль»!
«Плюс» и «Минус» соревнование бесконечное,
За человечеством – Главная роль!

Люди не понимают смысл пандемии!
Два знака Вечности сошлись в сражении,
Людям не помогут уже Академии,
Неправильный ход – поражение!

«Минус» или Тьма торопят события!
Пока люди не поняли свою роль!
Сатана начал сокращать сроки бытия,
Люди на карантине через боль!

За людьми выбор – они главные игроки!
Но люди уже почти биомасса!
Сгубили человечество его пороки,
Религии не в ту сторону провели трассы!

Кто ещё может – должен понять!
Без человечества не быть Вселенной!
Человек человека должен обнять,
Установит Равновесие Любовь нетленная!

Аминь.
Отец Абсолют.
02.04.2020

Vēsts: 02.04.2020. Katrēns "Cilvēki nesaprot pandēmijas jēgu"

Diženais izzināms ne uzreiz,
Tas uzzināms salīdzināšanā,
Pandēmija atnesa ne infekciju,
Bet Jaunu zemes sadalījumu!

Padomājiet, kas Rītdien būs,
Ja vadība vienās rokās?
Cilvēki visu, kas bija aizmirsīs,
Ne vārdos pārdalīšana būs!

Pasaules aizkulises gāja uz to,
Bija iepriekšēji treniņi,
Šodien uz šo tēmu Pirmais solis,
Realitāte šodien bez drapējuma!

Pasaule uz kartēm sadalīta jau sen,
Nevajag karu un armiju nevajag,
Cilvēces skaits nonullēts,
Cilvēcei pēdējā ārija! 

Viss rit septiņjūdžu zābakiem!
Cilvēce karantīnā,
Pasaules valdība kā Burvis uzstājās,
Pasaules attēls noformēts Jauns!

Tagad nav ne uz ko cerēt,
Ka viss atgriezīsies "savās aprindās"!
Nekas nekad neatgriezīsies,
Sākās Jaunās Pasaules taka!

Nekādas Vēstures - viss no nulles!
Arī kārtība plānojas Jauna!
Neviens jau neatcerēsies Mani,
Planēta nonāks panīkumā!

Sātana atlase sākas!
Jaunās cilvēces sagatavošana,
Eksāmenus nenokārtoja vēl neviens,
Par Tēvzemi aizmirstiet uz visiem laikiem! 

Pozīcijas atdeva cilvēki paši!
Cīņa par cilvēku nopietna,
Viņš robeža starp Dievu un Sātanu,
Un punkts atskaitei uz visiem laikiem!

Reliģijas Sātanam palīdzēja,
Cilvēku vergā pārvērta!
Cilvēks Debesu vietā uz grunts izrādījās,
Viņa Ticība nebija patiesa!

Slepenā vara reliģijas radīja,
Meli iekšķīgi ielikti bija!
Cilvēki paši sev važas uzlika,
Starp Dievu un cilvēkiem - plaisa!

800 gados par Ticību gāja bojā daudz!
Par īstu Ticību Dievam!
Tagad par vēlu pieņemt mērus,
Cilvēce no Dieva atteicās!

Cilvēce Tumsai vajadzīga ļoti!
Tā - Visuma stūrakmens!
Cilvēce glemos dzīvo,
Slinku Apziņu atbalstot!

Cilvēks, atkārtoju, "Mīnusam" vajadzīgs!
Vadot viņu var saglabāt nevienlīdzību!
Cilvēkam uz "Plusu" jātiecas,
Lai Pasaules Vienlīdzību atjaunotu!

Trīs skaitļiem jābūt Mūžībā!
"Plus" un "Mīnus" un, protams, "Nulle"!
"Pluss" un Mīnuss" sacensība bezgalīga,
Cilvēcei - loma Galvenā!

Cilvēki nesaprot pandēmijas jēgu!
Divas Mūžības zīmes satikās cīņā,
Nepalīdzēs jau cilvēkiem Akadēmijas,
Gājiens nepareizs - zaudējums!

"Mīnuss" vai Tumsa steidzina notikumus!
Kamēr cilvēki savu lomu nesaprata!
Sātans sāka esamības termiņus samazināt,
Cilvēki karantīnā caur sāpēm!

Izvēle cilvēkiem - viņi galvenie spēlmaņi!
Bet cilvēki jau gandrīz biomasa!
Cilvēci tās netikumi izpostīja,
Reliģijas trasi ne uz to pusi ierīkoja!

Kurš vēl var - jāsaprot!
Visumam bez cilvēces nebūt!
Cilvēkam cilvēku jāapskauj,
Mīlestība neplēnoša Līdzsvaru nodibinās!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
02.04.2020.

02.04.20.Quatrain “People do not understand the meaning of a pandemic”

Great is not immediately known
It is known by comparison,
A pandemic brought no infection
But a new land distribution!

Think what will be tomorrow
If management is in the same hands?
People will forget everything what had
Redistribution will not be in words!

The backstage of the world was moving towards this,
There were preliminary training,
Today is the First step on this topic,
Reality today without drapery!

The world on the maps has long been divided,
No war and no army needed
The score of humanity has reset
Humanity has the last aria!

Everything goes by leaps and bounds!
Humanity is in quarantine
The world government was a magician
Formed a new world picture!

Now you shouldn’t hope for anything
That everything will return to its own circles!
Nothing will ever return
The path of the New World began!

No History - everything from zero!
Planned also New order!
No one will ever remember Me
The Planet will decline!

The selection of Satan begins!
Preparing the New Humanity,
Nobody has passed the exams yet,
Forget forever about the Fatherland!

People themselves have lost ground!
Serious fight for human
He’s the border between God and Satan,
And a reference point for all time!

Religions have helped Satan!
Human turned into a slave!
Human, instead of Heaven, was at the bottom,
His Faith was wrong!

Secret power created religions
Inside was a lie!
People themselves put on the belts,
There is a gap between God and people!

For 800 years, many perished for Faith!
For real Faith in God!
Now it's too late to take action
Humanity has abandoned God!

Humanity really needs Darkness!
It is the cornerstone of the universe!
Humanity lives in mud
Maintaining Consciousness!

I repeat, the human needs the Minus!
By managing him can save inequality!
A person should strive for "Plus",
To restore World Equality!

Three numbers must be in Eternity!
Plus, Minus, and, of course, Zero!
The "Plus" and "Minus" competition is endless,
For humanity - The main role!

People do not understand the meaning of a pandemic!
The two signs of Eternity converge in battle
The Academy will not help people
Wrong move - defeat!

"Minus" or Darkness rush things!
Until people don’t understand their role!
Satan began to reduce the terms of being,
People in quarantined through pain!

The people have a choice - they are the main players!
But people are already almost biomass!
Humanity ruined his vices
Religions in the wrong direction held the track!

Who else can - must understand!
Without humanity, there can be no Universe!
Human must hug human
Imperishable Love will set Love!

Amen.
Father Absolute.
04/02/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Iavene, angļu valodā tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 02.04.2020.

Skatījumu skaits: 290 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: