Galvenie » 2020 » Aprīlis » 3 » Vēsts: 03.04.2020. Katrēns "Jo lielāks spiediens - jo spēcīgāks pretspars"
23:02
Vēsts: 03.04.2020. Katrēns "Jo lielāks spiediens - jo spēcīgāks pretspars"

03.04.2020 Катрен “Чем больше пресс – тем сильнее отдача”

Говорил вам, пандемия – экзамен!
Он имеет начало, но не имеет конца!
Не ждите в лучшую сторону перемен,
Сегодня подобие заколдованного кольца!

Человечество сегодня в тисках!
Карантин – это пустое бездействие!
Люди не понимают, что у власти в мозгах,
Для власти – это направленное воздействие!

Программа подписана теневой властью!
Реализуется «золотой миллиард»!
Люди беззащитны, у них только страсти,
Вспомните про чёрный квадрат!

Все власти подчиняются «Целому»!
Русь не смогла сотворить,
Только это «Целое» совсем не Белое,
Белое Целое вам придётся творить!

У Тьмы – власть и идеология!
Про мамону Я уже и не говорю!
Рабство в Душе – людей патология,
Много поколений заточено в тюрьму!

Рабство в Духе, поверьте, хуже тюрьмы!
Это – уже вечное заточение!
Технический прогресс помог без войны,
Захватить Планетарное управление!

Карантин продлён, а что вы можете?
Можно продлевать до бесконечности!
Как долго вы просидеть сможете?
Жизнь взаперти имеет конечность!

Управляемая теперь смертность!
Старшее поколение не удержится!
Но на подходе уже Новая мерность,
Порядок по Богу должен сложиться!

Тьма сама ускоряет эти события!
Не ожидая того, она будит людей!
Судный день изменит людей бытие,
Становится людям это видней!

Сегодня прессинг на пользу людям!
Вынужденная изоляция людей разбудит!
Тьма сама спровоцировала Прелюдию,
Скоро Ангел Небес протрубит!

Люди ожидали всегда Ангела!
Поверьте, не одно тысячелетие!
Развеется очень скоро Тьма,
Вашего решения – будет следствие!

В условиях карантина надо подумать!
Что нужно предложить людям?
Для этого надо верить Творцу и знать,
Что это вы, несущая Свет Прелюдия!

Вы прошли уже все экзамены!
Ваши списки составил Создатель!
Вас ждут Исторические перемены,
В 21 году проявится и Спаситель!

Люди просят помощи – не готовы сами!
Внутри ещё страх и сомнения!
Долгий карантин это ваши «сани»!
Или старт для начала движения!

Чем больше пресс – тем сильнее отдача!
Власть совсем позабыла физику!
В 21 году власть получит сдачу,
Не будет никакой лирики!

В Апреле надо принять решение!
Ваше решение – единый Посыл!
Это – Мыслеобраз Единого мнения,
Надо определить Судьбы своей смысл!

Продлили карантин, значит, дали время!
Это – очередной промах Тьмы!
Поверьте, месяц – это совсем не бремя,
А выбор пути людей из тюрьмы!

Вам надо проявить солидарность!
Друг к другу со всем уважением!
Вспомните про свою Пассионарность,
В этом кроется решение Уравнения!

Планетарное Уравнение: Равновесие Знаков!
Ключ решения у человечества!
Люди должны избавиться от религиозных оков,
Тогда, наконец, сотворят Отечество!

Аминь.
Отец Абсолют.
03.04.2020

Vēsts: 03.04.2020. Katrēns "Jo lielāks spiediens - jo spēcīgāks pretspars"

Teicu jums, pandēmija - eksāmens!
Tam ir sākums, bet nav beigu!
Negaidiet pārmaiņas uz labāko pusi,
Šodien apburtā gredzena līdzība!

Šodien cilvēce žņaugos!
Karantīna - tukša bezdarbība tā!
Cilvēki nesaprot, kas varai smadzenēs,
Varai - tā iecerēta ietekme!

Programma ēnu varu parakstīta!
Realizējas "zelta miljards"!
Cilvēki neaizsargāti, viņiem tikai kaislības,
Par melno kvadrātu atceraties!

Visas varas "Veselumam" pakļaujas!
Krievzeme radīt nevarēja,
Šis "Veselums" tikai ne Balts,
Baltu Veselumu jums nāksies radīt! 

Tumsai - vara un ideoloģija!
Par mamonu Es jau pat nerunāju!
Verdzība Dvēselē - cilvēku patoloģija,
Daudzas paaudzes cietumā ieslodzītas!

Verdzība Garā, ticiet, slitāk par cietumu!
Tas - mūžīgais ieslodzījums jau!
Tehniskais progress bez kara palīdzēja,
Planetāro vadību sagrābt!

Karantīna pagarināta, bet ko jūs varat?
Pagarināt līdz bezgalībai var!
Cik ilgi jūs nosēdēt varēsiet?
Dzīvībai ieslodzījumā ekstremitāte ir!

Tagad mirstība vadāma!
Vecākā paaudze nenoturēsies!
Taču pie ieejas jau Jaunā dimensija,
Dieva kārtībai jāizveidojas!

Tumsa pati šos notikumus paātrina!
To negaidot, viņa cilvēkus modina!
Tiesas diena izmainīs cilvēku esamību,
Cilvēkiem tas redzamāk kļūs!

Šodien spiediens par labu cilvēkiem!
Piespiedu izolācija cilvēkus pamodinās!
Tumsa pati Prelūdiju izprovocēja,
Drīz Debesu Eņģelis notaurēs!

Cilvēki Eņģeli gaidīja vienmēr!
Ticiet, ne vienu vien tūkstošgadi!
Ļoti drīz Tumsa izkliedēsies,
Jūsu lēmumam - sekas būs!

Karantīnas apstākļos padomāt vajag!
Ko cilvēkiem piedāvāt vajag?
Priekš tā ticēt Radītājam vajag un zināt,
Ka tie jūs, Gaismu nesošā Prelūdija!

Jūs jau visus eksāmenus izgājāt!
Jūsu sarakstus Radītājs sastādīja!
Jūs Vēsturiskas pārmaiņas gaida,
21. gadā arī Glābējs izpaudīsies!

Cilvēki palīdzību lūdz - paši negatavi!
Iekšķīgi vēl bailes un šaubas!
Ilga karantīna, tās jūsu "ragavas"!
Vai starts kustības sākumam!

Jo lielāks spiediens - jo pretspars spēcīgāks!
Vara fiziku aizmirsa pavisam!
Pretsparu vara saņems 21. gadā,
Lirikas nebūs nekādas!

Aprīlī vajag lēmumu pieņemt!
Jūsu lēmums - Vienots Vēstījums!
Tas - Vienota uzskata Domtēls,
Sava Likteņa Būtību noteikt vajag!  

Pagarināja karantīnu, tātad, deva laiku!
Tā - Tumsas kārtējā neveiksme!
Ticiet, mēnesis - tas nepaisam ne slogs,
Bet ceļa izvēle cilvēkiem no cietuma!

Jums solidaritāti izpaust vajag!
Vienam pret otru ar visu cieņu!
Atceraties savu Pasionaritāti,
Tur slēpjas Līdzināšanās lēmums!

Planetārā Līdzināšanās: Zīmju Līdzsvars!
Lēmuma atslēga cilvēcei!
Cilvēkiem jāatbrīvojas no reliģiskām važām,
Tad, beidzot, Tēvzemi radīs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
03.04.2020.

03.04.20.Quatrain “The more pressure - the stronger the return”

I told you, a pandemic- is an exam!
It has a beginning, but no end!
Do not wait changes for the better
Today, the semblance of an enchanted ring!

Humanity is in a vice today!
Quarantine- is an empty inaction!
People don’t understand what power has in the brain,
For the authorities - this is a directional impact!

The program is signed by the shadow government!
The "golden billion" is being realized!
People are defenseless, they only have passions,
Remember the black square!

All authorities obey the "Whole"!
Russia could not create
Only this “Whole” is not White at all,
White Whole you have to create!

Darkness- has power and ideology!
I’m not even talking about Mammon!
Slavery in the Soul - pathology of people,
Many generations imprisoned!

Slavery in the Spirit, believe me, worse than prison!
This- is already an eternal imprisonment!
Technological progress helped without war,
Grab Planetary Control!

Quarantine extended, but what can you do?
Can be extended indefinitely!
How long can you sit?
Life locked up has a limb!

Managed Mortality Now!
The older generation can not resist!
But the New Dimension is on its way,
Order in God Must Come!

Darkness itself accelerates these events!
Without expecting it, she wakes people up!
Judgment Day will change people being
It becomes more visible to people!

Today, pressure is for the benefit of people!
Forced isolation people will wake up!
The darkness itself provoked the Prelude,
Soon the Angel of Heaven will blow out!

People always expected an Angel!
Believe me, not one millennium!
Darkness will fly soon
Your decision - there will be a consequence!

In quarantine, you need to think about it!
What should people offer?
To do this, you must believe the Creator and know
That it’s you, carrying Light Prelude!

You have already passed all the exams!
Your lists were created by the Creator!
Historical change awaits you,
In the year 21, the Savior will also appear!

People ask for help - not ready for themselves!
There is still fear and doubt inside!
Long quarantine is your "sleigh"!
Or start to start the movement!

The more press - the stronger the return!
Power completely forgot physics!
In the year 21, power will be surrendered,
There will be no lyrics!

In April, a decision must be made!
Your decision is United Message!
This is the Thought Image of the Unified Opinion
It is necessary to determine the fate of your meaning!

They extended the quarantine, so they gave time!
This is another blunder of Darkness!
Believe me, a month is not a burden at all,
But the choice of the way to people from prison!

You need to show solidarity!
To each other with all due respect!
Think of your Passion
There is the solution of the Equation!

Planetary Equation: Equilibrium of Signs!
The key to decision to humanity!
People need to get rid of religious shackles,
Then, finally, they will create the Fatherland!

Amen.
Father Absolute.
04/03/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intiuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 03.04.2020.

Skatījumu skaits: 159 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: