Galvenie » 2018 » Marts » 3 » Vēsts: 03.03.18. Katrēns "Konstrukcija"
21:55
Vēsts: 03.03.18. Katrēns "Konstrukcija"

03.03.18 Катрен ​"Конструкция"​ ​​

Можно говорить постоянно!
Народ ждёт действия!
Невозможно играть явно,
Игра - это бездействие!

Запад настроен, идти до конца!
Россия теперь не резиновая,
Она не капиталистического образца,
Россия Богом хранимая!

Главное услышать Бога!
Игры с Богом - опасны!
Страна станет Великой в итоге,
Если Народу всё станет ясно!

Что Духовность всегда выше,
Чем военная установка!
Ресурс доверия вышел,
Кадровая нужна перестановка!

Нужны не столько Идеи,
Одна - Социальная Справедливость!
Опасны и в Духе потери,
Президенту нужна прозорливость!

Президент на пять шагов вперёд,
Должен знать положение дел!
И, конечно, что Завтра грядёт,
Где для России предел?

Народ ждёт от Президента решения,
Увеличение Государственной части,
Незавидное в стране положение,
Усиление воровской масти!

Не хватит Армии для контроля!
Народ готов контролировать,
"Равенство" - это слово пароль,
Людьми нельзя манипулировать!

Ложь так видна, что её не скрыть!
Слова - плохое прикрытие!
Вору всегда нечем крыть,
Воровство страны - это событие!

Наступает Момент Истины!
Отпущено на всё три года!
Это Промысел Бога воистину,
Россия изменит погоду!

Погода - отношение людей к стране!
Она одна и другой нет,
Нет для людей России родней,
В одну сторону у всех билет!

Нужно думать, делая выбор!
Семь растащат страну на части!
Важный для будущего отбор!
Главное для страны - счастье!

Счастье в равенстве и Любви!
Путь, начертанный Богом!
Одна шестая часть Земли,
Должна статься счастьем в итоге!

Люди (Народ) теперь Вместе!
Не только между собой!
Главное, с Создателем Вместе,
Преображение идёт чередой!

Преображается и Сознание!
Сознание - залог успеха!
Придёт, наконец, понимание,
Что промысел не потеха!

Понять нужно людям Задачу!
Построение Богодержавия!
Каждый увидит в конце отдачу,
В каждом есть дежавю!

Три года рассчитаны Богом!
С учётом старания каждого!
Держава станет Исходом,
В Новый мир - это важно!

Президент должен понять это,
Как гарант Конституции!
На капитал наложено вето,
Россия - иная конструкция!

Аминь.
Отец Абсолют.

03.03.18

 

Vēsts: 03.03.18. Katrēns "Konstrukcija"​

Runāt var pastāvīgi!
Tauta darbības gaida!
Neiespējami spēlēt atklāti,
Spēle - tā bezdarbība!

Rietumi noskaņoti, iet līdz galam!
Ne no gumijas Krievija tagad,
Ne kapitalistiskā parauga tā,
Krievija Dieva aizsargāta!

Galvenais Dievu izdzirdēt!
Spēles ar Dievu - bīstamas!
Valsts kļūs Dižena rezultātā,
Ja Tautai viss skaidrs kļūs!

Ka Garīgums vienmēr augstāk,
Par militāro iekārtojumu!
Uzticības resursi izbeidzās,
Kadru pārkārtošana nepieciešama!

Ne Idejas tikdaudz nepieciešamas,
Viens - Sociālais Taisnīgums!
Zaudējumi arī Garā bīstami
Tālredzība Prezidentam vajadzīga!

Prezidentam piecus soļus priekšā,
Jāzin lietu stāvoklis!
Un, protams, kas Rītdien gaidāms, 
Kur priekš Krievijas robeža?

Tauta no Prezidenta lēmumu gaida,
Valstiskās daļas palielināšanu,
Neapskaužams stāvoklis valstī,
Zaglīgās sugas pastiprināšanās!

Priekš kontroles Armijas nepietiks!
Tauta gatava kontrolēt,
"Vienlīdzība" - tas paroles vārds,
Nedrīks ar cilvēkiem manipulēt!

Meli tā redzami, ka nenoslēpt tos!
Vārdi - slikts piesegs!
Zaglim anv vienmēr ar ko segt,
Valsts zagšana - tas notikums!

Patiesības Moments sākas!
Uz visu trīs gadi doti!
Dieva Domrīcība tā patiesa,
Krievija izmainīs laikapstākļus!

Laikapstākļi - cilvēku pret valsti attieksme!
Tā viena un citas nav,
Par Krieviju tuvākas nav cilvēkiem,
Uz vienu pusi biļete visiem!

Domāt vajag, izvēli izdarot!
Septiņi valsti uz daļām izvazās!
Priekš nākotnes svarīga atlase!
Priekš valsts galvenais - laime! 

Laime vienlīdzībā un Mīlestībā!
Ceļš, Dieva veidots!
Zemes vienai sestai daļai,
Razultātā laimīgai jākļūst!

Cilvēki (Tauta) tagad Kopā!
Ne tikai savstarpēji!
Galvenais, ar Radītāju Kopā,
Notikumi virknē iet!

Pārveidojas arī Apziņa!
Apziņa - panākumu ķīla!
Atnāks, beidzot, saprašana,
Ka nodarbe ne jokam!

Uzdevumu cilvēkiem saprast vajag!
Dievvalstības uzcelšanu!
Beigās katrs ieguldījumu redzēs,
Aizture [дежавю ?] katrā ir!

Trīs gadi Dieva aprēķināti!
Katra centienus vērā ņemot!
Lielvalsts Iznākums kļūs,
Jaunajā pasaulē - tas svarīgi!

Prezidentam tas jāsaprot,
Kā Konstitūcijas garants!
Uz kapitālu veto uzlikts,
Krievija - konstrukcija cita!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
03.03.18.

03.03.18. Quatrain "Construction"​

Can talk all the time!
The nation is waiting for action!
It's impossible to play explicitly,
The game- is inaction!

The West is turned, go to the end!
Russia is not from rubber now,
She is not capitalist model,
Russia is God guarded!

The main thing is to hear God!
Games with God- are dangerous!
The country will become Great in the end,
If everything will become clear for Nation!

That Spirituality is always higher,
That military installation!
The trust resource came out,
Personnel is needed a reshuffle!

Not so much Ideas are needed,
One- is Social Justice!
Lost also in the Spirit is dangerous,
The President needs perspicacity!

The President is five steps ahead,
Must know the state of affairs!
And, of course, what Tomorrow is coming,
Where is the limit for Russia?

The Nation is waiting for the decision from President,
The increase in the state part,
Unspeakable situation in the country,
Reinforce suit of thieves!

Army is not enough for the control!
The Nation is ready to control,
"Equality"- is the word of password,
People can't be manipulated!

Lies are so visible, that you can't hide it!
Words- are bad cover!
The thief always has nothing to cover,
Theft of country- is an event!

There comes the Moment of Truth!
Released for all three years!
This is God's providence truly,
Russia will change the weather!

Weather- the attitude of people to the country!
She is one and there is no other,
There is no more relative then Russia,
Ticket is one way for everyone!

It's necessary to think, by making choice!
Seven will tear the country apart!
Selection is important for the future!
The main thing for the country- is happiness!

Happiness in equality and Love!
The road inscribed by God!
One- sixth part of the Earth,
Should become happy in the end!

People (Nation) are now Together!
Not only among themselves!
The main thing is with the Creator Together,
Transformation is a succession!

Transformed also Consciousness!
Consciousness- is the key to success!
Finally, understanding will come,
That thought action is not fun!

People need to understand the Task!
Building the God kingdom!
Everyone will see a return in the end,
Hold one has in everyone!

Three years are calculated by God!
Taking into account the efforts of everyone!
The Great country will be the Exodus,
In the New World- this is important!

The President must understand this,
As a guarantor of the Constitution!
The capital is vetoed,
Russia- is different design!

Amen
Father Absolute
03.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.03.2018.

Skatījumu skaits: 530 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: